پایان نامه ارشد با عنوان طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

 

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

 

 

چکیده:

 

صنعت حمل ونقل هوایی در میان صنایع مختلف  اهمیت قابل توجهی دارد. فرودگاه به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند. فرودگاههای اولیه کشور که عمدتاً در دهه های ۱۳۱۰– ۱۳۰۰ شمسی ساخته شدند، بدون مطالعات کافی و صرفاً به عنوان مکانی باز، برای نشست و برخاست هواپیماهای آن زمان در نظر گرفته شده بودند. از این رو هدف از این پژوهش بنیادی-کاربردی یافتن معیارها و استانداردهای طراحی پایانه فرودگاه و یافتن معیارهایی برای مکان یابی درست آن است، زیرا در پی مکان یابی نادرست آن صدمات مالی و جانی جبران ناپذیری باعث می شود.

در این پژوهش تحلیلی ابتدا به صورت کمی به بررسی فضاهای تشکیل دهنده فرودگاه و استانداردهای آن پرداخته شد و سپس به روش کیفی ویژگی های نمونه های موردی داخلی و خارجی فرودگاه را مقایسه کرده و بعد از تجزیه و تحلیل، اطلاعات جمع آوری شده و برنامه فیزیکی طرح تدوین شد. سپس با روش جایگشت(روش علمی که باعث کاهش خطای انسانی در انتخاب مکان مناسب می شود) بهترین سایت را انتخاب نموده و پس از آن روند طراحی را با جانمایی فضاها و ارائه دیاگرام ها  ادامه داده و در پی آن طراحی کامل مجموعه با توجه به سیرکولاسیون و عملکردها و ایده سیالیت وخوانایی فضا انجام شد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-کلیات: …………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱ مقدمه و طرح موضوع: …………………………………………………………………………………………۲

۱-۲ طرح مسئله و ضرورت تحقیق: ………………………………………………………………………………..۳

۱-۳ هدف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ سئوالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵ پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: …………………………………………………………………………….۵

۱-۶ فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: …………………………………………………………………………………۶

۱-۷ روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۸ مراحل تحقیق: ……………………………………………………………………………….   ۷

۲-صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی): ………………………………………………………………………۸

۲-۱ تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی:.. ۸

۲-۱-۱ پیشینه هوانوردی: ………………………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۲ تاریخچه ظهور فرودگاه: …………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۳ فرودگاه در قرن بیستم: …………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۴ حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران :.. ۱۴

۲-۱-۵  سازمانهای حمل و نقل هوایی و وظایف آنها:.. ۱۶

۲-۱-۵-۱ سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو):. ۱۶

۲-۱-۵-۲ سازمان هوانوردی فدرال (FAA):.. 17

2-1-5-3 سازمانهای منطقه ای:.. ۱۸

۲-۲  اقتصاد فرودگاه: ……………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۱ چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران:.. ۱۹

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت:   ۲۰

۲-۲-۱-۲ سرمایه گذاری در ناوگان:.. ۲۰

۲-۲-۱-۳ ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی:.. ۲۱

۲-۲-۱-۴ سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی:.. ۲۱

۲-۲-۱-۵ تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص:.. ۲۲

۲-۲-۲ ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی:. ۲۲

۲-۳ اصطلاحات مهم هوانوردی:.. ۲۳

۲-۳-۱ شرایط جوی استاندارد: …………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۲ ارتفاع فشاری: …………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۳-۳ سرعت هواپیما: …………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳-۴ باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما:   ۲۴

۲-۴ کنترل ترافیک هوایی: ……………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۴-۱ اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی:.. ۲۵

۲-۴-۱-۱ تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی:.. ۲۶

۲-۴-۱-۲ محدوده کنترل پایانه:.. ۲۷

۲-۴-۱-۳ محدوده خدمات راداری فرودگاه:.. ۲۷

۲-۴-۱-۴ طبقه بندی فضاهای هوایی:.. ۲۸

۲-۴-۱-۴-۱ فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت:.. ۲۸

۲-۴-۱-۴-۲ فضای هوای کلاسB   یا محدوده ی کنترل پایانه:.. ۲۸

۲-۴-۱-۴-۳ فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه:   ۲۸

۲-۴-۱-۴-۴ فضای هوایی کلاس D:.. 29

2-4-1-4-5 فضای هوایی کلاس E:.. 29

2-4-1-4-6 فضای هوایی کلاس  Gیا فضای هوایی بدون کنترل:.. ۳۰

۲-۴-۲ اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی:.. ۳۰

۲-۴-۲-۱ مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی:.. ۳۱

۲-۴-۲-۲ تسهیلات کنترل تقرب پایانه:.. ۳۱

۲-۴-۲-۳ برج مراقبت ترافیک فرودگاه:.. ۳۱

۲-۴-۲-۴ ایستگاههای خدمات پروازی:.. ۳۲

۲-۴-۳ مشخصات طرح هوا – فضای ایران:.. ۳۲

۳-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه:   ۳۴

۳-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۲ اجزای سیستم پایانه مسافری:.. ۳۴

۳-۲-۱ بخش ارتباطی و دسترسی:.. ۳۵

۳-۲-۲ بخش پردازش مسافران:.. ۳۶

۳-۲-۳ بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی:.. ۳۶

۳-۳ ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری:.. ۳۸

۳-۳-۱ اهداف طراحی: ……………………………………………………………………………………………۳۸

۳-۴ فرآیند برنامه ریزی پایانه: ………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۴-۱ مراحل و معیارهای برنامه ریزی:.. ۴۰

۳-۴-۲-۱ مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی:.. ۴۱

۳-۴-۲-۲ محوطه ی جلوخان پایانه:.. ۴۱

۳-۴-۲-۳ مجموعه راههای دسترسی:.. ۴۱

۳-۴-۲-۴ پارکینگ: ………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۴-۲-۵ سیستم پردازش مسافر:.. ۴۲

۳-۴-۲-۶ راهروها و سالن ورودی:.. ۴۳

۳-۴-۲-۷ سالنهای عمومی پایانه:.. ۴۴

۳-۴-۲-۸ باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی:.. ۴۴

۳-۴-۲-۹ کنترل امنیتی: …………………………………………………………………………………………۴۵

۳-۴-۲-۱۰ سالنهای خروجی یا پرواز:.. ۴۶

۳-۴-۲-۱۱ تسهیلات تحویل جامه دان:.. ۴۷

۳-۴-۲-۱۲ سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه:.. ۴۸

۳-۴-۲-۱۳ تسهیلات بین المللی:.. ۴۹

۳-۴-۲-۱۴ فضاهای دیگر: ………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۲-۱۵ الزامات کلی فضای مورد نیاز:.. ۵۲

۳-۵ اشکال مختلف پایانه ها: ……………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۵-۱ طرح انگشتی یا شاخه ای:.. ۵۳

۳-۵-۲ طرح اقماری: ……………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵-۳ طرح خطی : ………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۵-۴ طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه:.. ۵۴

۳-۵-۵ طرحهای ترکیبی: ………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۶ انواع طرحهای عمودی پایانه ها:.. ۵۵

۳-۷ انواع توقف هواپیما: ………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۷-۱ توقف با دماغه ی رو به داخل:.. ۵۹

۳-۷-۲ توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار:.. ۵۹

۳-۷-۳ توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار:.. ۵۹

۳-۷-۴ توقف موازی: ……………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۸ طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون):. ۶۰

۳-۹ انتقال مسافران به هواپیما: …………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار: ۶۳

۴-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲ حمل و پردازش بار: ………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲-۱ اصول جریان بار: ………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۲-۲ اصول باربری: ……………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۳ انواع وسایل حمل بار: …………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۲-۴ انواع فن آوری باربری: …………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۳ مکان یابی پایانه بار: …………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۴ الگوی طرح پایانه بار: ………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۵ اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار:.. ۷۲

۴-۶ مشخصات تسهیلات پایانه بار:.. ۷۲

۴-۶-۱ اجزای ساختمان پایانه بار:.. ۷۲

۴-۶-۲ درها و ورودیها: ……………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۶-۳ ستونها و موانع ثابت: ……………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۶-۴ ضوابط ارتفاع آزاد: ………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۶-۵ مشخصات کف انبار: ………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۷ اجزای پردازش بار خروجی پایانه:.. ۷۵

۴-۷-۱ محوطه پذیرش بار: ……………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۷-۲ محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار:.. ۷۶

۴-۷-۳ محوطه انبار بارهای فله خروجی:.. ۷۶

۴-۷-۴ محوطه نگهداری بارهای ویژه:.. ۷۶

۴-۷-۵ محوطه گمرک خروجی:.. ۷۷

۴-۷-۶ محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی:.. ۷۷

۴-۷-۷ محوطه پست: …………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۷-۸ محوطه اداری و مالی مراجعین:.. ۷۸

۴-۷-۹ محوطه باربندی: ………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۷-۱۰ محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی:.. ۷۹

۴-۷-۱۱ محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل:.. ۷۹

۴-۷-۱۲ محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری:.. ۷۹

۴-۸ اجزای پردازش بار ورودی پایانه:.. ۸۰

۴-۸-۱ محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی:.. ۸۰

۴-۸-۲ محوطه بارریزی: ………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۸-۳ محوطه انبار بارهای فله ورودی:.. ۸۱

۴-۸-۴ محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل:.. ۸۱

۴-۸-۵ انبار صندوقه های خالی:.. ۸۱

۴-۸-۶ محوطه گمرک ورودی: ……………………………………………………………………………………۸۲

۴-۸-۷ محوطه تحویل بار: ………………………………………………………………………………………..۸۲

۵-بررسی نمونه های موردی: ………………………………………………………………………………….۸۳

۵-۱ نمونه های داخلی: ……………………………………………………………………………………………۸۳

۵-۱-۱ فرودگاه امام خمینی: ……………………………………………………………………………………..۸۳

۵-۱-۱-۱ تاریخچه فرودگاه امام:.. ۸۳

۵-۱-۱-۲ پایانه مسافری فرودگاه (ترمینال):.. ۸۴

۵-۱-۱-۲-۱ تراز ۸٫۰۰+ مسافرین خروجی (طبقه دوم ):.. ۸۷

۵-۱-۱-۲-۲ تراز ۴٫۰۰+ مسافرین ورودی ( طبقه اول):.. ۸۷

۵-۱-۱-۲-۳ تراز ۰٫۰۰ مسافرین ورودی ( همکف):.. ۸۸

۵-۱-۱-۲-۴ تراز ۶٫۵۰- (زیرزمین):. ۸۹

۵-۱-۱-۳ پارکینگ فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..۹۰

۵-۱-۱-۴ موتور خانه پایانه مسافری : ۹۰

۵-۱-۱-۵ اطفاء حریق پایانه مسافری:.. ۹۰

۵-۱-۱-۶ فضاهای تشکیل دهنده پایانه:.. ۹۰

۵-۱-۱-۶-۱ فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی:.. ۹۱

۵-۱-۱-۶-۲ فضاهای مربوط به مسافران خروجی داخلی:.. ۹۳

۵-۱-۱-۷ برج مراقبت: ……………………………………………………………………………………………۹۴

۵-۱-۲ فرودگاه بین المللی شهیــد آیت اله دستغیب شیراز:.. ۹۵

۵-۱-۲-۱ پتانسیلهای فرودگاه شهیــد دستغیب در امر گردشگری:.. ۹۶

۵-۱-۲-۱-۱ جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران در فرودگاه شیراز:.. ۹۶

۵-۱-۲-۱-۲ تعدد و تنوع پروازی در فرودگاه شیراز:.. ۹۶

۵-۱-۲-۱-۳ امکانات و تسهیلات  مسافری:.. ۹۶

۵-۱-۲-۲ ترمینال ورود پروازهای خارجی:.. ۹۷

۵-۱-۲-۴ سالن گمرک با مساحت حدود ۷۵۰ متر مربع:.. ۹۸

۵-۱-۲-۵ سالن عمومی مستقبلین و مشایعین:. ۹۸

۵-۱-۲-۶ مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی:.. ۹۸

۵-۱-۲-۶-۱ سالن عمومی و سالن بدرقه کنندگان:.. ۹۹

۵-۱-۲-۶-۲ سالن ترانزیت و تشریفات پروازی:.. ۹۹

۵-۱-۲-۶-۳ سالن ترانزیت مرزی:.. ۱۰۰

۵-۱-۲-۶-۴ غرفه اطلاع رسانی در بخش گردشگری:.. ۱۰۰

۵-۱-۲-۷ صدور ویزا در فرودگاه شیراز:.. ۱۰۰

۵-۱-۲-۸  ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز:.. ۱۰۰

۵-۱-۲-۹ به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه شیراز:   ۱۰۱

۵-۲ نمونه های خارجی: ………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۲-۱ فرودگاه کانسای ژاپن: …………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵-۲-۱-۱ تاریخچه ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………… ۱۰۱

۵-۲-۱-۲ جزیره ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۲-۱-۳ پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه:.. ۱۰۳

۵-۲-۱-۴ ظرفیت فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..۱۰۴

۵-۲-۱-۵ ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….۱۰۴

۵-۲-۱-۶ سازه ی فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..۱۰۶

۵-۲-۲ فرودگاه سوندیاک (RAVA، بیلبائو-اسپانیا):.. ۱۰۷

۵-۲-۲-۱ ایده طرح: ……………………………………………………………………………………………۱۰۷

۵-۲-۲-۲ معماری فرودگاه: …………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۵-۲-۲-۳ پارکینگ فرودگاه: ………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۲-۲-۴ سازه فرودگاه: ………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۲-۳ فرودگاه بین المللی کوالالامپور (مالزی):.. ۱۱۱

۵-۲-۳-۱ معماری فرودگاه: …………………………………………………………………………………….۱۱۱

۵-۲-۳-۲ ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۲-۳-۳ سازه ی فرودگاه: …………………………………………………………………………………….۱۱۴

۵-۲-۳-۴ ساختمان ماهواره: ……………………………………………………………………………………۱۱۵

۵-۲-۳-۵ سایت مجموعه: ………………………………………………………………………………………۱۱۵

۶-تعامل سازه و معماری: …………………………………………………………………………………….۱۱۷

۶-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………..۱۱۷

۶-۲ تاثیر سازه بر معماری: ……………………………………………………………………………………..۱۱۸

۶-۲-۱ گسترش نقش سازه در معماری:.. ۱۱۸

۶-۲-۱-۱ سازه ، فرم معماری و فن آوری ساخت:.. ۱۱۹

۶-۲-۲ سازه ، زیبایی و صداقت ( جریان انتقال نیرو‌):.. ۱۲۰

۶-۳ جدایی معماری و سازه: ……………………………………………………………………………………۱۲۲

۶-۴ ضرورت همسازی معماری و سازه:.. ۱۲۴

۶-۵ سیر تغییر و تحول همسازی معماری و سازه:.. ۱۲۵

۶-۵-۱ سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری جهان:   ۱۲۵

۶-۵-۱-۱ شروع همسازی معماری و سازه:.. ۱۲۶

۶-۵-۲ سیر تغییر و تحول همسازی سازه و معماری در معماری ایران:   ۱۲۷

۶-۵-۲-۱ معماری قدیم ایران: ………………………………………………………………………………… ۱۲۷

۶-۵-۲-۲ معماری معاصر ایران:.. ۱۲۸

۶-۶ بررسی نمونه های مطلوب همسازی معماری و سازه در ترمینال های فرودگاهی:  ۱۲۹

۶-۶-۱ طراحی ترمینال های فرودگاهی:.. ۱۳۰

۶-۶-۲ فرودگاه بین المللی بانکوک:.. ۱۳۱

۶-۶-۲-۱ سازه ترمینال اصلی: ………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۶-۶-۲-۲ سازه سالن های خروجی:.. ۱۳۳

۶-۶-۳ فرودگاه جدید باراخاس – مادرید:.. ۱۳۳

۶-۶-۳-۱ سازه فولادی سقف: ………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۶-۶-۳-۲ نمای شیشه ای فرودگاه:.. ۱۳۵

۶-۷ نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….۱۳۵

۷- نگاهی به تاریخ و جغرافیای استان فارس و شهر شیراز:.. ۱۳۷

۷-۱استان فارس: ………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۷-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی:.. ۱۳۷

۷-۱-۲ آب و هوا: ……………………………………………………………………………………………….۱۳۸

۷-۱-۲-۱ درجه حرارت و میزان بارندگی:.. ۱۳۸

۷-۱-۲-۲ باد: …………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

۷-۱-۳ ویژگی های زمین شناسی:.. ۱۳۹

۷-۱-۵ پوشش گیاهی: ………………………………………………………………………………… ۱۴۰

۷-۱-۶ تقسیمات سیاسی: ………………………………………………………………………………………۱۴۰

۷-۱-۷ مکان های دیدنی و تاریخی:.. ۱۴۱

۷-۱-۸ صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۷-۱-۸-۱ صنایع: ……………………………………………………………………………………………….۱۴۲

۷-۱-۸-۲ منابع معدنی: ………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۷-۱-۹ منطقه ویژه اقتصادی شیراز:.. ۱۴۲

۷-۱-۱۰آموزش: ………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

۷-۱-۱۱ ورزش و تفریح: ……………………………………………………………………………………….۱۴۴

۷-۱-۱۱-۱ ورزشگاه‌ها: ………………………………………………………………………………… ۱۴۴

۷-۱-۱۱-۲ پیست اسکی: ………………………………………………………………………………… ۱۴۴

۷-۱-۱۲ شبکه ارتباطات: ……………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۷-۱-۱۲-۱ فرودگاه: ………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۷-۱-۱۲-۲ راه‌آهن: ……………………………………………………………………………….   ۱۴۵

۷-۲شهر شیراز: ……………………………………………………………………………….   ۱۴۶

۷-۲-۱ موقعیت جغرافیایی و اقلیمی:.. ۱۴۶

۷-۲-۲ آب و هوا: ……………………………………………………………………………….   ۱۴۷

۷-۲-۳ مسائل کلی زمین شناسی:.. ۱۴۸

۷-۲-۴ زلزله: ……………………………………………………………………………….   ۱۴۸

۷-۲-۵ صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۷-۲-۶ گردشگری: ……………………………………………………………………………….   ۱۴۹

۸-مکان یابی و تحلیل سایت: ………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۸-۱ انتخاب محل فرودگاه: ………………………………………………………………………………… ۱۵۱

۸-۱-۱ چگونگی توسعه ی فضای اطراف:.. ۱۵۱

۸-۱-۲ شرایط جوی و آب و هوایی:.. ۱۵۲

۸-۱-۳ دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی:.. ۱۵۲

۸-۱-۴ وجود زمین و امکان تأمین آن برای توسعه:.. ۱۵۶

۸-۱-۵ وجود سایر فرودگاهها و قابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم:   ۱۵۷

۸-۱-۶ موانع اطراف: ………………………………………………………………………………… ۱۵۸

۸-۱-۷ مسائل اقتصادی ساخت:.. ۱۵۹

۸-۱-۸ قابلیت دسترسی به خدمات تأسیساتی:.. ۱۵۹

۸-۱-۹ نزدیکی و مجاورت با محیط تقاضای سفر هوایی:.. ۱۶۰

۸-۲ مکانیابی با استفاده از روش جایگشت (پرماتاسیون):. ۱۶۰

۸-۲-۱ مقیاس اندازه گیری شاخص ها:.. ۱۶۱

۸-۲-۲ استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز:.. ۱۶۲

۸-۲-۳ تعیین تعداد گزینه ها: ………………………………………………………………………………… ۱۶۳

۸-۲-۴ آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل:.. ۱۶۳

۸-۲-۵ محاسبه وزن شاخص ها:.. ۱۶۵

۸-۲-۶ نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی:.. ۱۶۶

۸-۲-۷ جمع بندی: ……………………………………………………………………………….   ۱۶۸

۹-تدوین برنامه ی فیزیکی: ………………………………………………………………………………… ۱۶۹

۹-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………….   ۱۶۹

۹-۲ عملکرد و اجزاء اصلی متشکله ترمینال:.. ۱۶۹

۹-۲-۱ فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی:.. ۱۷۰

۹-۲-۱-۱ محوطه مقابل ترمینال:. ۱۷۰

۹-۲-۱-۲ محوطه کنترل امینتی:.. ۱۷۱

۹-۲-۱-۳ سالن عمومی خروجی:.. ۱۷۲

۹-۲-۱-۴ محوطه کنترل گمرکی:.. ۱۷۲

۹-۲-۱-۵ محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر:.. ۱۷۳

۹-۲-۱-۶ محوطه کنترل گذرنامه:. ۱۷۴

۹-۲-۱-۷ فضاهای مختص خطوط هوایی:.. ۱۷۵

۹-۲-۲ فضاهای مختص واحدهای کنترل کننده مسافر و بار:.. ۱۷۸

۹-۲-۲-۱ واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی:.. ۱۷۸

۹-۲-۲-۲ واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی:.. ۱۷۹

۹-۲-۲-۳ واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر خدمه هواپیما:.. ۱۷۹

۹-۲-۲-۴ واحد کنترل گمرکی بارهای غیر مسافری:.. ۱۷۹

۹-۲-۲-۵ واحد کنترل گذرنامه واقع در مسیر مسافرین خروجی.. ۱۸۰

۹-۲-۲-۶ واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی.. ۱۸۰

۹-۲-۲-۷ واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی:.. ۱۸۰

۹-۲-۳ فضاهای مربوط به عملیات پشتیبانی:.. ۱۸۱

۹-۲-۳-۱ واحد اطلاعات پرواز و هوانوردی:.. ۱۸۱

۹-۲-۳-۲ واحد اطلاعات هواشناسی:.. ۱۸۱

۹-۲-۳-۳ فضاهای رفاهی و خدماتی مسافرین، مستقبلین و مشایعین:. ۱۸۱

۹-۲-۳-۳-۱ فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی:.. ۱۸۱

۹-۲-۳-۳-۲ فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی:.. ۱۸۲

۹-۲-۳-۳-۳ فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز:.. ۱۸۲

۹-۲-۳-۴ فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی، مکانیکی و الکتریکی و سایر تسهیلات لازم:  ۱۸۲

۹-۲-۳-۵ فضاهای ارتباطی: ……………………………………………………………………………….. ۱۸۳

۹-۲-۳-۶ فضاهای رفاهی کارکنان:.. ۱۸۳

۹-۲-۳-۷ پارکینگ ها: ………………………………………………………………………………… ۱۸۳

۹-۲-۳-۸ نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………… ۱۸۳

۹-۳ برنامه ریزی فیزیکی: ………………………………………………………………………………… ۱۸۴

۹-۳-۱ پیش بینی میزان حمل و نقل هوایی:.. ۱۸۴

۹-۳-۲روش های پیش بینی ترافیک هوایی :.. ۱۸۵

۹-۳-۲-۱ پیش بینی به روش اکستراپولاسیون:. ۱۸۵

۹-۳-۲-۲ پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت:.. ۱۸۶

۹-۳-۲-۳ مدل تعریف مارکت: ………………………………………………………………………………… ۱۸۶

۹-۳-۲-۴ مدل اقتصادسنجی: ……………………………………………………………………………….. ۱۸۷

۹-۳-۲-۵  پیش بینی به روش قضاوت مهندسی :.. ۱۸۷

۹-۳-۳ محاسبه مسافر ساعت اوج :.. ۱۸۷

۹-۳-۴ بررسی فضاها و تعیین ظرفیت عوامل مختلف:.. ۱۹۰

۹-۳-۴-۱ تعیین زیربنای تقریبی ترمینال:.. ۱۹۰

۹-۳-۴-۱-۱ تفکیک تقریبی فضای ترمینال فرودگاه بر حسب عملکرد:.. ۱۹۱

۹-۳-۴-۲ محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی :.. ۱۹۲

۹-۳-۴-۲-۱ طول و سطح پیاده روی مقابل ترمینال :.. ۱۹۲

۹-۳-۴-۲-۲ محوطه کنترل امنیت عمومی :.. ۱۹۳

۹-۳-۴-۲-۳ سطح سالن عمومی خروجی:.. ۱۹۵

۹-۳-۴-۲-۴ محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر:.. ۱۹۶

۹-۳-۴-۲-۵ محوطه کنترل کارت پرواز و بلیط مسافرین:.. ۱۹۸

۹-۳-۴-۲-۶ سطح سالن عمومی انتظار (سالن ترانزیت):. ۱۹۹

۹-۳-۴-۲-۷ سطح محوطه کنترل امنیتی پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز:   ۱۹۹

۹-۳-۴-۲-۸ سطح کریدور: ………………………………………………………………………………… ۲۰۱

۹-۳-۴-۳ محاسبه فضاهای واقع در مسیر مسافرین پروازهای ورودی:.. ۲۰۲

۹-۳-۴-۳-۱ سطح محوطه کنترل بهداشتی:. ۲۰۲

۹-۳-۴-۳-۲ سطح محوطه کنترل گذرنامه:. ۲۰۳

۹-۳-۴-۳-۳ سطح دریافت بار :.. ۲۰۴

۹-۳-۴-۳-۴  سطح محوطه کنترل گمرکی :.. ۲۰۶

۹-۳-۴-۳-۵  سطح سالن عمومی ورودی :.. ۲۰۷

۹-۳-۴-۳-۶  محاسبه فضاهای واقع در مسیر بار:.. ۲۰۸

۹-۳-۴-۳-۶-۱ سطح سالن بار (تفکیک و تجمیع بارهای خروجی به روش دستی):   ۲۰۹

۱۰-برایند مطالعات در قالب ارائه طراحی:.. ۲۱۱

۱۰-۱ ایده های طراحی: ……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۱

۱۰-۱-۱ خوانایی فضایی: …………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۱

۱۰-۲ سازه: ………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۱

۱۰-۳ تاسیسات: ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۱

۱۰-۴ دیاگرام های طرح: …………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۴

۱۰-۵ معرفی طرح: ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۵

 

 

فهرست جداول

 

 

جدول ۲-۱: مقایسه عملکردی کلی شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی   ۱۵

جدول ۲-۲: مقایسه عملکردی سالانه شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای بین المللی. ۱۶

جدول۳-۱: انواع تسهیلات پایانه ای مورد تقاضای مسافران مختلف.. ۳۹

جدول۳-۲: فضای برآوردی لازم برای بخشهای مختلف ساختمان پایانه.. ۵۲

جدول ۸-۱: تبدیل ارزش شاخص های کیفی به شاخص های کمی.. ۱۶۲

جدول ۸-۲: ارزش کمی شاخص ها و نوع تاثیر آنها.. ۱۶۴

جدول ۸-۳: مقدار  Pi هر یک از شاخص های گزینه ها.. ۱۶۵

جدول ۸-۴: مقادیر Ej و dj و wj هر کدام از گزینه ها.. ۱۶۶

جدول۸-۵: مقادیر ارزش هر جایگشت.. ۱۶۷

جدول ۹-۱: مسافر ساعت اوج به تفکیک ورودی و خروجی.. ۱۹۰

جدول ۹-۲: درصد فضاهای مختلف در ترمینال.. ۱۹۱

 

 

فهرست تصاویر

 

 

شکل۲-۱: مسیر هوایی تقرب باند، راستای محوری حرکت هواپیما و زاویه ی عرضی   ۲۵

شکل۲-۲: تصویر شماتیک محدوده ی خدمات راداری یک فرودگاه.. ۲۹

شکل۳-۱: اجزای سیستم پایانه ی مسافری.. ۳۷

شکل ۳-۲:  نمودار مدل شبیه سازی روند پردازش مسافران خروجی.. ۴۳

شکل ۳-۳: شکل و پلان پیشخوان های متداول فروش بلیط.. ۴۵

شکل ۳-۴ : طرح های متداول محلهای کنترل امنیتی.. ۴۶

شکل۳-۵: پلان سالن پروازی.. ۴۷

شکل ۳-۶: تجهیزات مکانیزه ی مرسوم مطالبه و تحویل جامه دان فرودگاه ها   ۴۸

شکل ۳-۷: نمودار برآورد طول خطی لازم برای محل مطالبه و تحویل بار فرودگاه ها   ۴۹

شکل ۳-۸: انواع طرح های پایانه های مسافری.. ۵۳

شکل۳-۹ : انواع طرح های عمودی پایانه ها:.. ۵۶

شکل ۳-۱۰(الف): سیستم پایانه ی چند طبقه ای پردازش مسافر همراه با پارکینگ در مجاورت آن. ۵۷

شکل۳-۱۰(ب): سیستم پایانه ی چند طبقه ای پردازش مسافر همراه با پارکینگ در بالای ساختمان آن. ۵۷

شکل ۳-۱۱:طرح های مطلوب محوطه پایانه برای انواع فرودگاه ها با تقاضاهای مختلف. ۵۸

شکل ۳-۱۲ : انواع توقف هواپیماها در محوطه ی توقفگاه.. ۵۸

شکل۳-۱۳ : چگونگی توقف و گردش هواپیما در محل جایگاه توقف (گیت)   ۶۱

شکل۳-۱۴ : یک نوع پل ارتباطی انتقال مسافر به هواپیما.. ۶۱

شکل۳-۱۵: نوعی از وسایل نقلیه ی جمعی مخصوص انتقال مسافران.. ۶۲

شکل۴-۱ : نمودار جریان بار در یک پایانه ی بار دارای حداکثر تسهیلات ممکن   ۶۴

شکل۴-۲ : نمودار جریان ترابری کالا در پایانه ی بار هوایی.. ۶۵

شکل۴-۳: تغییرات در روش حمل بار.. ۶۷

شکل۴-۴: طرح پایانه ی بار هوایی با عملیات پردازش دستی.. ۶۸

شکل ۴-۵ : طرح پایانه ی بار هوایی با عملیات پردازش خودکار.. ۶۸

شکل۴-۶ : الگوی عملیاتی عناصر پایانه ی بار هوایی.. ۷۱

شکل۴-۷ : مقطع عرضی یک پایانه ی بار هوایی در مراحل مختلف توسعه   ۷۱

شکل ۴-۸ : ابعاد فضای بارگیری و باراندازی در محوطه توقفگاه هواپیما در پایانه بار. ۸۰

شکل ۵-۱: فرودگاه امام.. ۸۳

شکل ۵-۲: سایت فرودگاه امام.. ۸۴

شکل ۵-۳: پایانه مسافری فرودگاه امام.. ۸۴

شکل ۵-۴: نمای داخلی پایانه مسافری فرودگاه امام.. ۸۵

شکل ۵-۵: نمای داخلی پایانه مسافری فرودگاه امام.. ۸۶

شکل ۵-۶: جانمایی طبقه دوم فرودگاه امام.. ۸۷

شکل ۵-۷: جانمایی طبقه اول فرودگاه امام.. ۸۸

شکل ۵-۸: جانمایی طبقه همکف فرودگاه امام.. ۸۹

شکل ۵-۹: برج مراقبت فرودگاه امام.. ۹۴

شکل ۵-۱۰: بخشی از فرودگاه شهید دستغیب شیراز.. ۹۵

شکل ۵-۱۱: عکس هوایی از فرودگاه شهید دستغیب شیراز.. ۹۵

شکل ۵-۱۲: پایانه پروازهای داخلی فرودگاه شهید دستغیب شیراز.. ۹۸

شکل ۵-۱۳: سالن عمومی پروازهای بین المللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز   ۹۹

شکل ۵-۱۴: فرودگاه کانسای ژاپن.. ۱۰۲

شکل ۵-۱۵: فرودگاه کانسای ژاپن.. ۱۰۲

شکل ۵-۱۶: جزیره مصنوعی فرودگاه کانسای ژاپن.. ۱۰۳

شکل ۵-۱۷: پل ارتباطی جزیره مصنوعی فرودگاه کانسای ژاپن.. ۱۰۳

شکل ۵-۱۸: جلوخان فرودگاه کانسای ژاپن.. ۱۰۴

شکل ۵-۱۹: ترمینال فرودگاه کانسای ژاپن.. ۱۰۵

شکل ۵-۲۰: سقف ترمینال فرودگاه کانسای ژاپن.. ۱۰۵

شکل ۵-۲۱: سازه فرودگاه کانسای ژاپن.. ۱۰۷

شکل ۵-۲۲: فرودگاه سوندیاک اسپانیا.. ۱۰۸

شکل ۵-۲۳: فرودگاه سوندیاک اسپانیا.. ۱۰۸

شکل ۵-۲۴: فضای داخلی پایانه فرودگاه سوندیاک اسپانیا.. ۱۰۹

شکل ۵-۲۵: فضای داخلی فرودگاه سوندیاک اسپانیا.. ۱۱۰

شکل ۵-۲۶: سازه فرودگاه سوندیاک اسپانیا.. ۱۱۰

شکل ۵-۲۷: سازه فرودگاه سوندیاک اسپانیا.. ۱۱۱

شکل ۵-۲۸: فرودگاه کوالالامپور مالزی.. ۱۱۲

شکل ۵-۲۹: فرودگاه کوالالامپور مالزی.. ۱۱۳

شکل ۵-۳۰: ترمینال فرودگاه کوالالامپور مالزی.. ۱۱۴

شکل ۵-۳۱: سازه فرودگاه کوالالامپور مالزی.. ۱۱۵

شکل ۷-۱: تقسیمات سیاسی استان فارس.. ۱۴۱

شکل ۸-۱: مراحل اجرایی مدل مکان یابی فرودگاه.. ۱۶۲

شکل ۸-۲: موقعیت سایت های انتخاب شده بر روی عکس هوایی شهر شیراز   ۱۶۳

شکل ۹-۱: مسیر مسافرین پروازهای خروجی از فرودگاه (از محور اصلی دسترسی تا محوطه مقابل ترمینال). ۱۷۱

 

 

مقدمه:

 

 

ساخت فرودگاه جزء آمایش های بزرگ محسوب می شود. فرودگاه ها به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند. فرودگاههای اولیه کشور ما که عمدتاً در دهه های ۱۳۱۰– ۱۳۰۰ شمسی ساخته شدند، بدون مطالعات کافی و صرفاً به عنوان مکانی باز، برای نشست و برخاست هواپیماهای آن زمان در نظر گرفته شده بودند.

در حال حاضر مطالعات و تحقیقات درمورد مسئله فرودگاه بسیار گسترده و توجه به آن بسیار ضروری شده است. دکتر محمود صفارزاده و غلامرضا معصومی در کتاب برنامه ریزی و طراحی فرودگاه (۱۳۸۷) به طور ویژه به بررسی طراحی فرودگاه از روش تحقیق، انتخاب سایت، دیاگرام و استادندارد های فضایی تا طراحی آن پرداخته اند. همچنین افراد دیگری به بحث های تخصصی تری در این مورد پرداخته اند مانند، رحیم سرورکه در مقاله “ارزیابی مکان یابی جغرافیایی فرودگاه های کشور بر اساس مولفه های اقلیم و توپوگرافی”، به عوامل تاثیر گذار بر مکان یابی فرودگاه اشاره کرده است. همچنین مقالات متعددی به بررسی نمونه های ساخته شده در این زمینه اختصاص داده شده است.

اما در پژوهش اخیر به بررسی کامل فضای فرودگاه  و عوامل موثر بر فرودگاه وهمچنین عوامل تاثیرپذیر از آن پرداخته خواهد شد و در آن به کیفیت های فضایی مطلوب در ارائه بهتر خدمات در فرودگاه توجه خواهد شد و به فرودگاه به جای صرفا یک ساختمان پایانه ی حمل ونقلی به گونه ای دیگر نگاه خواهد شد به طوری که آن را به عنوان معرف اقتصاد و پیشرفت شهر معرفی خواهد کرد و نقش آن را در توسعه ی اقتصادی و تبدیل شهر شیراز به یک قطب اقتصادی و فرهنگی بزرگ در منطقه خاورمیانه با توجه به پتانسیل های موجود نشان خواهد داد.