دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان

فصل و وصل در سوره ی طه با تکیه بر ترجمه مکارم شیرازی و ترجمه گروهی

 

 

چکیده

این پژوهش به موضوع فصل و وصل در سوره طه می پردازد. فصل و وصل  از مباحث مهم بلاغی است، که در بلاغت قرآن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و فهم معنای جملات قرآن و تشخیص نوع پیوند میان آن ها تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد. این موضوع با دیگر مباحث بلاغت همچنین با علم نحو و قراءات نیز ارتباط دارد . تعریف فصل و وصل دراین پژوهش، ربط با رابط لفظی و ربط بدون رابط لفظی است. هدف این پژوهش بررسی پیوند میان جملات در سوره طه است. سوره طه از سور مکی قرآن است که ۱۳۵ آیه دارد. این سوره دارای چند بخش می باشد، که عبارتند از : وصف صفات جمال و جلال خداوند، داستان حضرت موسی، سخن از عظمت قرآن، وصف قیامت، و داستان حضرت آدم. محورهای این سوره، ذکر در برابر نسیان، هدایت در برابر ضلالت، پاداش در برابر کیفر، و ایمان در برابر طغیان می باشد. در این پژوهش ابتدا انواع ربط در زبان عربی و معادل آن در زبان فارسی بررسی گردید،و نمونه هایی از کاربرد هر یک از انواع ربط در قرآن ذکر شد، بعد از آن به تطبیق این موضوع در سوره طه پرداخته شد و در آخر رعایت این موضوع در ترجمه سوره طه توسط مترجمین، در قالب جداول مورد بررسی قرار گرفت. انواع ربط در این سوره شامل ربط با رابط لفظی و ربط بدون رابط لفظی است. انواع رابط لفظی در این سوره عبارتند از: واو عاطفه، واو استینافیه، فاء عاطفه، فاء تفریع، فاء فصیحه، فاء استینافیه، ثم،حتی،لکن و ام. از انواع ربط بدون رابط لفظی دراین سوره، مستانفه بیانیه و اعتراضیه است. از روابط لفظی که برای بیان محورهای این سوره بکار رفته اند واو عاطفه، واو استینافیه، و فاء عاطفه هستند. از انواع ربط که متناسب با ایجاز در این سوره بکار رفته است، فاء فصیحه و مستانفه بیانیه می باشد. جملات اعتراضیه و فاء استینافیه متناسب با اسلوب این سوره بکار رفته اند. با بررسی ترجمه مشخص می شود که واو عاطفه بیشتر از سایر روابط لفظی مورد توجه قرار گرفته است. این بدلیل مشترک بودن این واو در زبان عربی و فارسی می باشد. مترجم در ترجمه ی یک حرف، گاهی با توجه به سیاق کلام به معنایی از حرف ربط دست یافته که در کتب نحو و بلاغت به آن اشاره ای نشده است، اما با سیاق کلام مناسب به نظر می رسد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که این سیاق کلام است که معنای حرف ربط را مشخص می سازد.

 

 

کلمات کلیدی:ربط، رابط لفظی، فصل، وصل،ترجمه گروهی،ترجمه مکارم

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

فصل اول

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

تبیین مسأله……………………………………………………………………………………………………………… ۳

پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۴

پاسخ به سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۴

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۵

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. ۵

شرح مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………… ۶

فصل و وصل در لغت………………………………………………………………………………………………… ۶

فصل و وصل در اصطلاح………………………………………………………………………………………….. ۷

فصل دوم

ربط در زبان عربی، فارسی و قرآن…………………………………………………………………………… ۹

ربط……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

ربط با رابط لفظی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰

واوعاطفه در عربی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

تعریف واو عاطفه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

موارد کاربرد واو عاطفه……………………………………………………………………………………………… ۱۱

ویژگی های عطف با واو……………………………………………………………………………………………. ۱۲

مقاصد کاربرد واو عاطفه…………………………………………………………………………………………… ۱۳

واو عاطفه در فارسی…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

حروف پیوند در فارسی…………………………………………………………………………………………….. ۱۴

واو در فارسی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

تعریف واو عاطفه در فارسی……………………………………………………………………………………… ۱۵

واو عاطفه در قرآن…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

واواستینافیه در عربی……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

واو استینافیه در فارسی……………………………………………………………………………………………. ۱۹

واو استینافیه در قرآن……………………………………………………………………………………………….. ۲۰

فاء عاطفه در عربی……………………………………………………………………………………………………. ۲۳

تعریف فاء عاطفه……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

معانی فاء عاطفه………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

معادل فاء عاطفه در فارسی……………………………………………………………………………………… ۲۶

فاء عاطفه در قرآن……………………………………………………………………………………………………. ۲۸

فاء تفریع در عربی…………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

فاء تفریع در فارسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

فاء تفریع در قرآن…………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

فاء فصیحه در عربی………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

معادل فاء فصیحه در فارسی……………………………………………………………………………………. ۳۴

فاء فصیحه در قرآن…………………………………………………………………………………………………… ۳۴

فاء استینافیه در عربی………………………………………………………………………………………………. ۳۷

معادل فاء استینافیه در فارسی………………………………………………………………………………… ۳۷

فاء استینافیه در قرآن………………………………………………………………………………………………. ۳۷

ثم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

ثم درعربی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

معادل ثم در فارسی………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

ثم در قرآن………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

حتی در عربی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

حتی عاطفه……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

حتی جاره………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

حتی ابتدائیه……………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

معادل حتی در فارسی……………………………………………………………………………………………… ۴۳

حتی در قرآن……………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

حتی ابتدائیه در قرآن……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

حتی جاره در قرآن…………………………………………………………………………………………………… ۴۵

لکن……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

لکن در عربی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

لکن ابتدائیه………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

لکن عاطفه………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

معادل لکن در فارسی……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

لکن در قرآن……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

انواع ام……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

ام در عربی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

ام متصله……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

ام منقطعه…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

معادل ام در فارسی…………………………………………………………………………………………………… ۵۱

معادل ام متصله در فارسی………………………………………………………………………………………. ۵۱

معادل ام منقطعه در فارسی…………………………………………………………………………………….. ۵۱

ام در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

ام متصله در قرآن……………………………………………………………………………………………………… ۵۲

ام منقطعه در قرآن…………………………………………………………………………………………………… ۵۴

واوحالیه در عربی………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

جمله ی حالیه در فارسی…………………………………………………………………………………………. ۵۷

واوحالیه در قرآن………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

ادوات شرط در عربی………………………………………………………………………………………………… ۵۸

ادوات شرط در فارسی………………………………………………………………………………………………. ۵۹

ادوات شرط در قرآن…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

ربط بدون رابط لفظی……………………………………………………………………………………………….. ۶۱

مستأنفه بیانیه در عربی……………………………………………………………………………………………. ۶۱

ترجمه مستأنفه بیانیه در فارسی……………………………………………………………………………… ۶۱

مستأنفه بیانیه در قرآن…………………………………………………………………………………………….. ۶۱

اعتراض در عربی……………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

اعتراض در فارسی ……………………………………………………………………………………………………. ۶۴

اعتراض در قرآن……………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

جایگاه وقوع اعتراض در قرآن…………………………………………………………………………………… ۶۵

نوع اعتراض در قرآن…………………………………………………………………………………………………. ۶۹

تعدادجمله اعتراضیه در قرآن…………………………………………………………………………………… ۷۲

اهداف اعتراض در قرآن……………………………………………………………………………………………. ۷۳

فصل سوم

ربط در سوره طه………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

محتوای کلی سوره طه……………………………………………………………………………………………… ۷۶

ربط در سوره طه………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

واوعاطفه در سوره طه………………………………………………………………………………………………. ۷۸

واو استینافیه در سوره طه………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

فاء عاطفه در سوره طه……………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

فاء در معنای ترتیب در سوره طه…………………………………………………………………………….. ۱۱۵

فاء در معنای سرعت در سوره طه……………………………………………………………………………. ۱۲۱

فاء در معنای سببیت در سوره ی طه……………………………………………………………………… ۱۲۶

فاء تفریع در سوره طه………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

فاء فصیحه در سوره طه……………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

فاء استینافیه در سوره طه………………………………………………………………………………………… ۱۵۱

ثم در سوره طه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

حتی در سوره طه……………………………………………………………………………………………………… ۱۵۹

لکن در سوره طه………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

ام در سوره طه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

واوحالیه در سوره ی طه…………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

ادوات شرط در سوره ی طه……………………………………………………………………………………… ۱۶۵

کذلک درسوره ی طه……………………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

ربط بدون رابط لفظی……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۳

مستأنفه بیانیه در سوره طه……………………………………………………………………………………… ۱۷۳

اعتراضیه در سوره طه……………………………………………………………………………………………….. ۱۸۷

فصل چهارم

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹۸

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۷

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول                                                                     صفحه

جدول۳-۱………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

جدول ۳-۲……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

جدول ۳-۳……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

جدول ۳-۴……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

جدول۳-۵………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

جدول ۳-۶……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

جدول۳-۷………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

جدول۳-۸………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۳

جدول۳-۹………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸

جدول۳-۱۰……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۹

جدول ۳-۱۱……………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

جدول۳-۱۲……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۲

جدول۳-۱۳……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴

جدول۳-۱۴……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۷

جدول۳-۱۵……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۱

جدول۳-۱۶……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۱

 

 

فصل اول :

کلیات

مقدمه

فصل و وصل از موضوعات مهم بلاغت است که به بررسی ارتباط بین جملات می پردازد. این موضوع در بلاغت قرآن دارای اهمیت بسیار می باشد، بطوری که فهم معنای جملات و تشخیص نوع پیوند میان آنها، و نیز تشخیص نقش حروف در برقراری این پیوند به این موضوع بستگی دارد، این موضوع به اعجاز بلاغی قرآن نیز مربوط می باشد، بطوری که یکی از موضوعاتی که در اعجاز بلاغی قرآن به آن اشاره شده است،موضوع فصل و وصل می باشد، که……………..

 

12000 تومان – خرید