عنوان:

هویت غرب مرکزگرا و روابط غیر همکارانه ایران و  ترکیه طی سال­های ۲۰۱۲-۲۰۰۸ .

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                 صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات. ۲

۱–۱– بیان مسأله. ۳

۱–۲– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱–۳– مرور ادبیات و پیشینه مربوطه. ۴

۱–۴– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. ۶

۱–۵– اهداف مشخص تحقیق.. ۷

۱–۶– سؤالات تحقیق.. ۷

۱–۷– فرضیه‌های تحقیق.. ۷

۱–۸– تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۷

۱–۹– روش‌ شناسی تحقیق.. ۸

 فصل دوم: روش شناسی و چارچوب نظری تحقیق.. ۹

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- رابطه سیاست و هویت… ۱۲

۲-۳- نظریه و نظریه پردازی.. ۱۴

۲-۴- سازه انگاری الکساندر ونت… ۱۷

۲-۵- جایگاه تعامل در نظریه سازه‌انگاری.. ۱۸

۲-۶- جایگاه هویت در نظریه سازه‌انگاری.. ۱۸

۲-۷- جایگاه منافع در نظریه سازه‌انگاری.. ۲۰

۲-۸- نقش و جایگاه همگرایی در سیاست خارجی.. ۲۲

۲-۹- نتیجه گیری.. ۲۵

فصل سوم: ترکیه، موقعیت و رابطه با ایران. ۲۶

۳-۱- مقدمه. ۲۷

۳-۲- بخش اول: مشخصات و شرایط جغرافیایی ترکیه. ۲۹

۳-۲-۱- موقعیت کنونی ترکیه. ۲۹

۳-۲-۱-۱- وضعیت جغرافیایی و مساحت ترکیه. ۲۹

۳-۲-۱-۲- جمعیت ترکیه. ۲۹

۳-۲-۱-۳- نژاد و قومیت در ترکیه. ۲۹

۳-۲-۱-۴- دین، مذهب و فرهنگ در ترکیه. ۳۰

۳-۲-۱-۵- مرزها و همسایگان ترکیه. ۳۰

۳-۲-۱-۶- مرزهای آبی ترکیه. ۳۰

۳-۲-۱-۷- مرزهای خشکی ترکیه. ۳۱

۳-۲-۱-۸- حکومت و سیاست در ترکیه. ۳۲

۳-۳- بخش دوم: پیشینه تاریخی روابط ایران و ترکیه. ۳۴

۳-۳-۱- پیشینه تاریخی روابط ایران. ۳۴

۳-۳-۱-۱- پیشینه روابط دو کشور در دوره صفویه و عثمانی( ۱۷۳۶ – ۱۵۰۱) ۳۴

۳-۳-۱-۲- پیشینه روابط در دوره حکومت افغان‌ها و عثمانی.. ۳۷

۳-۳-۱-۴- پیشینه روابط در دوره افشاریه و عثمانی( ۱۷۹۶ – ۱۷۳۶) ۳۷

۳-۳-۱-۵- پیشینه روابط در دوره زندیه و عثمانی(۱۷۹۴ – ۱۷۵۰) ۳۹

۳-۳-۱-۶- پیشینه روابط در دوره قاجاریه و عثمانی(۱۹۲۵ – ۱۷۸۷) ۳۹

۳-۳-۱-۷- مشروطه خواهی در ایران و عثمانی.. ۴۰

۳-۳-۱-۸- جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه. ۴۱

۳-۳-۱-۹- پیشینه روابط در دوره پهلوی و ترکیه(۱۹۷۹ – ۱۹۲۱) ۴۱

۳-۳-۱-۹-۱- تشابه حوادث ایران و ترکیه در دوران رضا شاه و آتاتورک.. ۴۱

۳-۳-۱-۹-۲- پیشینه روابط در دوره محمدرضا شاه پهلوی و ترکیه. ۴۳

۳-۳-۱-۱۰- انقلاب اسلامی ایران و  ترکیه (…-۱۳۵۷) ۴۵

۳-۳-۱-۱۱- جنگ عراق بر علیه ایران و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه. ۴۶

۳-۳-۱-۱۲- کابینه هاشمی رفسنجانی و رابطه با ترکیه. ۴۷

۳-۳-۱-۱۳- دولت اسلامگرای حزب رفاه در ترکیه و رابطه با ایران. ۴۹

۳-۳-۱-۱۴- کابینه محمد خاتمی و روابط با ترکیه. ۵۰

۳-۳-۱-۱۵- ظهور دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه. ۵۱

۳-۳-۱-۱۶- کابینه احمدی نژاد و رابطه با ترکیه. ۵۲

۳-۴- بخش سوم. ۵۳

۳-۴-۱- روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه. ۵۳

۳-۴-۲- روابط اقتصادی،  حمل و نقل میان ایران و ترکیه. ۵۸

۳-۴-۳- تأثیر گردشگری در روابط ایران و ترکیه. ۵۹

۳-۴-۴- نقش گاز و انرژی در روابط ایران و ترکیه. ۶۰

۳-۴-۵- تأثیر قراردادهای ارتباطات و مخابرات بر روابط دو کشور. ۶۲

۳-۴-۶- نقش پیمانکاری و فرودگاه تهران بر روابط دو کشور. ۶۳

۳-۴-۷- ترانزیت، حمل و نقل جادهای میان دو کشور. ۶۴

۳-۴-۸- روابط مالی و بانکی ایران و ترکیه. ۶۴

۳-۴-۹- روابط اجتماعی و فرهنگی ایران و دولت حزب عدالت و توسعه. ۶۶

۳-۴-۱۰- روابط دینی و مذهبی ایران با دولت حزب عدالت و توسعه. ۶۹

۳-۴-۱۱- روابط نظامی و دفاعی ایران و ترکیه. ۷۲

۳-۴-۱۲- سامانه‌های موشکی ناتو و تنش در روابط ایران و ترکیه. ۷۳

۳-۴-۱۳- انرژی هسته‌ای ایران، کارت بازی بین‌المللی برای ترکیه. ۷۷

۳-۴-۱۴- تنش در روابط ایران و ترکیه پیرامون مذاکرات هسته‌ای.. ۷۹

۳-۴-۱۵- روابط سیاسی، سفرها و مذاکرات دوجانبه. ۸۱

۳-۴-۱۶- نتیجه گیری.. ۸۴

فصل چهارم: هویت متضاد، علت تنش در روابط ایران و ترکیه. ۸۶

۴-۱- مقدمه. ۸۷

۴-۲- بخش اول: هویت غرب مرکزگرای ترکیه. ۸۸

۴-۲-۱- تنوع هویتی در ترکیه. ۸۸

۴-۲-۲- اصول بنیادی کمالیسم در ترکیه. ۸۸

۴-۲-۳- سکولاریسم و لائیسیزم در ترکیه. ۹۲

۴-۲-۴- منافع ترکیه در چارچوب کمالیستی.. ۹۵

۴-۲-۵- پیدایش هویت اسلامگرا در ترکیه. ۹۶

۴-۲-۶- اسلامگرایی با قرائت و شیوه عثمانی.. ۹۷

۴-۲-۷- اسلامگرایی سکولار یا کمالیستی.. ۹۹

۴-۲-۸- اسلامگرایی اربکان و حزب رفاه ۱۰۰

۴-۲-۹- اسلامگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه. ۱۰۱

۴-۲-۱۰- غربگرایی کمالیستی در ترکیه. ۱۰۳

۴-۲-۱۱- هویت اقتصاد سرمایه‌داری در ترکیه. ۱۰۵

۴-۲-۱۲- ترکیه نماینده غرب در منطقه. ۱۰۶

۴-۲-۱۳- فتح الله گولن، پدر اسلامگرایی غربی.. ۱۰۸

۴-۲-۱۴- همگرایی ترکیه با غرب، ترکیه و پیمان ناتو. ۱۱۰

۴-۲-۱۵- ترکیه همیشه پشت درهای اتحادیه اروپا ۱۱۲

۴-۲-۱۶- پشت دروازه‌های تمدن غربی یا مسیحی.. ۱۱۳

۴-۲-۱۷- دروازه‌های تمدن، انگاره مشترک محمدرضاشاه و اردوغان. ۱۱۴

۴-۲-۱۸- همه تلاش‌های ترکیه ، همه وعده‌های اتحادیه اروپا ۱۱۵

۴-۲-۱۹- هزینه‌های ترکیه به جای اروپا و غرب… ۱۱۷

۴-۲-۲۰- هویت مرکزگرای ترکیه تابع امریکا و اتحادیه اروپا ۱۱۸

۴-۲-۲۱- تنش سامانه‌های موشکی و سیاست خارجی مرکزگرای ترکیه. ۱۱۹

۴-۲-۲۲- تنش زایی ترکیه، دوستان و دشمنان اتحادیه اروپا و امریکا ۱۲۰

۴-۲-۲۳- ترکیه در نقش عروسک یا مترسک رقصان غرب… ۱۲۱

۴-۳- بخش دوم. ۱۲۲

۴-۳-۱- هویت، منافع و راهبردهای ایران. ۱۲۲

۴-۳-۲- هویت تمدنی ایران. ۱۲۳

۴-۳-۳- هم پوشانی هویت ایرانی، اسلامی – شیعی.. ۱۲۴

۴-۳-۴- فلسطین و اسرائیل، مرزبندی هویتی میان ایران و ترکیه. ۱۲۷

۴-۳-۵- فرآیند تأثیرگذاری هویت غربگرای کارگزاران ترکیه. ۱۲۸

۴-۴- بخش سوم. ۱۳۵

۴-۴-۱- تأثیر بیداری اسلامی (بهار عربی) بر روابط ایران و ترکیه…………… ۱۳۵

۴-۴-۱-۱- تونس، ایستگاه اول بیداری اسلامی.. ۱۳۵

۴-۴-۱-۲- لیبی،همراهی ترکیه با غرب بر علیه یک کشور اسلامی.. ۱۳۶

۴-۴-۱-۳- بحرین، سکوت ترکیه به خاطر تمایلات مذهبی.. ۱۳۷

۴-۴-۱-۴- عربستان، سکوت و حمایت ترکیه از سرکوبی معترضین.. ۱۳۹

۴-۳-۱-۵- عراق، حمایت ترکیه از مخالفان دولت  مقتدر شیعی.. ۱۴۰

۴-۳-۱-۶- مصر، برتری جویی همفکران و استادان اردوغان. ۱۴۱

۴-۳-۱-۷- سوریه، خاری در چشم اردوغان و سدی در برابر منافع غرب‌محور ترکیه. ۱۴۲

۴-۴-۲-  تقابل هویت ایران و ترکیه در تحولات جهان اسلام

…..  ۱۴۵

۴-۴-۳- تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی.. ۱۴۶

۴-۴-۴- ترکیه و ترویج هویت غربی و سکولار با عنوان بهار عربی

…..  ۱۴۸

۴-۵- نتیجه گیری.. ۱۵۱

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی.. ۱۵۲

۵-۱- جمع بندی.. ۱۵۳

۵-۲- نتیجه گیری.. ۱۵۴

منابع و مآخذ: ۱۶۳

Abstract 172


چکیده

هدف از نگارش این تحقیق، پرداختن به روابط دو کشور ایران و ترکیه طی سال­های ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۲ می‌باشد. طی این دوره زمانی، علیرغم حاکمیت دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه[۱]در ترکیه، روابط میان ایران و ترکیه دارای نوساناتی بوده و حتی با تنش­هایی نیز همراه بوده است .

در این تحقیق، سعی شده است علت تنش‌های موجود در روابط دو دولت اسلامگرای ایران و ترکیه با استفاده از رهیافتی نوین، بررسی گردد. اینکه چرا اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه که از میراث داران حزب رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان بوده‌اند، علیرغم تثبیت جایگاه و قدرت خود در حاکمیت کشور ترکیه، نتوانسته‌اند در چارچوب یک رابطه دوستانه و همگرایانه با دولت اسلامی ایران حرکت کرده و روابط دوستانه خود با ایران را حفظ  کنند.

دو کشور ایران و  ترکیه، علیرغم همسایگی با­هم و داشتن علقه­ها و میراث مشترک فرهنگی، اجتماعی و دینی در طی تاریخ خود،  به تقابل با هم مشغول بوده­اند که جنگ­های بزرگ و خسارت باری را در روابط دو جانبه خود داشته­اند.

اما از سال ۲۰۰۱ و بعد از آنکه اولین پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه حاصل گردید و بعد از پنج سال، مجدداً نخست­وزیری اسلامگرا به حکومت رسید، مردم و دولت ایران ضمن خوشحالی از این پیروزی اسلامگرایان ترکیه، از آنها حمایت نیز نمودند.

اما به مرور زمان و بعداز سال ۲۰۰۸ و به ویژه از سال ۲۰۱۰ به بعد، دوره ماه عسل روابط ایران و ترکیه به پایان رسیده و تنش میان دو کشور به اوج خود رسیده است. به نظر می­آید هویت و ماهیت سیاست­های دولت اردوغان طی چند سال اخیر دچار چرخشی ۱۸۰ درجه­ای گردیده و به مرور زمان در حال نشان دادن ماهیت اصلی و درونی خود، یعنی هویت غربگرای ترکیه می­باشد، هویت واقعی ترکیه که موجب تنش با ایران شده است.

کلید واژه‌ها: ایران، ترکیه، حزب عدالت و توسعه، هویت، منافع، غرب مرکزگرا

فصل اول

کلیات

۱ – ۱– بیان مسأله

با روی کارآمدن اولین دولت اسلامگرایان(حزب  رفاه به رهبری نجم الدین اربکان[۲]) در ترکیه در اواخر دهه ۱۹۹۰ ، شاهد گسترش همکاری­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  میان ایران و ترکیه بودیم که اوج این همکاری­ها را می توان در دولت اربکان مشاهده کرد، زمانی که موافقتنامه­های اقتصادی بزرگ و مهمی میان دو کشور امضا شده و دو کشور به نوعی روابط دوستانه دست یافته بودند.

علیرغم یک وقفه پنج ساله که با کودتای نرم ارتش بر علیه دولت اربکان در سال ۱۹۹۷ آغاز شده و به سقوط دولت اسلامگرا و زندانی شدن بسیاری از رهبران حزب رفاه و از جمله رجب طیب اردوغان[۳] شهردار وقت استانبول، منجر شده و در نهایت انحلال حزب رفاه توسط دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۹۸، در انتخابات سال ۲۰۰۲ ترکیه که اسلامگریان مجدداً توانستند قدرت را به دست بگیرند، روابط ایران و ترکیه گسترش یافته و به بالاترین سطح خود در طی پنجاه سال اخیر رسید.

با این حال با عبور از دوره­ای از همکاری­های اقتصادی و سیاسی میان دو کشور، طی سال­های اخیر با وجود آنکه اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه با اقتدار کامل در انتخابات سال­های ۲۰۰۷ و سپس ۲۰۱۱ به پیروزی رسیده و حتی پست ریاست جمهوری را نیز در اختیار خود گرفته­اند، تنش در روابط ایران و ترکیه به خصوص در مسایل سیاسی و منطقه‌ای، رو به افزایش بوده است، تنشی که منجر به عدم همگرایی دو کشور و بلکه تقابل و نبرد تاکتیکی آنها در سطح منطقه شده است .