نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در تداوم تنش در  روابط ایران و جمهوری آذربایجان

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش… ۱

۱-۱– مقدمه. ۲

۲-۱- طرح و تبیین مساله. ۲

۱-۳- پرسش های پژوهش… ۳

۱-۴- فرضیه پژوهش… ۳

۱-۵- متغیرهای پژوهش… ۴

۱-۶- هدف پژوهش… ۴

۱-۷- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۴

۱-۸- پیشینه پژوهش… ۴

۱-۹- تعریف مفاهیم. ۱۲

۱-۹-۱- ژئوپلیتیک… ۱۲

۱-۹-۲- سیاست خارجی.. ۱۳

۱-۹-۳- قفقاز جنوبی.. ۱۳

۱-۹-۴- ایدئولوژی.. ۱۴

۱-۱۰- روش پژوهش… ۱۵

۱-۱۱- موانع و محدودیت های پژوهش… ۱۵

۱-۱۲- سازماندهی پژوهش… ۱۵

فصل دوم چارچوب نظری :سیاست خارجی.. ۱۷

۲-۱-  مقدمه. ۱۸

۲-۲- هدف گذاری در سیاست خارجی.. ۱۸

۲-۲-۱- مبنای هدف گذاری چیست؟. ۱۹

۲-۳-  انواع اهداف در سیاست خارجی.. ۲۱

۲-۳-۱-  انواع اهداف از منظر زمان. ۲۱

۲-۳-۱-۱- اهداف کوتاه مدت.. ۲۱

۲-۳-۱-۲- اهداف میان مدت.. ۲۱

۲-۳-۱-۳- اهداف بلند مدت.. ۲۲

۲-۳-۲-  انواع اهداف از منظر موضوعی.. ۲۲

۲-۳-۲-۱- اهداف اقتصادی- مالی.. ۲۲

۲-۳-۲-۲- اهداف فرهنگی- ایدئولوژیک… ۲۴

۲-۳-۲-۳- اهداف امنیتی- دفاعی؛ ۲۶

۲-۳-۳- انواع اهداف از منظر گستردگی و شمول. ۲۷

۲-۳-۳-۱- اهداف عام. ۲۷

۲-۳-۳-۲- اهداف خاص… ۲۷

۲-۳-۴-  جمع بندی هدف گذاری در سیاست خارجی.. ۲۸

۲-۴-  تعیین استراتژی در سیاست خارجی.. ۲۹

۲-۵-جمع بندی.. ۲۹

فصل سوم : روابط ایران و جمهوری آذربایجان. ۳۱

۳-۱- طرح بحث.. ۳۲

۳-۲- تاریخچه روابط.. ۳۳

۳-۳- عوامل همگرا ساز. ۳۴

۳-۳-۱- برخورداری از دین و فرهنگی مشترک.. ۳۴

۳-۳-۲-  اشتراکات تاریخی و فرهنگی.. ۳۴

۳-۳-۳- ظرفیت های اقتصادی و ژئوپلتیکی.. ۳۵

۳-۴- عوامل واگرا ساز. ۳۵

۳-۴-۱-  دریای خزر. ۳۵

۳-۴-۲- قره باغ. ۳۶

۳-۴-۳-  مسائل مذهبی و سیاسی.. ۳۷

۳-۴-۵- روابط با اسرائیل.. ۳۸

۳-۵- تاثیر روابط جمهوری  آذربایجان با دیگر قدرت ها بر روابط با ایران. ۴۰

۳-۶- جمع بندی فصل.. ۴۱

فصل چهارم: قدرتهای منطقهای در منطقه قفقازجنوبی.. ۴۳

۴-۱-ترکیه. ۴۴

۴-۱-۱-  طرح بحث.. ۴۴

۴-۱-۲-  سیاست خارجی ترکیه. ۴۵

۴-۱-۳- روابط ترکیه با جمهوری آذربایجان. ۴۷

۴-۱-۴-  رقابت های ایدئولوژیک در منطقه. ۵۱

۴-۱-۵-  رقابت اقتصادی.. ۵۲

۴-۲- روسیه. ۵۷

۴-۲-۱- طرح بحث.. ۵۷

۴-۲-۲- سیاست خارجی روسیه. ۵۸

۴-۲-۳- روابط روسیه و جمهوری آذربایجان. ۶۲

۴-۲-۴- رقابت های ایدئولوژیک در منطقه. ۶۴

۴-۲-۵- رژیم حقوقی دریای خزر. ۶۶

۴-۳- جمع بندی فصل.. ۶۸

فصل پنجم: قدرتهای فرامنطقهای در قفقاز جنوبی.. ۷۰

۵-۱- اسرائیل.. ۷۱

۵-۱-۱- طرح بحث.. ۷۱

۵-۱-۲- سیاست خارجی اسرائیل.. ۷۲

۵-۱-۳- روابط اسرائیل با آذربایجان. ۷۵

۵-۱-۴- رقابت های ایدئولوژیک… ۷۹

۵-۱-۵- رقابت اقتصادی.. ۸۲

۵-۲-آمریکا ۸۴

۵-۲-۱- طرح بحث.. ۸۴

۵-۲-۲- سیاست خارجی آمریکا ۸۵

۵-۲-۳- روابط آمریکا و جمهوری آذربایجان. ۸۸

۵-۲-۴- رقابتهای ایدئولوژیک… ۹۰

۵-۲-۵- رقابت های اقتصادی.. ۹۲

۵-۳- جمع بندی فصل.. ۹۳

فصل ششم: فرجام. ۹۶

۱-۶- بحث و نتیجه گیری.. ۹۷

فهرست منابع. ۱۰۴

چکیده

نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای درتداوم تنش در  روابط ایران و جمهوری آذربایجان

 

منطقه قفقاز­جنوبی به دلیل شرایط خاص جفرافیایی و مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناسانه از نقاط مهم و در عین حال بحران خیز جهان محسوب می شود. این منطقه به عنوان یک منطقه استراتژیک همسایه، اهمیت و اولویت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. روند تحولات در منطقه  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جمهوری های جدید به گونه ای بوده که رقابت شدیدی جهت نفوذ در منطقه به وجود آمده است. در این میان جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشور های مهم منطقه به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلتیکی خاص آن و منابع غنی انرژی صحنه رقابت شدیدی میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. با توجه به مشترکات مذهبی- تاریخی و همسایگی آن با ایران انتظار می رفت دو کشور روابط متعادلی را تجربه کنند ولی روابط آنها همواره با تنش همراه بوده است. دراین نوشتار سعی می شود به چرایی این موضوع پرداخته شود و به این سوالات پاسخ داده شود که  علی رغم وجود مشترکات فراوان میان ایران و جمهوری آذربایجان، چه عواملی سبب شد در بیست سال گذشته دو کشور روابط تنش آلودی را تجربه کنند؟ اهداف و منافع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در منطقه قفقاز چگونه بر روابط دو کشور تاثیر گذاشت؟، پاسخ داده شود. که فرضیه این نوشتار فرضیه این پژوهش سیاست ها و اهداف قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را اصلی ترین عمال شکل گیری و تداوم تنش در روابط دو کشور معرفی می کند. دامنه این نوشتار کشورهای ترکیه و روسیه به عنوان بازیگران مهم منطقه ای و آمریکا و اسراییل به عنوان بازیگران فرا منطقه ای را در بر می گیرد.

واژگان کلیدی:

ایران،  جمهوری آذربایجان، قفقاز جنوبی، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایدئولوژیایران،  جمهوری آذربایجان، قفقاز جنوبی، قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای، ایدئولوژی

Abstract

The region of southern Caucasus is considered as a critical and significant area of the world due to its specific geographical, political, historical and military issues. This region is of high significance and priority for Iran’s foreign policy because of its strategic position and neighborhood. The process of changes in the mentioned region after the collapse of Former Soviet Union and making new republics was in way that there had been severe competitions to enter this area. Meanwhile, Azerbaijan Republic, as one of the important countries of the area, was the focus of competitive attention of regional and trans-regional powers due to its specific geopolitical conditions and rich sources of energy. Regarding the religious-historical commonalities and its neighborhood with Iran, it was expected that the two countries undergo balanced relationships; however, their relationships always faced kind of tensions. The present study made an attempt to investigate the how of this tension, and it was aimed to answer these questions that what the reasons of this tense relationships in the past twenty years were despite of large amount of commonalities between Iran and Azerbaijan? How the purposes and interests of regional and trans-regional powers affected in Caucasus between the two countries? It was hypothesized that policies and purposes of regional and trans-regional powers were regarded as the main reason of continuing and performing tension in the relationships of the two countries. The present study is concerned with Turkey and Russia as regional significant actors and USA and Israel were considered as trans-regional powers.

Keywords:

Iran, Azerbaijan Republic, southern Caucasus, regional and trans-regional powers, ideology

فصل اول:

 کلیات پژوهش

۱-۱– مقدمه

پیش از آنکه سرزمین­های ایران در قفقاز در اوایل قرن نوزدهم به روسیه تزاری تسلیم شود، ارمنستان، گرجستان و آن­چه امروزه جمهوری آذربایجان خوانده می شود بخشی ازامپراطوری ایران بودند. اما تاریخ به تنهایی نمی­تواند روابط امروز تهران با این کشورها را توضیح دهد. در این مورد ملاحظات دیگر، مانند موقعیت اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی این کشورها را نیز باید در نظر گرفت.  ایران یکی از اولین کشورهایی بود که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای نواستقلال قفقاز و آسیای مرکزی را به رسمیت شناخت. در برخی از این کشورها مانند جمهوری آذربایجان، نگاه بدبینانه­ای نسبت به ایران وجود داشته است .هرچند بدبینی اولیه بیشتر از میان رفته و فهم واقع بینانه تری از منافع و سیاست­های ایران درمنطقه جایگزین آن شده است، اما روابط ایران با بیشتر این کشورها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد. با وجود تاریخ و مذهب مشترک، ایران و جمهوری آذربایجان همسایگانی دور ازهم باقی مانده اند. با این حال، ایران با ارمنستان روابط نزدیک و دوستانه­ای برقرار کرده است .تنها کمی پس از استقلال ارمنستان، ایران این کشور را به رسمیت شناخت و با ایروان روابط دیپلماتی برقرار کرد. در حقیقت، ارمنستان تنها کشور در میان همسایگان ایران است که ایران با آن پیوندهایی نزدیک و روابطی بی تنش دارد. ارمنستان با وجود داشتن روابط نزدیک با ایالات متحد آمریکا و کشورهای اروپایی، از رأی دادن علیه ایران در سازمان­های بین المللی خودداری کرده و تحریم­های وضع شده علیه ایران بر سر موضوع هسته­ای را تأیید نکرده است. روابط نزدیک میان دو کشور ممکن است عجیب به نظر برسد. ایران کشوری وسیع با اکثریتی شیعه و کشوری چند قومی و چند فرهنگی و از جایگاه ویژه ای در ژئوپولتیک جهان برخوردار است. ایران خود را به عنوان دولتی مذهبی معرفی کرده است که سیاست اعلانی­اش براولویت همکاری با کشورهای مسلمان قرار دارد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال۱۳۵۷، تأکید بر اسلام و به ویژه تشیع، امری پایدار در سیاست خارجی ایران بوده است .حال آن که این روابط سبب بروز مشکلاتی در روابط دیگر کشور کشور منطقه با ایران نیز گشته است. روابط ایران با ارمنستان و روابط جمهوری آذربایجان با کشور­های غربی سبب گشته که دو کشور روابط همگرایانه ای را با هم نداشته باشند و همین امر سبب گردیده که این نوشتار به بررسی روابط دو کشور و عوامل تاثیر گذار با آن بپردازد.

۲-۱- طرح و تبیین مساله

ایران و جمهوری آذربایجان به اقتضای ملاحظات ژئوپلتیکی و به اعتبار اشتراکات تاریخی و فرهنگی در یکصد سال اخیر ارتباطات و مراودات نزدیکی با یکدیگر داشته اند، این ارتباط و تعامل چه در دوران وابستگی سیاسی جمهوری آذربایجان به اتحاد شوروی به عنوان یکی از اجزای جنوبی این کشور و چه در دوران حیات و موجودیت مستقل آن به عنوان یک واحد سیاسی، همواره بخش مهمی از گستره روابط خارجی دو طرف را تشکیل داده است. به همین دلیل بررسی روابط خارجی ایران در سال­های گذشته نسبت به مناطق پیرامونی و همجوار بدون بررسی جامع و کامل روابط این کشور با جمهوری آذربایجان امکان پذیر نخواهد بود. در واقع درک صحیح ملاحظات سیاست خارجی ایران در سال­های گذشته و عوامل تاثیر گذار بر آن در حوزه روابط با مناطق همجوار مستلزم بررسی روابط این کشور با جمهوری آذربایجان است. چرا که این جمهوری یکی از مهم ترین همسایگان شمالی کشور محسوب می­شود و در حال حاضر نیز حجم قابل توجهی از ظرفیت سیاست خارجی ایران به این کشور اختصاص یافته است. البته طبیعی است که تا قبل از فروپاشی شوروی محدودیت­های ناشی از عدم استقلال در حوزه سیاست خارجی در جمهوری آذربایجان از یک طرف و تلاش حکومت شوروی در زمینه جدا کردن جمهوری های منطقه آسیای مرکزی از هویت دینی و تاریخی خود مشکلات فراوانی را برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان پدید آورده بود. پس از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن جمهوری آذربایجان توانایی مناسبی برای بسط روابط دو طرف به وجود آمد. با این حال وجود پاره ای مسائل و ملاحظات سیاسی در کنار نقش منفی و مداخله جویانه کشورهای خارجی به مثابه متغییرهای بازدارنده مانع از توسعه کامل روابط دو کشور تا حد تکمیل نهایی ظرفیت این روابط در سال­های اخیر شده است. دو کشور در زمینه­های رژیم حقوقی دریای خزر، مساله ناگرنو قره باغ، مسائل امنیتی منطقه، حضور اسرائیل در منطقه و اتهاماتی که دو طرف در زمینه جاسوسی به یکدیگر وارد می کنند،