پایان نامه ارشد با عنوان اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

  عنوان: اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)   فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه   چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱   فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳ ۱-۲- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………..          ۳ ۱-۳- سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………           ۴ ۱-۴- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..            ۴ ۱-۵- اهداف تحقیق …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

    اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی چکیده   جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

عنوان: اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران علایم اختصاری   ص                                                                         صفحه صص                                                                      صفحات ق.ت                                                                       قانون تجارت ق.م                                                                         قانون مدنی ق.م.ا                                                                       قانون مجازات اسلامی م.                                                                           میلادی ه.ش                                                                        هجری شمسی ه.ق                                                                                   هجری قمری فهرست مطالب عنوان                                                                                                  شماره صفحه چکیده ۱ فصل اول: …

پایان نامه ارشد با عنوان اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران

  عنوان: اصل لزوم در ایقاعات در فقه و حقوق ایران   چکیده از جمله قاعده های فقهی که در باب معاملات و عقدها جریان دارد و به آن استدلال می شود قاعده لزوم است و آن هم در هنگامی است که در لازم یا جایز بودن آنها شک و …

دانلود پایان نامه با عنوان اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

    اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی   نشانه های کوتاه   ق.آ.د.م/ قانون کنونی     =  قانون کنونی آئین دادرسی مدنی مصوّب ۲۱/۱/۱۳۷۹٫ ق.پ / قانون پیشین    =  قانون پیشین آئین دادرسی مدنی مصوّب ۲۵/۶/۱۳۱۸٫ ق.م.ت                    =  قانون محاکم تجارت مصوّب ۱۵/۴/۱۲۹۴٫ ق.ت.م.ت                 =  قانون تشکیل محاکم تجارت …

پایان نامه ارشد با عنوان اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران چکیده اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح …

پایان نامه ارشد با عنوان اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

  عنوان: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران فهرست مطالب چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ مقدمه الف) بیان مسأله ب) سوالات تحقیق ج) اهداف تحقیق د) فرضیه های تحقیق د) پیشینه تحقیق ه) روش تحقیق فصل اول) کلیات مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی …

دانلود پایان نامه با عنوان اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومی

اصل برائت و تعارض آن با منافع عمومی فصل اول–کلیات چکیده مقدمه سوالات تحقیق فرضیه های اصلی تحقیق پیشینه تحقیق ضرورت انجام تحقیق اهداف تحقیق روش تحقیق توجیه پلان فصل اول–تعاریف و مفاهیم مبحث اول–تعریف و مفهوم اصل برائت گفتار اول–معنی لغوی اصل گفتار دوم–معنی لغوی برائت گفتار سوم–معنی لغوی …

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اشاعه در مالکیت فکری

  عنوان : اشاعه در مالکیت فکری فهرست   چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲ فصل اول: مفاهیم و تعاریف اشاعه و مالکیت فکری ۱-۱- مفهوم اشاعه و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ ۱-۱-۱- مفهوم و ارکان اشاعه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷ ۱-۱-۱-۱- تعریف و ماهیت حقوقی اشاعه………………………………………………………………………………………………… ۷ الف- تعریف لغوی و اصطلاحی اشاعه……………………………………………………………………………………………………….. …

دانلود پایان نامه با عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده

عنوان استقلال و حصر سند رسمی درنقل ملک ثبت شده   « فهرست مطالب » عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول کلیات، مختصری از حقوق ثبت بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی ۵ بخش دوم: فرض­حقوقی ماده ۲۲ق.ث ۱۹ ۱- ثبت ملک اقدامی دولتی و حاکمیتی است …