پایان نامه ارشد با عنوان شبیه سازی سه بعدی جریان گذرنده از اجسام متقارن و بهینه سازی دماغه این اجسام برای رسیدن به کمترین درگ

شبیه سازی سه بعدی جریان گذرنده از اجسام متقارن و بهینه سازی دماغه این اجسام برای رسیدن به کمترین درگ دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) دانشکدهمکانیک و انرژی پایان […]

پایان نامه ارشد با عنوان بررسی معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی شبکه ی بهینه برای یک منطقه ی خاص با استفاده از الگوریتم جفتیابی زنبورهای عسل HBMO

به نام ایزد یگانه دانشکده ی فنی گروه مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) بررسی معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی […]