دانلود پایان نامه با عنوان اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

  عنوان: اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)   فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه   چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ۱   فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… […]

پایان نامه ارشد با عنوان اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

عنوان: اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران علایم اختصاری   ص                                                                         صفحه صص                                                                      صفحات ق.ت                                                                       قانون تجارت ق.م                                                                         قانون مدنی ق.م.ا                                                                       قانون مجازات اسلامی م.                                        […]

پایان نامه ارشد با عنوان اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

  عنوان: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران فهرست مطالب چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱ مقدمه الف) بیان مسأله ب) سوالات تحقیق ج) اهداف تحقیق د) فرضیه های تحقیق د) پیشینه تحقیق ه) […]

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان اشاعه در مالکیت فکری

  عنوان : اشاعه در مالکیت فکری فهرست   چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲ فصل اول: مفاهیم و تعاریف اشاعه و مالکیت فکری ۱-۱- مفهوم اشاعه و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷ […]