پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

 رشته­ی زبان و ادبیات فارسی

 

تفکر مذهبی در شعر کودکان گروه­های سنی الف و ب در دهه­ی هشتاد

 

 

چکیده:

مفاهیم مذهبی­ای چون خداشناسی، از جمله مفاهیم  انتزاعی هستند و شاعران باید به‌گونه‌ای آن­ها را در اشعار بگنجانند که برای کودکان در گروه­های سنی مختلف قابل درک باشد. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی طرح مفاهیم مذهبی در اشعار کودکان گروه­های سنی «الف و ب » در دهه­ی هشتاد می­پردازد. مبنای انتخاب اشعار،شعرهای بررسی‌شدۀ شورای کتاب کودک در کتاب‌شناسی‌های توصیفی – تحلیلی است. همچنین این تحلیل در چارچوب نظریات ژان­پیاژه و رونالد­گلدمن صورت گرفته است ، که درزمینۀ روان‌شناسی رشد و مراحل درک ذهنی و مذهبی کودکان صاحب‌نظر هستند . در این پژوهش مفاهیم مذهبی در سه بعد اعتقادی، عبادی و اخلاقی در چارچوب نظر روان شناسان فوق، بررسی شده­اند . بعد از تفکیک اشعار مذهبی از یکدیگر و قرار دادن در گروه­های مختلف ، مشخص شد که بیشترین اشعار سروده شده مربوط به بعد اعتقادی و دارای مضامین خداشناسی ، نبوت و امامت هستند و کمترین اشعار در زمینه­ی عدل الهی و معاد بوده است. این نظر نیز تبیین شد که شعر اکثریت شاعران تطابق لازم را با معیارهای موردنظر ندارد و علی‌رغم نیاز به کتاب­های مذهبی، در سال آخر دهه­ی موردنظر بسامد کتاب­های شعر مذهبی افت شدیدی داشته است و شاعران کمتری به دنبال سرودن اشعار مذهبی بوده اند.

 

واژه­های کلیدی:شعر کودک، تفکر مذهبی، گروه‌های سنی الف و ب، دهه ۸۰

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول ۱

کلیات پژوهش ۱

۱-۱-تعریف مسئله و اهمیت پژوهشی آن: ۱

۱-۲– اهداف پژوهش ۲

۱-۳- پرسش‌های پژوهش ۲

۱-۴- فرضیه‌های پژوهش ۳

۱-۵–مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده ۳

۱-۶- روش انجام پژوهش ۴

فصل دوم ۵

مبانی پژوهش ۵

۲-۱- شرح برخی مفاهیم مرتبط با پژوهش ۵

۲-۱-۱- ادبیات: ۵

۲-۲-ادبیات کودکان و نوجوانان  : ۶

۲-۳-شعر ۷

۲-۴-شعر کودک: ۸

۲-۵-مفاهیم مذهبی و انتزاعی در کودکان : ۹

۲-۶-مفاهیم مذهبی در ادبیات کودک : ۱۲

۲-۷-شعر مذهبی کودک: ۱۲

۲-۸-کودکان گروه سنی الف و ب : ۱۴

۲-۸-۱-گروه سنی الف (۳ تا ۶ سالگی ) : ۱۵

۲-۸-۲-گروه سنی ب(۶تا ۹ سالگی) : ۱۵

۲-۹- نظریه روان شناسان کودک: ۱۶

۲-۹-۱-نظریه ژان پیاژه: ۱۶

۲-۹-۲-نظریه رونالدگلدمن : ۱۸

۲-۱۰-آموزش مفاهیم مذهبی: ۱۹

فصل سوم ۲۱

مفاهیم مذهبی وبررسی آن ها در اشعار ۲۱

 

عنوان                                                                                                   صفحه

بخش اول : بعد اعتقادی ۲۱

۳-۱-۱- خداشناسی ۲۱

۳-۱-۱-۱-بررسی خداشناسی در اشعار ۲۴

۳-۱-۲-نبوت: ۳۵

۳-۱-۲-۱- بررسی نبوت در اشعار ۳۸

۳-۱-۳-امامت ۴۹

۳-۱-۳-۱-بررسی اشعار آموزش امامت ۵۰

۳-۱-۴-آموزش معاد ۶۳

۳-۱-۴-۱-بررسی معاد در اشعار ۶۶

۳-۱-۵- عدل الهی ۶۸

بخش دوم ۷۰

بعد عبادی ۷۰

۳-۲-۱- نماز و دعا: ۷۰

۳-۲-۱-۱-بررسی نماز و دعا در اشعار ۷۱

۳-۲-۲- روزه: ۷۱

۳-۲-۲-۱-بررسی روزه در اشعار ۷۶

۳-۲-۳-۱-بررسی اشعار حج وزیارت ۷۸

۳-۲-۴- محرم و نامحرم و حجاب ۸۲

۳-۲-۴-۱- بررسی محرم و نامحرم و حجاب در اشعار ۸۲

۳-۲-۵- قرآن ۸۷

۳-۲-۵-۱- بررسی قران در اشعار ۸۷

بخش سوم ۹۱

بعد اخلاقی ۹۱

۳-۳-۱- بررسی بعد اخلاقی در اشعار ۹۲

فصل چهارم ۹۷

آمار یافته‌های پژوهش ۹۷

 

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل پنجم ۱۰۳

نتیجه‌گیری ۱۰۳

فهرست منابع ۱۲۳

 

12000 تومان – خرید