دانشکده هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

 

 

چکیده:

 

صنعت حمل ونقل هوایی در میان صنایع مختلف  اهمیت قابل توجهی دارد. فرودگاه به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند. فرودگاههای اولیه کشور که عمدتاً در دهه های ۱۳۱۰– ۱۳۰۰ شمسی ساخته شدند، بدون مطالعات کافی و صرفاً به عنوان مکانی باز، برای نشست و برخاست هواپیماهای آن زمان در نظر گرفته شده بودند. از این رو هدف از این پژوهش بنیادی-کاربردی یافتن معیارها و استانداردهای طراحی پایانه فرودگاه و یافتن معیارهایی برای مکان یابی درست آن است، زیرا در پی مکان یابی نادرست آن صدمات مالی و جانی جبران ناپذیری باعث می شود.

در این پژوهش تحلیلی ابتدا به صورت کمی به بررسی فضاهای تشکیل دهنده فرودگاه و استانداردهای آن پرداخته شد و سپس به روش کیفی ویژگی های نمونه های موردی داخلی و خارجی فرودگاه را مقایسه کرده و بعد از تجزیه و تحلیل، اطلاعات جمع آوری شده و برنامه فیزیکی طرح تدوین شد. سپس با روش جایگشت(روش علمی که باعث کاهش خطای انسانی در انتخاب مکان مناسب می شود) بهترین سایت را انتخاب نموده و پس از آن روند طراحی را با جانمایی فضاها و ارائه دیاگرام ها  ادامه داده و در پی آن طراحی کامل مجموعه با توجه به سیرکولاسیون و عملکردها و ایده سیالیت وخوانایی فضا انجام شد.

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-کلیات: …………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱ مقدمه و طرح موضوع: …………………………………………………………………………………………۲

۱-۲ طرح مسئله و ضرورت تحقیق: ………………………………………………………………………………..۳

۱-۳ هدف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………۴

۱-۴ سئوالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………..۵

۱-۵ پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: …………………………………………………………………………….۵

۱-۶ فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: …………………………………………………………………………………۶

۱-۷ روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۸ مراحل تحقیق: ……………………………………………………………………………….   ۷

۲-صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی): ………………………………………………………………………۸

۲-۱ تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی:.. ۸

۲-۱-۱ پیشینه هوانوردی: ………………………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۲ تاریخچه ظهور فرودگاه: …………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۳ فرودگاه در قرن بیستم: …………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۴ حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران :.. ۱۴

۲-۱-۵  سازمانهای حمل و نقل هوایی و وظایف آنها:.. ۱۶

۲-۱-۵-۱ سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو):. ۱۶

۲-۱-۵-۲ سازمان هوانوردی فدرال (FAA):.. 17

2-1-5-3 سازمانهای منطقه ای:.. ۱۸

۲-۲  اقتصاد فرودگاه: ……………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۱ چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران:.. ۱۹

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت:   ۲۰

۲-۲-۱-۲ سرمایه گذاری در ناوگان:.. ۲۰

۲-۲-۱-۳ ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی:.. ۲۱

۲-۲-۱-۴ سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی:.. ۲۱

۲-۲-۱-۵ تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص:.. ۲۲

۲-۲-۲ ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی:. ۲۲

۲-۳ اصطلاحات مهم هوانوردی:.. ۲۳

۲-۳-۱ شرایط جوی استاندارد: …………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۲ ارتفاع فشاری: …………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۳-۳ سرعت هواپیما: …………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳-۴ باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما:   ۲۴

۲-۴ کنترل ترافیک هوایی: ……………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۴-۱ اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی:.. ۲۵

۲-۴-۱-۱ تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی:.. ۲۶

۲-۴-۱-۲ محدوده کنترل پایانه:.. ۲۷

۲-۴-۱-۳ محدوده خدمات راداری فرودگاه:.. ۲۷

۲-۴-۱-۴ طبقه بندی فضاهای هوایی:.. ۲۸

۲-۴-۱-۴-۱ فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت:.. ۲۸

۲-۴-۱-۴-۲ فضای هوای کلاسB   یا محدوده ی کنترل پایانه:.. ۲۸

۲-۴-۱-۴-۳ فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه:   ۲۸

۲-۴-۱-۴-۴ فضای هوایی کلاس D:.. 29

2-4-1-4-5 فضای هوایی کلاس E:.. 29

2-4-1-4-6 فضای هوایی کلاس  Gیا فضای هوایی بدون کنترل:.. ۳۰

۲-۴-۲ اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی:.. ۳۰

۲-۴-۲-۱ مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی:.. ۳۱

۲-۴-۲-۲ تسهیلات کنترل تقرب پایانه:.. ۳۱

۲-۴-۲-۳ برج مراقبت ترافیک فرودگاه:.. ۳۱

۲-۴-۲-۴ ایستگاههای خدمات پروازی:.. ۳۲

۲-۴-۳ مشخصات طرح هوا – فضای ایران:.. ۳۲

۳-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه:   ۳۴

۳-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۲ اجزای سیستم پایانه مسافری:.. ۳۴

۳-۲-۱ بخش ارتباطی و دسترسی:.. ۳۵

۳-۲-۲ بخش پردازش مسافران:.. ۳۶

۳-۲-۳ بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی:.. ۳۶

۳-۳ ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری:.. ۳۸

۳-۳-۱ اهداف طراحی: ……………………………………………………………………………………………۳۸

۳-۴ فرآیند برنامه ریزی پایانه: ………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۴-۱ مراحل و معیارهای برنامه ریزی:.. ۴۰

۳-۴-۲-۱ مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی:.. ۴۱

۳-۴-۲-۲ محوطه ی جلوخان پایانه:.. ۴۱

۳-۴-۲-۳ مجموعه راههای دسترسی:.. ۴۱

۳-۴-۲-۴ پارکینگ: ………………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۴-۲-۵ سیستم پردازش مسافر:.. ۴۲

۳-۴-۲-۶ راهروها و سالن ورودی:.. ۴۳

۳-۴-۲-۷ سالنهای عمومی پایانه:.. ۴۴

۳-۴-۲-۸ باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی:.. ۴۴

۳-۴-۲-۹ کنترل امنیتی: …………………………………………………………………………………………۴۵

۳-۴-۲-۱۰ سالنهای خروجی یا پرواز:.. ۴۶

۳-۴-۲-۱۱ تسهیلات تحویل جامه دان:.. ۴۷

۳-۴-۲-۱۲ سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه:.. ۴۸

۳-۴-۲-۱۳ تسهیلات بین المللی:.. ۴۹

۳-۴-۲-۱۴ فضاهای دیگر: ………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۴-۲-۱۵ الزامات کلی فضای مورد نیاز:.. ۵۲

۳-۵ اشکال مختلف پایانه ها: ……………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۵-۱ طرح انگشتی یا شاخه ای:.. ۵۳

۳-۵-۲ طرح اقماری: ……………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵-۳ طرح خطی : ………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۵-۴ طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه:.. ۵۴

۳-۵-۵ طرحهای ترکیبی: ………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۶ انواع طرحهای عمودی پایانه ها:.. ۵۵

۳-۷ انواع توقف هواپیما: ………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۷-۱ توقف با دماغه ی رو به داخل:.. ۵۹

۳-۷-۲ توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار:.. ۵۹

۳-۷-۳ توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار:.. ۵۹

۳-۷-۴ توقف موازی: ……………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۸ طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون):. ۶۰

۳-۹ انتقال مسافران به هواپیما: …………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار: ۶۳

۴-۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲ حمل و پردازش بار: ………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲-۱ اصول جریان بار: ………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۲-۲ اصول باربری: ……………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۳ انواع وسایل حمل بار: …………………………………………………………………………………….۶۶

۴-۲-۴ انواع فن آوری باربری: …………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۳ مکان یابی پایانه بار: …………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۴ الگوی طرح پایانه بار: ………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۵ اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار:.. ۷۲

۴-۶ مشخصات تسهیلات پایانه بار:.. ۷۲

۴-۶-۱ اجزای ساختمان پایانه بار:.. ۷۲

۴-۶-۲ درها و ورودیها: ……………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۶-۳ ستونها و موانع ثابت: ……………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۶-۴ ضوابط ارتفاع آزاد: ………………………………………………………………………………………..۷۵

۴-۶-۵ مشخصات کف انبار: ………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۷ اجزای پردازش بار خروجی پایانه:.. ۷۵

۴-۷-۱ محوطه پذیرش بار: ……………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۷-۲ محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار:.. ۷۶

۴-۷-۳ محوطه انبار بارهای فله خروجی:.. ۷۶

۴-۷-۴ محوطه نگهداری بارهای ویژه:.. ۷۶

۴-۷-۵ محوطه گمرک خروجی:.. ۷۷

۴-۷-۶ محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی:.. ۷۷

۴-۷-۷ محوطه پست: …………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۷-۸ محوطه اداری و مالی مراجعین:.. ۷۸

۴-۷-۹ محوطه باربندی: ………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۷-۱۰ محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی:.. ۷۹

۴-۷-۱۱ محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل:.. ۷۹

۴-۷-۱۲ محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری:.. ۷۹

۴-۸ اجزای پردازش بار ورودی پایانه:.. ۸۰

 

12000 تومان – خرید