دانشکده علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

پیشینه­ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶

فصل اول:معرفی نظامی و جایگاه آثار او

۱-۱زندگی نظامی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۲ سبک نظامی (ارانی )…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۳ آثار نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۴ درباره­ی شرف نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

فصل دوم:اهمیت علم بیان و روش تحقیق

۲-۱ بیان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۱ تعریف بیان…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۲ روش های بیانی و ارتباط آنها با یکدیگر……………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۲ تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۱ تعریف تشبیه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۲-۲ ارکان تشبیه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

۲-۲-۳ اهداف تشبیه……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

فصل سوم: بررسی انواع تشبیه در اشعار نظامی

۳-۱  اهمیت تشبیه در آثار نظامی……………………………………………………………………………………………………………۲۵

۳-۲ انواع تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۳-۲-۱ تشبیه مرسل و موکد  …………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۳-۲-۲ تشبیه مجمل و مفصل………………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۲-۳ تشبیه بلیغ   ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۳-۲-۳ انواع وجه شبه………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۲-۳-۱ وجه شبه مفرد ……………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۳-۲-۳-۲ وجه شبه متعدد ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۰

۳-۲-۳-۳ وجه شبه مرکب ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۳-۲-۴  تشبیه تحقیقی و تخییلی …………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۲-۵ وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام …………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۲-۶ تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن مشبه و مشبه به   …………………………………………………………….۴۸

۳-۲-۷-۱ حسی بودن طرفین تشبیه ……………………………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۲-۷-۲  مشبه عقلی و مشبه به حسی ……………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۲-۷-۳ مشبه حسی و مشبه به عقلی …………………………………………………………………………………………………۵۲

۳-۲-۷-۴ طرفین تشبیه عقلی ………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۲-۸ تشبیه خیالی و وهمی …………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۲-۹ تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن طرفین ………………………………………………………………………………۵۸

۳-۲-۹-۱ مفرد بودن طرفین تشبیه ………………………………………………………………………………………………………۵۸

۳-۲-۹-۲ طرفین تشبیه مرکب (تشبیه مرکب ) …………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۲-۹-۳ مشبه مفرد و مشبه به مرکب ………………………………………………………………………………………………..۶۶

۳-۲-۹-۴ مشبه مرکب و مشبه به مفرد …………………………………………………………………………………………………۶۷

۳-۲-۱۰ تشبیه به اعتبار تعدد طرفین ……………………………………………………………………………………………………۶۹

۳-۲-۱۰-۱ تشبیه ملفوف ……………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۳-۲-۱۰-۲ تشبیه مفروق ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

۳-۲-۱۰-۳ تشبیه جمع ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۲-۱۰-۴ تشبیه تلمیحی …………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۲-۱۰-۵ تشبیه تفضیل………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۳ نو کردن تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴ زاویه­ی تشبیه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۵ جدول بسامد و درصد انواع تشبیهات در شرف نامه نظامی……………………………………………………………..۷۸

فصل چهارم:نتیجه گیری

۴-۱نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

abstract…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی انواع تشبیه در شرف نامه­ی نظامی گنجوی شاعر قرن ششم صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی می­باشدو با استناد به منابعی که اختصاص به زندگی و سبک شاعر داشته با رویکردی به تشبیهات موجود در شرف نامه نظامی مورد بررسی قرار گرفته است و با طبقه بندی اطلاعات موجود توانسته جهان بینی و نگرش شاعر را مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها حاکی از آنست که نظامی در میان صور خیال به تشبیه توجه خاصی داشته زیرا تشبیه مایه­ی اصلی صور خیال است که هدف وی توصیف دقیق از مناظر و اشخاص بوده است. بنابراینمی­توان او را شاعری آرمان گرا دانست­ که توانسته نقاشی­ها وتصویر­های بدیع و به یاد ماندنی­را درشعربرای نسل بعد از خود به یادگار بگذارد.بیان و شیوه های بیانی در آثار بزمی او چنان شیوایی وگیرایی دارد که­خواننده راشگفت زده می­نمایدو او را با دنیای ناشناخته تصویرهای ذهنی شاعر آشنا می­کند. و بر این اساس او را به شاعری حسی و برونگرا تبدیل کرده است.از ویژگی­های شعر نظامی می­توان به خلاقیت در شعر ، تنوع ، ایجاز ، عدم تکرارو… اشاره کرد.

واژه­هایی کلیدی: شرفنامه، نظامی، تشبیه و تصویر سازی

 

مقدمه:

«کلام ادبی و سخنی که هدف آن تاثیر در نفوس و اذهان است و می­خواهد در جان و دل شنونده جایی گیرد باید از سخن عادی ممتاز باشد و از زیبایی­های خاصی برخوردار باشد . به همین سبب شاعران و نویسندگان از دیرباز تا کنون در زیبایی کلام خویش کوشیده اند. و با به کارگیری فنون مختلف ، سخن خود را شکوه و رونق خاصی بخشیده اند. راز پیدایش دانش بلاغت با علم معانی و بیان همین بوده که بوسیله آن کلام شیوا از سخن مبتذل و عامی ممتاز گردیده.صور خیال و شیوه­های بیانی درآثار نظامی خاصه در آثار بزمی او چنان گیرایی و شیوایی دارد که خواننده را شگفت­زده می­کند و او را با دنیای ناشناخته زیبائی­هایی که در ذهن یک شاعر خلاق می­تواند بگنجد ، آشنا می­سازد.و نظامی را از نظر استفاده از صور خیال می توان شاعری آرمان گرا دانست که توانسته نقاشی­ها و تصویر­های بدیع و به یاد ماندنی در شعر برای نسل­های بعد از خود به یادگار بگذارد. » (صفا ، ۱۳۷۰ : ج ۲ : ۸۰۳)

« نظامی گنجوی از استادان بزرگ و از ارکان شعر فارسی و از افتخارات بزرگ خطه ادب پرور آذربایجان است که در کنار شاعران بزرگی چون خاقانی و شهریار در آسمان ادب ایران زمین برای همیشه خواهد درخشید . حکیم گنجه ، در شیوه نظم داستان­های بزمی گوی سبقت را از شاعران پیشین خود ربوده و یکه­تاز میدان بزم و نقل داستان­های عاشقانه شده است . هر چند داستان سرایی از آغاز ادب فارسی سابقه داشته است اما نظامی آنرا به حد اعلای تکامل رسانده و در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع و اختراع معانی و مضامین نو و دلپسند در هر موردو تصویر جزییات و نیروی تخییل و دقت در وصف و ایجاد مناظر زیبا و روح پرور و ریزه­کاری در توصیف طبیعت و اشخاص و احوال­و به­کاربردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نداشته­اند . » (همان: ۸۰۳)

 

12000 تومان – خرید