پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته مهندسی معماری(M.A )

عنوان:

طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….َ. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….۵

۱-۴- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵-سئوالات وفرضیه ها…………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۱- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵-۲-فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۶-۱-تعریف پیری…………………………………………………………………………………………….۹

۱-۶-۲-سن پیری………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۶-۳-فرهنگ پیری……………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۶-۴-مفهوم سالمندی………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۶-۵-سن سالمندی…………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۶-۶-مفهوم سرپناه……………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۶-۷-آسایشگاه………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۶-۸-آسایشگاه سالمندان…………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۶-۹-آسایشگاه معلولین جسمی…………………………………………………………………………۱۳

۱-۶-۱۰-آسایشگاه روانی…………………………………………………………………………………….۱۳

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱- رضایتمندی ………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۱-مفهوم رضایتمندی ………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۲-رضایتمندی سکونتی………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۱-۳-رویکرد سنجش میزان رضایتمندی سکونتی………………………………………………..۱۶

۲-۱-۴-عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر رضایتمندی سکونتی………………………………….۱۸

۲-۱-۴-۱-رضایت از کیفیت بخش ها و عوامل فیزیکی………………………………………۱۸

۲-۱-۴-۲-تاثیرات شخصی و رضایت………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۴-۳-تاثیرات اجتماعی و رضایت……………………………………………………………..۱۹

۲-۱-۴-۴-تأثیرات فرهنگی و رضایت………………………………………………………………۱۹

۲-۱-۴-۵-تاثیر طبیعت بر رضایت……………………………………………………………………۲۰

۲-۲- سرای سالمندان…………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۲-۱-پیدایش و تجربه سراهای سالمندان در جهان……………………………………………..۲۱

۲-۲-۲-پیدایش سراهای سالمندان در ایران…………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۳-انواع سرای سالمندان در ایران………………………………………………………………….۲۴

۲-۳-مخاطب شناسی………………………………………………………………………………… …………۲۶

۲-۳-۱-دیدگاه عمومی از پیری…………………………………………………………………………..۲۶

۲-۳-۲-دیدگاه سالمند موفق(بیلتز ۱۹۹۰) ……………………………………………………………۲۷

۲-۳-۳-نظریات مرتبط با سالمندان……………………………………………………………………..۲۸

۲-۳-۳-۱- نظریه مک کئون…………………………………………………………………………..۲۸

۲-۳-۳-۲- نظریه استرهلر……………………………………………………………………………..۲۸

۲-۳-۳-۳-نظریه آشوف………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۳-۳-۴- نظریه کولاژن………………………………………………………………………………۲۹

۲-۳-۳-۵- نظریه اسکلروز……………………………………………………………………………۲۹

۲-۳-۳-۶- نظریه تاثیر عوامل محیطی در پیدایش مکانیزم پیری…………………………۲۹

۲-۳-۴-بیماری های روانی سالمندان و و رکود فعالیت های ذهنی…………………………۲۹

۲-۳-۴-۱-دلیریوم یا روان‌آشفتگی ………………………………………………………………..۳۰

۲-۳-۴-۲-دمانس ……………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۳-۴-۳-آلزایمر………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۳-۴-۴-اختلالات افسردگی در سالمندان…………………………………………………….۳۰

۲-۳-۵-اختلالات جسمی در سالمندان………………………………………………………………۳۱

۲-۳-۵-۱-اختلالات خواب………………………………………………………………………….۳۱

۲-۳-۵-۲-اختلال بینایی و کاهش اطمینان ……………………………………………………..۳۱

۲-۳-۵-۳-اختلال شنوایی و بویایی……………………………………………………………….۳۲

۲-۳-۶ -تحولات روحی در سالمندان……………………………………………………………….۳۲

۲-۳-۶-۱-سلامت عاطفی ………………………………………………………………………….۳۳

۲-۳-۶-۲-نشانه هایی از خویشتن، هویت در آینده ……………………………………….۳۳

۲-۳-۶-۳-احساس تنهایی ………………………………………………………………………….۳۳

۲-۳- ۷- عوامل موثر بر رضایتمندی سالمندان ………………………………………………….۳۳

۲-۳-۷-۱-نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت از آن…………………………………….۳۳

۲-۳-۷-۲-ارتباط سبک زندگی مطلوب و رضایت از زندگی……………………………۳۴

۲-۳-۷-۳-ارتباط معنویت در دوران سالمندی و رضایت از زندگی……………………۳۵

۲-۳-۷-۴-ارتباط مشارکت در اجتماع و رضایت از زندگی………………………………۳۵

۲-۳-۷-۵-ارتباط موسیقی بر افزایش رضایت…………………………………………………۳۵

۲-۳-۷-۶-ارتباط خودکارآمدی و رضایتمندی………………………………………………..۳۶

۲-۳-۷-۷-آفرینش رویدادهای مثبت با محیط جهت رضایتمندی سالمندان…………۳۷

۲-۳-۸-نارضایتی شناختی سالمندان در محیط ……………………………………………………۳۸

۲-۳-۸-۱-آشنایی محیط ……………………………………………………………………………..۳۸

۲-۳-۸-۲-حفظ تمرکز در محیط ………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۸-۳-مسیریابی…………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۹-مشخصات فضایی مطلوب  در جهت رضایتمندی و سلامت سالمندان……….۴۰

۲-۳-۹-۱- بخش ها و تجهیزات ضروری در سرای سالمندان ………………………….۴۰

۲-۳-۹-۲-آسایش حرارتی و برودتی سالمندان……………………………………………….۴۱

۲-۳-۹-۳-نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان……………..۴۳

۲-۳-۹-۴-فضای سبز………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۳-۱۰-مشخصات بصری و روانی مطلوب محیط برای رضایت سالمندان………….۴۶

۲-۳-۱۰-۱-راه یابی و دسترسی………………………………………………………………….۴۶

۲-۳-۱۰-۲-ایمنی و امنیت ………………………………………………………………………..۴۶

۲-۳-۱۰-۳-آسایش ………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۳-۱۰-۴-پویایی و جذابیت…………………………………………………………………….۴۷

۲-۳-۱۰-۵-هم آوایی با طبیعت………………………………………………………………….۴۷

۲-۳-۱۰-۶-رمز گرایی و ابهام…………………………………………………………………….۴۷

۲-۳-۱۰-۷-هویت ……………………………………………………………………………………۴۸

۲-۳-۱۰-۸-آزادی …………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۳-۱۰-۹-رویداد پذیری…………………………………………………………………………..۴۸

۲-۳-۱۰-۱۰-بوم گرایی………………………………………………………………………………۴۹

۲-۳-۱۰-۱۱-وحدت………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۳-۱۰-۱۲-نظم…………………………………………………………………………… ………..۴۹

۲-۳-۱۰-۱۳-خاطره ذهنی…………………………………………………………….. ………….۴۹

۲-۴-تحقیقات انجام گرفته……………………………………………………………………. ………….۵۰

۲-۵-مصادیق خانه سالمندان در جهان………………………………………………….. ……………۵۱

۲-۵-۱-تسهیلات جشنواره شهر خورشید……………………………………………. ………….۵۱

۲-۵-۲-طراحی خانه سالمندان در چارلتون ماساچوست…………………………. ……….۵۴

۲-۵-۲-۱-آنالیز سایت پلان…………………………………………………….. ……………….۵۵

۲-۵-۲-۲- پلان های ساختمان…………………………………………………. ………………۵۸

۲-۵-۲-۳-معرفی فضاها…………………………………………………………….. …………….۵۸

۲-۵-۳-  خانه سالمندان کانادا…………………………………………………………… ………….۵۹

۲-۵-۴- کریک ویو هوس……………………………………………………………… …………….۶۰

۲-۵-۵- خانه سبز……………………………………………………………………………. ………….۶۱

۲-۵-۶- مقایسه کلی مصادیق……………………………………………………………. ………….۶۲

۲-۵-۶-۱-  سایت پلان های خانه سالمندان……………………………………. ………….۶۲

۲-۵-۶-۲-  پلان و چیدمان سوئیت ها در خانه سالمندان……………………. ………..۶۳

۲-۵-۶-۳- پلان سوئیت ها در نمونه های کار شده……………………………. ………..۶۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………….. …………..۶۶

۳-۲ – روش تحقیق…………………………………………………………………………………. ……..۶۶

۳-۳ – مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………. …………۶۷

۳-۴ – جامعه آماری ………………………………………………………………………… …………….۶۸

۳-۵ –نمونه آماری …………………………………………………………………………………. ……..۶۹

۳-۶ – ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….. …………۶۹

۳-۷- مشخصات پرسشنامه…………………………………………………………………… ………..۷۰

۳-۷-۱-مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق…… …………۷۰

۳–۸ – روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………… ……….۷۰

۳-۸-۱- روایی………………………………………………………………………………….. …….۷۰

۳-۸-۲ –اعتبار یا پایایی………………………………………………………………….. ………..۷۱

۳-۹ – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………۷۱

۳-۱۰- تعریف متغیرها………………………………………………………………………… ……….۷۱

۳-۱۱-استفاده از استانداردهای طراحی…………………………………………………….. …….۷۳

۳-۱۱-۱-استاندارد درها……………………………………………………………………. ……..۷۳

۳-۱۱-۲-راه پله و سطوح شیب دار……………………………………………………. ……..۷۴

۳-۱۱-۳-میله‌های دستگرد……………………………………………………………… ………..۷۶

۳-۱۱-۴-حمام و دستشویی………………………………………………………….. ………….۷۶

۳-۱۱-۵-استاندارد حمام برای سالمندانی که نیاز به کمک دیگران دارند.. ……….۷۷

۳-۱۱-۶-پنجره ها………………………………………………………………………….. ………۷۷

۳-۱۱-۷-آسانسورها……………………………………………………………………. ………….۷۸

۳-۱۱-۸-دسترسی ها…………………………………………………………………….. ……….۷۹

۳-۱۱-۹-تابلوها ……………………………………………………………………………… …….۷۹

۳-۱۱-۱۰-راهروها و گذرگاه ها……………………………………………………… ……….۷۹

۳-۱۱-۱۱-آشپزخانه و غذاخوری ها………………………………………………… ………۸۰

۳-۱۱-۱۲-استاندارد تراس ها و فضای سبز………………………………………. ………۸۱

۳-۱۱-۱۳-روشنایی……………………………………………………………………… ………..۸۱

۳-۱۱-۱۴-فضاهای تجمع……………………………………………………………. ……….۸۲

۳-۱۱-۱۵-اتاق های خواب………………………………………………………….. ……….۸۲

۳-۱۱-۱۶-اتاق کارکنان و مدیران…………………………………………………… ………۸۲

۳-۱۱-۱۷-اتاق درمان……………………………………………………………………. ……..۸۳

۳-۱۱-۱۸-ورودی ها………………………………………………………………………… ….۸۳

۳-۱۱-۱۹-راه یابی در خانه سالمندان برای مبتلایان به آلزایمر……………… …….۸۴

۳-۱۱-۲۰-طراحی محیط های عمومی برای سالمندان…………………………. …….۸۵

۳-۱۱-۲۰-۱-مسیر های عابر پیاده سالمندان در محیط……………………. ……..۸۵

۳-۱۱-۲۰-۲-پارکینگ ها……………………………………………………………. ……..۸۶

۳-۱۱-۲۰-۳-شیب ها……………………………………………………………… ………..۸۷

۳-۱۱-۲۰-۴-سرویس های بهداشتی عمومی…………………………………… ……۸۷

۳-۱۲-فضاهای فیزیکی اماکن مراقبت شبانه روزی از سالمندان…………………. …..۸۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………….. ……۹۲

۴-۲-تاریخچه ایلام…………………………………………………………………………….. …….۹۲

۴-۲-۱-نگاهی به پیشینه تاریخی فرهنگی ایلام………………………………………. …۹۲

۴-۲-۲-تاریخچه پیدایش و رشد شهر ایلام…………………………………….. ……….۹۲

۴-۳- موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………. ……….۹۳

۴-۳-۱-موقعیت جغرافیایی استان ایلام…………………………………………….. …….۹۳

۴-۳-۲-موقعیت جغرافیایی شهر ایلام……………………………………………. ………۹۴

۴-۳-۳-ویژگی های اقلیمی ………………………………………………………. ………..۹۵

۴-۳-۴-شرایط آب و هوایی……………………………………………………. ……………۹۵

۴-۳-۵-بارندگی………………………………………………………………………… ……….۹۷

۴-۳-۶-تابش آفتاب………………………………………………………………. ……………۹۸

۴-۳-۷-وزش باد……………………………………………………………………… …………۹۹

۴-۴-جمعیت شناسی سالمندان …………………………………………………….. …………۹۹

۴-۵- تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه…………………………….. ……….۱۰۰

۴-۶-بررسی اطلاعات غیر طیفی پرسشنامه……………………………………….. ………۱۰۴

۴-۷-آزمون فرضیات…………………………………………………………………….. ………۱۰۷

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات

۵-۱-مقدمه………………………………………………………………………………. ………….۱۱۳

۵-۲- نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای……………………………………. ………..۱۱۳

۵-۳- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه……………………………………………. ………۱۱۴

۵-۴- تحلیل سایت………………………………………………………………………. ………۱۱۵

۵-۴-۱-کاربری های اطراف سایت…………………………………………….. ………۱۱۵

۵-۴-۲-دسترسی های اطراف سایت……………………………………….. ………….۱۱۶

۵-۴-۳-بررسی جهت بادهای غالب، نور مناسب و آلودگی صوتی…. ………۱۱۷

۵-۴-۴-دیدهای اطراف سایت……………………………………………………. …….۱۱۹

۵-۵- روند طراحی………………………………………………………………………. ……..۱۲۰

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..۱۲۷

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………..۱۲۹

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

 

(جدول ۳-۱) مشخصات پرسشنامه…………………………………………………………….۷۰

(جدول۳-۲ )متغیرهای وابسته به رضایتمندی ……………………………………………..۷۲

(جدول ۳-۳)استاندارد ظرفیت صندلی چرخدار محوطه…………………………………۸۲

(جدول۳-۴ ) حداقل تعداد فضاهای پارک قاب دسترس………………………………..۸۷

(جدول۴-۱) میانگین و حدود نهائی آمار جوی ایلام در یک دوره ۱۲ ساله……….۹۵

)جدول ۴-۲ (فراوانی و درصد فراوانی جنسیت در افراد نمونه ……………………..۱۰۰

)جدول ۴-۳ (فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات افراد نمونه……………….۱۰۱

)جدول ۴-۴ (آماره های توصیفی  سنی افراد نمونه به تفکیک جنسیت……………۱۰۲

)جدول ۴-۵ (آماره های توصیفی فرضیه اول  …………………………………………….۱۰۳

)جدول ۴-۶) آماره های توصیفی فرضیه دوم ……………………………………………..۱۰۳

(جدول ۴-۷) رضایت از حداکثر تعداد طبقات  …………………………………………..۱۰۴

(جدول ۴-۸) جهت قرارگیری پنجره………………………………………………………….۱۰۴

(جدول ۴-۹) طرح مناسب فضاهای اقامتگاه ……………………………………………….۱۰۵

(جدول ۴-۱۰) تعداد نفرات در یک سوئیت در صورت یکسان نبودن هزینه…….۱۰۵

(جدول ۴-۱۱) تعداد نفرات در یک سوئیت در صورت یکسان بودن هزینه…….۱۰۵

(جدول ۴-۱۲) محل قرارگیری اقامتگاه………………………………………………………۱۰۵

(جدول ۴-۱۳)اوقات فراغت ……………………………………………………………………۱۰۶

(جدول ۴-۱۴) نظم و تنوع فضاها……………………………………………………………..۱۰۶

(جدول ۴-۱۵) شفافیت فضاها………………………………………………………………….۱۰۶

(جدول ۴-۱۶) جذابیت فضاها………………………………………………………………….۱۰۶

(جدول ۴-۱۷) نتایج آزمون t یک طرفه الگوهای از ارتباط با طبیعت مذکر…….۱۰۷

(جدول ۴-۱۸)نتایج آزمون t یک طرفه الگوهای از ارتباط با طبیعت مونث…….۱۰۸

(جدول ۴-۱۹)نتایج آزمون t یک طرفه طراحی مناسب فضاهای جانبی مذکر….۱۰۸

(جدول ۴-۲۰)نتایج آزمون t یک طرفه طراحی مناسب فضاهای جانبی مونث…۱۰۹

(جدول ۴-۲۱) نتایج آزمون t یک طرفه الگوهای از ارتباط با طبیعت ……………۱۱۰

(جدول ۴-۲۲)نتایج آزمون t یک طرفه طراحی مناسب فضاهای جانبی………….۱۱۱

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            شماره صفحه

(نمودار۴-۱) منحنی نمایش تغییرات ماهانه دمای هوا در ایلام………………………۹۶

(نمودار۴-۲) منحنی نمایش تغیرات ماهانه رطوبت نسبی هوا در ایلام……………۹۷

(نمودار۴-۳) منحنی نمایش تغییرات ماهانه مقدار بارندگی در ایلام……………….۹۷

(نمودار ۴-۴) گلباد سالانه ایستگاه ایلام طی سالهای (۲۰۰۹-۱۹۸۶)……………۹۹

(نمودار ۴-۵ )فراوانی و درصد فراوانی جنسیت در افراد نمونه…………………..۱۰۱

(نمودار ۴-۶) فراوانی و درصد فراوانی میزان تحصیلات افراد نمونه……………۱۰۲

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                      شماره صفحه

(شکل۳-۱) مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………….۶۸

(شکل۴-۱)موقعیت استان و شهر ایلام در کشور………………………………………..۹۴

(شکل۴-۲)همسایه های استان ایلام………………………………………………………….۹۴

(شکل۴-۳) موقعیت و زوایای تابش خورشید در عرض جغرافیایی ۳۳درجه…۹۸

 

 

 

 

چکیده

امروزه سالمندان قشر بزرگی از جمعیت هر جامعه ای را تشکیل می دهند، به دلیل کنترل رشد جمعیت و افزایش خدمات بهداشتی-درمانی تعداد سالمندان رو به افزایش است، بنحوی که نرخ رشد سالمندان از نرخ رشد جمعیت بیشتر شده است. جمعیت شناسان تخمین زده اند، تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان به دومیلیارد نفر رسیده و به ازای هر ۵ نفر یک سالمند وجود داشته باشد. با تحولات فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی جامعه نگهداری سالمندان در منزل با چالش روبرو گشته است و هر ساله ارجاع به سرای سالمندان بیشتر می شود. این در حالی است که اکثر سراهای موجود در ایران و بویژه مرکز نگهداری سالمندان در ایلام فاقد امکانات و فضای مناسب جهت زیست می باشد.دوره سالمندی با بیماری های جسمی- روانی مختلفی(دمانس،افسردگی و..) همراه است که نیاز به طراحی فضای متناسب را الزامی نموده است. جهت تامین نیازها و رضایت سالمندان در این تحقیق، نظرات‌شان در قالب پرسشنامه ای اخذ گردیده، جامعه آماری سالمندان شهر ایلام است ، نمونه آماری ۱۲۰ نفر انتخاب ، که ۳۰ نفر مقیم و مابقی غیر مقیم بوده اند. ۶۰ درصد سالمندان نمونه زن، ۹۳ درصد بیسواد و ۲/۹ درصد دیپلم و بالاتر، حداقل سن ۵۱ سال برای بانوان و ۴۸ سال برای مردان و حداکثر بترتیب ۷۴ و ۷۵ سال، ۳/۷۳ درصد سالمندان سوئیت های ۳ نفره، ۷۷ درصد فضاهای متنوع، ۶۲ درصد فضاهای دارای رونق را می پسندند. میانگین رضایت سالمندان از ارتباط با طبیعت ۳۷/۴ (متوسط مد نظر۳) و داشتن فضای جانبی در اقامتگاه ۸۵/۳ به دست آمده است.

واژگان کلیدی

سرای سالمندان، رضایتمندی، سالمند، طراحی

 

فصل اول :کلیات تحقیق

 

11مقدمه

انسان ها از هنگام انعقاد نطفه تا زمان مرگ دوره های مختلفی را از نظر مراحل رشد طی می کنند هر کدام از این مراحل دارای ویژگی هایی است که سبب متفاوت بودن مراحل رشد از یکدیگر می شود. انسان ها در مرحله کودکی و سالمندی معمولا به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارند و به دیگران وابسته هستند که شاید در مراحل دیگر رشد به این صورت نباشد (انوری ۱۳۸۲، ۲:۱۲۴۷).

از عمده ترین آثار تغییرات قرن حاضر در ابعاد فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف، تغییر در ساخت خانواده به عنوان مهم ترین و اصلی ترین رکن اجتماعات بشری است. خانواده ها ازیک نظام خویشاوندی گسترده به یک خانواده ی هسته ای تبدیل شده اند و یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده که مراقبت از سالمندان خانواده بوده ، دستخوش تحول گردیده است. خانواده به دلیل کوچک تر شدن ، افزایش تعداد طلاق ها و افزایش تعداد زنان شاغل ، این وظیفه را در مواردی به نهادها و موسسات خاص واگذار کرده است.اگر چه ایده آل آن است که سالمندان در محیط گرم خانواده زندگی کنند اما از طرف دیگر،مطالعات انجام شده درباره ی علل سپردن سالمندان به آسایشگاه های سالمندی در ایران نشانگرآنند که عواملی چون سطح سواد، طلاق،تجرد، آسیب پذیری خانواده-در مقابل بحران هان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی– برخوردار نبودن از مسکن ملکی و نیاز به استفاده از تجهیزات ویژه تاثیر گذار می باشند(میرفلاح نصیری ۱۳۸۶، ۶).

به نظر می رسد که باب پژوهش در چنین زمینه های مهمی ،هم چنان باز مانده است . نکته ی مهم، لزوم توجه و مطالعه ی چگونگی ارتباط دگرگونی های جسمی ، روحی و عاطفی با هم و پی آمدهای تاثیرات تشدیدی آنها بر یکدیگر در سالمندان است.

12000 تومان – خرید