پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشدM.A.

رشته :

زبان وادبیات فارسی

 

عنوان تحقیق :

تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۳پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۵-۱نقدوبررسی پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………….۸

۱-۶اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۷فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۸تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………۹

۱-۹روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱۰حدودوقلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲تعریف لغوی تقابل……………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-۱انواع تقابل……………………………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۳مفهوم عناصراربعه……………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳-۱منشاپیدایش عناصراربعه………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۳-۲عناصراربعه در دوره های پیشین……………………………………………………………………………..۱۵

۲-۳-۳عناصراربعه در اسلام……………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۴تعریف لغوی آب………………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۴-۱تاریخچه خلقت وتقدس آب………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۴-۲آب درعلوم تجربی………………………………………………………………………………………………..۱۷

الف

 

2-4-3نظریات جدیدعلمی درباره ی آب…………………………………………………………………………..۱۷

۲-۴-۴جایگاه آب درهنر………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۵تعریف لغوی آتش…………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۵-۱ریشه ی لغت آتش درمتون کهن……………………………………………………………………………..۱۹

۲-۵-۲انواع آتش……………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۶تعریف لغوی نور………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۶-۱نوردرزندگی…………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۶-۲نمادنوردرعرفان…………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۶-۳نوردرعلوم تجربی…………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۶-۴دیدگاه دانشمندان درباره نور…………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۶-۵نوردرفلسفه………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۶-۶نوردرهنر……………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۶-۷نوردرقرآن……………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۷تعریف لغوی ظلمت………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۷-۱مفهوم ظلمت درادیان کهن……………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۷-۲ظلمت درفلسفه…………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۷-۳معنای ظلمت درمنظرقرآن………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۸شعرمعاصر……………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۸-۱تعریف لغوی شعر…………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۸-۲مفهوم اصطلاحی شعرمعاصر…………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۸-۳انواع شعرنو………………………………………………………………………………………………………….۲۷

فصل سوم:شرح احوال شاعران معاصرمورد تحقیق

۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

۳-۲نیمایوشیج پدرشعرنو…………………………………………………………………………………………………۳۱

۳-۲-۱سبک نیما…………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۲-۲آثارنیما………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۳ احمدشاملو……………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۳-۱سبک شاملو………………………………………………………………………………………………………….۳۹  ب

۳-۳-۲آثارشاملو……………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۳-۳سایرآثاروفعالیت‌ها………………………………………………………………………………………………..۴۴

۳-۳-۴جوایز………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۴سهراب سپهری…………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۴-۱سبک سهراب……………………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۴-۲آثارسهراب…………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۵ فروغ فرخ زاد………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۵-۱سبک سروده های فروغ…………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۵-۲آثارفروغ……………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۵-۳سایرفعالیت ها………………………………………………………………………………………………………۵۳

فصل چهارم: تقابل آب وآتش ونوروظلمت درشعرنو با تکیه برنیما ،سهراب،فروغ،شاملو

۴-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۴-۲تقابل آب وآتش دراشعارنیما، شاملو،سهراب،فروغ…………………………………………………………۵۶

۴-۲-۱تقابل آب وآتش دراشعارنیما…………………………………………………………………………………..۵۸

۴-۲-۲اشعارنو……………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۴-۲-۳اشعارکلاسیک………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۲-۴تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارنیما…………………………………………………………………………۶۲

۴-۳ تقابل آب وآتش دراشعارشاملو………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۳-۱تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارشاملو……………………………………………………………………..۶۸

۴-۴تقابل آب وآتش دراشعارسهراب…………………………………………………………………………………۶۹

۴-۳-۱تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارسهراب……………………………………………………………………۷۰

۴-۵تقابل آب وآتش دراشعارفروغ…………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۵-۱تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارفروغ………………………………………………………………………۷۵

۴-۶تقابل نوروظلمت دراشعارنیما،فروغ،سهراب ،شاملو……………………………………………………….۷۷

۴-۶-۱تقابل نوروظلمت دراشعارنیما…………………………………………………………………………………۷۷

۴-۶-۲تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارنیما……………………………………………………………………….۸۰

۴- ۷ تقابل نوروظلمت دراشعارشاملو………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۷-۱تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارشاملو…………………………………………………………………….۸۴

ج

۴-۸ تقابل نوروظلمت دراشعارسهراب………………………………………………………………………………۸۷

۴-۸-۱تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارسهراب………………………………………………………………….۹۰

۴-۹تقابل نوروظلمت دراشعارفروغ…………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۹-۱تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارفروغ……………………………………………………………………..۹۷

فصل پنجم:نتیجه گیری وارائه ی پیشنهاد

۵-۱نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۵-۳ارائه ی پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

پیوست ها

فهرست جداول

جدول شماره(۱-۵)تحقیقات انجام شده مرتبط باموضوع محوری……………………………………………۸

جدول شماره(۵-۱)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارنیما…………………………….۱۰۶

جدول شماره(۵-۲)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارسهراب……………………….۱۰۷

جدول شماره(۵-۳)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارفروغ…………………………..۱۰۸

جدول شماره(۵-۴)فراوانی کاربردچهار واژه بامحوریت تقابل دراشعارشاملو………………………..۱۰۹

جدول شماره(۵-۵)فراوانی چهارعنصردرآثارچهارشاعر………………………………………………………۱۱۰

فهرست نمودار ها

نمودارشماره(۵-۱)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارنیما………………………………………۱۰۶

نمودارشماره(۵-۲)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارسهراب…………………………………۱۰۷

نمودارشماره(۵-۳)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارفروغ…………………………………….۱۰۸

نمودارشماره(۵-۴)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارشاملو……………………………………۱۰۹

نمودارشماره(۵-۵)مقایسه ای چهارعنصردرآثارچهارشاعر…………………………………………………..۱۱۰

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

چکیده

 

در آثار بسیاری از شعرا  ، عناصری چون «آب وآتش» و«نور وظلمت» ، نسبت به سایر پدیده ها کاربرد گسترده تری دارند. در فرهنگ عامه و علوم مختلف نیز، « آب و آتش »دو عنصری هستند که هرگز در کنار هم نمی توانند وجود داشته باشند و وجود یکی قطعاً علت نابودی دیگری خواهد بود. بنابراین دو چیز متضاد، دو فراهم نیامدنی و یا دو امری را که در کنار هم ناممکن باشند «آب وآتش» نام  می نهند . همچنین ، «نور» اصل هر خوبی وصلاح هرچیز و«ظلمت و تاریکی» ضد آن است.در ادبیات کلاسیک این عناصر همواره درتقابل وتضاد با یکدیگر قرار داشته اند . باتوجه به رویکرد نوگرایی وساختار شکنانه ی شعرنو ، امکان بروز چهارچوب گریزی در روابط وتقابل میان این عناصر ، مطرح می شود. هدف از این تحقیق ، بررسی میزان وجود مفهوم تقابل میان این عناصر وهمسویی بین آنها در اشعار چهار شاعر نو سرا« نیما، فروغ، سهراب و شاملو» ومقایسه ی نحوه ی کاربرد این پدیده ها در نمونه هایی از اشعار شاعران مذکور است.نتایج این تحقیق نشان می دهد گرچه در آثار این شعرا،روابط متقابل میان این عناصر،اغلب به صورت متعارف ،ضدیت وتنافر را نشان می دهند، گاه جای خود را به توافق داده وهمسو وموافق می گردند .در سروده های این شعرا ، تعابیر نمادین ، روابط میان این پدیده هارا نیز دستخوش تغییر کرده و نوعی تعامل را شکل می دهد.

 

 

کلید واژه ها : تقابل، عناصر اربعه، آب، آتش، نور، ظلمت،شعر معاصر

12000 تومان – خرید