پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. در رشته معماری گرایش معماری

عنوان

طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی

(مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز )

 

 

چکیده : 

از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در  فضاهای شهری جنبه جدید و نو در جامعه ایجاد کرده است می توان این گونه فضاها را در مکان های عمومی مانند مترو ها هم ایجاد کرد . توسعه و تحول صنعت حمل و نقل ریلی درون و برون شهری مستلزم شناخت واقعی از تمام ظریفیت ها و پتانسیل های بالقوه می باشد . اگر چه بخش حمل و نقل ، بحثی خدماتی به شمار می آید لکن به دلیل اهمیت بنیادی آن ، فعالیتی زیر بنایی محسوب گردیده و در صورت عدم توجه کافی به آن سایر بخش ها نیز دچار عقب ماندگی خواهد شد . رشد و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی و وجود مزیت های نسبی فرآوان آن نسبت به سایر روشهای عمومی حمل و نقل بیش از هر زمان دیگری مشاهده می گردد . با پیشرفت تکنولوژی قطارهای شهری در حال تغییر و تحول بوده و وظیفه حمل و نقل مسافران در اغلب شهرهای مهم دنیا را به عهده گرفته است . بر اساس آمارها ، همواره تقاضا در این بخش فزآینده است و با توجه به مزیت های ذاتی و منحصر به فرد حمل و نقل ریلی شدن تکنولوژی ساخت قطعات ، وجود سیستم های موثر در زمینه نگهداری ، تامین انرژی ، علائم و ارتباطات و تجهیزات ، مستلزم حمایت همه جانبه می باشد . امروزه ایستگاهها بصورت یک مرکز مهم شهری در آمده اند ، جایی که قابل مکث کردن ، معاشرت کردن ، خرید مایحتاج منزل و همچنین استفاده از تسهیلات متنوع می باشد . همچنین مترو ها به عنوان فضاهایی مد نظر قرار می گیرند که می توان در مواقع بحرانی نیز از آنها استفاده کرد .  همچنین به مترو به عنوان فضایی چند عملکردی نگاه  می شود .تا بتواند در شرایط ویژه استفاده های خاص را نیز پاسخگو باشد .

کلمات کلیدی :

مترو ، حمل و نقل ، انعطاف پذیر ، چند عملکردی ، فضای شهری

 

فهرست مطالب :

کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

مفاهیم پایه: نیاز، فضا و فرم…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶

:بیان مسئله تحقیق و بررسی آن…………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

مطالعه نمونه ها جهت دستیابی به راهکارها………………………………………………………………………………………………………..۳۰

قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲

-نتیجه گیری و ارائه راهکار………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

مراحل اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۱ تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۱-۱-بنا و معماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۱-۲-معماری و تمدن اسلامی ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۱-۳-خانه اعتقادات جمعی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۱-۴-فضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

۱-۵-زیبایی معماری اسلامی-ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۱-۵-۱-معماری دوران اسلامی- ایرانی………………………………………………………………………………………………………………۴۰

۱-۶-مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری اسلامی………………………………………………………………………………….۴۲

۱-۷فضاهای خانه در معماری ایرانی –اسلامی ………………………………………………………………………………………………….۴۳

۱-۸-معماری ایرانی –اسلامی معماری درونگرا………………………………………………………………………………………………….۴۵

۱-۸-۱-خصوصیات معماری درونگرا…………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۱-۸-۱-۱-امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۱-۸-۱-۲-محرمیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۱-۸-۱-۳-وحدث و کثرت………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

۱-۸-۱-۴-نظم و بی‌نظمی………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

۱-۸-۱-۵-گونه‌گونی و یکنواختی………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۱-۸-۱-۶-مرکزیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۱-۸-۱-۷-ابهام و ایهام………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۱-۸-۱-۸-تعادل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

۱-۸-۱-۹-تنوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۱-۸-۱-۱۰-چند کارکردی بودن فضاها و عناصر……………………………………………………………………………………………..۵۰

۱-۸-۱-۱-۱۱- پرهیز از اسراف………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۱-۹-رویکرد ایرانی- اسلامی در شهرسازی…………………………………………………………………………………………………………۵۱

۱-۱۰- معماری ایرانی –اسلامی (سنتی) و معماری مدرن ……………………………………………………………………………….۵۳

۱-۱۰-۱-مهم‌ترین ویژگی‌های معماری ایرانی –اسلامی(سنتی) و تفاوت آن با هنر و معماری مدرن …………..۵۳

۱-۱۰-۲- پاسخ به نیاز انسان  در یک اثر معماری ……………………………………………………………………………………………۵۴

۱-۱۰-۳-دنیای جدید و معماری جدید………………………………………………………………………………………………………………۵۷

۱-۱۱-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

فصل دوم : مفاهیم پایه و مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………….۶۰

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱-تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۱-۱- فضای شهری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱-۲-انواع تقسیم بندی فضا………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۲-۲-۲-ارزش اجتماعی فضاهای عمومی……………………………………………………………………………………………………………۶۲

۲-۲-۳-فضای عمومی بستر تعاملات اجتماعی ………………………………………………………………………………………………….۶۴

۲-۲-۴-فضای عمومی و حیات جمعی ……………………………………………………………………………………………………………….۶۵

۲-۲-۵-فضای عمومی و هویت جمعی ………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۲-۲-۶-فضاهای عمومی به عنوان عوامل شناخت و هویت شهر ………………………………………………………………………۶۵

۲-۳-طبقه بندی ابعاد فضای عمومی در پاسخگویی به نیاز های انسان………………………………………………………….۶۶

۲-۳-۱-پاسخگویی کالبدی- فضایی………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۴-اصول برنامه ریزی شهری……………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۲-۴-۱-معیارهای برنامه ریزی شهری برای فضاهای عمومی ……………………………………………………………………………۶۶

۲-۵-فضاهای چندمنظوره(چند عملکردی)……………………………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۵-۱-چند عملکردی طراحی کردن فضاهای شهری…………………………………………………………………………………….۶۷

۲-۶-انعطاف پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۶-۱-تعریف و ماهیت انعطاف پذیری…………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲-۶-۲-نگاهی به پیشینه طراحی انعطاف پذیر ………………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۶-۳-ساختار فضاهای چند منظوره و منعطف ……………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۶-۳-۱-فضای متغیر …………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۲-۶-۳-۲-فضای نیمه ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۶-۳-۳- فضای ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

۲-۷-بررسی عملکرد در حوزه انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………………………..۷۲

۲-۷-۱بررسی نقش انعطاف پذیری در حفظ و حراست محیط زیست …………………………………………………………….۷۲

۲-۸-گونه های انعطاف پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۲-۸-۱ -تطبیق پذیری(جابجایی فصلی وروزانه)……………………………………………………………………………………………….۷۳

۲-۸-۲-تغییرپذیری تفکیک و تجمیع……………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۲-۸ -۳تنوع پذیری ( فضای چند عملکردی )………………………………………………………………………………………………….۷۳

۲-۹-تاریخچه مترو …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴

۲-۹-۱تعریف ایستگاه مترو …………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

۲-۹-۱-۱-فضای تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۲-۹-۱-۲-فضاهای فرصت یا مکث…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۲-۹-۱-۳-فضاهای حرکتی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۰-اولین مترو جهان …………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

۲-۱۰-۱-تاریخچه مترو جهان…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۲-۱۰-۲-مترو برای غیر مسافر ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۲-۱۰-۳-متروِ‍؛ جان پناه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۲-۱۱-ایستگاه‌های مترو………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۱۱-۱-کار مترو……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۱۲- مترو در تهران ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

۲-۱۳-تفاوت ساختاری ایستگاه ها و ورودی های مترو…………………………………………………………………….۸۳

۲-۱۴-عوامل موثر در تدوین ضوابط طراحی فضاهای پیرامون ورودی مترو…………………………………………..۸۵

۲-۱۴-۱- معیارها و ضوابط طراحی موجود در مورد طراحی بخش بیرونی ورودی های مترو………………………..۸۵

۲-۱۵-مزایای فضاها وتونل های مترو  …………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۲-۱۵-۱-عملکرد چندگانه فضاها وتونل های زیرزمینی و مترو ها………………………………………………………………….۸۸

۲-۱۵-۱-۱-کارکرد ارتباطی وحمل و نقل………………………………………………………………………………………………………۸۹

۲-۱۵-۱-۲-مراکز فرماندهی و کنترل……………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۲-۱۵-۱-۳-مراکز داده …………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

۲-۱۵-۱-۴-کاربری مراکز نگهداری اقلام،تجهیزات ،دارو و مراکز صنعتی و تولیدی زیرزمینی ………………….۹۰

۲-۱۵-۱-۵-کاربری مراکزدرمانی……………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۲-۱۶-جایگاه ایستگاه های مترو در منظر شهری …………………………………………………………………………………………….۹۳

۲-۱۷-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی …………………………………………………………………………………………………..۹۷

۳- نمونه های خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۳-۱-مترو مسکو: موزه زیرزمینی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸

۳-۱-۱-تاریخچه مترو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۳-۱-۲-مشخصات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۳-۲- مترو نیویورک سیتی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۳-۳- متروی پکن……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۳-۳-۱-تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۳-۳-۲-ساعت کار………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۳-۳-۳-خطوط مترو……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۳-۳-۴-بلیط…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۳-۳-۵-زباله به جای بلیط………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۳-۴- ایستگاه متروی امام خمینی…………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۳-۴-۱-مشخصات………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۳-۴-۲-ورودی‌ها……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۳-۴-۳- مشخصات عمومی ایستگاه ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۳-۵- مترو مفتح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۳-۵-۱-مشخصات عمومی ایستگاه …………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

فصل چهارم  : کلیات جغرافیایی ، تاریخی……………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۴-۱- :جغرافیای طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۴-۱-۱ موقعیت و حدود شهرتهران و تقسیمات آن……………………………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۱-۲- شناخت طبیعی ، ناهمواریها……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۴-۱-۳- آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۴-۱-۴- بادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۱-۵-منابع تامین آب تهران………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۱-۶-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۱-۷-زلزله خیزی در استان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

۴-۱-۸- جغرافیای  اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۱-۸-۱-  تاثیر عوامل اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۱-۸-۲-  تاثیر تابش آفتاب بر ساختمان ………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۴-۱-۸-۳-عامل باد بر شکل ساختمان…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۴-۲-بخش دوم:جغرافیای انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۴-۲-۱- ترکیب جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

.۴-۲-۲- مذهب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۲-۳- زبان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۴-۳-معرفی منطقه ۵  تهران ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۳-۱-محدوده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۳-۲-جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

۴-۳-۳-تقسمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات ) ………………………………………………………………………………..۱۲۴

۴-۴-معرفی شهرک اکباتان …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴

۴-۴-۱-تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۴-۴-۲-ساختار……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۴-۴-۳-هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان………………………………………………………………………………..۱۲۷

۴-۴-۴-مکان‌های عمومی شهرک اکباتان……………………………………………………………………………………۱۲۹

۴-۴-۵-ورزشگاه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۴-۴-۶-گرافیتی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

۴-۵- تحلیل مترو ارم سبز ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

فصل پنجم : برنامه فیزیکی طرح …………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷

۵- استاندارد ها و ضوابط طراحی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۵-۱-جا به جایی درونی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۵-۱-۱-گلوگاههای کنترل ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۵-۱-۲-دسترسی به سکو ها – پله ها……………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

۵-۲- انواع سکوها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰

۵-۲-۱-حوزه امنیت سکو…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۵-۲-۲-حوزه ذخیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲

۵-۲-۳-حوزه امد و شد مسافرین ……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

۵-۲-۴-حوزه تجهیزات سکو …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

۵-۳-فضاهای نشستن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۳

۵-۳-۱-فضاهای اداری …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۵-۴-عبور و مرور عابران پیاده ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

۵-۵-ملاحظات عملی در طراحی ایستگاه مترو……………………………………………………………………………………………….۱۴۴

۵-۵-۱-جابجایی بیرونی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۴

۵-۵-۲-جابجایی درونی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۶

۵-۶-نواحی اصلی عملکردی ایستگاه در حالت کلی………………………………………………………………………………………..۱۴۶

۵-۶-۱-هال اصلی و انتظار ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

۵-۶-۲-بخش فروش بلیط……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۸

۵-۶-۳-سکوها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

۵-۶-۴-مراکز تجاری در ایستگاه ها ……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

۵-۶-۵-اعلانات و اطلاع رسانی سفر………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۰

۵-۶-۶-تامین ایمنی و امنیت………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱

۵-۶-۷-کنترل صدا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

۵-۶-۸-تبلیغات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۳

۵-۶-۸-۱-راه های دسترسی و ورودی ایستگاه ……………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۵-۶-۸-۲-بخش اطلاع رسانی بلیط………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

۵-۶-۸-۳-بخش تجار و انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۴

۵-۶-۸-۴-سکو و محل سوار شدن………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴

۵-۷- کارهای هنری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵

۵-۸-تاسیسات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۵-۸-۱-تاسیسات برقی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶

۵-۸-۲-تاسیسات تهیویه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷

۵-۸-۳- اتاق های تاسیسات برقی……………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

۵-۸-۳-۱-برق اضطراری ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

۵-۸-۳-۲-تاسیسات مربوط به آتش سوزی …………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

۵-۸-۳-۳-سیستم اعلام حریق ………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

۵-۸-۳-۴-سیستم اطفای حریق …………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۹

۵-۹- سازه بنا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

۵-۱۰-برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۲

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۳

فهرست منابع و مواخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۴-۱ جمعیت و مساحت شهر تهران طی سالهای سرشماری………………………… …………………………………..۱۲۰

جدول۴-۲ روند رشد جمعیت شهر تهران طی سالهای سرشماری…………………………………………………………………۱۲۰

جدول۵-۱ زیر استاندارد پله ها را برای دسترسی به سکو ……………………………………………………………………………..۱۳۹

جدول ۵-۲استاندارد استفاده از سطوح شیب دار برای دسترسی به سکو ها………………………………………………….۱۴۰

جدول ۵-۳ابعاد مورد نیاز برای انواع سکوها…………………………………………………………………………………………………….۱۴۱

فهرست عکس ها

شکل ۲-۱-فضای چند عملکردی ………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

شکل ۳-۱- مترومسکو ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

شکل ۳-۲- مترو مسکو…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

شکل ۳-۳- مترو مسکو…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

شکل ۳-۴-مترو نیویورک ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

شکل ۳-۵-مترو نیویورک ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

شکل ۳-۶-مترو پکن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

شکل ۳-۷-مترو مفتح ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

عکس۴-۱- موقعیت استان تهران در نقشه……………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

عکس۴-۲-نقشه ناهمواریهای استان تهران…………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

عکس ۴-۳- نقشه گسترش شهر تهران …………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

عکس ۴-۴-محدوده منطقه ۵ …………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

عکس  ۴-۵-عکس هوایی شهرک اکباتان ………………………………………………………………………………………………………۱۲۹

عکس ۴-۶-عکس هوایی شهرک اکباتان  ………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

عکس ۴-۷-نقاشی های گرافیکی شهرک اکباتان  ………………………………………………………………………………………….۱۳۱

عکس ۴-۸-عکس هوایی مترو ارم سبز …………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲

عکس ۴-۹-عکس های مترو ارم سبز ……………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲

عکس ۵-۱—گلوگاه کنترل مترو ……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

عکس ۵-۲-دسترسی به سکو ها و پله ……………………………………………………………………………………………………………۱۳۹

عکس ۵-۳-انواع سکوها …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

عکس ۵-۴-فضاهای نشستن…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

عکس ۵-۵ایستگاه حومه ای با میدان باز شهریب و فضاسازی در ورودی آن ………………………………………………..۱۴۵

عکس ۵-۶سایبان ها موجی  و زیبا  در ایستگاه رتردام ………………………………………………………………………………….۱۴۵

عکس ۵-۷فضای اصلی و انتظار………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

عکس ۵-۸ فروش بلیط…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹

عکس ۵-۹ فضای تجاری …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۰

عکس ۵-۱۰-تبلیغات و اطلاع رسانی………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱

عکس ۵-۱۱ کارهای هنری در مترو ……………………………………………………………………………………………………………….۱۵۵

 

فهرست نقشه ها

نقشه پلان مجموعه ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۹-۱۷۰

نقشه نماو نما………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۱-۱۷۲

 

 

مقدمه:

از سالیان دور  در ایران باستان شاهد هنر آفرینی معمارانی بودیم که به جهت فراهم آوردن رفاه و آسایش فرد ساکن در فضا به توجه و اهمیت دادن کوچکترین نیازهای وی پرداخته و خلاقیت های شگفت انگیزی را ارئه کردند. که این مهم تنها به دلیل فرهنگ غنی ایرانیان است. فرهنگی که بیانگر اهمیت فرد و خانواده در اجتماع می باشد. چنانچه به نیازهای خانواده ( کوچکترین واحد ساختاری جامعه ) پاسخ داده شود و سلامت روحی ایشان تامین گردد، سلامت اجتماع نیز تامین خواهد شد. پاسخگویی به نیازهای خانواده مستلزم ایجاد فضاهای مورد نیاز آنان است. چه بسا هنرمندان و معماران ایرانی که به طول سالیان دراز به خلق این گونه فضاها پرداختند. بنابراین فرایند طراحی، در معماری اصیل اسلامی ایرانی از نیاز آغاز شده و به فرم خاتمه می یابد. (شکل ۱ )  و این فرایند نمادی از تبعیت انسان از طبیعت می باشد.

 

12000 تومان – خرید