دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد فلسـفه اخلاق

عنوان:

قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن­ها با یکدیگر در اندیشه­ی امام علیg

 

 

 

چکیده

عدالت از پربسامدترین مفاهیم دانش اخلاق است. یکی از مباحث اساسی در حوزه عدالت بازشناسی گستره­ و نسبت قلمروهای آن با یکدیگر است. از دیگر سو امام علیg به عنوان بزرگ­ترین اسوه­ی عدالت در میان بشریت شناخته شده و سیره­ی گفتاری و رفتاری آن حضرتg گنجینه­ی بزرگی برای عدالت پژوهی است. از این­رو تحقیق حاضر بر آن است که عرصه های عدالت و نسبت آن­ها با یکدیگر را از منظر آن امام عدالت پیشهg باز کاود. این نوشتار پنج فصل و یک جمع­بندی و نتیجه گیری را شامل می­شود. در فصل اول، مفاهیم و معناشناسی عدالت و پیشینه­ی معرفتی عدالت­پژوهی بررسی می­شود. فصل دوم به عدالت در رابطه­ی انسان با با خدا می­پردازد. فصل سوم عدالت را در رابطه­ی انسان با خویشتن مطرح می­کند. در فصل چهارم از انسان و عدالت اجتماعی بحث می­شود. فصل پنجم به عدالت در حوزه­ی طبیعت می­پردازد. در تمامی این فصول ابعاد مختلف عدالت با تأمل بر اندیشه­های حضرت امیر مؤمنان علیg مورد بررسی قرار گرفته است؛ از این دیدگاه عدالت اجتماعی یعنی رعایت مساوات و حقوق برابر انسان ها در تعاملات اجتماعی (امور قضایی،توزیع اقتصادی و …) و عدالت در حوزه­ی فردی و ارتباط با خویشتن شامل رعایت حقوق جسم و روح انسان می شود که ضرورت معرفت نفس و عدم اضرار به نفس را به همراه خواهد داشت. عدالت در ساحت طبیعت نیز مربوط به تکالیف انسان نسبت به طبیعت می باشد و مواردی چون سعی و تلاش بر آبادانی زمین، رعایت حقوق حیوانات و … را در بر می گیرد. عدالت‌‌ورزی در همه‌‌ی این ابعــاد به­هم پیوسته باعثِ سعادت انسان می‌‌شود. سعادتی در آخرت که با زندگی شیرین دنیوی نیز قابل جمع است. بنابراین عدالت هم موجب زندگی آسوده، آرام و خاطره‌‌بخش دنیوی می‌‌شود و هم سعادت جاودان اخــروی را به همراه خواهد داشت.

 

 

کلمات کلیدی: عدالت، امام علیg، قلمروهای عدالت، عدالت اجتماعی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده. ‌و

مقدمه. ۱

بیان مساله. ۱

  1. سؤالات و فرضیه. ۲
  2. مرور پیشینه. ۳

روش تحقیق.. ۶

فصل اول ۷

(کلیات و مفاهیم) ۷

۱-۱٫ مقدمه. ۸

۱-۲٫ معنای عدالت… ۸

۱-۳٫ پیشینه معرفتی عدالت پژوهی.. ۱۳

۱-۳-۱٫ افلاطون.. ۱۴

۱-۳-۲٫ ارسطو. ۱۶

۱-۳-۳٫ فارابی.. ۱۸

۱-۳-۴٫ خواجه نصیرالدین طوسی.. ۱۹

۱-۳-۵٫ رالز. ۲۱

۱-۴٫ مفاهیم همسو. ۲۳

۱-۴-۱٫ قســط… ۲۳

۱-۴-۲٫ انصاف… ۲۴

۱-۴-۳٫ مسـاوات… ۲۵

۱-۴-۴٫ حق.. ۲۶

۱-۴٫ مفاهیم ناهمسو. ۳۰

۱-۴-۱٫ ظـلم و جور ۳۰

۱-۴-۲٫ فساد. ۳۱

۱-۵٫ عدالت در علوم اسلامی.. ۳۳

۱-۵-۱٫ عدالت در فلسفه و کلام. ۳۳

۱-۵-۲٫ عدالت در علم اخلاق.. ۳۴

۱-۵-۳٫ عدالت در علم فقه و حقوق.. ۳۷

۱-۵-۴٫ عدالت اجتماعی،سیاسی.. ۳۹

فصل دوم. ۴۳

(عدالت در رابطه انسان و خدا) ۴۳

۲-۱٫ مقدمه. ۴۴

۲-۲٫ عدل در رابطه‌‌ی انسان و خدا ۴۵

۲-۲-۱٫ ساحات عدالت ورزی انسان در برابر خدا ۴۷

۲-۲-۱-۱٫ عدالت ورزی در ساحت اعتقاد و اندیشه. ۴۸

۲-۲-۱-۱-۱٫ پاسخ اشکالات… ۵۰

۲-۲-۱-۱-۲٫ اندیشه عدالت محور امیرمؤمنانg و اختیار انسان.. ۵۲

۲-۲-۱-۱-۳٫ اندیشه عدالت‌محور امیرمؤمنانg و مسأله شر. ۵۵

۲-۲-۱-۲٫ عدالت ورزی در ساحت عمل و رفتار ۵۸

 

فصل سوم. ۶۰

(عدالت در رابطه انسان با خویشتن) ۶۰

۳-۱٫ مقدمه. ۶۱

۳-۲٫ عدالت در بعد روحانی و معنوی انسان.. ۶۱

۳-۲-۱٫ ضرورت و اهمیت معرفت نفس…. ۶۱

۳-۲-۲٫ معرفت نفس…. ۶۳

۳-۲-۳٫ آگاهی از نسبت خود با خدا ۶۸

۳-۳٫ عدالت در بعد جسمانی انسان.. ۷۱

فصل چهارم. ۷۴

(انسان و عدالت اجتماعی) ۷۴

۴-۱٫ مقدمه. ۷۵

۴-۲٫ اطاعت‌‌پذیری اجتماعی.. ۷۶

۴-۳٫ عدالت توزیعی.. ۷۹

۴-۳-۱٫ اهمیت عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علیg 79

4-3-2. عدالــت سیاسی، اجتماعی.. ۸۲

۴-۳-۳٫ توزیع عادلانه امکانات… ۸۴

۴-۳-۴٫ عدالت در قضاوت… ۸۵

۴-۳-۵٫ رفع تبعیض در مدیریت جامعه. ۸۸

۴-۳-۶٫ پرهیز از لذت‌‌جویی در میان حاکمان.. ۹۲

۴-۳-۷٫ پرهیز از ویژه خواری.. ۹۳

۴-۳-۸٫ لزوم رأفت در تامین عدالت… ۹۵

۴-۴٫ عدالت در تعامل شهروندان.. ۹۶

۴-۴-۱٫ عدالت در رابطه همسر. ۹۷

۴-۴-۲٫ عدالت در رابطه با والدین.. ۱۰۰

۴-۴-۳٫ عدالت در رابطه با فرزندان.. ۱۰۱

۴-۴-۴٫ عدالت در رابطه با خویشان.. ۱۰۲

فصل پنجم. ۱۰۴

(عدالت در ساحت طبیعت) ۱۰۴

۵-۱٫ مقدمه. ۱۰۵

۵-۲٫ عدالت در مورد حیوانات… ۱۰۶

۵-۳٫ عدالت در زمین، گیاهان و منابع طبیعی.. ۱۰۹

۵-۴٫ نسبت عدالت طبیعی با سایر قلمروها ۱۱۱

نتیجه و جمع‌‌بندی.. ۱۱۴

فهرســت منـابع؛ ۱۱۷

کتاب‌ها ۱۱۷

 

 

مقدمه

بیان مساله

شاید به جرأت بتوان گفت رایج‌‌ترین مفهوم در حوزه‌‌ی دانش اخلاق، مفهوم “عدالت” است؛ مفهومی کلیدی که بر اساسِ آن، می‌‌توان نظام‌‌های اخلاقی را مورد مطالـعه و بررسی قرار داد. از فلسفه‌‌ی یونان باستان گرفته تا…………………………

 

12000 تومان – خرید