نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیاء دیپلماسی وقدرت نرم پیامبر اعظم(ص)

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه. …………………………………………………………………………………………………………….۱

بیان مسأله. ۵

اهداف تحقیق.. ۵

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. ۶

سوال اصلی تحقیق.. ۶

سوالات فرعی تحقیق.. ۷

فرض اصلی.. ۷

فرضیه های فرعی.. ۷

تعریف متغیرها و مفاهیم عملیاتی کردن تحقیق.. ۷

روش تحقیق.. ۱۰

موانع و مشکلات تحقیق.. ۱۰

سازماندهی تحقیق.. ۱۰

فصل دوم: مباحث تئوریک و چارچوب نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۳

چارچوب نظری و تحلیلی.. ۱۴

مقدمه. ۱۴

گفتار اول: چارچوب نظری و تحلیل.. ۱۵

الف – رهیافت سازه انگاری.. ۱۵

الف – ۱: دیدگاه رهیافت سازه انگاری به سیاست خارجی.. ۲۱

الف – ۲: کاربرد نظریه ساختار – کارگزار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۲۳

الف – ۳: سیاست خارجی و سازه انگاری.. ۲۳

الف – ۴: هنجارهای مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۲۴

الف – خاستگاه هویتی سیایت خارجی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………….  ۲۶

ب – رهیافت نئولیبرال. ۲۶

ب -۱: ترکیب رهیافت های تئوریک (ترکیب سازه انگاری و نئولیبرالیسم) ۲۸

ج – رویکرد گفتمانی.. ۲۹

ج-۱: رویکرد گفتمانی و سیاست خارجی.. ۳۰

ج-۲: تحلیل سیاست های خارجی بر اساس گفتمان ها ۳۳

د- نظریهپردازان قدرت نرم. ۳۶

د-ا: ابزارهای قدرت نرم. ۳۹

د-۲: ویژگی های قدرت نرم. ۴۰

د-۳: منابع قدرت نرم. ۴۱

گفتار روم : ادبیات و پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………..۴۵

گفنتار سوم : پیشینه تاریخجه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..۴۹

فصل سوم : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۵۷

گفتار اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سال های (۹۲-۱۳۵۷). ۶۳

مقدمه ۶۳

الف) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی (۶۰-۱۳۵۷) ۶۳

الف – ۱: گفتمان مصلحت محور (واقع گرا) ۶۳

ب- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال ۶۸-۱۳۶۰ (دوران جنگ تحمیلی) ۶۶

ب -۱ گفتمان ارزش محور. ۶۷

ج – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی(۶۸-۱۳۶۰) ۶۹

ج – ۱- گفتمان منفعت محور (عمل گرا) ۷۱

ج – ۲- سیاستهای منطقه ای ایران در دوران هاشمی رفسنجانی.. ۷۲

د- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران خاتمی.. ۷۴

د-۱: گفتمان فرهنگ گرای و سیاست محور. ۷۶

د-۲ : سیاست خازجی خاتمی در قالب سه اصل ( عزت ، حکمت ، مصلحت ……………………………..۷۹

د-۳- تغییرات گفتمانی در سیاست خارجی آقای خاتمی و رویکرد ایشان به تنش زدایی.. ۷۸

د-۴- سیاست های منطقهای ایران در دوره خاتمی.. ۸۰

د-۵- سیاست خارجی ایران در قبال اروپا و آمریکا ۸۱

و- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دوران احمدی نژاد (۹۲-۱۳۸۴) ۸۴

و- ۱ گفتمان اصول گرایی عدالت محور. ۸۸

گفتار دوم: تغییرات گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته. ۹۳

الف- اقسام گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۹۳

ب – وجه اشتراک و افتراق سیاست خارجی آقای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد. ۹۴

گفتار سوم: منابع هویت ساز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۱۰۱

الف: تاریخ ایران. ۱۰۱

ب: دین اسلام و مذهب تشیع. ۱۰۴

ب – ۱ – نوع رابطه دین و سیاست.. ۱۰۵

ب – ۲ – تلقی از نظام بین الملل. ۱۰۵

ب – ۳ – عدالت طلبی و ظلم ستیزی.. ۱۰۶

ب – ۴ – قاعده نفی سبیل کافران بر مومنین.. ۱۰۷

ب – ۵ – اصل دعوت.. ۱۰۸

ب – ۶ – آرمان ظهور امام زمان(عج) ۱۰۸

ب – ۷ – عاشورا و نهضت حسینی(ع) ۱۰۹

ج – جهان سوم گرایی.. ۱۰۹

د – گفتمان انقلاب اسلامی.. ۱۱۰

د – ۱- صدور انقلاب.. ۱۱۰

د-۲- استقلال طلبی.. ۱۱۱

د-۳- دگرگونی در نظم بین المللی مستقر. ۱۱۲

د-۴- حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین.. ۱۱۳

د- ۵-  ژئوپولیتیک ایران. ۱۱۳

و- جایگاه عدالت طلبی در منابع هویت ساز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۱۱۵

فصل چهارم: دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص). ۱۱۷

گفتار اول: جایگاه دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص). ۱۱۸

مقدمه ۱۱۸

الف: اصول و مبانی سیاست خارجی اسلام. ۱۲۰

الف – ۱- اصل دعوت یا جهاد. ۱۲۱

الف- ۲- اصل نفی سبیل. ۱۲۳

الف– ۳- اصل عزت اسلامی.. ۱۲۴

الف– ۴ – اصل التزام به پیمان های سیاسی.. ۱۲۵

ب – روابط خارجی از منظر اسلام. ۱۲۶

ب – ۱- اسلام و شناسایی بین المللی.. ۱۲۷

ب – ۲- اسلام و استراتژی بی طرفی.. ۱۲۸

ج – اهداف دیپلماسی اسلام. ۱۳۰

ج – ۱- اهداف عام و بلندمدت دیپلماسی اسلامی.. ۱۳۲

ج – ۲ – اهداف میان مدت دیپلماسی اسلامی  ………………………………………………………………………………………….۱۳۴

ج – ۳- ایجاد امنیت خارجی.. ۱۳۳

ج – ۳- اهداف کوتاه مدت در دیپلماسی اسلامی.. ۱۳۳

گفتار دوم: اصول دیپلماسی پیامبر اعظم(ص). ۱۳۵

الف – مبانی و اصول سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص) ۱۳۵

الف – ۱- شیوه های کاربردی پیامبر اسلام در سیاست خارجی.. ۱۳۷

الف – ۲- اهداف سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص) ۱۴۰

ب – جغرافیا سیاسی جهان در عصر پیامبر اعظم (ص)………………………………………………… ……………………………..۱۴۴

ب-۱- دولت های ایران و روم شرقی.. ۱۴۱

ب – دولت های منطقه ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۴

ب – ۲- ۱- دولت یمن.. ۱۴۱

ب – ۲-۲- دولت حیره ۱۴۱

ب – ۲- ۳- دولت حبشه. ۱۴۲

ب – ۲- ۴- دولت مصر. ۱۴۲

ب -۳- قبیله های شبه جزیره عربستان. ۱۴۲

ب – ۴- دولت پیامبر(ص) ۱۴۳

ب-۴-۱- جمعیت.. ۱۴۳

ب– ۴- ۲- سرزمین.. ۱۴۴

ب– ۴-۳- حکومت.. ۱۴۴

ب – ۴-۴- حاکمیت.. ۱۴۵

ب- ۵- عناصر دولت ساز پیامبر. ۱۴۵

ج: استراتژی سیاست خارج پیامبر اعظم(ص) ۱۴۵

ج – ۱- ۱- استراتژی دعوت.. ۱۴۵

ج-۱-۲- اهداف استراتژی دعوت.. ۱۴۶

ج – ۱- ۲-۱-شاخصه های استراتژی دعوت.. ۱۴۷

ج-۱-۲-۲- تقدم دعوت بر جنگ… ۱۴۷

ج-۱-۲- ۳-قاطعیت.. ۱۴۷

ج-۱-۲- ۴- انعطاف.. ۱۴۸

ج- ۱-۲-۴-: استفاده از نقاط مشترک.. ۱۴۸

ج– ۱-۲-۵- مذاکره ۱۴۹

ج– ۱- ۲- ۶-رعایت اصول، قوانین و تشریفات دیپلماتیک… ۱۴۹

ج-۱-۲-۷-استفاده از حمایت های قومی.. ۱۵۰

ج-۱-۲-۸- استفاده از ابزار اقتصادی و سیاسی.. ۱۵۰

ج–۲-ستراتژی جنگ دفاعی.. ۱۵۱

ج-۲-۱- اصول سیاست جنگی پیامبر. ۱۵۲

ج – ۲-۱-۱- رعایت کامل اصول نظامی ………………………………………………………………..۱۵۵

ج-۲-۱-۲- ایمان، توکل و امدادهای الهی.. ۱۵۳

ج – ۲-۱-۳- دیپلماسی فعال در حین جنگ …………………………………………………………………………………۱۵۶

ج – ۲-۱-۴- ابتکار عمل و قاطیعت ……………………………………………………………………………………………۱۵۷

ج – ۲-۱-۵- فشارهای اقتصادی     ……………………………………………………………………………………………۱۵۷

ج-۳- استراتژی صلح.. ۱۵۵

د) دیپلماسی پیامبر اسلام(ص) ۱۵۶

د-۱- دیپلماسی پیامبر در جهاد. ۱۵۹

د-۲- مخاطبان دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) ۱۵۹

د-۳- شیوه های اصلی دیپلماسی پیامبر اسلام(ص) عبارت بودند از: ۱۵۹

د-۴- دیپلماسی به مثابه تولید قدرت نرم و چارچوب برقراری صلح.. ۱۶۰

گفتار سوم: قدرت نرم پیامبر اعظم(ص). ۱۶۲

الف: جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی پیامبر اعظم(ص) ۱۶۳

الف -۱- نشانه های الهام بخشی در قدرت نرم پیامبر اکرم(ص) ۱۶۳

الف – ۲- خودآگاهی و دعوت در قدرت نرم پیامبر اکرم(ص) ۱۶۴

الف – ۳- همبستگی و امت یگانه در قدرت نرم پیامبر اسلام(ص) ۱۶۴

الف – ۴- مردم گرایی در قدرت نرم پیامبر اسلام(ص) ۱۶۵

ب – عناصر اصلی قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) ۱۶۷

ب -۱- ایدئولوژی و ایمان. ۱۶۸

ب -۲- اطمینان و قطعیت.. ۱۶۸

ب-۳- امداد غیبی.. ۱۶۹

ب -۴- رهبری.. ۱۶۹

ب -۵- ویژگی های عمومی.. ۱۶۹

ب -۶- مشروعیت نظام سیاسی.. ۱۷۰

ب – ۷- دعا و نماز. ۱۷۰

ب -۸- سرمایه اجتماعی.. ۱۷۰

ج – آیات قرآن و جایگاه قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم(ص) ۱۷۱

فصل پنجم: کاربرد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) ۱۷۵

مقدمه ۱۷۶

گفتار اول: ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۱۷۷

الف: هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه صدور انقلاب اسلامی.. ۱۷۸

ب – خاستگاه هویتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۱۷۹

ج – انقلاب اسلامی ایران مولود قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) ۱۸۳

ج-۱- مبنا و خاستگاه صدور انقلاب اسلامی ایران. ۱۸۴

ج-۲- اهداف صدور انقلاب.. ۱۸۶

ج-۳- الگوهای صدور انقلاب اسلامی ایران. ۱۸۸

گفتار دوم: منابع و ابعاد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۱۹۲

الف – نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) ۱۹۲

ب– ابعاد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) ۱۹۸

ب -۱- در سطح داخلی.. ۱۹۸

ب-۲- در سطح تحلیل منطقه ای.. ۲۰۲

ب-۳- در سطح تحلیل بین الملل. ۲۰۴

گفتار سوم: کارکردهای قدرت نرم و نقش آن بر مشروعیت بخشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) ۲۰۷

الف- نقش قدرت نرم در مشروعیت بخشی سیاست خارجی ایران. ۲۰۸

ب – کارکرد سیاسی قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۲۱۳

ج: کارکرد ایدئولوژیک قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۲۲۰

ج – ۱- نفی ظلم و حمایت از مظلوم. ۲۲۰

ج -۲- برقراری روابط دوستانه و مسالمت آمیز. ۲۲۱

ج-۳- الهام بخشی و خودآگاهی ایدئولوژیک… ۲۲۱

ج-۴- خوداتکایی سیاسی و اقتصادی (جهاد اقتصادی) ۲۲۲

ج-۵- وحدت سیاسی و هویتی در ساختار اجتماعی ایران. ۲۲۳

ج-۶- کنترل کمربند شکننده در ژئوپولیتیک بحران. ۲۲۳

ج-۷- همبستگی ایدئولوژیک و امت واحده ۲۲۶

ج-۸- اقتدار ملی و عزت اسلامی.. ۲۲۷

ج-۹- تقویت بیداری اسلامی در منطقه و جهان. ۲۲۷

ج-۱۰- گسترش همکاری های بین المللی و ایفای نقش جهانی.. ۲۲۸

فصل ششم: نقش و قدرت نرم در تنش زدایی و تعامل گرایی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص). ۲۲۹

مقدمه ۲۳۰

گفتار اول: نشانه های شکل گیری قدرت نرم در سیاست خارجی و امنیت منطقه ای ایران. ۲۳۲

الف – همکاری های سازمان یافته در رویکرد امنیت منطقه ای ایران. ۲۳۳

ب – تبیین شاخص های سند چشم انداز در روند همکاری های منطقه ای.. ۲۳۴

ج – متوازن سازی زیرساخت های فرهنگی – اجتماعی کشورهای منطقه. ۲۳۶

د- متوازن سازی منافع ملی کشورهای منطقه. ۲۳۹

هـ – هنجارسازی در سیاست بین الملل. ۲۴۰

و – چندجانبه گرایی در قالب قدرت نرم و سیاست امنیت منطقه ای.. ۲۴۱

گفتار دوم: نشانه های شکل گیری قدرت نرم در سیاست خارجی و تعاملات بین المللی جمهوری اسلامی ایران. ۲۴۳

الف – گسترش مناسبات و همکاری های فرامنطقه ای.. ۲۴۳

ب) واکنش ایالات متحده آمریکا نسبت به گسترش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. ۲۴۸

ج – دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۲۵۳

ج-۱- اهداف دیپلماسی فرهنگی.. ۲۵۴

ج-۲- کارکردهای دیپلماسی فرهنگی.. ۲۵۷

ج-۳- ابزارها و سازوکارهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۲۶۰

ج-۴- شاخص ها و معیارهای دیپلماسی فرهنگی مطلوب و کارآمد. ۲۶۳

گفتار سوم: کاربرد قدرت نرم در سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. ۲۶۴

الف) ماهیت قدرت نرم در سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. ۲۶۴

الف – ۱- ویژگی های ژئوپولیتیکی محیط منطقه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۲۶۵

الف -۲- ویژگی بازیگران محیط منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. ۲۶۷

الف -۳- مدیریت کنش بازیگران منطقه ای.. ۲۶۹

ب – نقش تعامل چندجانبه منطقه ای- بین المللی در قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. ۲۷۲

ج – برون گرایی و تحرک دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازماندهی تعادل منطقه ای.. ۲۷۴

و) سیاست تنش زدایی و تعامل گرایی در سطح منطقه ای و بین المللی.. ۲۷۸

و-۱- سه عنصر سیاست تنش زدایی.. ۲۷۹

و-۲- مزایای سیاست تنش زدایی.. ۲۸۳

و- ۲-۱- افزایش امنیت منطقه و برخورد با گروهک های تروریستی و افراطی.. ۲۸۴

و-۲ -۲- کمک به حل بحران سوریه. ۲۸۴

و-۲-۳- افزایش مبادلات اقتصادی.. ۲۸۴

و- ۲-۴- اعتمادسازی و تعامل گرایی در سطوح منطقه و بین الملل. ۲۸۴

گفتار چهارم: برسازی نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبراعظم(ص) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   ۲۸۸

الف – کاربرد قدرت نرم در اندیشه و کنش پیامبر اعظم(ص) ۲۸۸

الف -۱- بهره گیری از دیپلماسی در قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) ۲۹۱

الف -۲- نشانه های تعمیم پذیری قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) در ایران اسلامی.. ۲۹۲

الف -۳- الهام بخشی در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص) ۲۹۳

الف-۴- آگاهی بخشی و دعوت در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص) ۲۹۳

الف -۵- همبستگی و امت یگانه در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص) ۲۹۴

الف -۶- مردم گرایی در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص) ۲۹۴

الف -۷- مخاطب یابی گروه های فرودست در کنش سیاسی و قدرت در اندیشه پیامبر اعظم(ص) ۲۹۵

الف -۸- مخاطب یابی مستضعفین در سایر حوزه های جغرافیایی در رهیافت پیامبر اعظم(ص) ۲۹۶

الف -۹- نگرش فرهنگی، هنجاری و فرآیند دعوت در اندیشه پیامبر اعظم(ص) ۲۹۷

ب: شاخص های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. ۲۹۸

ب-۱- مشروعیت سیاسی.. ۲۹۸

ب-۲- رهبری مقتدر. ۲۹۹

ب -۳- فرهنگ و ارزش های دینی.. ۲۹۹

ج – نشانه های بازتولید قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران. ۳۰۰

ج-۱- الگویابی قدرت نرم پیامبر در جمهوری اسلامی ایران. ۳۰۰

ج-۲- بازتولید فرهنگ اسلامی در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. ۳۰۱

ج-۳- زمینه یابی دیپلماسی و قدرت نرم جمهوری اسلامی در قانون اساسی.. ۳۰۲

د- عناصر دیپلماسی و درت نرم جمهوری اسلامی در جهت احیای دیپلماسی پیامبر(ص) ۳۰۳

و) رسالت یابی جهانی ایران در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. ۳۰۵

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۳۱۰

مهم ترین یافته های پژوهش… ۳۱۹

پیشنهادات.. ۳۲۱

منابع. ۳۲۴

چکیده

قدرت نرم بخشی از سازوکارهای کنش راهبردی بازیگران در روند اثرگذاری بر محیط منطقه­ای و بین­المللی محسوب می­شود. اگرچه نظریه­پردازان مختلفی از جمله «سون تزو» در فرایند گسترش ادبیات قدرت نرم تلاش­های زیادی به انجام رسانده­اند، اما پیامبران نیز در این ارتباط پیشگام سایر نظریه­پردازان در کاربرد قدرت نرم بوده­اند. پیامبرانی همانند حضرت عیسی(ع) و پیامبراکرم(ص) را باید در زمره افرادی دانست که قدرت نرم را به عنوان تاکتیک و استراتژی مورد استفاده قرار داده­اند.

مطالعه تاریخی زندگی و عملکرد پیامبر اکرم(ص) حاکی از آن است که آن بزرگوار پرچمدار جنبش نرم در جهان می­باشد.هر چند تمام پیامبران فعالیت­ها و اصول اعتقادی و تبلیغی دین خود را بر پایه حرکت نرم گذاشته­اند، لیکن پیامبر اسلام(ص) در همه جنبه­های شخصی و عمومی با جنبش نرم که خود آن را پایه­گذاری کرده بود زندگی و رفتار می­کرد. بسیاری از صاحب­نظران بر این عقیده می­باشند که با ظهور ادیان به ویژه اسلام و گسترش سریع آن در جهان، نقش قدرت نرم و دیپلماسی برجسته گردیده و به یک عامل سرنوشت­ساز تبدیل شده است، زیرا اسلام نه بر اساس قدرت سخت بلکه بر اساس قدرت نرم گسترش یافت.

بر این اساس احیای دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) که در قالب صداقت، صراحت، سادگی، عدم تظاهر به قدرت، قاطعیت، دلیری و شجاعت بود در میان کشورهای اسلامی جهان اهمیت ویژه­ای به خصوص برای جمهوری اسلامی ایران داشته است. انقلاب اسلامی ایران که دارای ماهیتی اسلامی است و جنبه­های سیاسی، اقتصادی و اعتقادی نیز جزیی از این ماهیت محسوب می­شوند، با ارزش­های بنیادین، ایده­های بدیع و نو، توانمندی­ها و ظرفیت­های فرهنگی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، قدرت رهبری بی­بدیل و … قدرت نرم تولید کرد.

به عبارتی انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم پیامبر(ص) و جمهوری اسلامی نیز احیاگر دیپلماسی و قدرت نرم آن حضرت می­باشد. جمهوری اسلامی ایران در این مسیر تلاش نموده در قالب استفاده از قدرت نرم در سیاست خارجی، انحطاط تمدن اسلام را خاتمه داده و موجب بروز نوعی بیداری و احیاگری اسلامی آن هم برپایه بازگشت به ایدئولوژی و مکتب اسلام در میان کشورهای منطقه و جهان گردد. در این پایان نامه به نقش قدرت نرم به عنوان کلام انبیاء و راهبرد الهی در سازوکارهای سیاست خارجی ایران به عنوان نمادی از برسازی قدرت نرم پیامبر اسلام(ص) می­پردازیم.

واژگان کلیدی: دیپلماسی پیامبر اعظم(ص)، قدرت نرم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، صدور انقلاب اسلامی، تنش­زدایی، تعامل گرایی.

فصل اول

کلیات  تحقیق

مقدمه

آموزه­های دینی بخشی از واقعیت­های راهبردی در سیاست جهانی محسوب می­شوند. آموزه­هایی که پیامبر اسلام در برخورد با محیط پیرامون مورد استفاده قرار داد را باید به عنوان بخشی از سیاست جهانی در ادبیات دینی دانست. کشورهایی همانند ایران در سال­های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش دارند تا از این راهبرد برای اهداف و منافع ملی خود استفاده نمایند. دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) فعالیت­هایی است که آن حضرت به عنوان رییس حکومت و نمایندگان و سفرای منتخب او در راه نیل به مقاصد و ادای وظایف سیاسی دولت اسلامی در میان قبایل و گروه­های دینی و دولت­های غیرمسلمان در خارج از قلمرو حکومت اسلامی انجام می­داده­اند. در حقیقت اهداف عالی و خطوط کلی سیاست اسلام و منافع امت اسلامی بود که دیپلماسی پیامبر(ص) را معین می­کرد.

دستیابی به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی، همواره از مهم­ترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست داخلی و خارجی­شان بوده است. برای تحصیل این مقاصد کشورها به طور سنتی نوعی دیپلماسی مبتنی بر رویکردها و ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی را در پیش می­گیرند. با وجود این­که در نیمه دوم سده بیستم رویکردهای جدیدی در دیپلماسی مطرح شده است ولیکن جمهوری اسلامی ایران در جهت جذب و اثرگذاری بر مخاطبان منطقه­ای و جهانی خود به دنبال احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبراعظم(ص) می­باشد.

جمهوری اسلامی ایران برای احیای دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) تمرکز خود را بر زمینه­های افزایش تحرک و جهاد علمی، ارتقای دانش و آگاهی عمومی و اعتلای روحیه تحقیق و ابتکار گذارده را فراهم آورده و در سایه گسترش روحیه خودباوری و خوداتکایی، ترویج فرهنگ استقلالی و مشارکتی و نفی فرهنگی تبعی و منفعل به دگرگون سازی مناسبات فرهنگی و زیربناهای فکری و تحول فرهنگی همت گماشت و با احیای خاطره جمعی بر اساس آموزه­های اسلامی و الگوهای سازنده دینی به تقویت هویت فرهنگی، همبستگی امت واحده، همچنین به بازسازی تمدن اسلامی، ارتقای بیداری اسلامی، احیای هویت اسلام پرداخت. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اقدامات داخلی و منطقه­ای برای پیشبرد دیپلماسی سازنده تمرکز بسیاری بر جریان­های بین­المللی از جمله تاکید بر عدالت­گرایی و نفی تبعیض، انسان­تر کردن، منصفانه­کردن و عادلانه کردن فضای جهانی و نیز افشای ماهیت سلطه طلبانه، غیرانسانی و غیراخلاقی گفتمان بر روابط بین­المللی داشت.

انقلاب اسلامی ایران از رهگذر تبیین اندیشه و آرمان عدالتخواهانه خود درصدد برآمد با روش­های غیرمستقیم به نتیجه دلخواه و مطلوب یعنی بیداری اسلامی دست یابد. تأکید ارزش­های انقلاب توسط جنبش­های آزادی­بخش، اشاعه الگوی مردم سالاری دینی، استقبال ملل مستضعف و افزایش اشتیاق آنان به نقش آفرینی جمهوری اسلامی در صحنه بین­المللی، توان متقاعدسازی دیگر از زاویه توانایی شکل دادن ترجیحات و الویت­های آنان، جلب و جذب جهان اسلام به شخصیت رهبری، فرهنگ، ارزش­ها، ساختار سیاسی و اعتبار اخلاقی جمهوری اسلامی ایران و نیز بهره­گیری از توان اطلاعاتی و ارتباطاتی رسانه­های سنتی برای انتقال پیام انقلاب به مخاطبان مسلمان و مستضعف را می­توان در زمره مواردی دانست که جایگاه قدرت نرم و دیپلماسی پیامبر(ص) را در فرایند استقرار بنیان­های انقلاب اسلامی ایران مشاهده نمود. استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) در جهت نشان دادن مشروعیت جمهوری اسلامی ایران را می­توانیم در ارزش­هایی نظیر مردم سالاری دینی و کمک­های بشردوستانه به نهضت­های رهایی­بخش و ارتقای توانمندی­های علمی و فرهنگی در سطح داخلی، منطقه­ای و یبن­المللی مشاهده نماییم. از طرفی با توجه با توجه به این­که انقلاب اسلامی ایران مولود قدرت نرم و احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) است، به عنوان پدیده­ای که بر اساس ارزش­های دینی و اسلامی، شکل گرفت و الگوی جدیدی از مقاومت و مبارزه با استبداد و استعمار مدیریت در عرصه قدرت، سیاست و حاکمیت را متجلی و به نمایش گذاشت و نوعی از جریان احیاگری، بیداری فکری و ایدئولوژیک را سامان و هدایت کرد. باید بر این نکته اذعان داشت که در واقع انقلاب اسلامی ایران، به صورت نمونه­ای الهام بخش و الگو عمل کرد و تواتست احیاگر دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر(ص) در میان کشورهای اسلامی باشد.

بیان مسأله

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قالب گفتمان نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران شروع شد و نشان از این دارد که سیاست خارجی کشور همواره تابع پویایی­های فرهنگ انقلاب اسلامی و باورهای ملی است. به همین دلیل ماهیت احیای اسلام ناب و دیپلماسی قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) بر هرگونه مرزبندی سیاسی مقدم بوده است.

به بیان دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و شیوه مرزبندی­های سیاسی آن ریشه در تفکر احیای امام خمینی(ره) دارد که ضمن باور به تحول مرزهای سیاسی و ظهور وضعیت­های سیاسی گوناگون در داخل و خارج از کشور ذات وجود هر اندیشه دینی منبعی جوشان و خروشان است که کیان و روح مشروعیت را همواره از غیریت­ها متمایز می­کند.

گفتمان سیاسی خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب (حکمت و عزت و مصلحت) از تکیه بر مردم و مردم سالاری دینی اسلام و ولایت فقیه و عزت ستیزی و اسلام سیاسی حکایت دارد.