پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ونقل دریایی چکیده: حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در …

دانلود پایان نامه با عنوان بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال

بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                صفحه مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ فصل اول: کلیات ۱-۱- تعریف بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………۷ ۱-۲- تاریخچه بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………………….۹ ۱- ۳- تحولات تدوین مقررات بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………..۹ ۱-۳-۱- مقررات هارتر…………………………………………………………………………………………………………..۱۰ ۱-۳-۲- …