دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشـد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

 

موضوع:

 

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

۱- پیشگفتار                                                                                                                           ۱

۲- مقدمه                                                                                                                              ۲

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                                                             ۴

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                                                         ۵

ب-  مفهوم کلی مسئولیت                                                                           ۶

ج- مسئولیت در قرآن کریم                                                                          ۷

د- مسئولیت اخلاقی                                                                                   ۹

هـ- مسئولیت اجتماعی                                                                               ۱۰

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                                               ۱۰

الف- جنبه فردی مسئولیت                                                                         ۱۰

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                                                        ۱۲

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                    ۱۵

مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                     ۱۶

مسئولیت واقعی و انتزاعی                                                                                  ۱۷

مقایسه مسئولیت با تکلیف                                                                                 ۱۹

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                                                        ۲۰

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                                                        ۲۱

سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                                          ۲۲

هـ

 

 

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                                                   ۲۴

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                                                 ۲۵

۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                                       ۲۵

۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                                             ۲۷

۳- موضوعی بودن مسئولیت                                                             ۳۱

– در ایران باستان                                                                   ۳۱

– در روم باستان                                                                   ۳۳

– در یونان باستان                                                                 ۳۳

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                                                 ۳۳

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                                               ۳۶

مسئولیت کیفری در اسلام                                                                                                       ۳۷

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                                          ۳۸

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                                                      ۴۰

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                                     ۴۰

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                                                ۴۲

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                                                           ۴۳

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                                                      ۴۴

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                        ۴۷

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                                                   ۴۶

                 الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴                                                   ۴۶

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹                                                       ۴۷

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲                                                      ۴۸

د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷                                                                   ۴۸

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                          ۵۰

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                                              ۵۱

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                                                                    ۵۱

الف- اهلیت جنایی                                                                                       ۵۱

ب- اهلیت مادی یا واقعی                                                                                ۵۲

ج- اهلیت جزائی                                                                                            ۵۳

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                                                 ۵۴

و

 

 

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                                                       ۵۴

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                                                              ۵۵

قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                                                                ۵۷

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                                                                     ۵۷

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                                     ۶۰

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                                             ۶۰

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                                                   ۶۱

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                                                             ۶۲

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                                                              ۶۳

انواع اسناد در حقوق جزا                                                                                   ۶۳

الف- اسناد یا انتساب مادی                                                                      ۶۳

ب- اسناد یا انتساب معنوی                                                                      ۶۴

اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                                                           ۶۵

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                                                                         ۶۶

۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                                                               ۶۷

ارکان و اهلیت جزایی                                                                                                             ۶۸

رکن اول- ادراک                                                                                                         ۶۸

الف- مفهوم ادراک و تمییز                                                                          ۷۰

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                                                              ۷۲

ج- عقل در مفهوم ادراک                                                                             ۷۳

د- عقل در مقررات جزائی ایران                                                                   ۷۵

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام                                                                  ۷۶

رکن دوم- اختیار                                                                                                        ۷۸

مفاهیم و کاربردهای اختیار                                                                           ۷۸

الف- اختیار در لغت                                                                                   ۷۸

ب- اختیار در مفهوم فلسفی                                                                        ۷۹

بند اول- عنصر قدرت                                                                         ۸۰

بند دوم- عنصر اراده                                                                           ۸۰

ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                                                       ۸۱

بند اول- مفهوم نقش اراده                                                                   ۸۱

ز

 

 

 

1- نقش اراده در رکن مادی جرم                                                          ۸۲

۲- نقش اراده در رکن روانی جرم                                                            ۸۳

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                                                      ۸۳

۱- اختیارات در لغت                                                                            ۸۴

۲- اختیار در تکالیف و جزائیات                                                              ۸۴

رکن سوم- علم به قانون                                                                                                      ۸۵

الف- مفهوم قانون                                                                                             ۸۵

بند اول- نص جزایی                                                                                  ۸۶

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                                                                    ۸۶

ب- نقش علم به قانون                                                                                       ۸۷

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                                       ۸۸

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                 ۸۸

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                                         ۸۸

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                 ۸۹

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                                          ۹۰

عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                                           ۹۱

علل عدم مسئولیت کیفری                                                                                                              ۹۲

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                                                         ۹۲

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                           ۹۲

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                                                            ۹۳

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                                                    ۹۳

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                          ۹۳

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                                              ۹۳

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                                                           ۹۳

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                                                            ۹۴

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                                    ۹۴

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  ۹۴

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات                ۹۶

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان                                                  ۹۷

ح

 

 

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                                                ۹۷

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                                             ۹۹

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                 ۱۰۰

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                                                                          ۱۰۱

۱۱- فصل نهم) جنون                                                                                              ۱۰۲

کودکی و مسئولیت کیفری                                                                                                     ۱۰۳

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال                                                                                         ۱۰۳

طفل کیست؟                                                                                                                      ۱۰۴

مفهوم بلوغ                                                                                                                         ۱۰۸

الف- مفهوم علمی بلوغ                                                                                              ۱۰۸

ب- معیار بلوغ در قفسه                                                                                            ۱۱۰

بند اول- معیار بلوغ در کتاب                                                                            ۱۱۰

بند دوم- معیار بلوغ در سنت                                                                            ۱۱۱

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ                                                 ۱۱۱

اهمیت جرایم اطفال                                                                                                             ۱۱۳

مسئولیت جزایی اطفال                                                                                                         ۱۱۴

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره                                           ۱۱۵

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز                                                                            ۱۱۶

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز                                                                                  ۱۱۷

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ                                                                     ۱۲۰

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران                                                                                    ۱۲۱

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴                                                         ۱۲۱

ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲                                                                    ۱۲۲

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱                                                                     ۱۲۳

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام                                                                                          ۱۲۵

الف- بلوغ                                                                                                            ۱۲۵

ب- ادراک یا تمیز                                                                                                  ۱۲۶

بند اول- حقوقی                                                                                         ۱۲۷

بند دوم- جزائیات                                                                                       ۱۲۸

سن تمییز در حقوق جزای اسلام                                                                                          ۱۲۹

ط

 

 

الف- سن عدم مسئولیت جزایی                                                                                ۱۳۰

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی                                                                                 ۱۳۰

ج- سن مسئولیت جزایی کامل                                                                                   ۱۳۱

۱۲- فصل دهم) جنون                                                                                 ۱۳۳

جنـون                                                                                                                            ۱۳۳

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین                                                                            ۱۳۳

جنون از مسایل موضوعی است                                                                                            ۱۳۵

تعریف جنون                                                                                                                   ۱۳۶

انواع جنون                                                                                                                      ۱۳۷

اول- اختلالات سیستم عصبی                                                                                   ۱۳۸

دوم- جنون اخلاق                                                                                                 ۱۴۰

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر                              ۱۴۰

ارزیابی یا نحوه احراز جنون                                                                                                ۱۴۶

الف- کارشناس روانی                                                                                             ۱۴۶

ب- همکاری کارشناس و قاضی                                                                                ۱۴۷

جنون در قوانین سابق جزایی ایران                                                                                       ۱۴۸

جنون در قانون مجازات اسلامی                                                                                           ۱۴۹

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون                                                                                    ۱۵۰

آثار جنون                                                                                                                       ۱۵۲

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم                                                                                  ۱۵۵

الف- تقارن جنون یا جرم                                                                                         ۱۵۵

ب- تلازم جنون یا جرم                                                                                           ۱۵۷

ج- جنون کامل                                                                                                      ۱۵۷

تأدیب مجنون                                                                                                                  ۱۵۸

تشریفات اداری نگاهداری مجنون                                                                                        ۱۵۸

مسئولیت مدنی مجنون                                                                                                       ۱۵۹

۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه                                                                                        ۱۶۰

بخش اول- مفاهیم اجبار                                                                                          ۱۶۱

الف- تعریف اجبار                                                                                      ۱۶۱

ب- اجبار و اختیار                                                                                      ۱۶۱

ی

 

 

ج- اجبار و اکراه                                                                                        ۱۶۴

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار                                       ۱۶۷

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه                                                                 ۱۶۷

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون                                                                ۱۶۷

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار                                                             ۱۶۷

بخش دوم- انواع مختلف اجبار                                                                                 ۱۶۸

الف- اجبار مادی                                                                                        ۱۶۸

بند اول- علل اجبار مادی                                                                       ۱۶۸

بند دوم- شرائط اجبار مادی                                                                    ۱۶۸

اجبار مادی با منشأ درونی                                                                       ۱۷۳

ب- اجبار معنوی                                                                                        ۱۷۴

بند اول- اجبار معنوی خارجی                                                                 ۱۷۴

شرایط اجبار معنوی خارجی                                                                    ۱۷۴

بند دوم- اجبار معنوی داخلی                                                                  ۱۷۷

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری                                                     ۱۷۷

نقش تحریک در مسئولیت کیفری                                                                   ۱۷۸

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر                                                                   ۱۷۹

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران                                                          ۱۷۹

الف- قانون مجازات عمومی                                                                         ۱۷۹

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی                                                               ۱۷۹

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار                                                                              ۱۸۱

الف- اکراه در قتل                                                                                       ۱۸۱

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد                                                     ۱۸۲

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات                                                                     ۱۸۲

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی                                                                       ۱۸۲

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار                                                                             ۱۸۲

۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه                                                                             ۱۸۳

بخش اول- مفاهیم جهل                                                                                          ۱۸۴

تعریف اشتباه                                                                                                         ۱۸۴

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن                                                               ۱۸۵

ک

 

 

 

الف- جهل                                                                                                ۱۸۵

ب- اشتباه                                                                                                 ۱۸۶

ج- غلط                                                                                                   ۱۸۷

د- خطا                                                                                                     ۱۸۸

هـ – سهو                                                                                                  ۱۸۸

و- غفلت                                                                                                  ۱۸۹

ز- نسیان                                                                                                   ۱۸۹

تفاوت میان جهل و نسیان                                                                                        ۱۹۰

جایگاه اشتباه در حقوق جزا                                                                                      ۱۹۲

الف- اشتباه در قانون                                                                                   ۱۹۲

ب- اشتباه در عمل                                                                                      ۱۹۴

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی                                                              ۱۹۵

الف- جهل مرکب                                                                                       ۱۹۵

ب- جهل بسیط (شبهه)                                                                                ۱۹۷

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه                                                          ۲۰۳

الف- جهل و شبهه حکمیه                                                                            ۲۰۴

ب- جهل و شبهه موضوعیه                                                                          ۲۰۴

ج- جهل تقصیری                                                                                       ۲۰۶

د- جهل قصوری                                                                                        ۲۰۶

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی                                                              ۲۰۷

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد                                                              ۲۰۷

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات                               ۲۱۰

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات                                             ۲۱۴

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی                          ۲۱۷

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری                                                     ۲۱۷

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری                                                    ۲۱۸

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی                                 ۲۱۸

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری                                         ۲۱۸

بند اول- ادله برائت                                                                              ۲۱۹

ل

 

 

بند دوم- قاعده درأ                                                                               ۲۲۰

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل                                    ۲۲۱

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری                                     ۲۲۵

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل                                       ۲۲۶

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام                                                          ۲۲۷

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی                                       ۲۲۷

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران             ۲۳۲

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد                               ۲۳۲

۱- جرم زنان                                                                                       ۲۳۳

۲- حد مسکر                                                                                      ۲۳۴

۳- جرم سرقت                                                                                    ۲۳۵

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص                            ۲۳۶

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف)                                       ۲۳۸

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)                            ۲۴۰

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه                                  ۲۴۱

بند اول- جهل حکمی                                                                           ۲۴۳

بند دوم- جهل موضوعی                                                                       ۲۴۴

خلاصه بحث                                                                                                                   ۲۴۷

فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

فهرست منابع و ماخذ

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص ۹۷۸

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص ۳۶۳ ، سال ۱۳۶۲ و مساله ۲۱۴۲ الی ۲۱۸۵٫

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج ۲ ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص ۶۱۲٫

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی  نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص ۲۱ ، شماره ۷ سال ۱۳۶۱٫

آیت ا… مرعشی، سید محمدحسن، نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی، دوره اول، شماره اول، ۱۳۷۰، صص۱۰-۱۱٫

آیت ا… موسوی بجنوردی، فصلنامه حق، شماره ۸، دو قاعده فقهی و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره ۹۳ ، ص ۸۸-۸۹

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره ۴۱۶٫

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج ۲ ، ص ۴۵۸ ، سال ۱۳۷۸ هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص ۳۲۴

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال ۱۳۷۲ ، ص۴۹٫

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص ۱۷۱٫

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج ۲ ، صص ۶۲-۶۳٫

انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب ، ص ۱۲۱٫

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج ۴ ، ص ۸۴٫

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج ۲ ، چاپ اول ، نشر میزان ، ۱۳۷۷٫

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی  جلد دوم ، چاپ اول ۱۳۲۷٫

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص ۲۷۰٫

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج ۴ ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج ۲ ، ص ۳۵۵٫

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، مجمع علمی فرهنگی مجد ۱۳۸۰٫

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج ۱ ، ۱۳۸۱٫

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص ۳۲۹ ، سال ۱۳۴۵٫

حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور: قواعد الحکامفی مسائل الحلال والحرام، کتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص ۹۵۰ ، ۱۳۶۲

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج ۲ ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، ۱۹۷۸ م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال ۶۲ ، ص ۶۲٫

جندی ، عبدالملک بک ، الموسوعه الجنائیه ، داراالکتب الحصریه ، ج ۱ ، قاهره ۱۹۳۱ ، ص ۲۷۲٫

جرل و رمیتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص ۲۹۹٫

جنبلی ، ابن قدامه ، المغنی ، ج ۴ ، ص ۱۴۵٫

خسروپور ، یوسف ، روانشناسی بلوغ و نوجوانی ، صص ۲-۳٫

آیت ا… خویی ، تکمله المنهاج ، ج ۲ ، ص ۱۳ ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره ششم ، سال ۱۳۵۸ ، ص ۱۲۵٫

دون دیو دو وابر ، رساله حقوق جنایی  ص ۴۳۷٫

دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، ج ۳ ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳ ، ص ۴۳۲۶٫

دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ موسسه کیهان ، چاپ ۲ ، سال ۱۳۶۸ ، ص ۱۳۰٫

راغب اصفهانی  مفردات راغب ، (کتاب المفردات یافی غریب القرآن ، چاپ مکتبه بوذر جمهری ، ص ۵۹ ، ۱۳۷۲٫

ژان جان دامن ، ترجمه علی اردلانی ، (مسئولیت جزایی در زمان قدیم ، جزوه کانون وکلا ف شماره ۹۸٫

سبزواری ، محمد سامی ، شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس ، ص ۲۱۷ ، سال ۱۹۹۵٫

الشاوی ، دکتر علی حسین ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم ، ص ۳۲۸ و ۳۳۸ ، ۱۹۸۲٫

شیخ کلیفی ، اصول کافی ، ترجمه سیدهاشم رسولی  علمیه اسلامیه ، ج ۴ ، ص ۲۰۴٫

شیخ الاسلام ، سیدمحمد ، راهنمای مذهب شافعی ، ص ۱۹۵٫

شهید ثانی ، مسالک ، چاپ سنگی ، ج ۱ ، ص ۲۴۸٫

شیخ حرعاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب ۴ ، حدیث ۲ ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، ۱۹۸۳ ، ص ۳ ، ج ۱٫

شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط، ج۸، چاپ سوم، المکتبه المرتضویه، ۱۳۵۱ش.

شیخ مفید، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی: المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.

صانعی ، دکتر پرویز  طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص۷۵ ، سال ۱۳۴۸٫

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی سابق ، ج ۱ ، ص ۴۶٫

صالح ولیدی محمد ، مسئولیت کیفری ، ص ۵۷ ، ص ۹۰ .

صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صفحه ۱۸۰٫

صفایی ، حسین ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، سال ۱۳۴۹ ، شماره های ۳ ،۴٫

الصیفی ، عبدالفاتح ، القاعده الجنائیه ، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع ، ص ۴۰۹ ، ۱۹۶۷ م.

عمیده ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید  انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ، ۱۳۶۲٫

عاملی ، محمدحسن ، وسایل الشیعه ، ج ۱۱ ، انتشارات دارالکتب ، ص ۳۹۸ ، سال ۱۳۵۸٫

العوجی ، مصطفی ، المسئولیه الجنائیه ، موسسه نوفل بیروت ، ص ۱۲ ، سال ۱۹۸۵ م.

عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم ص ۱ و ۲٫

علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپخانه بانک ملی ایران ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ ، سال ۱۳۵۳٫

عبده ، اصول قضایی دیوان عالی کشور ، صفحه ۲۱۶٫

عوده ، عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامی ، ج ۱ ، ص ۶۰۱٫

غفوری غروی ، سیدحسن ، انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شهید بهشتی.

فیض الاسلام ، نهج البلاغه ، ص ۹۷۸٫

فیض علیرضا ، حقوق جزای عمومی در اسلام ۲ (جزوه درسی) ، ص ۳ ، دانشگاه تربیت مدرس.

فرید ، مرتضی ، الحدیث ، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، ۱۳۶۵ ، ج ۲ ، صص: ۳۴۷-۳۴۶٫

قرآن کریم ، سوره های دهر ، آیه ۳ و تکاثر آیه ۸ ، اسراء ، آیه ۷ و ۳۶ ، مدثر آیه ۳۸ و ۷۴ ، انعام آیه ۶-۱۶۴ ، فاطر آیه ۱۸ و ۲۵ ، النجم آیه ۲۸-۳۹-۴۰ ، زلزال آیات ۶ و ۷ ، آل عمران ۴-۱۰ ، فصلت آیه ۴۱ ، مائده آیه ۹۵ ، نساء آیه ۲۲-۲۳ و … .

کرمانی ، ابراهیم جعفر ، نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان ، ص ۷٫

کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران ۱۳۶۲ ، ج ۶ ، ص ۴۷٫

گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ، ج ۲ ، صفحه ۲۰۳ ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۴٫

گارو ، رنه ، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج ۱ ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ص ۴۵۱٫

گانبور ، علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال ۱۹۴۱٫

گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی  ج ۱ ، ص ۳۲۷٫

گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج ۱-۲-۳ ، ج ۹ ، نشر میزان ، پائیز ۸۳٫

لهجن بیگی ، محمد ، عرف و عادت و عشایر فارس ، ص ۲۲ ، سال ۱۳۲۴٫

یدوک آندره ، حقوق جزای عمومی ، صفحه ۲۹۸٫

سینفور دریس ، مختصر روانپزشکی ، ترجمه گروهی از مترجمان ، ص ۱۱۴٫

معتمد ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص ۲۷۳ ، سال ۱۳۵۱٫

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ج ۳ ، انتشارات امیرکبیر ، ص ۴۰-۷۷ ، سال ۱۳۷۲٫

مطهری ، مرتضی ، انسان در قرآن ، نشریه شماره ۳۸ ، حوزه و دانشگاه ، ص ۲۶٫

محسنی ، مرتضی ، مسئولیت جزایی ، مجله حقوقی شماره ۶ ، وزارت دادگستری ، ص ۲۶٫

محمود مصطفی ، محمود ، قانون العقوبات (القسم العام) ، مکتبه القاهره العربیه ، ص ۳۷۴ ، ۱۹۶۱ م.

محمودی ، عباسعلی ، حقوق اسلام ، (شرایط تکلیف و مسئولیت) ، انتشارات بعثت ، ص ۲۲-۳۸ ، ۱۳۶۱٫

منصور ، محمود ، لغتنامه و روانشانی ، ص ۷۱٫

معروف حسنی ، هاشم ، المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ، ص ۲۷۸٫

محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، ترجمه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی ، سال ۱۳۶۷ ، ص ۴۷٫

مهرپور ، حسین ، سرگذشت تعزیرات ، مجله کانون وکلا ، شماره ۱۴۹-۱۴۸ ، سال ۱۳۶۸ ، ص ۱۳٫

مول و ویتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص ۳۲۹٫

موسوی ، سیدمحمدصادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۸۲٫

محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد ۳ ، چاپ گنج و دانش ، ۱۳۷۶٫

نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، انتشارات ناظم الاطباء ، تهران ، ج ۵ ، ص ۳۳۲۹ ، ۱۳۱۷٫

نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام ، ج ۴ ف ص ۲۶۴٫

نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص ۲۲۲ ، ناشر کانون وکلای دادگستری ، سال ۱۳۶۹٫

ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج ۱ ، ترجمه احمدآرام ، ص ۵۳۵ ، سال ۱۳۳۷٫

الوائلی ، شیخ احمد ، احکام زندان در اسلام ، ترجمه محمدحسن بکائی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی  ص ۲۷۳ ، سال ۱۳۶۶٫

ولیدی  محمدصالح ، حقوق جزاء (مسئولیت کیفری) ، چاپ دوم ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، ۱۳۸۳٫

 

12000 تومان – خرید