پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

 

چکیده

تصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت در این دانش، تصویر بیگانه در آثار ادبی مورد مطالعه قرار­ می­گیرد. تصاویر از بیگانه در دسته­بندی کلی آن به تصاویر باز و بسته  بخش می­شود. آن چه در تصویرشناسی مورد اهتمام است تصاویر­بسته است، چه تصاویر بسته تصاویر عمومیت یافته­اند. در تصویرشناسی برخی واژه­ها کلیدی هستند، واژه­هایی چون: این­جا، آن­جا ، دیگری و … . در این دانش مفاهیم اساسی وجود داردکه مهم­ترین آنها عبارتند از: کلیشه، الگوی قالبی، پیش داوری، تصویر، بازنمایی، سمبل و افسانه. آثار ادبی بر اساس این مؤلفه­ها بررسی می­شوند.

در این پایان­نامه اشعار سید اشرف­الدین گیلانی، ملک­الشعرای بهار و میرزاده­ عشقی به عنوان شاعرانی که در عصر مشروطه و پس از آن حضور داشتند بر اساس مفاهیم تصویرشناسی مورد بررسی قرارگرفته است.

دستاورد پژوهش ناظر بر این است که در اشعار این سه شاعر، بیگانگان به دو دسته­ی نیک و بد تقسیم شده­اند، عموماً کشورهای غربی یا اروپایی ( انگلیس و روسیه)، کشورهایی استعمارگر، خون ریز و غاصب تلقّی شده­اند، درحالی که کشورهایی چون ترکیه یا عثمانی، پاکستان، هندوستان، آذربایجان و حتی ژاپن کشورهایی مثبت قلمداد شده­اند. با این که مباحث مهم سیاسی و اجتماعی، اندیشه­هایی وارداتی از غرب به ایران هستند، شاعران فوق از غربیان به نیکی یاد نکرده­اند، با این وجود از شخصیت­های علمی و فرهنگی بیگانه چون: ادوارد براون، تاگور و کنفوسیوس به نیکی یاد شده است.

بیش­ترین تصویر منفی از کشورهای بیگانه در شعرهای بهار، عشقی و نسیم شمال به انگلیس و روسیه و مثبت­ترین تصویر به کشورهای شرقی و اسلامی اختصاص دارد. هرچند اختلافی از نظر نوع نگاه به دیگری در بین این شاعران دیده می­شود. درحالی­که سیداشرف الدین بهترین تعابیر را به عنوان مثال، برای اعراب به­کار‌ می‌برد، عشقی در مقابل دیدگاهی عرب­ستیز دارد و همواره از گذشته تاریخی ایران پیش از اسلام و حمله­ی اعراب به ایران را یاد می­کند. ملک­الشعرا اما شاعری ملی – مذهبی است و جامع­ترین تصویر­ها از بیگانگان، در شعر بهار بازتاب یافته است.

واژهای­کلیدی: تصویرشناسی، ادبیات مشروطه، سیداشرف­الدین گیلانی، ملک­الشعرای بهار و میرزاده عشقی.

 

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیق ۱

۱-۱- بیان مسأله ۲

۱-۲- سؤال‏های پژوهش‏ ۲

۱-۳- پیشینه ی پژوهش ۳

۱-۳-۱- پژوهش‏های خارجی.. ۳

۱-۴- حدود پژوهش ۴

۱-۵- اهداف پژوهش ۴

۱-۶- ضرورت انجام پژوهش ۴

۱- ۷- روش شناسی پژوهش ۵

فصل دوم-چارچوب مفهومی تحقیق ۶

۲-۱- تصویر شناسی ۷

۲-۲- تاریخچه ی تصویر شناسی ۹

۲-۳- اصول و فرضیه های تصویرشناسی ۱۰

۲-۴- انواع تصاویر ۱۱

۲- ۴-۱- تصاویر باز.. ۱۲

۲-۴-۲- تصاویر بسته.. ۱۲

۲-۵- انواع تصویر پردازی ۱۲

۲-۶- تصویرشناسی سیاسی ۱۳

۲- ۷- مفاهیم تصویر شناسی ۱۴

۲-۷-۱- کلیشه.. ۱۴

۲ -۷- ۲- الگوی قالبی.. ۱۵

۲-۷-۳- پیش داوری ۱۶

۲-۷-۴- تصویر.. ۱۷

۲-۷-۵- بازنمایی ۱۷

۲-۷-۶- سمبل.. ۱۷

۲-۷-۷- افسانه.. ۱۸

۲-۸- تفاوت رویکردهای تصویری درمیان شعرای مشروطه ۱۸

فصل سوم- شعر سیاسی و معرفی شاعران مشروطه ۱

۳-۱- شعر سیاسی و کیفیت شعر شاعران مشروطه ۲۲

۳-۲- زندگی سید اشرف الدین گیلانی ۲۴

۳-۲-۱- نسب، تولد، کودکی و تحصیلات.. ۲۴

۳-۲-۲- وقایع جوانی و میانسالی و انتشار روزنامهی نسیم شمال.. ۲۴

۳-۲-۳- واپسین سالهای عمر و وفات سید اشرف الدین.. ۲۵

۳-۲-۴- آثار سید اشرف الدین گیلانی.. ۲۶

۳-۲-۵- ویژگی و سرگذشت  روزنامهی نسیم شمال.. ۲۶

۳-۳- زندگینامه ی ملک الشعرای بهار ۲۸

۳-۳-۱- نسب، تولد و کودکی.. ۲۸

۳-۳-۲- وقایع جوانی و میانسالی.. ۲۹

۳-۳-۳- زمان و علت فوت.. ۲۹

۳-۳-۴- مشاغل و سمتهای مورد تصدی.. ۲۹

۳-۳-۵- فعالیتهای آموزشی.. ۲۹

۳- ۳-۶-  بهار، سیاست و مشروطه.. ۳۰

۳-۳-۷- آثار بهار.. ۳۲

۳-۳-۸- سبک شعری بهار.. ۳۳

۳- ۴- زندگی نامه ی میرزاده عشقی ۳۵

۳-۴-۱- نسب، تولد ،کودکی و تحصیلات.. ۳۵

۳-۴-۲- وقایع جوانی.. ۳۶

۳-۴-۳- محور های فکری و اندیشه سیاسی اجتماعی  عشقی.. ۳۷

۳-۴-۴- مرگ عشقی.. ۳۹

۳-۴-۵- سبک شعری  و آثار میزراده عشقی.. ۴۰

فصل چهارم-تحلیل تصویرشناسی بیگانگان در اشعار گیلانی، بهار و عشقی ۴۱

۴-۱- سید اشرف الدین گیلانی ( نسیم شمال) ۴۲

۴-۱-۱- کلیشه.. ۴۲

۴-۱-۱-۱- انگلیس.. ۴۲

۴-۱-۱-۱-۱- تصویرشناسی انگلستان.. ۴۵

۴-۱-۱-۲- روسیه.. ۴۵

۴-۱-۱-۲-۱- تصویرشناسی روسیه.. ۵۰

۴-۱-۲- پیش داوری.. ۵۱

۴-۱-۲-۱- فرنگ.. ۵۱

۴-۱-۲-۱-۱- تصویرشناسی فرنگ.. ۵۵

۴-۱-۲-۲- موسیو مرنارد بلژیکی.. ۵۶

۴-۱-۲-۲-۱- تصویرشناسی موسیو مرنارد بلژیکی.. ۵۶

۴-۱-۲-۳-  هنسیس بلژیکی.. ۵۶

۴-۱-۲-۳-۱- تصویرشناسی هنسیس بلژیکی.. ۵۷

۴-۱-۳- تصویر.. ۵۷

۴-۱-۳-۱- فرانسه.. ۵۷

۴-۱-۳-۱-۱- تصویرشناسی فرانسه.. ۵۹

۴-۱-۳-۲- اعراب.. ۵۹

۴-۱-۳-۲-۱- تصویرشناسی اعراب.. ۶۲

۴-۱-۳-۳-میرزا علی اکبر صابر(ملا نصرالدین):.. ۶۲

۴-۱-۳-۳-۱- تصویرشناسی میرزا علی اکبر صابر( ملانصرالدین).. ۶۳

۴-۲-ملک الشعرای بهار ۶۴

۴-۲-۱- کلیشه.. ۶۴

۴-۲- ۱-۱- انگلستان.. ۶۴

۴-۲-۱-۱-۱- تصویرشناسی انگلستان.. ۷۰

۴-۲-۱-۲- روسیه.. ۷۱

۴-۲-۱-۲- ۱- تصویرشناسی روسیه.. ۷۶

۴-۲-۱-۳- چین.. ۷۷

۴-۲-۱-۳- ۱- تصویرشناسی چین:.. ۷۸

۴-۲-۲- الگوی قالبی.. ۷۸

۴-۲-۲-۱- آلمان.. ۷۸

۴-۲-۲-۱-۱- تصویرشناسی آلمان.. ۸۰

۴-۲-۲- ۲- عثمانی.. ۸۰

۴-۲-۲-۲-۱- تصویرشناسی عثمانی.. ۸۲

۴-۲-۲-۳- کشورهای عربی: (اعراب).. ۸۲

۴-۲-۲-۳-۱- تصویرشناسی کشورهای عربی( اعراب).. ۸۴

۴-۲-۲-۴-پاکستان:. ۸۵

۴-۲-۲-۴-۱- تصویرشناسی پاکستان.. ۸۵

۴-۲-۲-۵- هند.. ۸۶

۴-۲-۲-۵-۱- تصویرشناسی هند.. ۸۷

۴-۲-۲-۶-ژاپن.. ۸۸

۴-۲-۲-۶-۱- تصویرشناسی ژاپن.. ۸۸

۴-۲-۲-۷- فرانسه.. ۸۹

۴-۲-۲-۷-۱- تصویر شناسی فرانسه.. ۸۹

۴-۲-۳- تصویر:.. ۹۰

۴-۲-۳-۱- آمریکا.. ۹۰

۴-۲-۳-۱-۱- تصویرشناسی آمریکا.. ۹۱

۴-۲-۳-۲- جمهوری آذربایجان.. ۹۱

۴-۲-۳-۲-۱- تصویرشناسی جمهوری آذربایجان.. ۹۲

۴-۲-۳-۳-پوشکین.. ۹۳

۴-۲-۳-۳-۱-تصویرشناسی پوشکین.. ۹۳

۴-۲-۳-۴-رابیند رانات تاگور.. ۹۴

۴-۲-۳-۴-۱- تصویرشناسی رابیند رانات تاگور.. ۹۴

۴-۲-۳-۵-کنفوسیوس. ۹۵

۴-۲-۳-۵-۱- تصویرشناسی کنفوسیوس.. ۹۵

۴-۲-۳-۶-ادوارد براون.. ۹۵

۴-۲-۳-۶-۱- تصویرشناسی ادوارد براون.. ۹۶

۴-۳- میرزاده عشقی ۹۶

۴-۳-۱-کلیشه.. ۹۶

۴-۳-۱-۱- انگلستان.. ۹۶

۴-۳-۱-۱-۱- تصویرشناسی انگلیس.. ۱۰۵

۴-۳-۱-۲- روسیه.. ۱۰۵

۴-۳-۱-۲-۱- تصویر شناسی روسیه.. ۱۰۸

۴-۳-۲- الگوی قالبی.. ۱۰۸

۴-۳-۲-۱- عثمانی (ترکیه).. ۱۰۸

۴-۳-۲-۱-۱- تصویرشناسی عثمانی.. ۱۱۰

۴-۳-۲-۲- آلمان.. ۱۱۰

۴-۳-۲-۲-۱- تصویرشناسی آلمان.. ۱۱۱

۴-۳-۳- تصویر:.. ۱۱۱

۴-۳-۳-۱- فرانسه:.. ۱۱۱

۴-۳-۳-۱-۱- تصویرشناسی فرانسه.. ۱۱۳

۴-۳-۳-۲- داروین.. ۱۱۳

۴-۳-۳-۲-۱- تصویرشناسی داروین.. ۱۱۴

۴-۳-۳-۳- بوآلو.. ۱۱۴

۴-۳-۳-۳-۱- تصویرشناسی بوآلو.. ۱۱۵

۴-۳-۴- پیش داوری.. ۱۱۵

۴-۳-۴-۱- اعراب.. ۱۱۵

۴-۳-۴-۱-۱- تصویر شناسی اعراب.. ۱۱۶

فصل پنجم-نتیجه گیری ۱۱۷

۵- نتیجه گیری ۱۱۸

۵-۱- سید اشرف الدین گیلانی ۱۱۹

۵-۱-۱- کلیشه.. ۱۱۹

۵-۱-۱-۱- انگلیس.. ۱۱۹

۵-۱-۱-۲- روسیه.. ۱۱۹

۵-۱-۲-پیش داوری.. ۱۱۹

۵-۱-۲-۱- فرنگ.. ۱۱۹

۵-۱-۲-۲- موسیو مرنارد بلژیکی.. ۱۲۰

۵-۱-۲-۳- هنسیس بلژیکی.. ۱۲۰

۵-۱-۳- تصویر.. ۱۲۰

۵-۱-۳-۱-فرانسه.. ۱۲۰

۵-۱-۳-۲- اعراب.. ۱۲۰

۵-۱-۳-۳- میرزا علی اکبر صابر.. ۱۲۱

۵-۲-  ملک الشعرای بهار ۱۲۱

۵-۲-۱- کلیشه.. ۱۲۱

۵-۲-۱-۱- انگلستان.. ۱۲۱

۵-۲-۱-۲- روسیه.. ۱۲۱

۵-۲-۱-۳- چین.. ۱۲۲

۵-۲-۲- الگوی قالبی:.. ۱۲۲

۵-۲-۲-۱- آلمان.. ۱۲۲

۵-۲-۳- تصویر:.. ۱۲۴

۵-۲-۳-۱- آمریکا.. ۱۲۴

۵-۲-۳-۲- جمهوری آذربایجان.. ۱۲۴

۵-۲-۳-۳- پوشکین.. ۱۲۴

۵-۲-۳-۴- رابیند رانات تاگور.. ۱۲۴

۵-۲-۳-۵- کنفوسیوس.. ۱۲۵

۵-۲-۳-۵- ادوارد براون.. ۱۲۵

۵-۳- عشقی ۱۲۵

۵-۳-۱- کلیشه.. ۱۲۵

۵-۳-۱-۱- انگلیس.. ۱۲۵

۵-۳-۱-۲- روسیه.. ۱۲۵

۵-۳-۲- الگوی قالبی.. ۱۲۶

۵-۳-۲-۱- عثمانی.. ۱۲۶

۵-۳-۲-۲- آلمان.. ۱۲۶

۵-۳-۳- تصویر.. ۱۲۶

۵-۳-۳-۱- فرانسه.. ۱۲۶

۵-۳-۳-۲- داروین.. ۱۲۶

۵-۳-۳-۳- بوآلو.. ۱۲۷

۵-۳-۴- پیش داوری.. ۱۲۷

۵-۳-۴-۱- اعراب.. ۱۲۷

یادداشت ها: ۱۲۹

فهرست منابع و مآخذ فارسی : ۱۳۱

فهرست منابع و مآخذ خارجی : ۱۳۶

 

 

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

                  

 

۱-۱- بیان مسأله

فرمان مشروطیت که در سال ۱۳۲۴ق. به امضای «مظفرالدین» شاه رسید، دست‌آورد نهضتی سیاسی- اجتماعی بود که پیش‌تر از آن، در اثر بیداری جامعه‌ی ایرانی، تحت تأثیر عوامل متعدّد فرهنگی و اجتماعی حاصل شده بود. ادبیات غرب با انقلاب مشروطه به ایران راه یافت؛ چرا که ملت‌های اروپایی تجربه‌ی بیش‌تری در تحولات سیاسی داشتند در نتیجه افکار نوین سیاسی و اجتماعی غرب وارد ایران شد و زمینه برای تحولی اساسی در شکل اداره‌ی کشور و طرز زندگی مردم فراهم گردید؛ به نوعی که می‌توان ادبیات مشروطه را تلاش مردم ایران برای استقرار حکومت قانون و رهایی از چنگال استبداد تفسیر کرد.

تعامل و تقابل فرهنگی ایران با کشورهای دیگر سبب تأثیرپذیری‌ها و تأثیرگذاری‌های فراوان و درنهایت ایجاد تصاویر و الگوهای خاص در دوره‌های مختلف گردیده است. در دوره‌ی مشروطه که ارتباط ایران با کشورهای دیگر به ویژه اروپاییان افزایش می‌یابد بازتاب تصاویر« دیگری » در شعر شاعران نیز فزونی می‌گیرد و به خوبی می‌توان انعکاس آن را در شعر شاعران معاصر دید. سادگی، بیان بی‌پیرایه و کوچه و بازاری بودن شعر شاعران عصر مشروطه، برگرفته از موج جدید تجدّد و تحوّلی است که در اثر ارتباطات روشنفکران و ادیبان ایران با دیگر کشورها به ویژه مغرب زمین حاصل شده است.

با توجه به توسعه‌ی ارتباطات فرهنگی، سیاسی، علمی و یا حتی نظامی با دیگر کشورها از دوره‌ی مشروطه به بعد و به ویژه نفوذ استعماری کشورهایی چون انگلیس، روسیه، آلمان و فرانسه در ایران، تصویر ارائه شده از این کشورها به شکل‌های مختلف در شعر شاعران معاصر، افزایش یافته است.

در این پژوهش ضمن پرداختن به گوشه‌هایی از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران در دوره‌ی مشروطه، با رویکرد تصویرشناسی یا «ایماگولوژی»، تصایر ارائه شده­ توسط شاعران در دوره‌ی مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، ملک الشعرای بهار و میرزاده عشقی) از بیگانگان، بررسی می‌گردد.

 

12000 تومان – خرید