علوم تحقیقات و فناوری

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق

عنوان

تحلیل و بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۲

فرضیه ها: ۳

اهداف تحقیق. ۳

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. ۴

فصل اول: کلیات.. ۵

۱-۱ مفاهیم. ۵

۱-۱-۱ مفاهیم اصلی.. ۵

۲-۱-۱ مفاهیم مرتبط.. ۱۲

۲-۱ شرایط اعطای تسهیلات.. ۱۵

۱-۲-۱ بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی.. ۱۶

۲-۲-۱ بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن: ۲۲

۳-۲-۱ اخذ وثیقه و تضمین : ۲۳

فصل دوم : انواع تضمینات تسهیلات بانکی.. ۲۷

۱-۲ وثایق عینی.. ۲۷

۱-۱-۲ اموال منقول. ۲۷

۲-۱-۲ اموال غیر منقول. ۳۴

۲-۲ وثایق دینی و تضمین اشخاص… ۵۲

۱-۲-۲ وثائق دینی.. ۵۲

۲-۲-۲ تضمین اشخاص… ۷۴

فصل سوم : مضاربه. ۸۳

۱-۳ مفهوم مضاربه: ۸۳

۱-۱-۳ علت نام گذاری.. ۸۴

۲-۱-۳ تعریف مضاربه در فقه. ۸۶

۳-۱-۳ تعریف مضاربه در حقوق مدنی ایران: ۸۷

۴-۱-۳ تعریف مضاربه در دستور العمل اجرایی مضاربه: ۸۸

۲-۳ مستندات شرعی مضاربه. ۸۹

۱-۲-۳  قرآن. ۹۰

۲-۲-۳ سنت.. ۹۱

۳-۲-۳ اجماع. ۹۲

۴-۲-۳ بناء عقلاء. ۹۳

۳-۳ ماهیت مضاربه. ۹۳

۴-۳ ارکان مضاربه. ۹۴

۱-۴-۳ متعاقدین.. ۹۴

۲-۴-۳ صیغه. ۹۷

۳-۴-۳ عمل.. ۹۸

۴-۴-۳ سرمایه. ۱۱۰

۵-۴-۳ سود و شرایط آن. ۱۱۷

۵-۳ خسارت و زیان در مضاربه. ۱۲۱

۶-۳ فساد مضاربه. ۱۲۲

۷-۳ انحلال مضاربه. ۱۲۳

۱-۷-۳ صورت های مختلف فسخ و آثار آن: ۱۲۳

۲-۷-۳ موارد بطلان یا انفساخ مضاربه. ۱۲۵

۸-۳ کاربرد مضاربه در نظام بانکی ایران. ۱۲۹

۱-۸-۳ مثال کاربردی در نحوه عملکرد بانک ها: ۱۳۰

۲-۸-۳ انتهای مدت قرارداد. ۱۳۱

۳-۸-۳ تعیین نسبت و سهم سود مضاربه در بانک… ۱۳۲

۴-۸-۳ وثایق ماخوذه در تسهیلات بانکی بر مبنای عقد مضاربه. ۱۳۳

فصل چهارم : چگونگی وثایق بانکی در مقام وصول مطالبات.. ۱۳۵

۱-۴ شرایط وصول از طریق اجرای ثبت.. ۱۳۵

۱-۱-۴ شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء. ۱۳۵

۲-۱-۴ آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت.. ۱۳۸

۲-۴ شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی.. ۱۴۶

۱-۲-۴ شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مستریان و قراردادهای داخلی بانک… ۱۴۷

۳-۴  تاثیر تضمینات و میزان کارآمدی آن در وصول مطالبات.. ۱۴۸

۱-۳-۴ تاثیر نوع وثیقه برکاهش ریسک عدم بازپرداخت.. ۱۴۸

۲-۳-۴ تاثیر وثیقه از نظر سهولت و یا عدم سهولت بیع آن. ۱۵۳

۳-۳-۴ آسیب شناسی دلایل وصول مطالبات دارای وثیقه یا تضمین.. ۱۵۴

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۶۴

ضمیمهء ۱٫ ۱۷۰

آئین نامه / دستورالعمل اجرایی مضاربه. ۱۷۰

فهرست منابع و مآخذ. ۱۷۳

کتب.. ۱۷۳

پایان نامه ها و مقالات.. ۱۷۵

پایگاه های اینترنتی.. ۱۷۶

 

 

چکیده

با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه ای که بانک ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئین شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین  می نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، همچنین یکی از قالبهای متعارف اعطاس تسهیلات بانکی عقد مضاربه می باشد، لذا ضروری به نظر می رسد که ضمن تحلیل و بررسی عقد مضاربه از منظر فقه و حقوق و تبیین چیستی و چگونگی آن در نظام بانکدار ایران اسلامی، تضمینات تسهیلات بانکی نیز در چهارچوب فقه اسلامی و حقوق موضوعه تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین میزان کارآمدی و اثر تضمینات در وصول مطالبات مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق کلیات تضمینات بانکی، انواع و شرایط اعطای تسهیلات، عقد مضاربه و نقش آن در نظام بانکداری و همچنین چگونگی وثایق بانکی در مقام وصول مطالبات تحلیل و تبیین می گردد.

 

 

کلمات کلیدی: وثایق- تسهیلات- مضاربه- مطالبات معوق- تضمینات بانکی

 

 

مقدمه

بیان مسئله

یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را ازجمله اعمال تجاری دانسته، بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد، لذا بانکها به منظور جلوگیری از ضرر دهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا……………………

 

12000 تومان – خرید