پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ترمینال

ترمینال مقدمه: پایانه جزئی از تسهیلات و تجهیزات و سیستم حمل و نقل است که سفرهااز آن آغاز و به آن منتهی می گردد. در گذشته با ورود و توسعه وسایط نقلیه موتوری بخصوص اتوبوس برای ارتباطات بین شهری ارائه خدمات توسط گاراژها ی وابسته به بنگاههای مسافربری انجام می شد. این …