دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A» در رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان

جهاد و شهادت در فقه اسلامی

 

 

فهرست تفصیلی مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

بسمله  أ

منشور اخلاق پژوهش.. ب

تعهّد نامه اصالت رساله یا پایان‌نامه. ‌ج

سپاسگزاری.. ‌د

تقدیم به. ‌ه

فهرست تفصیلی مطالب.. ‌و

چکیده‌ ۱

مقدمه. ۲

أ) بیان مسأله. ۲

ب) اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۳

ج) پرسش های تحقیق.. ۴

د) فرضیه‌های تحقیق.. ۴

هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق.. ۵

و) روش تحقیق.. ۵

ز) اهداف تحقیق.. ۵

ح) ساختار تحقیق.. ۵

 

 

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

بخش اوّل: کلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش)

فصل اوّل: جهاد. ۸

گفتار اوّل: جهاد در لغت و اصطلاح.. ۸

گفتار دوم: اقسام جهاد ۱۰

۲-۱- جهاد مالی.. ۱۲

۲-۲- جهاد جانی.. ۱۴

۲-۲-۱- جهاد ابتدائی.. ۱۵

۲-۲-۲- جهاد دفاعی.. ۲۱

۲-۳- جهاد تبلیغی.. ۲۲

۲-۴- جهاد با نفس…. ۲۹

فصل دوم: شهادت… ۳۳

گفتار اوّل: شهادت در لغت و اصطلاح.. ۳۳

گفتار دوم: اقسام شهادت.. ۳۵

بخش دوم: جهاد در فقه

فصل اوّل: اهمیّت و فضیلت جهاد. ۳۸

گفتار اول: جهاد در قرآن. ۴۰

۱-۱- اهمیّت… ۴۱

۱-۲- فضیلت… ۴۴

گفتار دوم: جهاد در روایات.. ۴۶

۲-۱- اهمیّت… ۴۶

۲-۲- فضیلت… ۴۸

فصل دوم: فلسفه‌ی جهاد در اسلام. ۵۱

گفتار اوّل: قرآن و فلسفه‌ی جهاد ۵۱

۱-۱- آزمودن مؤمنان. ۵۱

۱-۲- جهاد مقیاس بازشناسی مؤمنان از منافقان. ۵۲

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

1-3- جلوگیری از فساد و تباهی.. ۵۳

۱-۴- فرمان جهاد، در جهت منافع و مصالح واقعی انسان. ۵۴

۱-۵- گسترش حاکمیّت اسلام. ۵۴

۱-۶- دفع ستم و ظلم.. ۵۵

۱-۷- حفاظت از مراکز پرستش خداوند.. ۵۵

گفتار دوم: روایات و فلسفه‌ی جهاد ۵۶

۲-۱- دفاع از حقوق ستمدیدگان. ۵۶

۲-۲- عزّت اسلام. ۵۶

۲-۳- احقاق حق.. ۵۶

۲-۴- بارور شدن درخت دین.. ۵۷

۲-۵- زنده نمودن ارزش‌های اسلامی.. ۵۸

فصل سوم: اهداف جهاد. ۶۰

گفتار اوّل: هدف جهاد در قرآن. ۶۰

۱-۱- اعتلای کلمهی توحید و اقامهی دین.. ۶۰

۱-۲- دفاع. ۶۱

گفتار دوم: هدف جهاد در روایات.. ۶۱

۲-۱- هدف در جهاد، هدایت است نه کشتن.. ۶۱

۲-۲- رضایت خداوند و سبیل الله نه خصومت جنگی.. ۶۳

۲-۳- اقامهی دین و عدل.. ۶۳

۲-۴- اعتلای کلمهی خداوند در عالم.. ۶۴

فصل چهارم: شرایط جهاد در فقه. ۶۵

گفتار اول: اذن. ۶۵

۱-۱- اذن در جهاد ابتدائی.. ۶۵

۱-۲- اذن در جهاد دفاعی.. ۶۷

گفتار دوم: مرد بودن. ۷۰

گفتار سوم: آزاد بودن. ۷۲

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

گفتار چهارم: بالغ بودن. ۷۳

گفتار پنجم: عاقل بودن. ۷۳

گفتار ششم: سلامت جسم. ۷۳

گفتار هفتم: توانایی مالی.. ۷۴

گفتار هشتم: اجازه‏ی پدر و مادر. ۷۵

بخش سوم: شهادت در فقه

فصل اوّل: اهمیّت و فضیلت شهادت… ۷۹

گفتار اوّل: اهمیّت و فضیلت شهادت در قرآن. ۷۹

۱-۱- حیات حقیقی.. ۷۹

۱-۲- مغفرت… ۸۰

۱-۴- اجر عظیم.. ۸۱

۱-۵- بالاترین رستگاری و پیروزی.. ۸۲

۱-۶- پایداری و از بین نرفتن اعمال.. ۸۲

گفتار دوم: اهمیّت و فضیلت شهادت در روایات.. ۸۲

فصل دوم: شهید کیست؟ ۸۶

گفتار اوّل: شاخصهای شهادت.. ۸۶

۱-۱- ایمان. ۸۶

۱-۲- نیّت… ۸۶

۱-۳- اطاعت از رهبری الهی.. ۸۸

گفتار دوم: چه کسی شهید است؟. ۸۹

گفتار سوم: چرا شهیدان زندهاند؟. ۹۰

فصل سوم: نتایج گسترش فرهنگ شهادت… ۹۳

گفتار اول: فرهنگ شهادت و نتایج گسترش آن. ۹۳

گفتار دوم: دلیل گسترش فرهنگ شهادت.. ۹۶

گفتار سوم: راهکارهای ترویج فرهنگ شهادت.. ۹۷

عنوان                                                                                                                                      صفحه

 

نتایج و پیشنهادها

أ) نتایج.. ۹۹

ب) پیشنهادها ۱۰۰

فهرست منابع و مآخذ. ۱۰۱

چکیدهی انگلیسی.. ۱۰۵

 

 

فرم اطّلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای

 چکیده‌ی پایان نامه:

جهاد و دفاع در هر فرهنگ و جامعه‌ای مدّ نظر بوده و بزرگان و قهرمانان این عرصه را مورد ستایش و بزرگداشت قرار داده‌اند. در اسلام و به ویژه در مکتب تشیّع به دلیل ویژگی‌های خاص بر آن تأکیدات مهمّی شده و از جایگاهی بس رفیع و والایی برخوردار است و به عنوان رکنی از ارکان دین و بخش مهمّی از زندگی هر فرد محسوب می‌شود. لیکن آن گاه که از این مقوله سخن به میان می‌آید سؤالات متعدّدی در ذهن نقش می‌بندد که گاهاً ناشی از سطحی‌نگری و عدم شناخت و آگاهی صحیح نسبت به این موضوع است.

از سویی نظر به موقعیت کنونی دین مبین اسلام و مذهب تشیّع و از سویی موقعیت کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزیت اسلام شیعی و بیدارگر ملّت‌های مسلمان و با توجه به حملات و هجمه‌های گوناگون دشمنان نسبت به این کشور و دین اسلام ضروری به نظر می‌رسد که جهت تنویر افکار و تبیین دو مقوله‌ی جهاد و شهادت به بیان اهمیّت و فضیلت آن دو از لسان قرآن و روایات پرداخته و مورد اهتمام و کنکاش بیشتر واقع شود.

لذا این تحقیق با موضوع جهاد و شهادت در فقه اسلامی با این هدف بر صفحه‌ی سفید کاغذ رقم خورد تا در حدّ توان به شناسایی و معرفی اصول و رهنمودهای ثقلین در این رابطه بپردازد و مشعلی هر چند کم سو باشد در تنویر این مسئله برای نسل حاضر و نسل‌های آینده که در پرتو هدایت‌های قرآنی و سیره‌ی حضرات معصومین «:» نسبت به انجام این تکلیف بزرگ الهی اقدام نمایند.

 

 

کلید واژگان: جهاد، شهادت، شهید، رزمنده، جنگ، حق، باطل

 

 

 

 

مقدمه

جهاد در دین مبین اسلام از جایگاهی بس رفیع و والایی برخوردار است و به عنوان رکنی از ارکان دین و بخش مهمّی از زندگی هر فرد محسوب می‌شود. در آیات و روایات به آن سفارش شده و آن را به عنوان لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند معرفی کرده است. همچنین آمده است:

«… فَمَنْ تَرَکهُ رَغْبَهً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ، ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُیثَ، بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ، بِالْإِسْهَابِ وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْییعِ الْجِهَادِ وَ سِیمَ الْخَسْفَ …؛[۱] کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلّت و خواری بر او می‌پوشاند و دچار بلا و مصیبت می‌شود و کوچک و ذلیل می‌گردد. دل او در پرده‌ی گمراهی مانده و حق از وی روی می‌گرداند. به جهت ترک جهاد، به خواری محکوم و از عدالت محروم است.»

پس جهاد یکی از بهترین راه‌های پرواز به سوی خداوند و بازدارنده‌ترین پوشش‌ها در برابر کلّیّه‌ی انحراف‌ها و گناهان است، زیرا وقتی رزمنده‌ی مؤمن به آن درجه‌ی ایمان رسید که در راه خدا از جان و مال و خانواده‌اش بگذرد، دیگر هواهای دنیایی بر او سلطه‌ای نخواهد داشت.

در بررسی آیات قرآن نیز شاهد نمونه‌ی دیگری از جایگاه جهاد هستیم که می‌توان به سوگند به سمّ اسبان رزمندگان، برتری بخشیدن رزمندگان بر آبرسانان به حجاج و آبادگران مسجدالحرام و…اشاره کرد.

از طرف دیگر انسان مسلمانی که در راه حق تعالی مبارزه کند فوزی عظیم شهادت نصیبش می‌شود و به زندگی جاویدی دست پیدا می‌کند چرا که شهید برای همیشه زنده است. اینانند که از دل و جان، من خاکی خویش را با من خدایی سودا می‌کنند و به سوی شهادت، رها و سبکبال می‌شتابند.

 

أ) بیان مسأله

از آن زمان که قابیل خون برادر بر زمین ریخت بر حیات زمینی صفحه‌ای گشایش یافت که سطور آن با خون نگاشته شد و تا فرزندان آن دو بر روی کره‌ی خاکی حیات دارند این صفحه گشوده است و دو گونه مقابله‌ی حق با باطل و باطل با باطل نیز رخ می‌نمایاند.

مقابله‌ی باطل با باطل برای ارضاء نفسانیات و عمدتاً بین پذیرندگان ولایت طواغیت رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد خون‌های فراوانی که ریخته می‌شود هدر رفته؛ امّا در نبرد حق و باطل، دسته‌ی حق ولایت نور را پذیرفته‌اند و به سوی نور پیش می‌روند که……………………

12000 تومان – خرید