پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. Sc.)

رشته: مهندسی عمران گرایش: آب

 

 

عنوان:

مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

 

خلاصه

ترکیبی از اندازه گیری در دسترس بودن آب و ظرفیت اجتماعی واقتصادی برای دسترسی به آن بینش جدیدی در زمینه از مدیریت منابع آب و کاهش فقر داده است. این روش به تعریف از شاخص فقر آب (WPI) توسط سالیوان منجر شد متدولوژی اولیه به وسیله سالیوان و لارنس برای محاسبه WPI مبتنی بر وزن مساوی متوسط برای ۵ مولفه منابع دسترسی ظرفیت مصرف و محیط زیست بود.

در این تحقیق نیز متاثر از چهارچوبWPI  سالیوان و همکارانش شاخص فقر  آبی به عنوان یک ابزار جامع برای ارزیابی تنش آب در حوضه رودخانه جراحی و زهره واقع در دامنه های جنوبی زاگرس میانی ایران مورد بررسی قرار گرفت وعدد ۳۷٫۴۲ به عنوان میانگین شاخص فقر آبی در حوضه مورد مطالعه بدست آمد. همچنین مناطق اردکان-چشمه سفید و امام زاده جعفر به ترتیب با  مقادیر WPI 59.88 و ۲۸٫۹۰ به عنوان بهترین وبدترین مناطق از نظر شاخص فقر آبی شاخته شدند که نهایتاً ارقام بدست آمده بیانگر آن هستند که طرحهای مدیریتی برای بهبود وضعیت کلی فقر آب در حوضه مورد مطالعه ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات طرح ۱

۱-۱- بیان مساله ۲

۱-۲-اهداف تحقیق ۳

۱-۳-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش آن ۴

۱-۴- سوالات و فرضیه‌های تحقیق ۵

۱-۵- قلمرو تحقیق ۶

فصل دوم ۱۰

مطالعات نظری ۱۰

مقدمه ۱۱

۲-۱-  پیشینه انواع شاخص‌های آب ۱۲

۲-۲ پیشینه شاخص فقر آبی ۱۴

۲-۳- مروری بر تعیین شاخص ۱۸

۲-۴- شاخص فقر آبی ۲۸

فصل سوم ۳۰

روش شناسایی تحقیق ۳۰

۳-۱ محاسبه شاخص فقر آبی در حوضه آبریز زهره وجراحی ۳۱

۳-۲- روش محاسبه ۳۲

تجزیه وتحلیل یافته‌های تحقیق ۳۷

۴-۱-مقدمه ۳۸

۴-۲- منابع: ۳۸

۴-۳- مولفه دسترسی: ۴۴

۴-۳- ۱- دسترسی به آب بهداشتی ۴۵

۴-۴- ظرفیت: ۴۹

۴-۴-۲ سرانه زمین‌های کشاورزی ۵۰

شکل ۴-۴-۳ مولفه ظرفیت ۵۱

۴-۵- مولفه مصرف: ۵۲

فصل پنجم ۵۹

نتیجه گیری وپیشنهادات ۵۹

۵-۱- نتایج ۶۰

۵-۲- محدودیت ها ۶۱

۵-۳- پیشنهاد ها ۶۱

۴-۲- جداول محاسباتی ۶۲

جدول شماره ۴-۲-۱  معرف بارش ۶۲

جدول شماره ۴-۲-۲-معرف آب ورودی به  حوضه ۶۳

جدول شماره ۴-۲-۳معرف آب‌های زیر زمینی ۶۴

جدول شماره ۴-۲-۴ مولفه منابع ۶۵

جدول ۴-۳-۱معرف دسترسی به آب بهداشتی ۶۶

جدول ۴-۳-۲ معرف دسترسی به سیستم جمع آوری فاضلاب ۶۷

جدول۴-۳-۳ معرف آب کشاورزی ۶۸

جدول ۴-۳-۴ مولفه دسترسی ۶۹

جدول ۴-۴-۱- معرف آب ذخیره شده ۷۰

جدول ۴-۴-۲-  معرف نسبت زمین‌های کشاورزی به منابع داخلی ۷۱

جدول ۴-۴-۳  مولفه ظرفیت ۷۲

جدول ۴-۵-۱ معرف سرانه مصرف آب شرب ۷۳

جدول ۴-۵- ۲-۱ارزش آب صنعتی در محدوده‌ها ی مطالعاتی ۷۴

جدول ۴-۵-۲-۲ معرف ارزش افزوده آب صنعتی ۷۵

جدول ۴-۵-۳-۱ قیمت متر مکعب آب کشاورزی ۷۶

جدول ۴-۵-۳-۲ معرف ارزش افزوده آب کشاورزی ۷۷

جدول ۴-۵-۴- مولفه مصرف ۷۸

جدول ۴-۶-۱- زیر معرف BOD 79

جدول ۴-۶- ۲ زیر معرف فسفر ۸۰

جدول ۴-۶-۳- زیر معرف TDS ,EC 81

جدول ۴-۶-۴- زیر معرف سم و کود ۸۲

جدول ۳-۴-۲-۲۲ مولفه محیط زیست ۱

جدول ۳-۴-۲-۲۳ شاخص فقرآبی ۲

مراجع: ۳

 

فهرست اشکال

شکل ۴-۲-۱ بارش ۴۰

شکل ۴-۲- ۲ آب ورودی به زیر حوضه ۴۱

شکل۴-۲-۳  آب‌های زیر زمینی ۴۲

شکل۴-۲- ۴ منابع ۴۳

شکل۴-۳-۱ دسترسی به آب بهداشتی ۴۵

شکل۴-۳-۲ دسترسی به سیستم جمع آوری ۴۶

شکل ۴-۳-۳ زمین قابل کشت ۴۷

شکل۴-۳-۴ معرف دسترسی ۴۸

شکل ۴-۴-۱ سرانه زمین های کشاورزی ۵۰

شکل ۴-۴-۲ مولفه ظرفیت ۵۱

شکل ۴-۵-۱  سرانه خانگی ۵۳

شکل۴-۵- ۲ سرانه صنعت ۵۴

شکل۴-۵-۳  سرانه کشاورزی ۵۵

شکل۴-۵-۴   مولفه مصرف ۵۶

شکل ۴-۵-۵ محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………………………………۵۸

فصل اول

کلیات طرح

 

۱-۱- بیان مساله

تاکنون شاخص­ها و مدل­های متعددی برای سنجش وضعیت آب کشورها به کار گرفته شده است از جمله می‌توان به شاخص فالکن[۱]‌، شاخص تنش آب هیدرولوژی[۲]، شاخص کمبود آب اجتماعی[۳] و شاخص فقر آبی ((WPI اشاره کرد.هدف از استفاده این شاخص­ها،سنجش میزان پایداری بخش آب است. هر چند شاخص­های فوق از هدف یکسانی برخوردارند، اما نگرش آنها در ارزیابی متفاوت است.از این، شاخص‌ها می‌توان برای آگاه سازی قشر وسیع‌تری از جامعه در رابطه با پیشرفت وضعیت پایداری استفاده کرد.

مسایل مربوط به یکپارچه شدن مدیریت منابع آب که شامل منابع آب و تقاضا، کاهش فقر و افزایش توان امرار معاش، استفاده از زمین‌های کشاورزی، و مسایل مربوط به محیط زیست مانند فرسایش و حفظ جنگل‌ها می‌شود مواردی ضروری هستند که می‌توانند به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه برنامه‌های بهبود منابع آب مورد استفاده قرار گیرند و چگونگی تاثیر‌این مسایل برای نسل حال حاضر و‌آینده را توضیح دهند (Jakeman et al.2005) .

برای رسیدگی  مسایل پیچیده و مبهم مربوط به آب  احتساب محیط زیست معیارهای اجتماعی و اقتصادی حیاتی هستند. (Loucks And Gladwell, 1999)‌. ازاین رو در‌این تحیق WPI که ابزاری برای ارزیابی یکپارچه از استرس و کمبود آب ارتباط برآوردهای فیزیکی دسترسی به آب با متغییرهای اجتماعی و اقتصادی است بررسی شده است.

در فصل اول کلیات طرح شامل معرفی منطقه موردمطالعه اهداف واهمیت وضرورت تحقیق توضیح داده شده است.

در فصل دوم به مطالعات نظری و پیشینه انواع شاخص ها وشاخص فقر آبی پرداخته شده است

در فصل سوم متدولوژی وشاخص فقر آبی به همراه جداول آن در حوضه مورد مطالعه آورده شده است.

در فصل چهارم معرفی نرم افزار Arc GIS  و محدوده بندی با استفاده ازاین نرم افزار توضیح داده شده است.

در فصل پنجم نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده با شاخص فقر آبی در حوضه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته ودر انتها جمع‌بندی نتایج بدست آمده و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق آورده شده است.

 

12000 تومان – خرید