پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر شیراز فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه فصل نخست: کلیات تحقیق مقدمه.. ۲ بیان مسئله.. ۳ ضرورت های خاص انجام تحقیق:.. ۸ اهداف تحقیق.. ۹ هدف اصلی :.. ۹ اهداف فرعی :.. ۹ اهداف کاربردی.. …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر

    موضوع: بررسی رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر               فهرست مطالب عنوان                                                                 صفحه تقدیر و تشکر تقدیم چکیده فصل اول: مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرور ت …

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

چکیده: هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. …