بنام خدا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف قرآن

 

عنوان

تجربه دینی شناختاری در قرآن

چکیده:

هدف این پایان نامه بررسی تجربه دینی شناختاری در قرآن است. دیدگاه‌های مختلفی پیرامون تجربه دینی مطرح گردیده که مهمترین آنها تجربه دینی شناختی ادراکی می‌باشد. سؤال اصلی این پایان‌نامه این است که آیا قرآن تجربه دینی را به عنوان منبع مستقل شناخت و معرفت به رسمیّت می‌شناسد؟ اگر چنین است آیا همه تجارب دینی دارای چنین بار معرفتی هستند یا اینکه بین موارد آن تفاوتی وجود دارد؟

فرضیه اصلی پایان‌نامه ما این است که قرآن تجربه دینی را به عنوان راهی مستقل برای دریافت حقایق به رسمیت می‌شناسد اما میزان این معرفت بخشی در تجارب مختلف متفاوت است به علاوه قرآن شرایط و موانعی را برای این تجارب ذکر می‌نماید.

ما برای بررسی این موضوع پس از ذکر مقدمات و مفاهیم کلّی به مهمترین دیدگاه‌ها پیرامون چیستی تجربه دینی اشاره می‌کنیم و در نهایت با بررسی آیات قرآن و تفاسیر، دیدگاه مورد قبول قرآن را نشان خواهیم داد.

 

 

 

کلید واژه‌ها: تجربه دینی، شناختی، مکاشفه، مشاهده، امر قدسی

 

 

فهرست اجمالی

 

مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم: چیستی تجربه دینی……………………………………………………………………….. ۴۲

دیدگاه متفکران غربی………………………………………………………………………….. ۴۳

دیدگاه عرفای اسلامی………………………………………………………………………….. ۵۲

دیدگاه فلاسفه اسلامی…………………………………………………………………………. ۸۸

فصل سوم: تجربه دینی در قرآن……………………………………………………………………… ۱۰۵

علل ذکر تجارب دینی در قرآن………………………………………………………………. ۱۰۶

بررسی آیات مربوط به نظریه احساسی………………………………………………………. ۱۳۹

بررسی آیات مربوط به نظریه تفسیری………………………………………………………… ۱۴۲

بررسی آیات مربوط به نظر شناختی …………………………………………………………. ۱۴۵

اقسام صاحبان تجربه دینی……………………………………………………………………… ۱۷۵

فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………….. ۱۲۸

 

 

 

فهرست تفصیلی:

طرح مسأله: ۱

جایگاه این مبحث: ۳

اهداف تحقیق: ۳

دلائل انتخاب موضوع: ۵

نقد ادبیات موضوع: ۶

روش تحقیق: ۶

سؤال اصلی: ۱۰

سؤال فرعی: ۱۰

مفروضات: ۱۰

فرضیه: ۱۱

مفاهیم: ۱۱

ضرورت مسأله: ۱۲

فصل اول: (کلیات) ۱۴

تاریخچه‌ی تجربه‌ی دینی در الهیات مسیحی و سنت عرفان اسلامی: ۱۴

تعریف تجربه دینی: ۲۱

خصوصیات تجربه‌ی دینی: ۲۳

رفع یک شبهه. ۲۴

متعلق تجربه دینی چیست؟. ۲۵

انواع تجربه‌ی دینی: ۲۹

تقسیمی دیگر برای تجربه دینی: ۳۳

کاربردهای تجربه دینی.. ۳۴

رفع یک شبهه: ۳۶

خلاصه: ۳۹

فصل دوم: چیستی تجربه‌ی دینی.. ۴۰

مقدمه: ۴۰

– دیدگاه متفکران غربی درباره‌ی تجربه دینی: ۴۱

اول: نظریه‌ی احساسی، عاطفی: ۴۱

نقد و بررسی تجارب عاطفی احساسی: ۴۳

دوم: نظریه‌ی ادراکی، شناختی: ۴۴

نقد و بررسی تجارب ادراکی، شناختی: ۴۵

سوم: نظریه تفسیری.. ۴۷

نقد و بررسی تجربه تفسیری: ۴۸

دیدگاه عرفای اسلامی: ۴۹

تعریف مکاشفه یا تجربه‌ی دینی: ۴۹

راههای شناخت از دید عارف… ۵۰

۱- قلب: ۵۰

۲- عقل: ۵۱

۳- حدس… ۵۱

مراتب درک خدا در تجربه دینی.. ۵۲

چرا تجربه دینی و مکاشفه‌ی ذات خداوند محال است؟. ۵۴

نقش تجربه‌ی حسی در شناخت امر قدسی.. ۵۶

انواع معرفت در عرفان: ۵۹

فتح و فتوحات… ۶۲

مشاهده و مکاشفه: ۶۳

اقسام مکاشفه. ۶۵

نقش خیال در تجربه‌ی دینی: ۶۷

مشاهدات عارف در رؤیا: ۶۹

محتوای کشف عارف: ۷۱

عرفاء و تکلم بشر با خداوند: ۷۶

تکلم بشر با ارواح و انسانهای برزخی: ۷۸

مکاشفات و عقل.. ۸۱

دیدگاه فلاسفه اسلامی.. ۸۴

انواع ادراک و تعداد عوالم از دید ملاصدرا: ۸۵

مراتب تجربه دینی و درک یقینی: ۸۸

مراتب کمال عقل نظری و عملی برای درک حقایق: ۹۰

موانع مکاشفه و تجربه‌ی دینی از دید ملاصدرا (حجابها) ۹۲

جایگاه معرفتی تجربه دینی در هندسه معرفتی: ۹۴

خلاصه: ۹۸

فصل سوم: تجربه دینی در قرآن. ۹۹

مقدمه. ۹۹

علل ذکر تجارب دینی در قرآن. ۱۰۰

وحی از نگاه قرآن: ۱۰۵

تفاوت میان وحی، الهام، تحدیث… ۱۰۸

مقامات انسانی و درجه پیامبر. ۱۱۳

محتوای مکاشفات پیامبران. ۱۱۴

سه دیدگاه درباره پدیده وحی: ۱۲۱

تجارب دینی مؤمنان و غیر مؤمنان ( کفار) ۱۲۲

آیات متناسب تجربه دینی احساس: ۱۲۸

بررسی آیات تجربه احساسی و عاطفی: ۱۳۱

تجربه دینی، تفسیری، تبیینی.. ۱۳۳

بررسی آیات مربوط به نظریه تفسیری تبیینی: ۱۳۴

اشکالات وارد بر این نظریه: ۱۳۵

تجربه دینی ادراکی شناختی در قرآن: ۱۳۷

انواع ادراک در تجربه‌های دینی قرآن: ۱۴۱

بررسی آیات مربوطه به رؤیت خدا ۱۵۴

متعلق تجربه دینی.. ۱۵۶

اقسام صاحبان تجربه دینی: ۱۶۴

شرایط تجربه دینی: ۱۶۹

موانع درک امر قدسی از دیدگاه قرآن: ۱۷۴

تجربه‌های الهی و غیر الهی: ۱۷۹

معیار و میزان تجربه‌های الهی و غیر الهی.. ۱۸۲

آیا هر تجربه دینی خطاپذیر است؟. ۱۸۶

لغزش‌های خیال و وهم: ۱۸۸

نفوذ شیطان در ادراک…. ۱۹۰

نقش عالم رویا یا خیال متصل در تجربه ادراکی.. ۱۹۵

اقسام رؤیا ۱۹۸

آیا مشاهدات در رؤیا نیاز به تعبیر دارد. ۱۹۹

نقش تجارب دینی در سعادت انسان. ۲۰۱

خلاصه: ۲۰۳

فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری.. ۲۰۵

منابع. ۲۱۵

 

 

مقدمه:

طرح مسأله:

پس از پایان یافتن قرون وسطی و آغاز دوره­ی روشنگری نقدهای جدی توسط اندیشمندان غرب نسبت به رابطه­ی عقل و دین صورت گرفت، به گونه­ای که برخی وجود هرگونه رابطه­ای را انکار نمودند، و معتقد شدند که معارف دینی قابل توجیه عقلانی نیست. زیرا حجیت عقل که پیش از آن به صورت نادرستی موردتأیید قرار گرفته بود، زیر سؤال رفت، و دیدگاه­های جدیدی پیرامون ماهیت و محدوده­ی عقل مطرح گردید. این تغییرات بیشتر تحت جریان رمانتیسم که به عنوان نقدی بر عقل‌گرایی افراطی به وجود آمده بود صورت گرفت. از سوی دیگر تجربه­گرایی هر چه بیشتر قدرت می‌گرفت و وجود نوعی اعتقادات براساس تجربه احساس نیاز می­شد. بنابراین………………..

 

12000 تومان – خرید