عنوان

تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

فهـرست مطــالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیـده ———————————————————- ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمـه———————————————————– ۳

الف) بیان مسئله—————————————————– ۵

ب) پیشینه تحقیق—————————————————- ۶

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق——————————————— ۶

د) روش تحقیق —————————————————– ۷

هـ) سوال اصلی—————————————————– ۷

و) فرضیات تحقیق————————————————— ۷

ز) اهداف تحقیق  —————————————————- ۷

ح) ساماندهی تحقیق  ————————————————- ۸

 

فصل دوم:تعاریف و تاریخچه

مبحث اول: بزهکاری کودک و نوجوان————————————— ۱۰

بند اول: تعریف بزهکاری——————————————— ۱۱

بند دوم: تعریف کودک———————————————– ۱۲

بند سوم: تعریف نوجوان———————————————- ۱۲

مبحث دوم:طـلاق—————————————————- ۱۳

بند اول: تعریف طلاق———————————————– ۱۴

بند دوم: تاریخچه طلاق———————————————- ۱۴

بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث———————————– ۱۵

مبحث سوم: اعتیاد—————————————————- ۱۹

بند اول: تعریف اعتیاد———————————————– ۲۰

بند دوم: انواع اعتیاد————————————————- ۲۱

بند سوم: تاریخچه اعتیاد———————————————- ۲۲

 

فصل سوم:عوامل ایجاد بزهکاری

مبحث اول: عوامل اجتماعی موثر در افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان—————- ۲۹

گفتار اول: فقـر—————————————————- ۲۹

بند اول: نظرات دانشمندان در مورد فقر و بزهکاری ————————— ۳۰

بند دوم : فقر اقتصادی عامل بزهکاری است یا خیر؟————————— ۳۱

بند سوم : آیا همه افرادی که دچار فقر هستند مرتکب جرم می­شوند؟—————- ۳۳

گفتار دوم:مشکلات آموزشی——————————————- ۳۴

بند اول: عملکرد و شکست تحصیلی و بزهکاری —————————- ۳۵

بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری ————————————- ۳۹

بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری ———————- ۴۰

بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه ——————————– ۴۱

گفتار سوم: مهاجرت————————————————- ۴۳

بند اول: پیامدهای مهاجرت—————————————— ۴۴

بند دوم: چگونه مهاجرت باعث افزایش جرایم می­گردد؟———————— ۴۵

گفتار چهارم:رسانه­­های گروهی—————————————— ۴۶

مبحث دوم: عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری——————————— ۴۹

گفتار اول: اختلافات خانوادگی —————————————– ۴۹

بند اول: مشاجرات لفظی والدین ————————————— ۵۰

بند دوم: نزاع ————————————————— ۵۲

گفتار دوم:مجرم بودن والدین——————————————- ۵۴

گفتار سوم: عدم ایفای نقش والدین ————————————— ۵۷

بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده——————————– ۵۸

بند دوم: فوت والدین———————————————- ۶۱

بند سوم : کمبود محبت و محبت افراطی———————————- ۶۴

فصل چهارم: تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان

مبحث اول: تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودک و نوجوان ———————— ۷۰

گفتار اول: نظریه و تئوری­ها در ارتباط با فرزندان طلاق وبزهکاری ——————- ۷۸

گفتار دوم: زندگی کودک با یکی از والدین ———————————- ۸۰

گفتار سوم: وظیفه والدین ——————————————— ۸۲

مبحث دوم: تاثیر اعتیاد والدین در بزهکاری کودک و نوجوان———————— ۸۳

گفتار اول: فرزندان اعتیاد، شکوفه ها در هجوم گردباد————————— ۹۰

گفتار دوم: فرزندان اعتیاد، بینوایان ————————————— ۹۴

گفتار سوم : فرزندان اعتیاد، گناهکاران بی گناه ——————————– ۹۸

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل آماری

مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان———- ۱۰۱

گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین —————————— ۱۰۱

گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت —————————————- ۱۰۵

گفتار سوم: آمار توصیفی سن ——————————————- ۱۰۶

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی فوت والدین—————————– ۱۰۷

گفتار پنجم: آمارتوصیفی و  استنباطی میزان گرایش به دوستان ناباب از سوی فرزندان——– ۱۰۹

گفتار ششم: آمار توصیفی منطقه زندگی————————————- ۱۱۱

مبحث دوم: ارزیابی نتایج آماری تاثیر اعتیاد در بزهکاری کودکان و نوجوانان————— ۱۱۲

گفتار اول: آمار توصیفی اعتیاد والدین————————————– ۱۱۲

گفتار دوم: آمار توصیفی اعتیاد به مواد مخدر——————————— ۱۱۳

گفتار سوم: آمار توصیفی نگرش نسبت به اعتیاد——————————- ۱۱۴

گفتار چهارم: آمار توصیفی و استنباطی تاثیر اعتیاد والدین بر ارتکاب جرایم فرزندان——— ۱۱۵

گفتار پنجم: آمار توصیفی  شغل پدر————————————— ۱۱۷

گفتار ششم: آمار توصیفی  میزان درآمد خانواده——————————– ۱۱۸

گفتار هفتم: آمار توصیفی  میزان تحصیلات———————————- ۱۱۹

گفتار هشتم: آمار توصیفی  میزان فرار از خانه——————————— ۱۲۰

مبحث سوم: خلاصه نتایج آماری—————————————— ۱۲۱

نتیجه­گیری ——————————————————– ۱۲۴

پیشنهادات——————————————————— ۱۲۶

منابع و مآخذ——————————————————- ۱۳۰

پیوست———————————————————– ۱۳۷

Abstract ——————————————————- 142

چکیـده

خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز
و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت  برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده ۳۸ ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه
و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق
و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود
تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست­های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

 

 

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد

مقدمـه

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیرقابل انکار مواجه­اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان روبه افزایش نهاده است. در ریشه­یابی علل و عوامل این افزایش ، با جهات مختلفی مواجه می­شویم که بنا به شرایط اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می­باشد. بی­توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، طلاق، بی اعتنایی به معنویت، فقر فرهنگی و اقتصادی ، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر
و بی­بند و باری و… می­تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید.لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می­باشد.در آستانه قرن ۲۱که عصر رایانه، تسخیر فضا و فن­آوری است، تحولات چشمگیری در شیوه برخورد با پدیده جرم و مجازات به عمل آمده که نتیجه آن را نه تنها
در دیدگاههای متخصصین از جمله حقوقدانان ، جرم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان می­توان ملاحظه کرد، بلکه در مقررات بین المللی و قانونگذاری­های داخلی کشورهای جهان نیز می­توان پیدا نمود. در تراوشات اندیشه دانشمندان و قانونگذاران ملاحظه می­کنیم که واکنش­های اجتماعی علیه بزهکاران خردسال و نوجوان تغییر کرده است مجرم خردسال یا نوجوان ، دیگر جرثومه فساد و محکوم به طرد از اجتماع نیست، بلکه مجرم، علی الخصوص در خردسالی، فرد ناسازگار و یا بیماری پیش نیست که نیاز به درمان دارد. در نظام جدید برخورد با پدیده مجرمانه و بزهکاری کودکان و نوجوانان، هدف، پرهیز از تنبیه و آزار و تحقیر و توجه به کرامت انسانی، تلاش در بازسازی شخصیت بزهکار، اصلاح و تربیت و برگشت دادن او به یک زندگی سالم است. زیرا از سویی، بزهکاری و خردسالان و نوجوانان بر خلاف بزرگسالان از پلیدی فکر و روح آن­ها نشأت نمی­یابد، بلکه ناشی ازعوامل گوناگون تربیتی، بویژه معلول سادگی و بی­تجربگی آنانست . از سوی دیگر نوجوانان و کودکان به اقتضای شرایط سنی و روح لطیفشان آمادگی بیشتری برای پذیرش تربیت و اصلاح دارند. بدین لحاظ، حقوقدانان، جرم­شناسان و جامعه­شناسان به نظام قضایی و تربیتی ویژه­ای درباره بزهکاران خردسال و نوجوانان اندیشیده­اند و الگوهای خاصی را در تربیت و جایگزینی مجازات ارائه داده­اند که نتیجه آن را در مقررات ملی و فراملی ملاحظه می نماییم. این پژوهش به بررسی تاثیر طلاق و اعتیاد در ارتکاب بزهکاری توسط کودکان می­پردازد و در این بررسی از دوجنبه پژوهش تئوری و میدانی بهره می­گیرد.

این پژوهش مشتمل بر  پنج فصل است که مباحث زیر در آن در نظر گرفته شده است:

در فصل اول به بررسی کلیات و در فصل دوم به تعاریف و تاریخچه و در نهایت در فصل سوم به عوامل ایجاد بزهکاری اشاره شده است.

در فصل چهارم به تئوری تأثیر طلاق و اعتیاد والدین در بزهکاری کودکان  و نوجوانان و در فصل پنجم به تجزیه و تحلیل آماری و در آخر به نتیجه­گیری و پیشنهادات اشاره شده است.

 

 

الف) بیان مسئله

در این پژوهش میزان و نسبت چگونگی  تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری و مجازات
در برخورد با این اطفال مورد بررسی قرار می­گیرد؛ کودکان پر ارزش ترین سرمایه های هر جامعه هستند. یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حفظ تعادل روانی ، عاطفی، اجتماعی افراد جامعه به ویژه کودکان ، کانون گرم خانوادگی است . خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اساس و پایه و حیات اجتماعی محسوب می گردد . هر گونه اختلال در کارکردهای خانواده بیشترین تأثیر مخرب را بر اعضای خانواده تحمیل می کند . بر اساس منابع و تحقیقات مختلف امروزه با افزایش بزهکاری و سایر انواع آسیبهای اجتماعی در فرزندان طلاق و اعتیاد مواجه­ هستیم. یکی از ابزارهایی که بوسیله آن می توان به کودکان و نوجوانان کمک کرد تا گرفتار آسیب های اجتماعی و روانی و در نتیجه بزهکاری نشوند اتخاذ تدابیرو سیاست های اجتماعی در مورد خانواده ها و حفظ انسجام آن ها است .