نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق

چکیده

پژوهش حاضر دربرگیرنده اوضاع سیاسی و فرهنگی کردها به خصوص کردهای عراق در دهه‌های (۱۹۹۰-۲۰۱۰) میلادی می باشد در پرتو چنین امری اختلاف‌های قومی موجود و تلاش‌های کردها در جهت تعیین سرنوشت سیاسی خود و نیز اهداف آمریکا و اسرائیل در این منطقه و تحولات آن توضیح داده می‌شود در اوایل قرن بیستم کردستان جزء قلمرو عثمانی به شمار می‌رفت کردها چه در زمان حکومت عثمانی‌ها و چه بعد از آن خواهان تشکیل حکومت بودند. بعد از فروپاشی عثمانی کردستان با نقشه انگلیسی‌ها به سه قسمت تقسیم شد که با این کار بذر نفاق و درگیری در منطقه کاشته شد با تشکیل کشور عراق تحت سلطه بریتانیا کردها سر به شورش برداشتند چون مفاد قرارداد «سِور» عملی نشده و سرزمین کردها تقسیم شد مسئله کرد همواره از نقاط ضعف حاکمیت‌های سیاسی عراق به شمار آمده و ذهن تمام رژیم‌های حاکم بر آن کشور را به خود مشغول ساخته است این مسئله زمینه‌ساز دخالت کشورهای بیگانه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای در این کشور بوده است و در نتیجه قدرت‌هایی که منافع و اهدافی را در منطقه دنبال می‌کنند بنابر مقتضیات و شرایط حاکم برای دستیابی به مقاصد خود از وضعیت کردها سود جسته‌اند آمریکا و اسرائیل از جمله کشورهایی بوده و هستند که می خواهند از وضعیت کردها به نفع منافع سیاسی خود و اهداف خود سود ببرند. بنابراین حمایت یا عدم حمایت آنها با توجه به مقاصد و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود در خاورمیانه است.

کلید واژه‌ها: کردستان عراق، اسرائیل در کردستان، آمریکا در کردستان، تحولات سیاسی و امنیتی کردستان، خاورمیانه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. ۲

۱٫۲ طرح مسأله. ۳

۱٫۳ انگیزه و اهمیت تحقیق.. ۳

۱٫۴ سئوال اصلی.. ۵

۱٫۵ فرضیه ی تحقیق.. ۵

۱٫۶ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی.. ۵

۱٫۷ روش گردآوری داده ها ۸

۱٫۸ محدودیت تحقیق.. ۸

۱٫۹ سازماندهی تحقیق.. ۸

 

فصل دوم: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش

۲٫۱ واقع گرایی، چارچوبی نظری برای فهم عملکرد قدرت‌ها ۱۱

 

فصل سوم: شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی کرد

۳٫۱ اعقاب کرد از دید افسانه. ۲۸

۳٫۲ منشأ کُرد از دید واقعیت… ۳۰

۳٫۳ زبان.. ۳۳

۳٫۴ خط… ۳۶

۳٫۵ مذهب… ۳۷

۳٫۶ جمعیت کردها ۴۱

۳٫۷ اوضاع اجتماعی و سیاسی کردها ۴۷

۳٫۸ سرزمین و جغرافیایی کوهستان.. ۵۰

۳٫۹ رابطه ی کردها با ایرانیان.. ۵۲

۳٫۱۰ انشقاق و جدایی مناطق کرد نشین از مام وطن (ایران) ۵۳

۳٫۱۱ ظهور ناسیونالیسم.. ۵۵

۳٫۱۲ مضار و منافع ناسیونالیسم.. ۶۱

۳٫۱۳ تولد دولت منطقه ای در کردستان عراق.. ۶۵

۳٫۱۳ تأثیرات اقلیم کردستان بر پیرامون.. ۶۷

 

فصل چهارم: حضور آمریکا در کردستان عراق

۴٫۱ بعد از جنگ دوم خلیج فارس…. ۷۸

۴٫۲ بعد از ۱۱ سپتامبر. ۸۳

۴٫۴ سیاست خاورمیانه ای آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر. ۸۸

۴٫۵ جایگاه نفت در سیاست خاورمیانه ای آمریکا ۸۹

 

فصل پنجم: استراتژی اسرائیل در خاورمیانه

۵٫۱ نزدیکی اهداف آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه. ۹۶

۵٫۲ پس از ۱۱ سپتامبر. ۹۹

۴٫۳ ایران خطری برای مواضع آمریکا و اسرائیل.. ۱۰۰

۵٫۴ اهداف اسرائیل در کردستان عراق.. ۱۰۳

۵٫۶ اسرائیل و کردهای شمال عراق پس از ۱۱ سپتامبر. ۱۰۸

۵٫۷ اقدامات اسرائیل برای تثبیت جایگاه در کردستان عراق.. ۱۰۸

۵٫۸ اهداف اقلیم کردستان عراق در گردش بسوی اسرائیل.. ۱۱۳

۵٫۹ اهداف اسرائیل در اتحاد یا همگرایی با اقلیم کردستان عراق. ۱۱۵

 

فصل ششم: حضور آمریکا و اسرائیل در اقلیم کردستان و تأثیر بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

نتیجه گیری.. ۱۲۴

منابع.. ۱۳۰

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه

تمدن در هر ملت مجموعه ای از دست آوردهای مادی و معنوی است که ثمرۀ تلاش فکری و علمی، فردی و اجتماعی آن جامعه می باشد. در میان ملت ها فراز و نشیبهائی وجود دارد که برآیند کنش و واکنشهای داخلی و خارجی است. در سیر تاریخی ملت ها، پیروزی ها و شکست هایی را می توان دید که ناشی از عملکرد آن ملت ها، چگونگی تشخیص مسئولیت های تاریخی و وجود نیروهای بازدارنده می باشد.

در هر جامعه ای که جنبش و انقلابی روی داده است، افرادی از همان جامعه  این وقایع را ثبت نموده اند تا در دسترس آیندگان همان جامعه و دیگر جوامع قرار گیرد و این واقعیت را دریابند که چه رخدادها و اتفاقاتی در گذشته روی داده، از آن درس بگیرند و بدانند که نیاکانشان در راه نیل به زندگی و افتخار آیندگان خود نموده اند. این وقایع در هر جامعه ای و در میان هر قومی روی داده است و مردمان کرد هم آنها را مطالعه نموده است. ولی ممکن است آگاهی لازم بر جنبشهای مردم خود نداشته باشد. احتمالاً این عدم آگاهی به دلیل نانوشته ماندن این وقایع بوده است که همچون داستانهای حماسی چند صباحی بر سر زبان مردم آن دوره باقی مانده و با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده است.

در اوایل قرن بیستم کردستان جزء قلمرو عثمانی به شمار می رفت. کردها چه در زمان حکومت عثمانی ها و چه بعد از آن خواهان تشکیل حکومت کرد بودند ظلم و تبعیض که در حکومت عثمانی بر کردها و سایر ملت ها می رفت زمینه ی این امر را فراهم کرده بود. بعد از فروپاشی عثمانی کردستان با نقشه‌ی انگلیسی ها به سه قسمت تقسیم شد که با این کار بذر نفاق و درگیری در منطقه کاشته شد. با تشکیل کشور عراق تحت سلطه ی بریتانیا، کردها سر به شورش برداشتند چرا که نه تنها مفاد قرارداد « سور »  عملی نشد بلکه سرزمین آنها نیز ما بین ملت های همسایه تقسیم گردید. انگلستان سرکوب مردان و زنان کرد را قتل عام کودکان معلول معرفی و توجیه می کرد. مسئله‌ی کرد همواره از نقاط ضعف حاکمیت‌های سیاسی عراق به شمار آمده و ذهن تمام رژیمهای حاکم بر آن کشور را به خود مشغول ساخته است. این مسئله زمینه‌ساز دخالت کشورهای بیگانه و قدرت های فرا منطقه ای در این کشور بوده است. در نتیجه قدرت هایی که منافع و اهدافی را در منطقه دنبال می کنند بنا بر مقتضیات و شرایط حاکم برای دست‌یابی به مقاصد خود از وضعیت کردها سود جسته‌اند. در این پژوهش سعی بر آنست که ضمن مطالعه نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق، در فصل جداگانه‌ایی نیز تاثیرات حضور منطقه‌ایی آن قدرت‌ها را بر جمهوری اسلامی ایران نیز مورد مطالعه قرار گیرد

۱٫۲ طرح مسأله

پژوهش حاضر در برگیرندۀ اوضاع سیاسی و فرهنگی کردها به خصوص کردهای عراق در دهه‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میلادی می‌باشد، در پرتو چنین امری، اختلاف‌های قومی موجود و تلاش کردها در جهت تعیین سرنوشت سیاسی خود و نیز اهداف  آمریکا  و رژیم اسرائیل در این منطقه و تحولات آن توضیح داده می‌شود. اختلافات و درگیری‌های میان بغداد و کردها به عنوان بحران های کردستان عراق در نظر گرفته شده که از ابتدای تشکیل دولت جدید عراق تا هم‌اکنون که دوره فدرالیسم می‌باشد، ادامه دارد. این کشمکش کردها با اعراب و حکومت مرکزی در عراق پای دخالت بیگانگان را در منطقه باز کرد و باعث فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای نفوذ بیشتر قدرت های فرامنطقه ای در امور داخلی عراق گردید. در این تحقیق سعی بر این است که به ریشه نزاع و کشمکش کردها با دولت مرکزی پرداخته شود و سپس نقش قدرت های دخالت گر آمریکا و اسرائیل و کارکرد آنها در این دو دهه (۲۰۱۰-۱۹۹۰) مورد بررسی واقع شود و همچنین اهداف این قدرت ها در حمایت یا عدم حمایت از طرفین مورد ارزیابی قرار گیرد.