پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مهندسی معماری

 

موضوع

مجموعه فرهنگی سینمایی با رویکرد معماری سبز در گرگان

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده………………………………….. ۱

مقدمه ………………………………….. ۲

 

 

فصل اول: چهارچوب تحقیق …………………..  ۴

 

1-1- تشریح موضوع ……………………….  ۵

۱-۲- ضرورت انجام پروژه ………………….  ۶

۱-۲-۱- بیان مسأله اساسی تحقیق ……………  ۶

۱-۲-۲- اهداف تحقیق ……………………..  ۷

۱-۲-۳- سؤالات تحقیق ……………………..  ۸

۱-۲-۴- فرضیه‏های تحقیق …………………..  ۸

۱-۲-۵- کمبودها ………………………….  ۸

۱-۲-۶-  نیازها ………………………….  ۹

۱-۳- کاربردهای پروژه ……………………  ۹

۱-۳-۱- جشنواره های سالیانه ………………  ۹

۱-۳-۲- اکران های مختلف و همزمان چند فیلم ….  ۱۰

۱-۳-۳- برگزاری همایش های مختلف سینمایی ……  ۱۰

۱-۳-۴- تجمع کانون های مختلف سینمایی ………  ۱۰

۱-۳-۵- فعالیت بخشی به اوقات فراغت جوانان ….  ۱۰

۱-۳-۶- تمرکز و اهمیت بخشی به فعالیت های سینمایی     ۱۰

۱-۳-۷- برگزاری جشنواره وآئین های قومی، محلی.. ۱۰

۱-۳-۸- الگوسازی برای استفاده از معماری سبز… ۱۱

۱-۴- پیشینه پژوهش ………………………  ۱۱

۱-۴-۱ پیشینه پژوهش در سطح ملی ……………  ۱۲

۱-۴-۲ پیشینه پژوهش در سطح بین المللی ……..  ۱۲

۱-۵- نتیجه گیری ………………………..  ۱۲

۱-۵-۱- طراحی یک مجموعه با عنوان مجتمع سینمایی و سینمای تجاری ۱۳

۱-۵-۲- طراحی یک مجموعه با عنوان مجتمع فرهنگی تفریحی ۱۳

۱-۵-۳- کاربردهای جانبی مجموعه ……………  ۱۳

 

فصل دوم: سینما، هنر، معماری ……………..  ۱۵

 

2-1- سینما و هنر ……………………….  ۱۶

۲-۱-۱- هنر و تاریخ ……………………..  ۱۷

۲-۱-۲- شش هنر و هنر هفتم ………………..  ۱۹

۲-۱-۳- تئاتر و سینما ……………………  ۲۰

۲-۱-۴- موسیقی و سینما …………………..  ۲۲

۲-۱-۵- معماری و سینما …………………..  ۲۲

۲-۱-۶- نقاشی و سینما ……………………  ۲۴

۲-۱-۷- ادبیات و سینما …………………..  ۲۵

۲-۱-۸- برآیند ………………………….  ۲۶

۲-۲- سینما و معماری …………………….  ۲۷

۲-۲-۱- فیلم-  معماری- سینماگران ………….  ۲۷

۲-۲-۲- فیلم- معماری-  معماران ……………  ۳۰

۲-۲-۳- فیلم- معماری- تجربیات معماران ……..  ۳۳

۲-۲-۴- معماری و سینما: انجمن معماری– لندن …  ۳۴

۲-۲-۵- تفاوت فیلم و معماری ………………  ۳۵

۲-۲-۶- معماری– سینما ……………………  ۳۶

۲-۲-۷- معماری سینما …………………….  ۳۷

۲-۲-۸- معماری – سینما – تفاوت ها …………  ۳۸

۲-۲-۹- معماران – سینماگران ………………  ۳۸

۲-۲-۱۰- معماری و فیلم – سخن آخر ………….  ۳۹

 

فصل سوم : سینما در جهان و ایران ………….  ۴۱

 

3-1- تاریخچه سینمای جهان ………………..  ۴۲

۳-۱-۱- اختراع سینما …………………….  ۴۲

۳-۱-۱-۱- پانوراما ………………………  ۴۲

۳-۱-۱-۲- دیوراما ……………………….  ۴۲

۳-۱-۱-۳- فانوس خیال …………………….  ۴۳

۳-۱-۱-۴- نقاشی های متحرک ………………..  ۴۲

۳-۱-۱-۵- اتاق تاریک …………………….  ۴۳

۳-۱-۱-۶- عکاسی …………………………  ۴۴

۳-۱-۱-۷- تصاویر متحرک …………………..  ۴۴

۳-۱-۱-۸- ادیسون ………………………..  ۴۴

۳-۱-۱-۹- سینما توگراف لوئی مرها ………….  ۴۵

۳-۱-۲- سینمای اولیه …………………….  ۴۵

۳-۱-۳- استودیو …………………………  ۴۶

۳-۱-۴-سالن های بعدی سینما ……………….  ۴۶

۳-۱-۵- پیدایش تلویزیون ………………….  ۴۷

۳-۲- تاریخچه سینمای ایران ……………….  ۴۷

۳-۲-۱- سابقه هنرهای نمایشی در ایران ………  ۴۷

۳-۲-۲- تکیه دولت اولین آمفی تئاتر ایرانی ….  ۴۸

۳-۲-۳- ورود سینما به ایران ………………  ۴۹

۳-۲-۴- نخستین سالن سینما در ایران ………..  ۵۰

۳-۲-۵- سینما عمومی می شود ……………….  ۵۰

۳-۲-۶- آغاز فعالیت فیلمبرداری ……………  ۵۱

۳-۲-۷- رونق سینماداری در ایران …………..  ۵۱

۳-۲-۸- تولید فیلم ایرانی ………………..  ۵۱

۳-۲-۹- سینمای ناطق در ایران ……………..  ۵۲

۳-۲-۱۰- نخستین فیلم ناطق ایرانی …………. ۵۲

۳-۲-۱۱- آغاز کار دوبله در ایران …………. ۵۲

۳-۲-۱۲- فراگیر شدن سالن های سینما در ایران .. ۵۲

۳-۲-۱۳- پیدایش تلویزیون در ایران ………… ۵۴

۳-۳- مشکلات سینمای ایران ………………… ۵۵

۳-۳-۱- وجوه مختلف بحران در سینمای ایران ….. ۵۵

۳-۳-۱-۱- از دست دادن مخاطب ………………. ۵۶

۳-۳-۱-۲- ضعف و نبود سرمایه گذاری ………… ۵۶

۳-۳-۱-۳- بیکاری و بطالت عمر و استعداد دست اندر کاران سینما ۵۷

۳-۳-۱-۴- کیفیت پایین و عدم وجود عمق وتنوع در محصولات سینمایی ………………………………………. ۵۷

۳-۳-۱-۵- نابسامانی وضعیت سالن های نمایش ….. ۵۸

۳-۳-۱-۶- ریشه یابی بحران در صنعت سینمای ایران ۵۹

۳-۳-۱-۷- موانع ساختاری توسعه سینما در ایران . ۵۹

۳-۳-۱-۸- تکنولوژی عقب افتاده ……………. ۶۰

۳-۳-۱-۹- ظرفیت و توان محدود …………….. ۶۱

۳-۳-۱- ۱۰- ضرورت توجه و اقدام عاجل برای خروج سینمای ایران از بحران …………………………………. ۶۲

۳-۴- عملکرد اقتصادی سینمای ایران در یک دوره ده ساله    ۶۶

 

فصل چهارم : سینما – اجتماع – فرهنگ ……….. ۶۹

 

4-1- بررسی کارکردهای اجتماعی- فرهنگی سینما .. ۷۰

۴-۱-۱- اهمیت ارتباط اجتماعی …………….. ۷۰

۴-۱-۲- رسالت ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی … ۷۰

۴-۱-۳- سینما بعنوان یک وسیله ارتباط جمعی …. ۷۲

۴-۱-۳-۱- سینما و تئاتر ………………….. ۷۴

۴-۱-۴- زبان سینما بعنوان زبان بین المللی و تأثیر گذار ۷۵

۴-۱-۵- سینما بعنوان زبان اجتماعی فرهنگی خاص یک قوم ۷۵

۴-۲- بررسی جنبه های مختلف سینما …………. ۷۶

۴-۲-۱- سینما و روایت …………………..  ۷۶

۴-۲-۲- سینما بعنوان هنر ………………..  ۷۶

۴-۲-۳- نشانه ها و دلالت در سینما …………  ۷۸

۴-۲-۴- سینما و زمان ……………………  ۷۹

۴-۲-۵- سینما و حرکت ……………………  ۸۰

۴-۲-۶- سینما و نور …………………….  ۸۱

۴-۲-۷- سینما و معماری ………………….  ۸۱

۴-۲-۸- سینما و واقعیت ………………….  ۸۲

۴-۲-۹- سینما و صنعت ……………………  ۸۴

۴-۲-۱۰- سینما و اقتصاد …………………  ۸۵

۴-۲-۱۱- سینما و سیاست ………………….  ۸۵

 

فصل پنجم : سالن های سینما ……………….  ۸۷

 

5-1- تاریخچه سالن های سینما در جهان ………  ۸۸

۵-۱-۱- خانه و شکل یک نوع ساختمان جدید …….  ۸۸

۵-۱-۲- از بازار مکاره تا مکان های خیال انگیز ساختمان هایی برای نمایش فیلم ……………………………..  ۸۸

۵-۱-۳- تأثیر فضای باز در سینما …………..  ۹۰

۵-۱-۴- سبک آرت دکو – مکان هایی رویایی تا مکان های جریان مند ……………………………………….  ۹۱

۵-۱-۵- مدرنیسم و سینما ………………….  ۹۳

۵-۱-۶- اکسپرسیونیسم – فیلم ومعماری ……….  ۹۶

۵-۱-۷- سینمای مدرن – معماری نور و جریان …..  ۹۸

۵-۱-۸- سینمای انتهای قرن بیستم …………..  ۹۹

۵-۱-۹- سینمای آموزشی – موزه ها – سینمای آیماکس      ۱۰۱

۵-۱-۱۰- آینده ………………………….  ۱۰۳

۵-۲- تاریخچه سالن های سینما در ایران …….  ۱۰۴

۵-۳- تاثیر تکامل سینما بر سالن های نمایش جهان  ۱۰۹

۵-۳-۱- سینماهای چند سالنی یا مالتی پلکس ….  ۱۱۱

۵-۳-۱-۱- تاریخچه مالتی پلکس ……………..  ۱۱۱

۵-۳-۱-۲- معماری مالتی پلکس ………………  ۱۱۲

۵-۳-۱-۳- آپارات خانه در مالتی پلکس ها ……  ۱۱۴

۵-۳-۱-۴- ایمنی در مالتی پلکس ها ………….  ۱۱۴

۵-۳-۱-۵- سینما یک تفرجگاه عمومی ………….  ۱۱۵

۵-۳-۱-۶- تحولات فنی در زمینه نمایش فیلم …..  ۱۱۵

 

فصل ششم : استانداردهای سینما …………….  ۱۱۸

 

6-1- تکنیک سینما ………………………  ۱۱۹

۶-۱-۱- محل استقرار ساختمان ……………..  ۱۱۹

۶-۱-۲- دستورالعمل ساخت و مدیریت سالن ها ….  ۱۲۰

۶-۲- تعاریف پایه ………………………  ۱۲۲

۶-۲-۱- سیستم نمایش نرمال ……………….  ۱۲۲

۶-۲-۱-۲- سیستم نمایش اسکوپ ………………  ۱۲۲

۶-۲-۱-۳- زوایای دید …………………….  ۱۲۲

۶-۲-۱-۴- سطح سرانه ……………………..  ۱۲۲

۶-۲-۱-۵- حجم سرانه ……………………..  ۱۲۲

۶-۲-۱-۶- فضاهای ضروری …………………..  ۱۲۲

۶-۲-۱-۷- فضای مجاز …………………….. .۱۲۲

۶-۲-۱-۸- کمیسیون نظارت …………………. ۱۲۳

۶-۲-۱-۹- زوایای تابش ……………………  ۱۲۳

۶-۲-۲- سالن نمایش سینما ………………..  ۱۲۴

۶-۲-۲-۱- فرم سالن ……………………… ۱۲۴

۶-۲-۲-۲- زوایای مطلوب برای سالن نمایش ……. ۱۲۶

۶-۲-۳- دید ……………………………. ۱۲۷

۶-۲-۳-۱- فواصل دید ……………………..  ۱۲۹

۶-۲-۳-۲- زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده  ۱۳۱

۶-۲-۳- سقف …………………………….  ۱۳۴

۶-۲-۴- کف ……………………………..  ۱۳۵

۶-۲-۵- بالکن …………………………..  ۱۳۶

۶-۲-۶- چیدمان صندلی ها در سالن ………….  ۱۳۷

۶-۲-۸- انحناء ردیف های صندلی ……………  ۱۳۹

۶-۲-۹- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران …….  ۱۳۹

۶-۲-۹-۱- شرایط صندلی های چرخدار برای معلولین  ۱۴۴

۶-۲-۱۰- راهروهای سالن نمایش ……………..  ۱۴۴

۶-۲-۱۱- ورودی ها و خروجی های سالن نمایش ….  ۱۴۸

۶-۲-۱۲- پرده نمایش ……………………..  ۱۵۴

۶-۲-۱۲-۱- پرده عریض …………………….  ۱۵۶

۶-۲-۱۲-۲-  سینماسکوپ  …………………..  ۱۵۶

۶-۲-۱۲-۳-  سیستم های ۷۰ میلیمتری …………  ۱۵۷

۶-۲-۱۲-۴-  ایماکس Imax …………………..  ۱۵۷

۶-۲-۱۲-۵- سینه راما Cinerama ……………..  ۱۵۷

۶-۲-۱۲-۶- سیرکلوراما ……………………  ۱۵۸

۶-۲-۱۳- ابعاد پرده سینما ………………..  ۱۵۸

۶-۲-۱۳-۱- نسبت ابعاد پرده های سالن نمایش …  ۱۵۸

۶-۲-۱۳-۲- انحنا پرده ……………………  ۱۵۹

۶-۲-۱۳-۳- خمیدگی پرده …………………..  ۱۶۰

۶-۲-۱۳-۴- محل پرده ……………………..  ۱۶۱

۶-۲-۱۴- سایر ملاحظات در سالن نمایش ……….  ۱۶۳

۶-۲-۱۵- آکوستیک ………………………..  ۱۶۴

۶-۲-۱۵-۱- نحوه تنظیم اکوستیک …………….  ۱۷۱

۶-۲-۱۶- سالن انتظار …………………….  ۱۷۲

۶-۲-۱۷- اتاق پروژکتور و ملحقات آن ……….  ۱۷۵

۶-۲-۱۸-  ورودی سینما …………………..  ۱۷۷

۶-۲-۱۹- گیشه بلیط فروشی ………………..  ۱۷۸

۶-۲-۲۰- سرویس های بهداشتی ………………  ۱۷۹

۶-۲-۲۱- فضاهای اداری …………………..  ۱۸۰

۶-۲-۲۲- انبار و اتاق تاسیسات ……………  ۱۸۱

۶-۲-۲۳- فضاهای ارتباطی …………………  ۱۸۱

۶-۲-۲۴- پارکینگ های سینما ………………  ۱۸۷

۶-۲-۲۵- بوفه و رستوران …………………  ۱۸۹

۶-۲-۲۶- طراحی تالارها …………………..  ۱۹۰

۶-۲-۲۶-۱- حجم ………………………..  ۱۹۰

۶-۲-۲۶-۲- شکل ………………………..  ۱۹۱

۶-۲-۲۶-۳- پخشایی ……………………..  ۱۹۲

۶-۲-۲۶-۴- مدت واخنش …………………..  ۱۹۳

۶-۲-۲۶-۵- اکوستیک در تالار……………… ۱۹۳

۶-۲- ۲۷- تجهیزات تالار ………………….  ۱۹۴

۶-۲-۲۷-۱- تجهیزات و روشنایی ……………  ۱۹۴

۶-۲-۲۷-۲- تجهیزات صوتی ………………..  ۱۹۴

۶-۲-۲۷-۳- انواع پرده ………………….  ۱۹۴

۶-۲-۲۷-۴- آکوستیک در تالار کنسرت ………..  ۱۹۵

۶-۲-۲۷-۵- روش محاسبی میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش     ۱۹۶

 

فصل هفتم : معماری سبز …………………..  ۱۹۹

 

7-1- معماری سبز ……………………….  ۲۰۰

۷-۲- تاریخچه توسعه پایدار………………. ۲۰۲

۷-۲-۱- توسعه پایدار و معماری……………. ۲۰۳

۷-۲- ۲-جایگاه معماری پایدار و سبز در سیر اندیشه معماری…………………………………………۲۰۳

۷-۳- کلیات و اهداف معماری سبز……………………………………………………………………………..۲۰۴

۷-۳-۱- نگاهی به اصول معماری سبز ………..  ۲۰۵

۷-۳-۱- ۱- اصل اول: حفاظت از انرژی  ……..  ۲۰۵

۷-۳-۱-۲- اصل دوم: کار با اقلیم ………….  ۲۰۶

۷-۳-۱-۳- اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید ۲۰۶

۷-۳-۱-۴- اصل چهارم: احترام به کاربران…… ۲۰۶

۷-۳-۱-۵- اصل پنجم: احترام به سایت………. ۲۰۷

۷-۳-۱-۶- اصل ششم: کل گرایی………………. ۲۰۷

۷-۳-۲- دستور العمل اجرایی معماری سبز……. ۲۰۷

۷-۳-۳- مصالح سبز………………………. ۲۰۷

۷-۳-۴- طرح پیشنهادی در رابطه با اصول معماری پایدار و سبز و معایب آن………………………………. ۲۰۸

۷-۳-۵- نمونه ای از کاربرد نانو در ساختمان سبز…………………………………………………….. ۲۰۸

۷-۴- نمونه هایی از تکنولوژی سبز در ساختمانهای سبز  ۲۱۳

۷-۴-۱- برج فانوس دریایی…………………. ۲۱۳

۷-۴-۱-۱- کلیسای جوبیلی………………….. ۲۱۴

۷-۴-۱-۲- تخم هوشمند…………………….. ۲۱۶

۷-۴-۱-۳- مجتمع سبز سنگاپور………………. ۲۱۶

۷-۴-۱-۴- برج شیکاگو…………………….. ۲۱۷

۷-۴-۱-۵- برج مسکونی فارو در هلند…………. ۲۱۸

۷-۴-۱-۶- برج ادیت در سنگاپور…………….. ۲۱۹

۷-۴-۱-۷- برج اسپینکر، انرژی از پیاده روه…. ۲۲۰

۷-۴-۱-۸- نتیجه گیری…………………….. ۲۲۱

۷-۴-۲- ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2، نمونه ای برجسته در معماری سبز…………………………………… ۲۲۱

فصل هشتم : مصادیق و نمونه های موردی ………  ۲۳۰

 

8-1- بررسی نمونه های خارجی ……………..  ۲۳۱

۸-۱-۱- کاخ جشنواره کن …………………..  ۲۳۱

۸-۱-۱-۱- بررسی فضاهای کاخ جشنواره ها …….  ۲۳۱

۸-۱-۲- مجموعه سینمایی آیمکس لندن ………..  ۲۴۳

۸-۱-۳- مجتمع سینمایی یوفا ………………  ۲۴۶

۸-۱-۴- مرکز سینمای تجربی (گیسو و مژگان حریری- ۱۹۹۹)      ۲۴۹

۸-۲- نمونه های داخلی …………………..  ۲۵۰

۸-۲-۱- سینما آزادی: (بابک شکوفی) ………..  ۲۵۰

۸-۲-۲- پردیس سینمایی ملت (کاترین اسپریدف و رضا دانشمیر)      ۲۵۴

 

فصل نهم : مطالعات زمینه ای ………………  ۲۶۰

 

9-1- مشخصات جفرافیایی ………………….  ۲۶۱

۹-۱-۱- مقدمه …………………………..  ۲۶۱

۹-۱-۲- وضعیت جغرافیایی استان گلستان ……..  ۲۶۱

۹-۱-۳- مختصات جغرافیایی استان گلستان …….  ۲۶۲

۹-۱-۴-  موقعیت طبیعی شهر گرگان ………….  ۲۶۲

۹-۱-۵- موقعیت و وسعت شهر گرگان………….. ۲۶۲

۹-۱-۶- مطالعات تاریخی گرگان …………….  ۲۶۳

۹-۲- مشخصات اقلیمی …………………….  ۲۶۶

۹-۲-۱- مقدمه …………………………..  ۲۶۶

۹-۲-۲- وضعیت اقلیمی گرگان ……………….  ۲۶۶

۹-۲-۲-۱- دما …………………………..  ۲۶۷

۹-۲-۲-۲- بارندگی ……………………….  ۲۶۷

۹-۲-۲-۳-  باد ………………………….  ۲۶۸

۹-۳- روش و اصول کلی طراحی………………. ۲۶۸

۹-۴- بررسی سایت پروژه ………………….  ۲۶۹

۹-۴-۱- معرفی سایت ………………………  ۲۶۹

۹-۴-۱-۱- مکان یابی سایت مجموعه …………..  ۲۶۹

۹-۴-۱-۲- دلایل انتخاب سایت ……………….  ۲۶۹

۹-۴-۱-۳- عوامل تأثیر گذار در سایت……….. ۲۶۹

۹-۴-۲-  آنالیز اقلیمی سایت ……………..  ۲۷۱

۹-۴-۳-  آنالیز سایت …………………….  ۲۷۲

۹-۴-۴- بررسی آلودگی صوتی ……………….  ۲۷۳

۹-۴-۵- بررسی ورودی ها …………………..  ۲۷۳

 

فصل دهم : مبانی طرح …………………….  ۲۷۵

 

10-1- برنامه طرح ……………………….  ۲۷۶

۱۰-۱-۱- مقیاس و ریخت شناسی………………. ۲۷۶

۱۰-۱-۲-  نشانه شناسی و سلسله مراتب………. ۲۷۶

۱۰-۱-۳-  سبک معماری …………………….  ۲۷۶

۱۰-۲- کانسپتهای طرح …………………….  ۲۷۷

۱۰-۲-۱- انعطاف پذیری و حرکت……………… ۲۷۷

۱۰-۲-۲- چند بعدی بودن…………………… ۲۷۷

۱۰-۲-۳- لایه مندی ……………………….  ۲۷۸

۱۰-۲-۴- نور……………………………. ۲۷۸

۱۰-۳- سازه…………………………….. ۲۷۹

۱۰-۳-۱- جنس مصالح ………………………  ۲۷۹

۱۰-۴- نوع و سیستم تأسیسات………………. ۲۷۹

۱۰-۴-۱- موتور خانه حرارتی (طبیعی)……….. ۲۸۱

۱۰-۵- برنامه فیزیکی مجموعه……………… ۲۸۳

۱۰-۶- کانسپت های طرح   ………………… ۲۸۴

۱۰-۷- کانسپت نهایی   ………………….. ۲۸۸

 

فصل یازدهم:  مدارک طرح ………………….  ۲۹۲

 

 

چکیده انگلیسی……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۶-۱- فاصله دید ……………………  ۱۲۸

جدول ۶-۲- زوایای دید …………………..  ۱۲۸

جدول ۶-۳- زوایای تابش ………………….  ۱۳۲

جدول ۶-۴- ابعاد و فواصل صندلی تماشاگران ….  ۱۴۰

جدول ۶-۵- تعداد و فاصله ی صندلی ها در یک ردیف ۱۴۳

جدول ۶-۶- مشخصات عمومی راهروهای سالن نمایش .  ۱۴۴

جدول ۶-۷- مشخصات عمومی ورودی ها و خروجی های سالن نمایش  ۱۴۹

جدول ۶-۸- مشخصات عمومی پرده نمایش فیلم …..  ۱۶۲

جدول ۶-۹- سایر ملاحظات در سالن نمایش ……..  ۱۶۳

جدول ۶-۱۰- مشخصات عمومی سالن انتظار ……..  ۱۷۲

جدول ۶-۱۱- مشخصات عمومی اتاق پروژکتور ……  ۱۷۵

جدول ۶-۱۲- ورودی سینما ………………….  ۱۷۷

جدول ۶-۱۳- مشخصات عمومی سرویس های بهداشتی ..  ۱۷۹

جدول ۶-۱۴- مشخصات عمومی فضاهای عمومی …….  ۱۸۲

جدول ۶-۱۵- مشخصات عمومی پارکینگ سینما ……  ۱۸۸

جدول ۶-۱۶- حجم تالار بر حسب متر مکعب ……..  ۱۹۱

جدول ۹-۱- جدول راهنمای طراحی اقلیم معتدل (شهر گرگان)   ۲۶۷

 

فهرست شکل ها

 

شکل ۶-۱-  زوایای تابش در سالن سینما ……..  ۱۲۳

شکل ۶-۲-  زوایای تابش در مقطع سالن سینما …  ۱۲۳

شکل ۶-۳-  زوایای دید در مقطع سالن سینما ….  ۱۲۸

شکل ۶-۴-  زوایای دید در سالن سینما ………  ۱۲۸

شکل ۶-۵-  بیشترین فاصله دید و بیشترین پهنا در طرح صندلی ها  ۱۲۹

شکل ۶-۶-  زوایای پروژکتور در پلان………… ۱۳۱

شکل ۶-۷-  زوایای پروژکتور  در مقطع………. ۱۳۱

شکل ۶-۸-  زاویه دید مطلوب و حد ماکزیمم…… ۱۳۳

شکل ۶-۹-  نسبت فاصله پروژکتور از پرده به عرض تصویر در سیستم اسکوپ…………………………………. ۱۳۳

شکل ۶-۱۰-  نسبت فاصله پروژکتور از پرده به عرض تصویر در سیستم نرمال…………………………………. ۱۳۴

شکل ۶-۱۱-  توزیع یکنواخت صوت بازتاب با طراحی مناسب سقف  ۱۳۴

شکل ۶-۱۲-  تأثیر سقف های بازتاب صوت در تقویت جهت صدا    ۱۳۵

شکل ۶-۱۳-  شیب کف و موقعیت پروژکسیون …….  ۱۳۵

شکل ۶-۱۴-  تأثیر شیب کف در شنیدن ………..  ۱۳۶

شکل ۶-۱۵-  چیدمان صندلی ها در سالن ………  ۱۳۷

شکل ۶-۱۶-  شرایط صندلی های سالن …………  ۱۳۸

شکل ۶-۱۷- کمترین فاصله ردیف اول صندلی ها  ..  ۱۳۹

شکل ۶-۱۸- شرایط صندلی ها در سالن ………..  ۱۴۱

شکل ۶-۱۹- عرض راهروها …………………..  ۱۴۶

شکل ۶-۲۰- عرض درها و راهروها ……………  ۱۴۷

شکل ۶-۲۱- ورودی ها و خروجی ها …………..  ۱۴۸

شکل ۶-۲۲- درهای سالن نمایش……………… ۱۵۱

شکل ۶-۲۳- درهای غیر مجاز……………….. ۱۵۲

شکل ۶-۲۴- نحوه قرارگیری درهای خروجی……… ۱۵۳

شکل ۶-۲۵- نحوه جانمایی درها …………….  ۱۵۳

شکل ۶-۲۶- نسبت ابعاد پرده های سالن سینما …  ۱۵۹

شکل ۶-۲۷- انحناء پرده …………………..  ۱۶۰

شکل ۶-۲۸- آکوستیک در سالن سینما …………  ۱۶۵

شکل ۶-۲۹- نحوه انتشار صدا در سالن ……….  ۱۶۶

شکل ۶-۳۰- نحوه انتشار امواج صوتی………… ۱۶۹

شکل ۶-۳۱- سیرکولاسیون سالن انتظار ………..  ۱۷۲

شکل ۶-۳۲- نحوه صحیح پاگرد پلکان خروجی ……  ۱۸۶

شکل ۶-۳۳- پلکان خروجی …………………..  ۱۸۶

شکل ۶-۳۴- پلکان سالن ……………………  ۱۸۷

شکل ۶-۳۵- شکل مقطع سالن با بالکن ………..  ۱۹۱

شکل ۶-۳۶- حجم سالن ……………………..  ۱۹۲

شکل ۶-۳۷- آکوستیک در تالار کنسرت  ………..  ۱۹۵

شکل ۷-۱- دور تونل های قطار لایه ای از NVS پیچیده شده تا از باد تولیدی برای سرعت بخشیدن به   تولید جریان برق لامپ های ایستگاه بعدی استفاده شود……………………………………………….. ۲۰۹

شکل ۷-۲- استفاده از نانو ونت در جاده های مانع دار که هیچ دسترسی به برق نیست برای تولید نور بوسیله جریان الکتریکی استفاده خواهد شد…………………………………………………………………. ۲۰۹

شکل ۷-۳– توربین های بادی……………….. ۲۱۰

شکل ۷-۴- صفحه توربین ها ………………..  ۲۱۱

شکل ۷-۵-  فعل و انفعالات داخلی باد و نور خورشید و دی اکسید کربن……………………………………… ۲۱۱

شکل ۷-۶- اجزای ساختار NVS  ……………..  ۲۱۲

شکل ۷-۷- بزرگنمایی ساختار NVS  ………….  ۲۱۲

شکل ۷-۸- دید از خلیج به برج…………….. ۲۱۴

شکل ۷-۹– دید از ساحل به برج…………….. ۲۱۴

شکل ۷-۱۰- نمای کلیسای«جوبیلی»…………… ۲۱۵

شکل ۷-۱۱- تخم هوشمند……………………. ۲۱۶

شکل ۷-۱۲- مجتمع سبز سنگاپور…………….. ۲۱۷

شکل ۷-۱۳- جزییات توربین بادی برج شیکاگو…… ۲۱۸

شکل ۷-۱۴- برج مسکونی فارو در هلند……….. ۲۱۸

شکل ۷-۱۵- برج  ادیت در سنگاپور………….. ۲۱۹

شکل ۷-۱۶- برج اسپینکر…………………… ۲۲۰

شکل ۷-۱۷- ساختمان کاونسیل هاوس دو  CH2……. 222

شکل ۷-۱۸- ساختمان کاونسیل هاوس دو  CH2……. 223

شکل ۷-۱۹- باغ های عمودی ساختمان کاونسیل هاوس دو  CH2    ۲۲۴

شکل ۷-۲۰- برج های آب فشان ساختمان کاونسیل هاوس دو  CH2  ۲۲۵

شکل ۷-۲۱- پنجره های خودکار در ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2   ۲۲۶

شکل ۸-۱- پلان های کاخ جشنواره کن ۱……….. ۲۳۲

شکل ۸-۲- پلان کاخ جشنواره کن ۲…………… ۲۳۲

شکل ۸-۳- مقطع کاخ جشنواره کن……………. ۲۳۳

شکل ۸-۴- پلان کاخ جشنواره کن ۳ …………..  ۲۳۳

شکل ۸-۵- مقطع کاخ جشنواره کن ……………  ۲۳۴

شکل ۸-۶- پلان های کاخ جشنواره کن ۴ ……….  ۲۳۴

شکل ۸-۷- پلان های کاخ جشنواره کن ۵……….. ۲۳۵

شکل ۸-۸- پلان های کاخ جشنواره کن ۶……….. ۲۳۶

شکل ۸-۹- پلان های کاخ جشنواره کن ۷……….. ۲۳۶

شکل ۸-۱۰- پلان های کاخ جشنواره کن ۸ ………  ۲۳۷

شکل ۸-۱۱- اتاق کنفرانس خبری…………….. ۲۳۷

شکل ۸-۱۲- پلان های کاخ جشنواره کن ۹ ………  ۲۳۸

شکل ۸-۱۳- پلان های کاخ جشنواره کن ۱۰ ………  ۲۳۸

شکل ۸-۱۴- پلان های کاخ جشنواره کن ۱۱ ………  ۲۳۹

شکل ۸-۱۵- تراس شیشه ای ………………….  ۲۳۹

شکل ۸-۱۶- پلان های کاخ جشنواره کن ۱۲ ………  ۲۴۰

شکل ۸-۱۷- پلان های کاخ جشنواره کن ۱۳ ………  ۲۴۰

شکل ۸-۱۸- تراس بزرگ در بام ……………..  ۲۴۱

شکل ۸-۱۹- پلان های کاخ جشنواره کن ۱۴ ………  ۲۴۱

شکل ۸-۲۰- پلان های کاخ جشنواره کن ۱۵ ………  ۲۴۲

شکل ۸-۲۱- اتاق کنفرانس خبری …………….  ۲۴۲

شکل ۸-۲۲- پلان های کاخ جشنواره کن  ۱۶ ……..  ۲۴۳

شکل ۸-۲۳- نمای عمومی سینما آیمکس لندن ……  ۲۴۳

شکل ۸-۲۴- پلان سینما آیمکس لندن ………….  ۲۴۴

شکل ۸-۲۵-سالن سینما آیمکس لندن ………….  ۲۴۵

شکل ۸-۲۶- نمای  سینما آیمکس لندن ………..  ۲۴۵

شکل ۸-۲۷- نمای داخلی مجتمع سینمایی یوفا ….  ۲۴۶

شکل ۸-۲۸- نمای مجتمع سینمایی یوفا ……….  ۲۴۷

شکل ۸-۲۹- تصاویر و نقشه های مجتمع سینمایی یوفا      ۲۴۸

شکل ۸-۳۰- تصاویر مرکز سینمای تجربی ………  ۲۴۹

شکل ۸-۳۱- نمای عمومی سینما آزادی ………..  ۲۵۰

شکل ۸-۳۲- نماهای سینما آزادی ……………  ۲۵۲

شکل ۸-۳۳-پلان ها و مقطع سینما آزادی ………  ۲۵۴

شکل ۸-۳۴- نمای داخلی سینما پردیس ملت …….  ۲۵۵

شکل ۸-۳۵- نمای بیرونی سینما پردیس ملت ……  ۲۵۵

شکل ۸-۳۶- پلان های سینما پردیس ملت ……….  ۲۵۶

شکل ۸-۳۷- مقطع سینما پردیس ملت ………….  ۲۵۶

شکل ۸-۳۸- دیاگرام فضایی ………………..  ۲۵۷

شکل ۸-۳۹- مقطع ۳ بعدی سینما پردیس ملت……. ۲۵۸

شکل ۹-۱- وضعیت جغرافیایی استان گلستان ……  ۲۶۱

شکل ۹-۲- نقشه استان گلستان ……………..  ۲۳۶

شکل ۹-۳- نقشه قدیم شهرگرگان  …………….  ۲۶۶

شکل ۹-۴- تصویر هوایی سایت پروژه  …………  ۲۷۰

شکل ۹-۵- نقشه شهری محل سایت پروژه  ……….  ۲۷۱

شکل ۹-۶- آنالیز اقلیمی سایت پروژه ……….. ۲۷۱

شکل ۹-۷- آنالیز سایت پروژه ……………..  ۲۷۲

شکل ۹-۸- آلودگی صوتی …………………..  ۲۷۳

شکل ۹-۹- نمایش ورودی ها ………………..  ۲۷۳

 

 

 

چکیده:

تشابه سینما و معماری به لحاظ مفهومی، تکوین ایده و فرآیند تولید اثر، به این دو مقوله هنری قابلیت بازخوانی ویژه ای می دهد. این پژوهش یکی از بنیادی ترین عناصر مشترک بین دو هنر معماری و سینما، یعنی فضا را تجزیه و تحلیل می کند و به چگونگی ایجاد فضا و ارتباط ذهنی این دو هنر می پردازد. زمان عاملی کاملا ادارکی در هنر سینما می باشد و از طرفی در معماری کیفیتی ذهنی دارد. سینما با ترکیب عناصری چون رنگ و نور، زاویه دید و صحنه، تدوین و صدا و در جهت ایجاد رابطه ای مستحکم با بیننده خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون فیلم دست به فضاسازی می زند، در حالی که جوهر معماری فضاست.

هدف این پژوهش طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی فخر با رویکرد معماری سبز است. در واقع این سینما میعادگاهی برای تعامل و برخورد انسان ها با فرهنگ ها و عقاید مختلف در غالب محصولات سینمایی برتر می باشد. مجموعه فرهنگی سینمایی فخر جایگاه برگزاری این محفل بزرگ فرهنگی و اجتماعی است که می توان با استفاده از الگوی مناسب معماری سبز، جشنواره های سینمایی ملی و بین المللی را به بهترین نحو در آن برگزار نمود. در واقع پژوهشگر در این پژوهش در پی یافتن مجموعه ای است که کلیه بخش های اصلی و جانبی یک جشنواره بین المللی سینمایی را بتوان در آن اجرا کرد. همچنین بتوان از سالن های سینمایی و دیگر فضاهای فرهنگی- تفریحی مجموعه فرهنگی سینمایی در زمان هایی از سال که جشنواره برگزار نمی شود استفاده کرد؛ طراحی فضایی برای تعامل بین سینما، معماری و فرهنگ که به جای تخریب و تصرف در طبیعت، به دنبال همراهی و استفاده بهینه از طبیعت پیرامون خود باشد. فرایند سبز در زمینه معماری سابقه ای کهن دارد و مصداق آن پی بردن انسان های غار نشین به استفاده از جهت و سمت مناسب غارها، از لحاظ دمای محیط می باشد.

در این راستا سه هدف عمده دنبال می شود:

۱- مطالعه و شناخت نیازهای مربوط به سینماها، ایران و جهان.

۲- شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی تماشاگران و سینماگران و ارائه راهکار مناسب جهت طراحی      مجموعه فرهنگی سینمایی.

۳- استفاده از الگوی مناسب معماری سبز در سینما

با شناخت و تحلیل موارد فوق و با نگاهی به تاریخ سینما و جشنواره های سینمایی و با توجه به سایت انتخابی، سعی شده است بهترین راه حل جهت دستیابی به اهداف پژوهش دنبال شود. در این پروژه فضاها از نظر پذیرش نقش‌های عملکردی از انعطاف پذیری ویژه‌ای برخوردار هستند ولی با این وجود هر فضا استقلال کارکردی خود را نیز حفظ کرده و به ایجاد یک فضای زنده و فعال شهری، با تجمیع و کنار هم قرار گرفتن کاربردهای مختلف کمک می نماید. در این ساختمان، هر کاربری، محدوده فضایی تعریف شده و جداگانه ای دارد ولی این محدوده ها به هم مرتبط و متصل هستند. از لحاظ کالبدی، شاخص ترین عنصر این ساختمان دیوارهایی است که ساختمان ها و مسیرهای عبور را از هم جدا می کنند و تعریف کننده فضاهای طرح می باشند.

کلمات کلیدی: معماری، سینما، جشنواره سینمایی، فضا، زمان، طراحی، معماری سبز

 

12000 تومان – خرید