پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف­کنندگان

  عنوان مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف­کنندگان فهرست مطالب عنوان                                                                                                         صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………… ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲ الف) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. ۳ ب) مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………….. ۳ ج) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………. ۳ د) اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………. ۳ ه) سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………….. …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی  مصوبه جدید

  عنوان: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید   فهرست مطالب عنوان                                                                                             صفحه چکیده ………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………. ۲   فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری………………………………………… ۱۱ گفتار اول: بررسی تغییرات …

پایان نامه ارشد با عنوان مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده

  عنوان مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده فهرست مطالب عنوان                                                                                                                    صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۲ الف) بیان موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲ ب) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ ج) اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۳ د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳ ه) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴ و) …

دانلود پایان نامه با عنوان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا

  عنوان: مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران وکامن لا چکیده   دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

  عنوان مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی فهرست مطالب عنوان                                                                                                          صفحه چکیده ۱ مقدمه. ۲ فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت ۱-۱- مفهوم مسؤولیت… ۷ ۱-۱-۱- مفهوم مسؤولیت مدنی.. ۸ ۱-۱-۲- انواع مسؤولیت… ۸ ۱-۱-۲-۱- مسؤولیت اخلاقی.. ۸ ۱-۱-۲-۲- مسؤولیت کیفری.. ۱۰ ۱-۱-۲-۳- مسؤولیت مدنی.. ۱۱ ۱-۱-۳- …

پایان نامه ارشد با عنوان مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

  عنوان مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. فصل اول: کلیات ۱-۱ مبحث اول: مسؤولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱-۱-۱ گفتار اول: مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن…………………………………………………….. ۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت………………………………………………………………………….. ۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی ………………………………………………………………. …

پایان نامه ارشد با عنوان مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران

  عنوان: مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران فهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه  چکیده تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۱ کلیات تحقیق الف. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲ ب. موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳ پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴ ت.اهداف جزئی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴ ث. پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۴ ج. فرضیه …

پایان نامه ارشد با عنوان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

  عنوان: مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی   فهرست مطالب:   چکیده: ۱ مقدمه. ۲ فصل اول ـ مفاهیم و مبانی.. ۶ مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. ۶ گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی.. ۶ الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی.. ۸ ب ـ …

پایان نامه ارشد با عنوان مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح

عنوان: مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه چکیده……………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۲ گفتار اول: ساختار تحقیق……………………………………………………………………. ۳ گفتار دوم: بیان مسأله………………………………………………………………………… ۴ گفتار سوم: سوالهای تحقیق………………………………………………………………….. ۵ گفتار چهارم: فرضیه های تحقیق……………………………………………………………. ۶ گفتار پنجم: روش تحقیق…………………………………………………………………….. ۶ گفتار ششم: اهداف تحقیق……………………………………………………………………. ۶   فصل …

دانلود پایان نامه با عنوان مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق

  عنوان : مبنا و ماهیت تعهد طبیعی در فقه و حقوق چکیده : ماده ۲۶۶ قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد » از تعهداتی سخن می گوید که « برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد » در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد …