دانشکده:  الهیات و علوم اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:  فلسفه وکلام اسلامی

عنوان:

بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی

 

 

چکیده:

    رابطه دین(یعنی شریعت یا متون دینی) با معارف بشری از دیرباز مورد مطالعه محققان قرارگرفته است، تحول پذیری معارف دینی درگرو تحول معارف بشری که از آن، به اصطلاحِ احکام در خدمت انسان هستند، نه مردم برای احکام، تعبیر می شود. لذا اگر خواست مردم تغیییر پیدا کند، احکام هم باید عوض شوند. در مقابل این نوع قرائت از دین، قرائت غیر انسانی یا فوق انسانی از دین و دین داری قرار دارد، و آن این است که بگوییم دین مجموعه ای از علوم و احکام غیبی است که از عالم غیب وارد زندگی انسانها شده و انسان هر چه را دارد، با آن عاملی بسنجد که از غیب وارد شده و صحت و سقم آن مسائل را با عامل غیبی مشخص کند. لذا در این پایان نامه، دو نظریه انسان دینی و دین انسانی، در دو بخش، مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد، که در نهایت گفته می شود دین، برای خدمت به  بشر آمده است. به عبارت دیگر دین برای انسان و درخدمت انسان می باشد. و با پرداختن به این موضوع، بحث رسالت اصلی دین و تعیین قلمرو آن و به تبع انتظارات بشر از دین آغاز می شود، و بیان می شود که انتظارات بشر در قلمرو دین، حداکثری است. و همچنین دین دارای کارکردهای بی بدیلی نیز می باشد. در این بحث علاوه بر استفاده از متون دینی همچنین از روش برون دینی نیز بهره گرفته شده است.

 

 

    کلمات کلیدی: انسان –  دین –  قلمرو دین –  قلمرو انسان  –  کارکرد دین.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه                           

________________________________________________________

فصل اول  کلیات: ۱

مقدمه: ۲

موضوع تحقیق: ۲

اهمیت موضوع: ۳

اهداف: ۴

پرسش های پژوهش: ۴

فرضیات: ۶

پیشینه بحث: ۶

مفهوم شناسی  و جایگاه انسان ودین: ۹

۱-۱-):  مفهوم شناسی و جایگاه انسان: ۹

۱-۱-۱-): هویت انسان: ۱۳

۱-۱-۲-):جایگاه انسان در آفرینش: ۱۷

۱-۱-۳-):  رابطه انسان با هستی: ۲۱

۱-۲-): تعریف دین: ۲۸

۱-۲-۱- ): مفهوم لغوی دین: ۳۱

۱-۲-۲-):  مفهوم اصطلاحی دین : ۳۳

فصل دوم انسان دینی یا دین انسانی: ۴۰

۲-۱-): انسان دینی: ۴۱

چرائی نیاز بشر به دین (چرا باید انسان دینی باشد؟): ۴۱

۲-۱-۱-):  قلمرو انسان: ۴۲

۲-۱-۱-۱-):  منابع شناخت استعداهای انسان: ۴۳

۲-۱-۱-۲-): تعیین معیار نیاز های واقعی از غیر واقعی: ۴۴

۲-۱-۱-۳-):  نیازهای  انسان: ۴۵

۲-۱-۱-۴-): تعریف استعداد: ۴۵

۲-۱-۱-۴-۱-): استعدادهای ذاتی و استعدادهای غیر ذاتی: ۴۶

۲-۱-۱-۴-۲-): استعدادهای ذاتی انسان: ۴۸

۲-۱-۱-۴-۳-): استعدادهای غیر ذاتی انسان: ۵۰

۲-۱-۱-۴-۴-):  ضرورت تحقق استعدادهای ذاتی: ۵۲

۲-۱-۱-۵-):  چگونگی ارتباط نیازهای واقعی انسان با استعدادهای انسان: ۵۳

۲-۱-۱-۵-۱-): معنای لغوی نیاز: ۵۴

۲-۱-۱-۵-۲-): انواع نیازهای انسان: ۵۵

۲-۱-۱-۵-۳-): طبقه بندی نیازهای انسان: ۵۵

۲-۱-۱-۵-۳-۱-):  نیازهای فطری و غیر فطری: ۵۵

۲-۱-۱-۵-۳-۲- ): نیازهای اولیه و ثانویه: ۵۶

۲-۱-۱-۵-۳-۳-):  نیازهای واقعی و نیازهای کاذب: ۵۶

۲-۱-۱-۵-۳-۴-):  نیازهای مادی و معنوی: ۵۸

۲-۱-۱-۵-۴-):  نیازهای واقعی انسان: ۶۱

۲-۱-۱-۵-۵-):  تقدم نیازهای معنوی بر نیازهای مادی: ۶۴

۲-۱-۲-):  گستره شناسی دین: ۷۱

۲-۱-۲-۱-):  رویکردها و روشهای پژوهش در بحث «گستره شناسی دین»: ۷۲

۲-۱-۲-۲- ): اندیشمندان اسلامی و گستره دین شناسی: ۷۵

۲-۱-۲-۲-۱-):  نگاه بیرون دینی: ۷۸

۲-۱-۲-۲-۱-۱-):  رهیافت کلامی؛ (اصل حکمت و لطف): ۷۸

۲-۱-۲-۲-۱-۲-): رهیافت عقلائی؛ (کرانمندی عقل): ۸۲

۲-۱-۲-۲-۱-۳-): رهیافت عرفانی؛ (تکامل و تحصیل غایت آفرینش): ۸۵

۲-۱-۲-۲-۱-۴-):  رهیافت روان‏شناسانه؛ (رفع اضطراب و آلام): ۸۸

۲-۱-۲-۲-۱-۵-):  رهیافت جامعه شناسانه؛ (فیلسوفان): ۹۱

۲-۱-۲-۲-۲-): نگاه درون دینی: ۱۰۹

۲-۱-۲-۱-):  کارکردهای دین: ۱۱۴

۲-۱-۲-۱-۱-):  تعریف کارکرد: ۱۱۴

۲-۱-۲-۱-۲-):  کارکرد فردی: ۱۱۵

۲-۱-۲-۱-۳-):  کارکرد اجتماعی دین: ۱۲۲

۲-۲-):  دین انسانی : ۱۲۹

۲-۲-۱-): رویکرد معنویت یا ایمان به جای دین: ۱۳۰

۲-۲-۲-): رویکرد  اجتهاد در اصول: ۱۴۰

۲-۲-۲-۱-): رویکرد سکولاریسم حداکثری؛ (ایمان و معنویت غایت دین): ۱۴۶

۲-۲-۲-۲-):  رویکرد سکولاریسم حداقلی؛ (خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء): ۱۵۰

۲-۲-۳- ): قائل شدن به گوهر و صدف برای دین: ۱۵۴

۲-۲-۴- ): رویکرد ثابت و متغیر: ۱۶۲

نتیجه : ۱۷۲

فهرست منابع و مآخذ: ۱۷۶

 

 

فصل اول:

کلیات

 مقدمه:

    امروزه در ایران و سایر کشورهاى اسلامى، اندیشه‌هاى انتقادى روشنفکران به دیدگاه سنتى دین، مورد توجه بخش مهمى از طبقات گوناگون جامعه، به خصوص اقشار تحصیل کرده و نسل جوان قرار گرفته است. چشم پوشى و کم توجهى به این دگرگونى های فرهنگى، نه تنها از قدرت آن نمى‌کاهد، بلکه زمینه را براى پیشرفت آسان، بى دغدغه و فارغ از نقد آن فراهم مى‌سازد. از این رو، بر داعیه داران اسلام بخصوص دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه واجب است بعد از آگاهى و اشراف براندیشه‌ها و نقدهاى نوینى که امروزه متوجه آنان است، اشتباهات و انحرافات را در بسترى آکنده از علم و حلم حکیمانه پاسخ دهند. و زمینه را هم برای آن اندیشه ها و هم براى نقدی که به آنان وارد استفراهم کنند چه آنکه مهم ترین علت از علت های رکود علم تکروی کردن و تک صدا بودن نظریه ها  و فرضیه های علمی است.

 

موضوع تحقیق:

    موضوع این پایان نامه  مسئله مهم و نو و در عین حال چالش برانگیز  ” دو نظریه انسان دینی، یا دین انسانی ” است. این مسئله از مباحث جدید و نو پیدای دین پژوهان مدرن است، که امروزه در حوزه فلسفه دین و کلام جدید اهمیت خاصی پیدا کرده و نظر دین پژوهان و اندیشمندان دینی و حتی اندیشمندان غیر دینی را  به خود جلب کرده، که هر کدام از منظرهای مختلف، جوابی متفاوت به این مسئله داده اند………………..