پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک

افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی […]

پایان نامه ارشد با عنوان  افزایش کیفیت مقاطع برانبارش توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک

دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد  افزایش کیفیت مقاطع برانبارش توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک     چکیده لرزه نگاری بازتابی […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

      دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر […]

پایان نامه ارشد با عنوان  بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

 بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک گروه ژئوفیزیک پایان­نامه کارشناسی ارشد  بهبود […]