پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی عمران    M.Sc

گرایش : مهندسی آب

موضوع:

مکانیابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

چکیده.. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. ۲

۱-۱-معرفی اهمیت مناطق ساحلی.. ۳

۱-۱-۱- ابعاد و اندازه سواحل و مناطق ساحلی جهان.. ۳

۱-۱-۲- اکوسیستمهای ساحلی.. ۴

۱-۱-۳- ارزش و اهمیت اقتصادی منابع اکوسیستمی.. ۴

۱-۱-۴- انواع منابع و کاربردهای مناطق ساحلی.. ۴

۱-۲-ضرورت حفاظت از مناطق ساحلی.. ۶

۱-۲-۱-حفاظت سواحل.. ۷

۱-۲-۲-انواع طرحهای حفاظت از سواحل.. ۷

۱-۳- تشریح مناطق ساحلی استان گیلان و منطقه بندی آن.. ۸

۱-۳-۱- تحلیل موقعیت استان.. ۸

۱-۳-۲-سواحل دریای خزر در استان گیلان.. ۱۱

۱-۳-۳-ویژگیهای اقلیمی استان گیلان (دما-رطوبت-باد). ۱۶

۱-۳-۴-منطقه بندی پیشنهادی جهت بکارگیری در مدل تاپسیس… ۲۱

۱-۳-۵-معرفی اقلیمی مناطق ساحلی استان گیلان.. ۲۲

۱-۳-۵-۱-منطقه  اول ( آستارا). ۲۲

۱-۳-۵-۲-منطقه  دوم: تالش(طوالش). ۳۳

۱-۳-۵-۳-رضوانشهر. ۳۴

۱-۳-۵-۴-بندرانزلی.. ۳۴

۱-۳-۵-۵-رشت… ۴۶

۱-۴-معرفی انواع و تشریح عملکرد موجشکنها.. ۶۷

۱-۴- موج شکنهای صندوقه ای پوشیده شده با بلوک بتنی مستهلک کننده موج.. ۷۳

۱-۴-۴-طریقه دیگرتقسیم بندی موج شکنها براساس نوع سازه ای.. ۷۳

۱-۵-معرفی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. ۷۵

۱-۶-تشریح معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. ۷۶

۱-۷-معرفی و تشریح مدل تاپسیس.. ۱۲۶

فصل دوم :مروری بر تحقیقات انجام شده

مروری بر تحقیقات انجام شده.. ۱۲۹

مروری بر تحقیقات انجام شده.. ۱۳۰

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق :.. ۱۳۴

۳-۱-وزندهی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. ۱۳۵

۳-۲-مقداردهی معیارهای موثردر جانمایی موج شکن در مناطق ساحلی استان گیلان.. ۱۳۶

۳-۳-بکارگیری معیارهای جانمایی موج شکن در مدل تاپسیس.. ۱۴۹

فصل چهارم : نتایج

نتایج:.. ۱۶۳

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری:.. ۱۶۴

منابع و مآخذ:.. ۱۶۶

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

جدول( ۱-۱): سهم واحدهای طبیعی تشکیل دهنده استان گیلان.. ۹

جدول(۱- ۱): منطقه بندی مناطق ساحلی دریای خزر در استان گیلان   ۲۲

جدول( ۱-۲ ): جانمایی موج شکن ها.. ۷۵

جدول(۱-۳):  وضعیت مورفودینامیکی ساختارهای رسوبی بستر سواحل جنوبی دریای خزر.. ۸۵

جدول (۱-۴) وضعیت عوارض مورفودینامیکی در ناحیه بخش خشک ساحل. ۸۶

جدول شماره (۱-۵): فراوانی زمانی سیستمهای اثر گذار بر سواحل جنوبی دریای خزر.. ۱۰۴

جدول شماره (۱-۶): منشأ و فراوانی سامانه های مؤثر بر ترازهای توفانی سواحل جنوبی دریای خزر.. ۱۰۵

جدول شماره (۱-۷): ویژگی های عمده تراز توفانی، فراوانی سامان ههای مؤثر و ویژگی های مسیرحرکتی در هریک از خوشه ها.. ۱۰۸

جدول (۱-۸) : سرعت جریانات دریایی m/m در خزر جنوبی سرعت میانگین و حداکثر جریان آب و جهت آن در شمال انزلی.. ۱۱۹

جدول ۳-۱-مقادیروزنی معیارهای موثر در جانمایی موج شکن.. ۱۳۵

جدول( ۳-۲): مقدار معیار شیب بستر (ماهیت منفی).. ۱۳۶

جدول(۳-۳): مقداری معیار طوفانی بودن دریا (ماهیت منفی).. ۱۳۶

جدول (۳-۴): مقدار معیار ارتفاع موج دریا (ماهیت منفی).. ۱۳۷

جدول (۳-۵): مقداری معیار جریانهای دریایی  (ماهیت منفی).. ۱۳۷

جدول( ۳-۶): مقدار معیار شدت باد (ماهیت منفی).. ۱۳۸

جدول(۳- ۷): مقدار معیار شرایط پی و جنس خاک بستر دریا (ماهیت مثبت)   ۱۳۸

جدول (۳-۸): مقدار معیار میزان رسوبات ساحلی (ماهیت منفی).. ۱۳۹

جدول (۳-۹) :مقداری معیار دسترسی به مصالح ساختمانی (ماهیت مثبت)   ۱۳۹

جدول( ۳-۱۰): مقدار معیار کاربری موج شکن (ماهیت مثبت).. ۱۴۰

جدول (۳-۱۱) : مقدار معیار عوامل اقتصادی و سیاسی (ماهیت مثبت)   ۱۴۰

جدول (۳-۱۲): مقدار معیار اثرات زیست محیطی و اکوتوریسم (ماهیت منفی).. ۱۴۱

جدول( ۳-۱۳):مقدار معیار محدوده بندر وتعداد و ابعادو سهولت تردد  کشتیها (ماهیت مثبت).. ۱۴۱

جدول (۳-۱۴) : معیار توسعه آتی بندر (ماهیت مثبت).. ۱۴۲

جدول(۳-۱۵): مقدار معیار هزینه تعمیر و نگهداری (ماهیت منفی).. ۱۴۲

جدول(۳-۱۵): مقدار معیاراستفاده تفریحی از بنادر و موج شکنها (ماهیت مثبت).. ۱۴۳

جدول(۳-۱۷): مقدار معیار احتمال لایروبی آتی محوطه بندری (ماهیت منفی).. ۱۴۳

جدول(۳-۱۸) :  مقدار معیار وجود بندرگاههای مجاور (ماهیت منفی)   ۱۴۴

جدول( ۳-۱۹) : مقدار معیار میزان بالاامدگی دریاsetupوپیشروی موج در ساحلrunup (ماهیت منفی).. ۱۴۴

جدول۳(-۲۰) مقدار معیار احتمال پدیده انعکاس در مجاورت موج شکن (ماهیت منفی).. ۱۴۵

جدول(۳-۲۱) : مقدار معیار مدل شکست امواج در ناحیه ساحلی (ماهیت منفی).. ۱۴۵

جدول (۳-۲۲) : مقدار معیار ارضای معیارهای ایین نامه ای طراحی بنادر(نوسان آب در محدوده بندر)(ماهیت منفی).. ۱۴۶

جدول(۳-۲۳) : مقدار معیاراقلیمی(دما) (ماهیت منفی).. ۱۴۶

جدول(۳-۲۴) : مقدارمعیار اقلیمی(رطوبت) (ماهیت منفی).. ۱۴۷

جدول(۳-۲۵) : مقدارمعیار ارتباطات تجاری با همسایگان (ماهیت مثبت)   ۱۴۷

جدول(۳-۲۶):مقدارمعیار لرزه خیزی (ماهیت منفی).. ۱۴۸

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                 صفحه

نمودار( ۱-۱): میانگین دمای ماهانه در استان گیلان.. ۱۷

نمودار( ۱-۲):  نقشه همدمای استان گیلان ( ۲۰۰۰- ۱۹۷۶ ) (کمانگر،۱۳۸۲)   ۱۷

نمودار(۱-۳): میانگین رطوبت نسبی ماهانه در استان گیلان.. ۱۸

نمودار (۱-۴): نقشه همباران استان گیلان ( ۲۰۰۰-۱۹۷۶ ) (کمانگر،۱۳۸۲)   ۱۹

نمودار (۱-۵): درصد فصلی بارش در استان گیلان.. ۲۰

نمودار (۱-۶): حداکثر بارش روزانه شهرهای پرباران استان گیلان   ۲۱

نمودار(۱-۷):  تغییرات ماهانه دمای میانگین آستارا.. ۲۵

نمودار (۱-۸): تغییرات فصلی دمای آستارا.. ۲۵

نمودار (۱-۹): روند تغییرات سالانه دمای آستارا.. ۲۵

نمودار (۱-۱۰): تغییرات ماهانه رطوبت میانگین آستارا.. ۲۶

نمودار (۱-۱۲): روند تغییرات سالانه رطوبت آستارا.. ۲۶

نمودار (۱-۱۱): تغییرات فصلی رطوبت آستارا.. ۲۶

نمودار (۱-۱۳): میانگین ماهانه بارندگی آستارا.. ۲۷

نمودار(۱-۱۴):میانگین فصلی بارندگی آستارا.. ۲۷

نمودار(۱-۱۵): روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه آستارا.. ۲۷

نمودار (۱-۱۶): میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی آستارا.. ۲۸

نمودار (۱-۱۷): روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی آستارا   ۲۸

نمودار (۱-۱۸): حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته آستارا.. ۲۸

نمودار( ۱-۱۹):  میانگین ماهانه تعداد روزهای صاف آستارا.. ۲۹

نمودار( ۱-۲۰):  میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری آستارا   ۲۹

نمودار (۱-۲۱): میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری آستارا   ۲۹

نمودار(۱-۲۲): میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان آستارا.. ۳۰

نمودار (۱-۲۳): روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان آستارا   ۳۰

نمودار (۱-۲۴):  میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی آستارا.. ۳۰

نمودار (۱-۲۵): روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی آستارا   ۳۱

نمودار (۱-۲۶): میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه آستارا.. ۳۱

نمودار (۱-۲۷): روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه آستارا   ۳۱

نمودار (۱-۲۸): میانگین ماهانه سرعت باد آستارا.. ۳۲

نمودار (۱-۲۹): روند تغییرات سالانه سرعت باد آستارا.. ۳۲

نمودار (۱-۳۰): میانگین فصلی باد آرام آستارا.. ۳۲

نمودار (۱-۳۱) : نمودار تغییرات ماهانه دمای میانگین بندرانزلی   ۳۷

نمودار (۱-۳۲):  نمودار تغییرات فصلی دمای بندرانزلی.. ۳۸

نمودار (۱-۳۳): نمودار روند تغییرات سالانه دمای بندرانزلی.. ۳۸

نمودار (۱-۳۴): نمودار روند تغییرات سالانه رطوبت بندرانزلی.. ۳۸

نمودار (۱-۳۵): نمودار تغییرات فصلی رطوبت بندرانزلی.. ۳۹

نمودار (۱-۳۶): نمودار میانگین فصلی بارندگی بندرانزلی.. ۳۹

نمودار (۱-۳۷) : نمودار میانگین ماهانه بارندگی بندرانزلی.. ۳۹

نمودار (۱-۳۸): نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه بندرانزلی   ۴۰

نمودار (۱-۳۹): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی بندرانزلی   ۴۰

نمودار (۱-۴۰): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی بندرانزلی.. ۴۰

نمودار (۱-۴۱): نمودار حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته بندرانزلی.. ۴۱

نمودار (۱-۴۲): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی بندرانزلی.. ۴۱

نمودار (۱-۴۳): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری بندرانزلی.. ۴۱

نمودار (۱-۴۴): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری بندرانزلی.. ۴۲

نمودار( ۱-۴۵): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان بندرانزلی.. ۴۲

نمودار (۱-۴۶): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان بندرانزلی.. ۴۲

نمودار( ۱-۴۷): نمودار میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی بندرانزلی   ۴۳

نمودار (۱-۴۸): نمودار روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه انزلی   ۴۳

نمودار (۱-۴۹): نمودار روند تغییرات سالانه سرعت باد بندرانزلی   ۴۳

نمودار (۱-۵۰): نمودار میانگین ماهانه سرعت باد بندرانزلی.. ۴۴

نمودار (۱-۵۱): نمودار میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه انزلی   ۴۴

نمودار (۱-۵۲): نمودار میانگین ماهانه دمای آب و دمای هوای انزلی   ۴۴

نمودار (۱-۵۳): نمودار میانگین فصلی باد آرام بندرانزلی.. ۴۵

نمودار (۱-۵۴): نمودار میانگین ماهانه شوری آب در بندر انزلی   ۴۵

نمودار (۱-۵۶): نمودار میانگین ماهانه تفاضل دمای آب و هوا در انزلی   ۴۶

نمودار (۱-۵۷): نمودار میانگین ماهانه PH آب در بندر انزلی.. ۴۶

نمودار(۱-۵۸) : نمودار تغییرات ماهانه دمای میانگین رشت.. ۴۹

نمودار (۱-۵۹): نمودار تغییرات فصلی دمای رشت.. ۵۰

نمودار( ۱-۶۰): نمودار روند تغییرات سالانه دمای رشت.. ۵۰

نمودار( ۱-۶۱): نمودار تغییرات ماهانه رطوبت میانگین رشت.. ۵۰

نمودار( ۱-۶۲): نمودار تغییرات فصلی رطوبت رشت.. ۵۱

نمودار( ۱-۶۳): نمودار روند تغییرات سالانه رطوبت رشت.. ۵۱

نمودار( ۱-۶۴): نمودار میانگین ماهانه بارندگی رشت.. ۵۱

نمودار( ۱-۶۵):نمودار میانگین فصلی بارندگی رشت.. ۵۲

نمودار( ۱-۶۶) : نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه رشت   ۵۲

نمودار (۱-۶۷): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی رشت   ۵۲

نمودار( ۱-۶۸): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی رشت   ۵۳

نمودار( ۱-۶۹): نمودار حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته رشت.. ۵۳

نمودار( ۱-۷۰): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای صاف رشت.. ۵۳

نمودار( ۱-۷۱): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای نیمه ابری رشت   ۵۴

نمودار( ۱-۷۲): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای تمام ابری رشت   ۵۴

نمودار( ۱-۷۳): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان رشت   ۵۴

نمودار( ۱-۷۴): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان رشت   ۵۵

نمودار( ۱-۷۵): نمودار میانگین ماهانه تعداد ساعات آفتابی رشت   ۵۵

نمودار(۱-۷۶): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد ساعات آفتابی رشت   ۵۵

نمودار( ۱-۷۷): نمودار میانگین ماهانه فشار هوای ایستگاه رشت.. ۵۶

نمودار( ۱-۷۸) : نمودار روند تغییرات سالانه فشار هوای ایستگاه رشت   ۵۶

نمودار (۱-۷۹): نمودار میانگین ماهانه سرعت باد رشت.. ۵۶

نمودار( ۱-۸۰): نمودار روند تغییرات سالانه سرعت باد رشت.. ۵۷

نمودار( ۱-۸۱) : نمودار میانگین فصلی باد آرام رشت.. ۵۷

نمودار( ۱-۸۲) : تغییرات ماهانه دمای میانگین لاهیجان.. ۶۱

نمودار( ۱-۸۳): تغییرات فصلی دمای لاهیجان.. ۶۱

نمودار( ۱-۸۴): روند تغییرات سالانه دمای لاهیجان.. ۶۱

نمودار (۱-۸۵):  میانگین ماهانه رطوبت نسبی لاهیجان.. ۶۲

نمودار (۱-۸۶): میانگین فصلی رطوبت نسبی لاهیجان.. ۶۲

نمودار( ۱-۸۷): تغییرات سالانه رطوبت نسبی لاهیجان.. ۶۲

نمودار (۱-۸۸) : نمودار میانگین ماهانه بارندگی لاهیجان.. ۶۳

نمودار (۱-۸۹): نمودار میانگین فصلی بارندگی لاهیجان.. ۶۳

نمودار( ۱-۹۰): نمودار روند تغییرات مجموع بارندگی سالانه لاهیجان   ۶۳

نمودار( ۱-۹۱):  نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای بارانی لاهیجان   ۶۴

نمودار (۱-۹۲): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای بارانی لاهیجان.. ۶۴

نمودار(۱-۹۳): حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته لاهیجان.. ۶۴

نمودار (۱-۹۴): نمودار میانگین ماهانه تعداد روزهای یخبندان لاهیجان   ۶۵

نمودار (۱-۹۵): نمودار روند تغییرات سالانه تعداد روزهای یخبندان لاهیجان.. ۶۵

نمودار (۱-۹۵): نمودار ترازهای توفانی قابل مشاهده از مشاهدات ساعتی سواحل جنوبی دریای خزر.. ۹۷

نمودار (۱-۹۶): نمودار رابطه تغییرات تراز آب دریا(Δhc) با دوره میانگین داده های اولیه.. ۹۷

نمودار (۱-۹۷): دندروگرام تحلیل خوشه ای نقشه های همدیدی زمان رخداد تراز توفانی بالاتر از۵۰ سانتیمتر.. ۹۸

نمودار (۳-۱) امتیاز مناطق مورد بررسی جهت احداث موج شکن (خروجی مدل تاپسیس).. ۱۶۱

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

شکل(۱-۱): نقشه سیاسی استان گیلان.. ۱۰

شکل( ۱-۲ ): نقشه گیلان.. ۲۱

شکل(۱-۸): نقشه منطقه لنگرود.. ۶۶

شکل(۱-۳):  ریخت شناسی بستر دریای خزر (The Caspian Sea, 1987)… 80

شکل( ۱-۴ ): منطقه ریخت شناسی ساحلی.. ۸۲

(شکل ۱-۵)… ۸۴

شکل (۱-۶) سوراخ های زیستی روی بستر دریای خزر.. ۸۵

شکل(۱-۷): انواع موجک های ماسه ای در منطقه مورد بررسی.. ۸۶

شکل (۱-۸): نقشه عمق سنجی دریای خزر.. ۹۰

شکل (۱-۹): تغییرات مورفولوژیکی دهانه رودخانه سفیدرود در دریای خزر.. ۹۱

شکل (۱-۱۰): سهم رودخانه های حاشیه خزر در ورود آب به حوضچه دریای خزر.. ۹۲

شکل (۱-۱۱: دریای طوفانی).. ۹۲

شکل(۱-۱۲): اثر مد توفان بر سطح دریا و مد نجومی.. ۹۴

شکل (۱-۱۳): نقشه محدوده مورد مطالعه و موقعیت ایستگا ههای ترازسنجی   ۹۶

شکل (۱-۱۴): الگوهای گردشی سطح ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیبار مؤثر بر ترازهای توفانی بیش از ۵/۰٫٫ ۱۰۱

شکل شماره (۱-۱۵):  میانگین مسیرهای عمده سیستم ها با منشا ده گانه   ۱۰۶

شکل شماره (۱-۱۶):میانگین مسیرهای عمده رودبادهای ۵۰۰ هکتوپاسکال   ۱۰۶

شکل شماره (۱-۱۷): مسیرهای ده گانه سامانه های موثر بر ترازهای توفانی بیش از ۵۰ سانتیمتر.. ۱۰۷

شکل شماره (۱-۱۸): جزر و مد.. ۱۰۸

شکل شماره (۱-۱۹):  تصاویر جز و مد.. ۱۱۰

شکل شماره (۱-۲۰): نمای نزدیک از مش محاسباتی در جنوب دریای خزر.. ۱۱۲

شکل شماره (۱-۲۱): اصلاحات اعمال شده به جهت و سرعت باد مدل ECMWF Operational 113

شکل (۱-۲۲): سری زمانی ارتفاع موج و نمودار پراکندگی داده های مدل در مقایسه با بویه امیرآباد در مارس و آوریل ۲۰۰۲٫ ۱۱۴

شکل (۱-۲۳): گلموج حاصل از مدلسازی و اندازه گیری در محل بویه نکادر سال ۱۹۹۲٫٫ ۱۱۵

شکل (۱-۲۴): نمودار پراکندگی ارتفاع موج حاصل از مدلسازی و داده های ماهواره ای برای نقطه  Tr-2-3. 115

شکل (۱-۲۵):  ارتفاع موج به متر در دوره بازگشت ۱۰۰ ساله بر اساس توزیع TGUM/ ML (بخش جنوبی خزر).. ۱۱۶

شکل (۱-۲۶) جریان های آبی در دریای خزر.. ۱۱۷

شکل (۱-۲۷) : پراکنش رسوب های سطحی در کف دریای خزر.. ۱۱۸

شکل (۱-۲۸) : بنادر و شهرهای ساحلی دریای خزر.. ۱۱۸

شکل (۱-۲۹) : جریان های دریایی در دریای خزر (ماخذ دکتر امین سحابی)   ۱۱۹

شکل (۱-۳۰) :گلباد ایستگاه های هواشناسی استان گیلان.. ۱۲۲

شکل (۱-۳۱) : ایستگاه آستارا.. ۱۲۳

شکل (۱-۳۲): ایستگاه تالش.. ۱۲۳

شکل (۱-۳۳): ایستگاه انزلی.. ۱۲۴

شکل (۱-۳۴) : ایستگاه رشت – فرودگاه.. ۱۲۴

شکل (۱-۳۵) : ایستگاه رشت – کشاورزی.. ۱۲۵

شکل (۱-۳۶) : ایستگاه کیاشهر (آستانه).. ۱۲۵

شکل (۱-۳۷) : کانون سطحی زمین لرزه فیرزو آباد.. ۱۲۶

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

نقشه (۱-۱):  نقشه منطقه آستارا.. ۲۳

نقشه (۱-۲): نقشه منطقه تالش.. ۳۳

نقشه (۱-۳): نقشه منطقه رضوانشهر.. ۳۴

نقشه( ۱-۴): نقشه منطقه بندرانزلی.. ۳۴

نقشه(۱-۵): نقشه منطقه رشت.. ۴۶

نقشه( ۱-۶ ): نقشه منطقه آستانه اشرفیه.. ۵۸

نقشه( ۱-۷): نقشه منطقه لاهیجان.. ۵۹

نقشه(۱-۹):نقشه منطقه رودسر.. ۶۷

 

چکیده

موج شکن ها سازه هایی هستند که بنادر را در برابر اثرات ویران کننده امواج دریاها حفاظت میکنند. تاریخ ساخت موج شکن ها به ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰ سال پیش میرسد. فینیقی ها اولین کسانی بودند که اقدام به ساخت موج شکن های اولیه نمودند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم موج شکن های مشابهی ساخته شد که بر اثر حوادث و خرابی های زیادی که به بار آوردند همگی از نظر مهندسی مردود شناخته شدند. دو موج شکن الجیز (ALGIERS) و کاتانیا (CATANTA) از این نمونه اند. که هر دو به علت لغزیدن تخته سنگهایشان بر روی یکدیگر بکلی ویران گشتند. لذا برای مقابله با چنین خرابیها لازم آمد تا مطالعاتی در این زمینه انجام گیرد. موج شکن ها سازه های دیواره ای شکلی هستند که با استهلاک انرژی امواج , حوضچه آرامشی در سمت ساحلی خود ایجاد می نمایند .از محیط آرام ایجاد شده بوسیله بازوهای موج شکن استفاده های دیگری نیز می شود که از آن جمله می توان باراندازی , و باربرداری و عملکرد ایمن شناورها و نیز حفاظت از تسهیلات بندری و مناطق و گردشگاههای ساحلی  را بر شمرد . علاوه بر موارد فوق الذکر موج شکن ها می توانند با بهبود شرایط ورودی بنادر  و هدایت جریانهای دریائی و ایجاد ترازهای متفاوت آب, روند رسوبگذاری را کنترل نمایند. برای طراحی و جانمایی موج شکن علاوه بر بررسی ضروریت طرح، انجام عملیات هیدروگرافی و مطالعات و جمع آوری اطلاعات مربوط به عمق آب و مقدار و ارتفاع جذر و مد- ارتفاع متوسط امواج- جهت وزش باد های موسمی – میزان قدرت و نوع طوفانهای دریایی در منطقه- جهت و شدت وزش باد غالب- مطالعه بستر دریا بوسیله گمانه زنی و تعیین میزان و ارتفاع لای و رسوبات و همچنین تعیین نوع بستر(بستر سنگی یا بستر ماسه ای) موردنیاز میباشد. با بدست آوردن تمامی اطلاعات مذکور، طراحی با مد نظر قرار دادن این داده ها و همچنین بر اساس کارایی مورد نیاز موج شکن از لحاظ وسعت مورد نیاز حوضچه میزان سطح آب خور حوضچه جهت استفاده نوع کاربری و تعداد و تناژ نوع شناور هایی که برای استفاده از حوضچه یا وسعت محدوده ساحل حفاظتی  مد نظر کارفرما میباشد و در واقع براساس نوع کاربری تعریف شده توسط کارفرما، اقدام به جانمایی و طراحی موج شکن مینماید. در این تحقیق سعی برآن است که بامنطقه بندی مناطق ساحلی براساس معیارهای دارای اولویت فوق با بکارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS مکانهای  دارای اولویت احداث موج  شکن براساس منطقه بندی ساحلی را مشخص نماییم.

 

فصل اول :

کلیات تحقیق


۱-۱-معرفی اهمیت مناطق ساحلی

دریاها و اقیانوسها بیش از ۶۰ درصد از سطح زمین رامی پوشانند و متجاوز از ۹۷ درصد آب موجود در کره زمین را در خودجای داده و نقشی حیاتی درچرخه انرژی وغذایی ایفامی کنند. انسانها برای بسیاری ازمسایل بویژه انرژی و موادمعدنی به دریاهاواقیانوسهاوابسته اند. دریاهاواقیانوسهاسکونتگاه موجودات زنده ومنبع غذایی بسیارمهم هستند . دریاهاواقیانوسها همچنین محلی برای تفریح، یادگیری ، تقویت قوای تخیل و ابداع در انسانها هستند . بسیاری از منابع مهم دریاها و اقیانوسها در نزدیک سواحل آنها متمرکز هستند . در سال ۱۹۹۷ تقریباً ۶۰۱ میلیون نفر دارند در سواحل یا در نزدیکی سواحل واقع شده بودند.درصد شهرهای جهان که هر کدام جمعیتی بیش از ۶بررسی منابع ساحلی جهان و آشنایی با آن برای کلیه کسانی که در سطوح مختلف درگیر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هستند مهم و ضروری است . در حقیقت بخش اعظمی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بر محور نحوه بهره برداری درست وحفاظت از این منابع استوار است . اکوسیستمهای ساحلی منابع زاینده زیست محیطی هستند که نقش بسیار تاثیرگذاری در حیات کره زمین ایفا می نمایند.مناطق ساحلی به دلیل برخورداری از انواع منابع طبیعی و غیر طبیعی موجود در آنها دارای ارزش و اهمیت بالای اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی می باشند و دارای ارزش اقتصا دی بسیار بالایی هستند که در برخی از موارد اقتصاد کشورها و جوامع به شدت به آن وابسته است . از نظر زیست محیطی مناطق ساحلی به دلیل دارا بودن اکوسیستمهای مولد و حساس دارای اهمیت وارزش فوق العاده ای می باشند.

مناطق ساحلی جهان را از زوایای مختلف می توان مورد توجه و بررسی قرار داد:

 

12000 تومان – خرید