تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقی ایران و کامن‌لو

چکیده

 

 

سرعت رشد اطلاعات و پیچیدگی محصولات صنعتی دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.

مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.

در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

 

واژگان کلیدی:

تعهد، ارائه اطلاعات، تسلیم، روابط قراردادی، روابط غیرقراردادی، مسئولیت محض.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………………………… ۲

مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

نتایج اجمالی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۴

مبحث اول:مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن………………………………………………. ۴

گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………….. ۴

گفتار دوم: موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات………………………………………………………………….. ۵

گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………… ۶

بند اول:تقسیم بندی بر اساس انواع اطلاعات……………………………………………………………. ۷

الف:اعلام عیوب………………………………………………………………………………………………………. ۷

ب:دستورها و تعلیمات……………………………………………………………………………………………. ۷

ج:اخطارها………………………………………………………………………………………………………………… ۷

بند دوم:تقسیم بندی بر اساس اهمیت اطلاعات………………………………………………………. ۸

الف:تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده ……………………………………………………………….. ۸

ب:تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی……………………………………………. ۸

ج:تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای……………………………………………………………………… ۹

بند سوم:تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات…………………………………………………. ۱۰

الف:قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………… ۱۰

ب:هنگام اجرای قرارداد…………………………………………………………………………………………. ۱۰

ج:بعد از انعقاد قرارداد و تسلیم کالا یا انجام خدمت …………………………………………. ۱۱

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………. ۱۲

گفتار اول:اظهار خلاف واقع………………………………………………………………………………………………. ۱۲

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار دوم:  تدلیس…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

بند اول:تصریه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

بند دوم:غش الخفی……………………………………………………………………………………………………… ۱۷

بند سوم:تدلیس الماشطه…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

گفتار سوم:نجش……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

مبحث سوم : تاریخچه تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………………. ۱۹

گفتار اول:دکترین آگاه باش خریدار……………………………………………………………………………….. ۲۲

گفتار دوم:تعدیل دکترین آگاه باش خریدار…………………………………………………………………… ۲۲

گفتار سوم:دکترین تضمین ضمنی………………………………………………………………………………… ۲۴

گفتار چهارم:دکترین مسئولیت محض…………………………………………………………………………… ۲۶

 

فصل دوم :‌مبانی تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی……………………………………………. ۳۰

گفتار اول :  تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم …………………………………………………… ۳۰

بند اول :‌ مفهوم  تسلیم……………………………………………………………………………………………… ۳۰

بند دوم :کیفیت تسلیم …………………………………………………………………………………………….. ۳۲

بند سوم: مبنای تسلیم………………………………………………………………………………………………. ۳۳

نتیجه بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

گفتار دوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد………………………………. ۳۵

بند اول:مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………….. ۳۶

الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد……………………………………………………………………… ۳۶

ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………….. ۳۷

۱:مطابقت مادی کالا با قرارداد………………………………………………………………………… ۳۷

۲:مطابقت حقوقی کالا با قرارداد…………………………………………………………………….. ۳۹

بند دوم : مطابقت با تضمینهای صریح و ضمنی………………………………………………………. ۴۰

الف : مطابقت با تضمین‌های صریح……………………………………………………………………… ۴۱

ب: مطابقت با تضمینهای ضمنی………………………………………………………………………….. ۴۴

نتیجه‌‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

گفتار سوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی……………………………………………… ۴۶

بنداول:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران…………………………… ۴۷

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

الف: مفهوم شرط ضمنی……………………………………………………………………………………….. ۴۷

ب :اقسام شرط ضمنی………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۱:شرط ضمنی بنایی :……………………………………………………………………………………… ۴۸

۲ : شرط ضمنی عرفی :‌…………………………………………………………………………………. ۴۹

۱-۲ :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن………………………………………………………. ۴۹

۲-۲ : مفهوم و شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی : ………………………… ۵۰

۱-۲-۲ :مفهوم شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………. ۵۰

۲-۲-۲: شرایط استناد به شرط ضمنی عرفی ………………………………….. ۵۰

۳-۲-۲:جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی…………………………………… ۵۰

بند دوم:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو………………………………. ۵۱

الف:مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو………………………………………………. ۵۴

ب:اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو…………………………………………………. ۵۴

۱:شرط ضمنی عرفی……………………………………………………………………………………… ۵۴

۲:شرط ضمنی قانونی…………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳:شرط ضمنی قضایی…………………………………………………………………………………….. ۵۷

نتیجه‌ی بحث ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

گفتار چهارم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف……………………………… ۶۱

بند اول:مفهوم حسن نیت………………………………………………………………………………………….. ۶۳

بند دوم:حسن نیت در نظام حقوقی کامن لو…………………………………………………………… ۶۳

بند سوم:مفهوم انصاف ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

الف:تاریخچه انصاف………………………………………………………………………………………………… ۶۷

ب:تعریف انصاف……………………………………………………………………………………………………… ۶۸

ج:قواعد انصاف:………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

بند چهارم:جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه……………. ۶۹

الف: جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران………………………………………. ۶۹

ب: جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه……………………………………………………… ۷۰

بند پنجم:اصل حداکثر حسن نیت……………………………………………………………………………. ۷۲

نتیجه‌ی بحث ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

مبحث دوم:مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………… ۷۶

گفتار اول:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد…………………………………. ۷۶

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی کالا در برابر عموم………….. ۸۰

گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی……………………………………. ۸۲

بند اول:مقررات قانونی در نظام کامن لو………………………………………………………………….. ۸۲

بند دوم:مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران ………………………………………………………… ۸۳

الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح……………………… ۸۳

ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص……………………………………. ۸۴

نتیجه‌ی بحث ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

 

فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی………………………………………………. ۸۷

گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………….. ۸۸

بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………………………… ۸۸

الف:ارائه اطلاعات ناقص……………………………………………………………………………………….. ۸۸

ب:ارائه اطلاعات نادرست ……………………………………………………………………………………. ۸۸

بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………. ۸۹

الف:عدم افشای اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۸۹

ب:کتمان حقیقت…………………………………………………………………………………………………… ۹۰

گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………. ۹۱

بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم……………………………….. ۹۱

الف:تغییر وضعیت بایع…………………………………………………………………………………………… ۹۱

ب:تلف قبل از تسلیم……………………………………………………………………………………………… ۹۲

ج:اجبار به تسلیم ………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

د:فسخ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

هـ: پرداخت خسارت………………………………………………………………………………………………. ۹۴

بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی………… ۹۵

الف:شرط صفت …………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

ب:شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

ج:شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۱:شرط فعل مثبت ……………………………………………………………………………………….. ۹۸

۲:شرط فعل منفی…………………………………………………………………………………………. ۹۸

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای

حسن نیت و انصاف…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

الف:پایان دادن به قرارداد……………………………………………………………………………………… ۱۰۱

ب:جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی………………………….. ۱۰۴

بند اول:تدلیس…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

الف: ارکان تدلیس………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………….. ۱۰۵

ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات……………………………………………….. ۱۰۶

بند دوم:سوء عرضه…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد……………………………………………………………………….. ۱۰۸

الف:عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۱:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن ……………………………………………. ۱۰۸

۲: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن…………………………………………… ۱۰۹

۳: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن……………………………………………. ۱۱۰

ب:عدم مطابقت حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………….. ۱۱۲

گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات…………………………………………………. ۱۱۲

بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر……………………………………………………………………………. ۱۱۲

بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب……………………………………………………………………….. ۱۱۴

بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض……………………………………………. ۱۱۸

گفتار دوم:قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات

در روابط غیر قراردادی………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲………………………………………………………. ۱۲۱

بند دوم:قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸……………………………………….. ۱۲۲

بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲…………………………………………………….. ۱۲۳

بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷………….. ۱۲۶

بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶………………………. ۱۲۶

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

 

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

فصل اول

 

مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع

گسترش روز ‌افزون اطلاعات و رشد سریع تخصص‌ها موجب گردیده است که مطلع‌ترین افراد جامعه نیز تنها در رشته تخصصی خود اطلاعات داشته باشند و در سایر رشته‌ها و زمینه‌ها نا آگاه و بی اطلاع باشند. به علاوه پیچیدگی محصولات صنعتی بر زندگی روزمره تأثیر بسزایی گذاشته است به طوری که علت بسیاری از مرگ و میر‌های جهان کنونی ناشی از بی اطلاعی افراد غیر متخصص و ناآگاهی آنان از خطراتی است که جهان صنعتی ایجاد نموده است.

سازندگان کالا که در واقع ایجاد کنندگان خطر می باشند قشر مطلع، قوی و ثروتمند جامعه می‌باشند که با ارائه اطلاعات در رابطه با نحوه استفاده، عیوب و خطرات کالا می‌توانند از بسیاری از خسارات پیشگیری نمایند.

در زمینه روابط قراردادی در جهان کنونی در اغلب اوقات آگاهی طرفین معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصی با نابرابری چشم‌گیری همراه است و همین امر موجب عدم تعادل قابل توجهی در قراداد می‌گردد و این عدم تعادل زمینه اصلی طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم می‌آورد.