بنام خدا

عنوان

سحر و ارتداد و انواع ان در زندگی و اسلام

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

بخش اول

معنای ارتداد……………………………………………………………………………………………………………………………….۳

ارتداد دراصطلاح…………………………………………………………………………………………………………………………۴

کاربرد واژه ارتداد و مشتقات آن در قرآن ………………………………………………………………………………………..۶

کاربرد واژه ارتداد  در روایات ……………………………………………………………………………………………………….۷

بخش دوم

تاریخچه ارتداد…………………………………………………………………………………………………………………………….۹

ارتداد در آئین یهود……………………………………………………………………………………………………………………….۹

ارتداد در آئین مسیحیت……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

ارتداد در آیین زردتشت……………………………………………………………………………………………………………….۱۳

ارتداد اعراب پیش از اسلام………………………………………………………………………………………………………….۱۳

بخش سوم

بررسی پیشینه ارتداد در اسلام………………………………………………………………………………………………………۱۵

بخش چهارم

دیدگاه های فقهی ارتداد………………………………………………………………………………………………………………۲۱

از دیدگاه فقهای امامیه…………………………………………………………………………………………………………………۲۱

از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………..۲۹

بخش پنجم

ملاک ثابت شدن اسلام………………………………………………………………………………………………………………..۳۲

راه های اثبات ارتداد……………………………………………………………………………………………………………………۳۵

علم قاضی…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

بیّنه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

اقرار………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

مبحث آثارارتداد…………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

بخش ششم

تعریف سحر ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

تعریف شعبده…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

تعریف کهانت…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

تعریف معجزه…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………….۵۰

گفتار سوم : انواع سحر ……………………………………………………………………………………………………………….۵۶

سحر کلدانیین ( منجمان قدیم)……………………………………………………………………………………………………..۵۷

سحر صاحبان اوهام و نفوس قویه…………………………………………………………………………………………………۵۷

کمک خواستن از ارواح زمینی………………………………………………………………………………………………………۵۸

تخیلات وچشم بندی (شعبده بازی)………………………………………………………………………………………………۵۹

اعمال عجیبه ای که از ترکیب آلات بر نسبت های هندسی ظاهر می شود…………………………………………..۶۰

تعلیق القلب( دروغ گویی)……………………………………………………………………………………………………………۶۱

نمیمه : ( سخن چینی )………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

مبحث دوم: پیشینه سحر

گفتار اول: پیشینه سحرقبل از اسلام ………………………………………………………………………………………………۶۵

از زمان حضرت موسی علیه السلام تا عصر حضرت عیسی علیه السلام……………………………………………..۷۴

از عصر حضرت عیسی علیه السلام تا زمان پیامبر اسلام…………………………………………………………………..۷۵

گفتار دوم : پیشینه ی سحر پس از اسلام………………………………………………………………………………………..۷۶

مبحث اول: ماهیت وحقیقت سحر…………………………………………………………………………………………………۸۰

گفتار اول: قائلان به واقعیت سحر…………………………………………………………………………………………………۸۳

گفتار دوم:قائلان به عدم واقعیت سحر……………………………………………………………………………………………۹۱

مبحث اول : احکام سحر

گفتار اوّل: حکم سحر در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….۹۴

قائلان به جواز ابطال سحر به وسیله ی سحر………………………………………………………………………………..۱۰۱

قائلان به عدم جواز ابطال سحر به وسیله سحر……………………………………………………………………………..۱۰۱

تعلیم سحرهای حلال………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

چشم زخم……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

عرّافه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

علم قیافه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

علم طرق به حصی وخط…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

گفتار دوم: حکم سحر در فقه عامه

أ.مذهب حنفی………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

مذهب شافعی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

مذهب مالکی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

مذهب حنبلی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

مبحث سوم: سحر از دیدگاه قرآن و روایات

گفتار اوّل: جایگاه سحر در قرآن…………………………………………………………………………………………………۱۲۰

گفتار دوم: تفاوت سحر،معجزه وکرامت

چگونگی تاثیر سحر………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲

جایگاه سحر در روایات…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

روایات مربوط به سحر………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

فصل سوم: ارکان، آثار و شرایط تحقق جرم سحر و مجازات ساحر

مبحث اول: ارکان سحر……………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

مشارکت در جرم سحر………………………………………………………………………………………………………………۱۴۸

نقش زیان دیده از سحر…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۰

تمویه (اظهار باطل به صورت حق)……………………………………………………………………………………………..۱۵۵

حلّ وعقد(باز کردن وگره زدن)………………………………………………………………………………………………….۱۵۶

استحداث خوارق………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

استعانت به فلکیات……………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰

استعانت به ارواح سازجه……………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

تصفیه نفس………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۳

نفث (دمیدن )…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۵

استخدام ملائکه و استنزال شیاطین………………………………………………………………………………………………۱۶۶

اقسام……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۷

تصویر……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸

گفتار سوم : رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

گفتار چهارم : شرایط تحقق جرم سحر………………………………………………………………………………………..۱۷۱

مبحث دوم : آثار سحر و مجازات ساحر………………………………………………………………………………………۱۷۲

گفتار اوّل : آثار کیفری سحر……………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

ایجاد اختلاف بین زوج و زوجه………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

ایجاد اختلاف بین دوستان………………………………………………………………………………………………………….۱۷۷

ضرر جانی ، حیثیتی و ناموسی …………………………………………………………………………………………………..۱۷۸

گفتار دوم : آثار مدنی سحر ……………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

گفتار سوم : مجازات ساحر………………………………………………………………………………………………………..۱۸۳

قتل ساحر مستحل سحر…………………………………………………………………………………………………………….۱۸۵

قتل ساحری که سحر را به عنوان حرفه پذیرفته است ……………………………………………………………………۱۸۶

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

 

 

 

مقدمه

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها از جمله بدیهی‏ترین اصول حقوقی است که در نظام‏های حقوقی دنیا پذیرفته شده است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست؛ مگر آن‏که در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد. هیچ کس را نمی‏توان مجازات کرد؛ مگر آن‏که مجازات وی توسط دادگاه واجدصلاحیتی که در قانون پیش‏بینی شده است، تعیین شده باشد. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و اعلام شده است که از ابتدا در تعالیم اسلامی مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهی «منع عقاب بلابیان» همین معنا را سال‏ها قبل از طرح اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها» در برداشته است. به هر حال به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۶۱ و نیز قانونی که اخیرا به تصویب رسیده است، «جرم»، عبارت است از فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
با توجه به این مقدمه، سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی امروز ایران، جرمی به نام ارتداد وجود دارد؟ و آیا در دادگاه‏های ایران می‏توان فردی را به عنوان «مرتد» مجازات کرد؟ البته در قوانین فعلی کشور در مواردی به واژه ارتداد اشاره شده است؛ مثلاً در بیست و ششمین ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد». در ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال ۱۳۷۵، نیز «محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالح قضایی» از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم شده‏اند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نگردیده است. قانون‏گذاران ایران در سال ۱۳۶۱، که برای اولین‏بار در حال تدوین قانون مجازات اسلامی بودند، در مورد بسیاری از احکام فقهی شامل قصاص، حدود، دیات و تعزیرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طوری که بسیاری از مواد قانونی، ترجمه تحت اللفظی متن کتاب‏های فقهی است. با وجود این، نه در سال ۱۳۶۱ و نه حدود ۱۷ سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامی، ارتداد را به عنوان جرم معرفی نکرده است. بنابراین چون در قوانین موضوعه، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقی فعلی نمی‏توان در مورد ارتداد حکمی صادر کرد. البته بعضی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد می کنند که می‏گوید: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه می‏گیرند که اگر عملی در قوانین مدونه جرم نبود، قاضی می‏تواند به استناد منابع فقهی، حکم صادر نماید؛ حال آن‏که این استنباط صحیح نیست؛ چرا که این با اصل سی و ششم قانون اساسی مبنی بر این‏که «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار می‏گیرد. از طرفی اصل یکصد و شصت و هفتم، قاضی را موظف می‏کند که حکم هر دعوا را بیابد و آن را فیصله دهد. دعوا نیز در موارد نزاع‏های حقوقی است و شامل حد شرعی و مجازات نمی‏شود. در دعوا حد شرعی جاری نمی‏شود و متهمی وجود ندارد تا به حد شرعی محکوم گردد.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

معنای ارتداد- ارتداد دراصطلاح- کاربرد واژه ارتداد و مشتقات آن در قرآن- کاربرد واژه ارتداد  در روایات- کاربرد واژه ارتداد  در روایات- تاریخچه ارتداد- ارتداد در آئین- ارتداد در آیین زردتشت- ارتداد در آئین یهود-ارتداد در آئین مسیحیت- ارتداد اعراب پیش از اسلام- علم قاضی- دیدگاه های فقهی ارتداد- تعریف کهانت- ملاک ثابت شدن اسلام- بیّنه- انواع سحر

 

 

 

بخش اول

معنای ارتداد

ارتداد درلغت

  ارتداد از ماده “ردّ” مشتق شده و به معنای “رجوع وبرگشت[۱]” و نیز “دگرگونی”[۲] است.در معنای واژه “ردّ” چنین گفته اند:………………….

 

12000 تومان – خرید