عنوان پایان نامه

سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی و حقوق حاکم بر آن

 

فهرست مطالب

______________________________________________________________

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری…………………………………………………………………… ۶

۱-۱ کلیات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………. ۶…….

۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری……………………………………………………………………………… ۶

۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری ……………………………………………………………….. ۶

۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری  مستقیم خارجی………………………………………………………………. ۶

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی………………………………………………………….. ۷

۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری  خارجی ……………………………………………………………… ۷

۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی……………………………………………………………….. ۷

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی……………………………………………………………. ۸

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده  در سرمایه گذاری خارجی……………………………………………….. ۸

۵-۱-۱  سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان……………………. ۸

۶-۱-۱ مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما………………………………………. ۹

۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها…………………………………………………………… ۱۱

۸-۱-۱ ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری…………………………………….. ۱۱

۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات  سرمایه گذاری…………. ۱۱

۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری ……………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری…………………………………………………………. ۱۳

۱-۲-۱ ریسک اقتصادی……………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی……………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی…………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱ ریسک  سیاسی…………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان…………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد……………………………………………………………………………. ۱۶

۳-۲-۱ منشاء ریسک  سیاسی…………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان…………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲-۱روابط دولتها……………………………………………………………………………………… ۱۷

۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی………………………………………………………………………………….. ۱۷

۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی …………………………………………………………………… ۱۸

۱-۴-۲-۱عوامل اقتصادی و سیاسی…………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان……………………………………………………………….. ۱۸

۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران…………………………………………. ۱۹

۶-۲-۱ ریسک حقوقی……………………………………………………………………………………… ۲۰

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری……………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان ………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۱ به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران……………………………………………………. ۲۲

۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب…………………………………………………………………………………… ۲۴

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴-۱۳۲۷…………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱-۱۳۳۵…………………………………………………………….. ۲۴

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی سوم ۴۶-۱۳۴۲……………………………………………………………. ۲۴

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷…………………………………………………………. ۲۵

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲…………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۳-۱ برنامه های  عمرانی  پس از انقلاب ………………………………………………………. ۲۵

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸……………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم  ۷۸-۱۳۷۳……………………………………………………………………… ۲۶

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹………………………………………………………………………. ۲۶

۲- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی …………………………….. ۲۹

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۱-۲ قراردادهای معاوضی…………………………………………………………………………………. ۳۲

۱-۱-۲ قراردادهای ناقل حق عینی………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۲ قراردادهای ناقل مالکیت عین…………………………………………………………………… ۳۲

۱-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی …………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی…………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل…………………………………………………………………… ۳۳

۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید……………………………………………………………………. ۳۴

۵-۲-۱-۲ ویژگی های قراردادهای امتیازی……………………………………………………………. ۳۴

۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای  امتیازی……………………………………………………………. ۳۵

۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان…………………………………….. ۳۵

۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی …………… ۳۶

۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی……………………………………….. ۳۶

۳-۱-۲ قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال………………………………………………….. ۳۷

۴-۱-۲ قرار دادهای ناقل حق انتقال…………………………………………………………………….. ۳۸

۵-۱-۲  قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد…………………………………………………………… ۳۹

۱-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر……………………………………………… ۴۰

۱-۱-۵-۱-۲ قرارداد کلید در دست……………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۵-۱-۲ قراردادهای EPC , EP …………………………………………………………………… 41

2-5-1-2 قراردادهای خدماتی با تقبل خطر…………………………………………………………… ۴۲

۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل …………………………………………………………………………… ۴۴

۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک……………………………………………………………………. ۴۴

۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل……. ۴۴

۳-۶-۱-۲ ویژگی های قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………… ۴۵

۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل ……………………………………………………………. ۴۶

۲-۲ قراردادهای مشارکتی…………………………………………………………………………………. ۴۷

۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی ……………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۲ مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق……………………………………………… ۴۸

۳-۲-۲ تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………………………. ۵۰

۴-۲-۲ تحولات قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………………………. ۵۱

۵-۲-۲ مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت………………………………………………………….. ۵۲

۳- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت) ۵۴

۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری ……………………………………………………… ۵۴

۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ………………………………………………………………… ۵۴

۱-۱-۱-۳ مالکیت منابع نفتی در ایران………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی…………………………………………………………………………….. ۵۷

۱-۲-۱-۳ شرح حاکمیت اراده……………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۲-۱-۳ انتقادات وارده بر اصل………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۱-۳ اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………. ۶۰

۱-۳-۱-۳ شرح اصل حسن نیت ……………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات………………………………………………………… ۶۱

۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی……………………………………………………………………………. ۶۲

۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۳ معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی…………………………………………….. ۶۵

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف…………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۲-۳ حقوقی که  هر دولت از آن برخوردار است ………………………………………………… ۶۶

۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت و انواع آن……………………………………………………………………… ۶۶

۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت  مستقیم………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم…………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۲-۲-۳ بررسی پرداخت غرامت ……………………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-۳  گزینش منفی………………………………………………………………………………………. ۶۹

۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی………………………………………………………….. ۶۹

۴-۲-۳ شرط ثبات…………………………………………………………………………………………… ۷۰

۱-۴-۲-۳ مفهوم شرط ثبات………………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد……………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی ……………………………………………………………………………….. ۷۱

۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات………………………………………………………………………………. ۷۱

۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شرط ثبات……………………………………………………………………. ۷۲

۶-۴-۲-۳ شرط ثبات در قراردادهای نفتی…………………………………………………………….. ۷۳

۴- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی……………………………. ۷۴

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۱-۴ توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی………………………………………………………….. ۷۶

۱-۱-۴ کلیات ……………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در بهره برداری  از منابع طبیعی…………………………………….. ۷۷

۳-۱-۴ حق قانون گذاری دولت…………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)……………………………………………………………. ۷۸

۲-۴ انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد………………………… ۸۱

۱-۲-۴ شرح بحث………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۲-۲-۴ قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین……………… ۸۳

۳-۲-۴ حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی……… ۸۴

۴-۲-۴ طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد….. ۸۶

۵- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی…………………… ۸۸

۱-۵ شیوه ای حل اختلاف…………………………………………………………………………………. ۸۸

۱-۱-۵ شیوه های قضایی………………………………………………………………………………….. ۸۸

۲-۱-۵ محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی………………………………………………….. ۸۸

۳-۱-۵ روش شبه قضایی (داوری)……………………………………………………………………… ۸۹

۴-۱-۵ مزایای داوری ……………………………………………………………………………………… ۸۹

۲-۵ بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر  ۹۲

۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید………………………………………………………………………. ۹۲

۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن…………………………………. ۹۵

۱-۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز…………………………………………………………….. ۹۵

۲-۲-۲-۵ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء……………………………………………………….. ۹۶

۳-۲-۲-۵ تجدید نظر خواهی…………………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۲-۵ دعوای ابطال…………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۲-۲-۵ تشکیل نادرست دیوان داوری……………………………………………………………….. ۹۹

۶-۲-۲-۵ تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود…………………………………………………… ۱۰۰

۷-۲-۲-۵ رشوه خواری یکی از اعضای دیوان ……………………………………………………… ۱۰۱

۸-۲-۲-۵ نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی………………………………………. ۱۰۱

۹-۲-۲-۵ عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم…………………………………………………….. ۱۰۱

۳-۵ الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی  و اجرا…………………………………….. ۱۰۳

۱-۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز…………………………………………………………….. ۱۰۳

۲-۳-۵ شناسایی و اجرا………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری……………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۲-۳-۵ اجرای آراء صادره از دیوان داوری……………………………………………………….. ۱۰۷

۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی ……………… ۱۱۲

۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید…………………………………………………………………………. ۱۱۵

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

الف) کتابها  ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

ب) مقالات علمی  ……………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

ج) پایان نامه ها  ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

د) قوانین و مقررات  …………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق)…………………………………… ۱۲۴

خلاصه انگلیسی……………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی انوع قراردادهای رایج در سرمایه گذاری نفتی به عنوان شاخص ترین نوع انرژی است تا دریابیم نقاط ضعف و قوت انواع قراردادهای نفتی کدام است و کدام یک منافع ملی ما را بهتر تأمین می کند. با توجه به مباحثی که در پایان نامه ارایه شده است این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از انواع قراردادهای نفتی به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قراداد تنها چهارچوبی است برای تقسیم منافع اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را بهتر تأمین کند. شروع تحول در قراردادهای نفتی از انتقال مالکیت عین آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت انجامیده و در سیر تحوّل خود به قراردادهای خدماتی نزدیک می گردد. در این روند مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی صرف می شود. قراردادهای مشارکتی، محصول اراده مشترک سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان بوده و شرایط قراردادی، نحوه تملک، زمان مالکیت نیز از موضوعاتی است که توسط طرفین در قالب قرارداد تنظیم می شود. نهایتاً این که  نتیجه تحولاتی که در طول دهه ۱۹۷۰ در ساختار حقوقی آنها رخ داده این است که تکنیک های حقوقی که قبلاً برای اثبات «بین المللی شدن» قانون حاکم یا «غیر محلی شدن» یا «فراملی شدن» آن استفاده می شد، امروز دیگر کهنه شده است. و نتیجه این تحولات «بین المللی شدن قرار داد» است.

قراردادهای نفتی نه «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب   می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل می دهند که ویژگیهای خود را دارند. که خاستگاه پاره ای اصول کلی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت درآنها.

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد. داوری به علت داشتن مزایایی از جمله سرعت در حل و فصل اختلافات، سهولت برای طرفین به لحاظ عدم تبعیت از تشریفات دادرسی، ارزان بودن آن، گردش سرمایه، حفظ اسرار طرفین به عنوان بهترین و شایع ترین شیوه حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مقدمه

 

هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل حقوق نفت و گاز جهت شرح و توصیف شرایط شکلی و ماهوی حاکم بر سرمایه گذاری در این بخش در عرصه بین المللی و نیز در نظام حقوقی ایران بوده و در این راستا  به شرحی که در توضیح فصول پایان نامه خواهد آمد سعی در بررسی مکانیسم های حقوقی شکل دهی و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خارجی جهت یافتن چالش های سرمایه گذاری در کشور و موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن شده است.

 

12000 تومان – خرید