عنوان پایان نامه:

نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش

چکیده

دولت ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین بازیگر سیستم بین الملل، دارای بیشترین تاثیر بر سیاست بین الملل است و سیاست خارجی و دفاعی این کشور بیشترین تاثیرات را در ثبات یا تغییر سیستم بین­الملل دارد . سیاست دفاعی این کشور که یکی از مهمترین ابزارهای کنش آن در جهان است، از این ابزار سیاست خارجی­اش به کرات در طول تاریخ استقلال خود استفاده کرده است. مجتمع های نظامی- صنعتی که از سه گروه سیاستمداران دولتی و دفاعی، برخی اعضای کنگره و صنایع دفاعی تشکیل شده، توانسته است از این سیاستهای دفاعی به نحو چشمگیری منتفع شود. مجتمع های نظامی- صنعتی به کمک قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاستهای نظامی­گری ایالات متحده بدست آورده است­­، توانسته است به عنوان یک بلوک گروه منافع قوی در رقابت با گروههای منافع دیگر در زمینه سیاستهای دفاعی و امنیتی نفوذ زیادی را در اعمال نفوذ بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده اعمال کند. این بلوک گروه منافع همپیوند با نومحافظه­کاران، با اتفاق افتادن حادثه یازده سپتامبر، بهانه کافی برای افزایش سیاستهای تهاجمی و هژمونی­گرای ایالات متحده را بدست آورد و توانست نقش بیشتری را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کند و باعث به شدت تهاجمی شدن سیاستهای دفاعی دولت بوش پسر شود. به دلیل محیط تکثرگرای نظام سیاسی ایالات متحده امریکا و اعمال نفوذ انواع گروههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متنوع بر تصمیم سازی دولتمردان آن، به نظر می رسد الگوی تصمیم سازی تکثرگرا ابزار مناسبی را برای تحلیل نفوذ مجتمع های نظامی- صنعتی بر تصمیم سازی دفاعی ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری بوش پسر در اختیار ما قرار دهد. با توجه به این مهم در این رساله ضمن تلاش برای اثبات فرضیه پژوهش مبنی بر تبدیل شدن سیاست دفاعی ایالات متحده از دکترین تدافعی و بازدارنده به دکترین تهاجمی جنگ پیشگیرانه بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی توسط مجتمع های نظامی- صنعتی ، به دنبال پاسخ مناسب در مورد نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری بوش هستیم.

واژگان کلیدی: سیاسـت دفاعی، مـجتمع هـای نـظامی- صنعتی، گروه منافع، نومـحافظه­کاران، تصمـیم سازی سیاست دفاعی.

فهرست  مطالب:

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات

۱ -۱ – شرح وبیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲ – پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳ – سوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱ -۴ – فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۵ – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶ – تعریف عملیاتی متغیرهای فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………….۶

۱-۷ -روش آزمون فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۸ – دامنه زمانی مکانی………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۹ – ضرورتها و اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۱۰ – اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۱۱ – سازماندهی مطالب ………………………………………………………………………………………………………………………۸

فصل دوم: مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

۲-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲ – تصمیم گیری، معنا و مفهوم………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۳ – تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی …………………………………………………………………………۱۳

۲-۴ – الگوی بازیگر عقلانی …………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۵ – الگوی فرایند سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۶ – الگوی سیاستهای حکومتی………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۷ – الگوی تصمیم گیری تکثرگرا……………………………………………………………………………………………………….۲۸

فصل سوم: استراتژی دفاعی ایالات متحده امریکا

۳-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

عنوان                                                                                                                                          صفحه

 

3-2 – استراتژی دفاعی ایالات متحده ……………………………………………………………………………………………………۴۴

۳ -۳ – استـراتژی دفاعـی ایالات متـحده از جنـگ جـهانی دوم تا پایان جنــگ سـرد: بازدارندگـی

سد نفوذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۳-۴- استـراتژی دفــاعی ایالات متــحده از پایان جنــگ سرد تا سال ۲۰۰۰ مـیلادی: سردرگمی

برنامه ریزی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۵ – اسـتراتژی دفـاعی ایالات متـحده در دوره جـرج واکر بوش (سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ میلادی

جنگ پیشگیرانه و پیش دستانه ……………………………………………………………………………………………….۵۶

فصل چهارم: نقش مجتمع های نظامی- صنعتی درسیاستگذاری دفاعی ایالات متحده امریکا دردوره ریاست جمهوری جورج واکر بوش(بوش پسر)

۴-۱ – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۲ – تعریف و مفهوم مجتمع های نظامی- صنعتی……………………………………………………………………………..۶۶

۴-۳ -تاریخچه ظهور و قدرت گیری مجتمع های نظامی- صنعتی……………………………………………………….۷۰

۴-۴ – تداخل اعضای مجتمع های نظامی- صنعتی و سیستم دولتی ایالات متحده امریکا…………………۷۹

۴-۵ – نومحافظه کاران و کابینه بوش……………………………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۶ – تحول در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱…………………… ۹۹

۴-۷ – افزایش سریع هزینه های نظامی ایالات متحده در سالهای۲۰۰۰ تا    ۲۰۰۸…………………………….۱۰۴

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۷

  

 

 

فهرست اشکال

 عنوان                                                                                                                                         صفحه

شکل۲- ۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

شکل۴-۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

شکل۴-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

شکل۴-۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

شکل۴-۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

شکل۴-۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

 

1-1 – شرح و بیان مسئله:

از جنگ دوم جهانی به بعد، طبقات استثمارگر جوامع سرمایه­داری عمدتا با تهدید یا با بکارگیری قوه قهریه سعی می­کنند به اهداف و امیال خود در جهان دست یابند. بدین خاطر امروزه یکی از پایه­های  اساسی قدرت نظام سرمایه­داری را دستگاه عریض و طویل ارتش و نیروهای مسلح تشکیل می­دهد. دستگاه دیوانسالاری نظامی، که با اختلافات جزیی، چه از لحاظ تجهیزات و چه از لحاظ تشکیلات و چه از لحاظ پرسنل در تمام کشورهای سرمایه­داری بطور فزاینده­ای در حال رشداست.

دیتر زینگهاوس استاد علوم سیاسی دانشگاه فرانکفورت اصطلاح مجتمع های نظامی- صنعتی را به جای میلیتاریسم بکار برد و دلیل او این بود که اگر در گذشته جدایی و تفکیک بین جامعه، ارتش و سیاست امکان  پذیر بود و حتی بررسی آن از جنبه­های مختلف با اهمیت و ضروری بود ولی اینها در عمل و تئوری اهمیت خود را از دست داده است و بهتر است به جای اصطلاح میلیتاریسم از اصطلاح مجتمع های نظامی- صنعتی که بیانگر واقعیتهای جوامع سرمایه­داری معاصر است، استفاده کرد. منظور زینگهاوس از این اصطلاح روابط پیوسته و سودجویانه بین برگزیدگان بخشهای سیاست،اقتصاد، ارتش، علوم و تکنولوژی است که با همکاری و پشتیبانی متقابل موضع خود را برای تامین منافع مشترک در دولت و جامعه بطور مستمر و بطور غیرقابل کنترلی مستحکم کرده­اند(ازغندی،۱۳۶۴ :۲۹).