رویکرد های جدید طراحی مسکن

 

 

چکیده:

 

ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی اﻣﺮوزه در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺣﺎد در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ رﻗــﻢ زده اﺳـﺖ , ﺑﺤـﺚ ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕر ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ , ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

انرژی مصرف شده در ساختمان ها سهم بزرگی از مصرف انرژی کل را تشکیل می دهد. در ساختمان های مسکونی و تجاری این میزان مصرف برای خود ساختمان می باشد و “این ساختمان ها بیش از ۳۵ درصد مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهد.” (IEA,”2007)  در ساختمان ها، انرژی در موارد مختلفی همچون گرمایش، سرمایش، تهویه، روشنایی، تأمین آب گرم مصرفی و تجهیزات مختلف نصب شده در آن، مورد استفاده قرار می گیرد. «انرژی مصرفی برای گرمایش، سرمایش و تأمین آب گرم مصرفی بیش از ۷۵ درصد مصرف انرژی کل را به خود اختصاص می دهد. (IEA, 2007)« بنابراین طراحی معماری ساختمان ها خصوصاً مسکونی یا تجاری در جهت کاهش میزان مصرف انرژی های تجدیدناپذیر امری لازم و ضروری است.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن و در کشور ما ﺑﯿـﺶ از  %۳۰ مصرف انرژی کل را بخش خانگی به خود اختصاص داده که عمدتاً در تأمین گرمایش, سرمایش و تهویه ساختمانها در فصول سرد و گرم میباشد.

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ , ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ , ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﺷــﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی , ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ و ذﺧـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻣﺎن را ﺑﯿـﺶ از ﭘﯿـﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺮژی , ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾــﻪ و ﻧﺎدرﺳـﺖ اﻧـﺮژی در ﮐﺸـﻮر را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠـﺎری ﻣـﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر در ﺷﮑﻞ ﻧﺎزل ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﻧﯿــﺎ و ﮐﺸـﻮر ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه و ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑــﻪ روش ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﺪد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﺑﺎﺷــﯿﻢ وﺟـﻬﯽ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺻﺤﯿﺢ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ اﺻﻮل ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﻘــﻖ ﯾـﺎﺑﺪ , اﻣـﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .

ﻣﺴﺎﺋﻞ و واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧــﺮژی و ﻣﺼـﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻌﻤــﺎران و ﺷﻬﺮﺳـﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻋﺮﺻﻪ زﯾﺴﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

کلمات کلیدی: مجتمع مسکونی، معماری پایدار، انرژی

 

 

فهرست

مقدمه  ع‌

فصل اول  ۱

کلیات تحقیق. ۱

۱- مقدمه  ۱

۱-۱ بیان مساله. ۲

۱-۲- اهداف تحقیق. ۳

۱-۳- سوالات تحقیق. ۳

۱-۴- روش کار. ۳

۱-۴-۱- روش تحقیق. ۳

۱-۴-۲- ابزار گردآوری اطلاعات.. ۴

۱-۴-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۴

فصل دوم ۵

روش تحقیق. ۵

۲- مقدمه  ۵

۲-۱- شرح چگونگی روش تحقیق. ۶

۲-۳- ابزارها و روش های گرد آوری اطلاعات.. ۶

۲-۳-۱- جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه. ۷

۲-۳-۲- جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده ۷

فصل سوم ۸

مفاهیم پایه (مبانی نظری عام) ۸

۳- مقدمه  ۸

۳-۱- ادبیات و پیشینه تحقیق(چهارچوب نظری) ۸

۳-۱-۱- به لحاظ مبانی نظری.. ۹

۳-۱-۲- به لحاظ عملکردی.. ۱۰

۳-۲- مسکن. ۱۱

۳-۲-۱- تاریخ پیدایش و تکامل مسکن. ۱۱

۳-۲-۲- انسان و مسکن. ۱۲

۳-۲-۳- تعریف مسکن. ۱۲

۳-۲-۴- مسکن مطلوب.. ۱۳

۳-۲-۴-۱- عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن. ۱۴

۳-۲-۴-۲- عوامل مؤثر در مطلوبیت فضاهای خانه: ۱۵

۳-۲-۵- مفهوم سکونت.. ۱۶

۳-۲-۶- شیوه های سکونت.. ۱۷

۳-۲-۷- چهار شیوه سکونت.. ۱۷

۳-۲-۸- مقدمات اساسی سکونت.. ۱۸

۳-۳- مجتمع مسکونی. ۱۹

۳-۳-۱- تعریف مجتمع مسکونی. ۲۰

۳-۳-۲- انواع مجتمع های مسکونی. ۲۱

۳-۳-۳- روند پیدایش مجتمع مسکونی. ۲۱

۳-۳-۴- مسکن در ایران. ۲۲

۳-۳-۵- نتیجه گیری و جمع بندی مسایل مربوط به مجتمع مسکونی. ۲۲

۳-۴-رویکرد توسعه پایدار در محیط زیست و معماری امروز. ۲۳

۳-۴-۱- مفاهیم اولیه. ۲۴

۳-۴-۱-۱- محیط زیست.. ۲۴

۳-۴-۱-۲- توسعه پایدار. ۲۴

۳-۴-۱-۳- محیط پایدار. ۲۴

۳-۴-۱-۴- معماری پایدار. ۲۵

۳-۴-۲- ابعاد پایداری.. ۲۵

۳-۴-۲-۱- پایداری اجتماعی در معماری.. ۲۵

۳-۴-۲-۲- پایداری فرهنگی در معماری.. ۲۶

۳-۴-۲-۳- پایداری زیست محیطی در معماری.. ۲۶

۳-۴-۲-۴-  پایداری اقتصادی در معماری.. ۲۷

۳-۴-۳- اصول معماری پایدار. ۲۷

۳-۴-۴- طراحی پایدار. ۲۸

۳-۴-۵- اصول طراحی پایدار. ۲۸

۳-۴-۶- صرفه جویی در منابع. ۲۸

۳-۴-۷- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی. ۲۹

۳-۴-۸- طراحی برای انسان. ۲۹

۳-۴-۹- ارائه راهکارهای موردی طراحی. ۲۹

۳-۴-۱۰- ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن ویژگی های توسعه و طراحی پایدار در امر ساخت و ساز(مداحی و همکارانش): ۳۰

۳-۵- عناصر پایدار در معماری سنتی ایران. ۳۲

۳-۵-۱- فضاهای اقلیمی در معماری ایرنی. ۳۳

۳-۶- انرژی.. ۳۸

۳-۶-۱- منابع انرژی.. ۳۸

۳-۶-۲- مسائل عمده در حفظ محیط زیست.. ۳۹

۳-۶-۳- میزان مصرف انرژی بخش های مختلف.. ۴۰

۳-۶-۴- انرژی های تجدید پذیر. ۴۰

۳-۶-۴-۱- انرژی خورشید ۴۱

۳-۶-۴-۲- انرژی باد ۴۲

۳-۶-۴-۳- انرژی آب.. ۴۳

۳-۶-۵- انرژی های تجدید ناپذیر(فنا پذیر) ۴۳

۳-۶-۵-۱ چوب و هیزم ۴۳

۳-۶-۵-۲- انرژی های فسیلی. ۴۳

۳-۶-۵-۳- انرژی های هسته ای.. ۴۳

۳-۷- انرژی و معماری.. ۴۳

۳-۷-۱- انرژی در معماری.. ۴۴

۳-۷-۱-۱-  دستورالعمل اجرایی در مورد چگونگی بهینه سازی و صرفه جویی. ۴۵

۳-۷-۱-۲-  خدمات مشاوره در زمینه مدیریت انرژی در ساختمان‌های موجود: ۵۰

۳-۷-۲- دسته بندی مصالح بر حسب اولویت به شرح جدول زیر می باشد: ۵۱

۳-۷-۳- انرژی در شهرسازی ( برون شهری و یا درون شهری ) ۵۴

۳-۷-۴- تحلیلی برمبحث ۱۹ (استفاده بهینه از انرژی ) ۵۵

۳-۷-۵- نتیجه گیری.. ۵۵

۳-۸- اقلیم ۵۶

۳-۸-۱- عوامل اقلیمی. ۵۶

۳-۸-۱-۱- تابش خورشید ۵۶

۳-۸-۱-۲- دمای هوا ۵۸

۳-۸-۱-۳- رطوبت هوا ۵۸

۳-۸-۱-۴- بارندگی. ۶۰

۳-۸-۱-۵- باد ۶۰

۳-۸-۲- تقسیمات اقلیمی. ۶۰

۳-۸-۳-حوزه های اقلیمی. ۶۱

۳-۸-۳-۱-تقسیمات اقلیمی در جهان. ۶۱

۳-۸-۳-۲- تقسیمات اقلیمی در ایران. ۶۱

۳-۹- اقلیم و انسان. ۶۲

۳-۹-۱- مقدمه. ۶۲

۳-۹-۲- آسایش حرارتی. ۶۲

۳-۹-۳-  تعادل حرارتی در بدن انسان. ۶۳

۳-۹-۴- مهمترین عوامل تاثیر گذار بر احساس آسایش حرارتی. ۶۳

۳-۹-۳-۱- دمای هوا ۶۴

۳-۹-۳-۲- دمای متوسط تشعشعی. ۶۴

۳-۹-۳-۳- رطوبت هوا ۶۴

۳-۹-۳-۴- جریان هوا ۶۵

۳-۹-۳-۵- میزان فعالیت.. ۶۵

۳-۹-۳-۶- نوع پوشش.. ۶۵

۳-۹-۴- تاثیر عوامل خاص بر احساس آسایش حرارتی. ۶۶

۳-۹-۴-۱- سن. ۶۶

۳-۹-۴-۲- جنس.. ۶۶

۳-۹-۴-۳- رنگ فضا ۶۶

۳-۹-۴-۴- شرایط اقلیمی. ۶۷

۳-۱۰- اقلیم و معماری.. ۶۷

۳-۱۰-۱- مقدمه. ۶۷

۳-۱۰-۲- مکانیابی پروژه ۶۷

۳-۱۰-۳- نظم و ترتیب و جهت گیری بنا ۶۸

۳-۱۰-۴- مقاومت مصالح به کار رفته. ۶۸

۳-۱۰-۵- طرح و شکل. ۶۹

۳-۱۰-۵-۱- شکل بنا و نور و روشنایی. ۷۱

۳-۱۰-۵-۲- شکل بنا و تعادل حرارتی. ۷۳

۳-۱۰-۵-۳- شکل بنا و برف و باران. ۷۶

۳-۱۰-۵-۴- شکل بنا و باد ۷۶

۳-۱۰-۵-۵- آثار مهم باد بر ساختمانها ۷۷

۳-۱۰-۶- طراحی داخلی ساختمان و محل قرارگیری اتاق ها ۷۸

۳-۱۰-۷- اندازه و محل قراگیری پنجره ۷۸

۳-۱۰-۸- سیستم های گرمایشی و سرمایشی. ۷۹

۳-۱۰-۹- روشنایی ساختمان. ۷۹

۳-۱۰-۱۰- فضا سازی اطراف ساختمان. ۷۹

۳-۱۰-۱۱- ضرایب راحتی و آسایش ساختمان : ۸۰

۳-۱۰-۱۲ – جمع بندی.. ۸۰

۳-۱۱- سامانه های غیر فعال خورشیدی.. ۸۰

۳-۱۱-۱- مقدمه. ۸۰

۳-۱۱-۲- جذب مستقیم ۸۱

۳-۱۱-۲-۱- نورگیرهای سقفی. ۸۳

۳-۱۱-۲-۲- ذخیره انرژی در جذب مستقیم ۸۴

۳-۱۱-۳- جرم حرارتی ۸۵

۳-۱۱-۴- جذب غیرمستقیم . ۸۷

۳-۱۱-۴-۱- دیوار ترومب.. ۸۷

۳-۱۱-۴-۲- دیوارهای آبی. ۹۰

۳-۱۱-۴-۳- حوضچه های سقفی ۹۱

۳-۱۱-۴-۴- گلخانه ۹۱

۳-۱۱-۴-۵- سامانه ترموسیفون. ۹۹

۳-۱۱-۴-۶- بناهای محصور درخاک.. ۱۰۱

۳-۱۱-۴-۷- بافت زیستی درخاک ۱۰۳

۳-۱۱-۴-۸- زمین گرمایی ۱۰۶

۳-۱۱-۵- ملاحظات طراحی خورشیدی.. ۱۰۷

۳-۱۱-۵-۱- اصول حفظ گرما در داخل ساختمان. ۱۰۸

۳-۱۱-۵-۲- اصول فراهم کردن امکان نفوذ اشعه خورشید به داخل بنا ۱۰۸

۳-۱۱-۵-۳- محافظت بنا از بادهای سرد زمستانی. ۱۰۹

۳-۱۱-۵-۴-  شکل مناسب ساختمان. ۱۱۰

۳-۱۱-۶- عایق های حرارتی. ۱۱۱

۳-۱۱-۶-۱- مشخصات و ویژگی های مهم عایق‌های حرارتی. ۱۱۲

۳-۱۱-۶-۲- روش‌های عایق کاری دیوارهای ساختمان. ۱۱۳

۳-۱۱-۶-۳- عایق کاری پشت بام ۱۱۵

۲-۱۱-۶-۴- بازشوها ۱۱۶

۳-۱۱-۶-۵- کف‌ها ۱۱۷

۳-۱۲- سامانه های فتولتاییک… ۱۱۹

۳-۱۲-۱- مقدمه. ۱۱۹

۳-۱۲-۲- اجزای سیستم های فتوولتائیک (برق خورشیدی) ۱۲۰

۳-۱۲-۳- انواع کاربرد صفحات خورشیدی.. ۱۲۰

۳-۱۲-۴- صفحات نمای ساختمان. ۱۲۰

۳-۱۲-۵- نماهای نیمه شفاف.. ۱۲۱

۳-۱۲-۶- سیستم های سایبان. ۱۲۱

۳-۱۲-۷- مصالح بام ۱۲۱

۳-۱۲-۸- نورگیرها ۱۲۲

۳-۱۲-۹- ایجاد سایه با فتوولتاییک ها ۱۲۲

۳-۱۲-۱۰- مزایای تکنولوژی فتوولتائیک (تولید برق خورشیدی) ۱۲۲

۳-۱۲-۱۱- اهمیت پنل های خورشیدی.. ۱۲۳

۳-۱۳- آبگرمکن خورشیدی.. ۱۲۴

۳-۱۳-۱- مقدمه. ۱۲۴

۳-۱۳-۲- انواع کلکتورهای خورشیدی.. ۱۲۵

۳-۱۳-۳- اهمیت و کاربرد انرژی خورشیدی در تامین گرمایش.. ۱۲۶

۳-۱۴-دیدگاه معماران معرف در مورد معماری پایدار. ۱۲۶

۳-۱۴-۱- مقدمه. ۱۲۶

۳-۱۴-۲- نظر این سه معمار درباره ی « تعریف معماری پایدار ». ۱۲۷

۳-۱۴-۳- این سه معمار درباره ی « دلایل موفقیت ساختمان ها در قرن سبز » معتقدند ؛ ۱۲۷

۳-۱۴-۴- آنها درباره ی « استفاده از طبیعت بعنوان راهنما » معتقدند ؛ ۱۲۷

۳-۱۵- مصادیق. ۱۲۸

۳-۱۵-۱- مقدمه. ۱۲۸

۳-۱۵-۲- ساختمان GLA، تالار شهر لندن. ۱۲۸

۳-۱۵-۳- ساختمان فورتایمز نیویورک.. ۱۳۵

۳-۱۵-۴-برج کریستال مسکو. ۱۳۶

۳-۱۵-۵- ساختمان دایملر ـ کریسلر، برلین. ۱۳۷

۳-۱۵-۶- تکنوپلیس، شهر اکوتک، سنگاپور. ۱۳۸

۳-۱۵-۷- ساختمان کوئینز مدرسه مهندسی و تولیدات انگلستان. ۱۴۰

۳-۱۸- نتیجه گیری.. ۱۴۱

فصل چهارم ۱۴۲

مبانی نظری خاص پروژه ۱۴۲

۴-۱- مقدمه. ۱۴۲

۴-۲- موقعیت جغرافیایی و طبیعی استان اصفهان: ۱۴۲

۴-۳- تعیین نوع اقلیم اصفهان. ۱۴۴

۴-۳-۱- باد در شهر اصفهان. ۱۴۶

۴-۳-۲- بارش در شهر اصفهان. ۱۵۲

۴-۳-۳- انرژی خورشیدی در اصفهان. ۱۵۳

۴-۳-۴- وضعیت مناطق شهر اصفهان. ۱۵۴

۴-۳-۵- وضعیت توپوگرافی استان اصفهان. ۱۵۴

۴-۳-۶-  جغرافیای‌ گیاهی‌ استان اصفهان : ۱۵۴

۴-۴- اقلیم گرم و خشک… ۱۵۴

۴-۴-۱- ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک… ۱۵۵

۴-۴-۲- تهویه موردنیاز اقلیم گرم و خشک… ۱۵۶

۴-۴-۳- جدول زیست اقلیمی ساختمانی اصفهان. ۱۵۷

۴-۵- بررسی پنجره و سایبان در اصفهان. ۱۵۸

۴-۵-۱- مقدمه: ۱۵۸

۴-۵-۲- پنجره : ۱۵۸

۴-۵-۳- سایبان های طبیعی. ۱۵۹

۴-۵-۴- سایبان. ۱۶۰

۴-۵-۵- دستورالعمل طراحی پیش آمدگی های متحرک جنوبی. ۱۶۰

۴-۵-۶- سایه انداز پنجره های شرقی و غربی. ۱۶۱

۴-۶-پیشینه تاریخی شهر اصفهان. ۱۶۲

۴-۶-۱- ویژگی‌های خانه های بومی و سنّتی اصفهان. ۱۶۳

۴-۷- ضوابط واستانداردهای.. ۱۶۴

۴-۷-۱- ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی در اصفهان. ۱۶۴

۴-۷-۲- حیاط. ۱۶۴

۴-۷-۳- پله فرار و آسانسور. ۱۶۵

۴-۷-۴- پخی. ۱۶۵

۴-۷-۵- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها ۱۶۵

۴-۷-۶- رعایت محدودیت ارتفاع. ۱۶۵

۴-۷-۷- پارکینگ… ۱۶۶

۴-۷-۸- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی. ۱۶۶

۴-۷-۹-ضوابط و مقررات نمای شهری اصفهان. ۱۶۶

۴-۷-۱۰- ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری.. ۱۶۸

فصل پنجم ۱۷۰

تجزیه و تحلیل سایت و روند شکل گیری طرح. ۱۷۰

۵-۱- مقدمه. ۱۷۰

۵-۲- معرفی سایت مورد نظر. ۱۷۱

۵-۲-۱- دلایل انتخاب سایت.. ۱۷۲

۵-۲-۲- مشخصات اقلیمی سایت.. ۱۷۲

۵-۲-۳- دسترسی ها و همجواری ها ۱۷۳

۵-۲-۴- دید و منظر سایت.. ۱۷۳

۵-۳- روند شکل گیری طرح. ۱۷۶

۵-۳-۱- مبانی نظری.. ۱۷۶

۵-۳-۲- شکل گیری ایده طرح. ۱۷۷

۵-۴- ایده های مکمل با نگرش به پایداری محیطی در جهت شکل گیری مجموعه ای خود کفا ۱۸۰

۵-۴-۱- استفاده از گیاه در مجموعه. ۱۸۰

۵-۴-۲- روش های پیشنهادی برای استفاده از سیستم های طبیعی برای گرمایش و سرمایش فضاها ۱۸۱

۵-۴-۳- روش های پیشنهادی برای تولید برق و تامین گرما (سامانه های فتوولتاییک) ۱۸۴

۵-۵- برنامه فیزیکی پروژه ۱۸۹

۵-۶- مدارک پروژه : ۱۹۰

۶-        منابع. ۱۹۱

No table of contents entries found.

 

 

 

 

فهرست تصاویر

شکل ۳-۱- چارلزکورا آپارتمان کانچانجونگ  – حسن فتحی روستای جدید گورنا…………………………………………………………………..۲۶

شکل ۳-۲-  نورمن فاستر برج هرست- رنزو پیانو ماری تجیبائو…………………………………………………………………………………………………۲۷

شکل ۳-۳- نمودار مصرف انرژی در بخش های مختلف……………………………………………………………………………………………………………..۳۹

شکل ۳-۴-مجموع انرژی تابشی کلی خورشیدی رسیده به واحد سطح افقی در طول سال برای نقاط مختلف ایران………………۴۱

شکل۳-۵- به وجود آمدن فصول مختلف در اثر چرخش زمین به دور خورشید………………………………………………………………………..۵۶

شکل۳-۶-  مسیر عبور اشعه در جو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

شکل۳-۷- تفاوت دمای زیاد شبانه روز در مناطق گرم و خشک………………………………………………………………………………………………..۵۸

شکل۳-۸- تفاوت دمای کم شبانه روز در مناطق گرم و مرطوب………………………………………………………………………………………………..۵۸

شکل ۳-۹- فرم مطلوب ساختمان در اقلیم های مختلف……………………………………………………………………………………………………………۶۹

شکل ۳-۱۰- جهت ساختمان با توجه به اقلیم، از بالا اقلیم (سرد، معتدل و مرطوب، گرم و خشک، گرم و مرطوب)……………..۷۰

شکل ۳-۱۱- طلوع و غروب خورشید در فصل های مختلف……………………………………………………………………………………………………….۷۰

شکل ۳-۱۲- موقعیت خورشید در تابستان و زمستان………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

شکل ۳-۱۳- تاثر فرم بام در اقلیم گرم و خشک…………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۱۴- تاثیر موقعیت پنجره ها در تهویه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

شکل ۳-۱۵-  نمونه ای از سامانه جذب مستقیم………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

شکل ۳-۱۶- ذخیره انرژی از پنجره های آفتابی در روز و انتشار آن در شب…………………………………………………………………………….۸۱

شکل ۳-۱۷- نورگیرهای یک طرفه و دندانه ای………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲

شکل ۳-۱۸- نورگیرهای تمام شیشه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

شکل ۳-۱۹- استفاده از شیشه مات جهت پراکنده ساختن نور خورشید…………………………………………………………………………………..۸۵

شکل ۳-۲۰- رنگ کف در ارتباط با مکان ذخیره کننده…………………………………………………………………………………………………………….۸۵

شکل ۳-۲۱- خانه فلیکس ترومب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

شکل ۳-۲۲- مقطع خانه فلیکس ترومب…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

شکل ۳-۲۳- دیوار ترومب یکپارچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

شکل ۳-۲۴- دیوار ترومب با دریچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

شکل ۳-۲۵- ترکیب دیوار ترومب و پنجره آفتابی………………………………………………………………………………………………………………………۸۸

شکل ۳-۲۶- دیوار آبی به صورت ستونی و یا بشکه های آب……………………………………………………………………………………………………..۸۹

شکل ۳-۲۷- عملکرد سقف های آبی در روزهای و شب های زمستانی……………………………………………………………………………………..۹۰

شکل ۳- ۲۸ – جذب و ذخیره حرارت در سامانه گلخانه ای……………………………………………………………………………………………………….۹۱

شکل ۳-۲۹ – گلخانه و جذب مستقیم  –  گلخانه و دیوار ترومب………………………………………………………………………………………………۹۱

شکل ۳-۳۰- ارتباط انواع گلخانه با ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

شکل۳-۳۱- آتریوم های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

شکل ۳-۳۲- شیب های مختلف گلخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

شکل ۳-۳۳- ترکیب شیشه های عمودی و مورب………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

شکل ۳-۳۴- استفاده از عایق حرارتی و ذخیره کننده های داخلی در گلخانه…………………………………………………………………………..۹۴

شکل ۳-۳۵- خانه بالکومب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

شکل ۳-۳۶- مقطع خانه بالکومب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

شکال ۳-۳۷- سامانه های ترموسیفون با انباره سنگی و بدون آن………………………………………………………………………………………………۹۸

سامانه ۳-۳۸- خانه ای با سامانه ترموسیفون………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

شکل ۳-۳۹- لایه های تشکیل دهنده در سامانه ترموسیفون…………………………………………………………………………………………………….۹۹

شکل ۳-۴۰- طول، عرض و ارتفاع در سامانه ترموسیفون………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

شکل ۳-۴۱- انباره سنگی و کانال تعبیه شده…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

شکل ۳-۴۲- حفظ تبادل حرارتی توسط خاک و زمین……………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

شکل ۳-۴۳- انواع بناهای محصور در خاک………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

شکل ۳-۴۴- پوشش بخشی از بنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

شکل ۳-۴۵- نمونه ای از بناهای بافت زیستی در خاک…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

شکل ۳-۴۶- استفاده از مواد زاید در خانه سازی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

شکل ۳-۴۷- استفاده از قوطی های نوشابه خالی در ساخت و ساز………………………………………………………………………………………….۱۰۴

شکل ۳-۴۸- نمونه دیگر از استفاده از مواد زاید مانند بطری را در خانه سازی نشان می دهد………………………………………………۱۰۴

شکل ۳-۴۹- استفاده از بطری های مستعمل در خانه سازی…………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

شکل ۳- ۵۰- روند استفاده از روش زمین گرمایی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

شکل ۳- ۵۱- مقایسه A/V در شکل های مختلف با حجم یکسان(شعاع نیمکره= ۴٫۵ متر)…………………………………………………۱۰۹

شکل ۳-۵۲- تلفیق متنوع یک حجم پایه به ابعاد  m5×۱۰×۲۰ و تاثیر آن بر مقدار  A/V……………………………………………….109

شکل ۳-۵۳- نصب عایق دیوار توسط اسکلت فلزی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

شکل ۳-۵۴- دیوار عایق شده از داخل با نازک کاری طبق مشخصات…………………………………………………………………………………….۱۱۴

شکل ۳-۵۵- لایه عایق رطوبتی در محل‌هایی که رطوبت به داخل عایق نفوذ می‌کند، الزامی است در صورتی که از عایق یونولیت و یا عایق‌های دیگر غیر قابل نفوذ در مقابل رطوبت استفاده گردد، از لایه عایق رطوبتی صرف نظر می‌گردد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

شکل ۳-۵۶- جزییات پنل فتوولتاییک………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

شکل ۳-۵۷- میزان مصرف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

شکل ۳-۵۸- آبگرمکن خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

شکل ۳-۵۹- جزییات آبگرمکن خورشیدی……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴

شکل ۳-۶۰- ساختمان GLA، تالار شهر لندن…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۷

شکل ۳-۶۱- ساختمان GLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….128

شکل ۳-۶۲- ساختمان GLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

شکل ۳-۶۳- پلان ساختمان GLA……………………………………………………………………………………………………………………………………………130

شکال ۳-۶۴- ساختمان GLA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………131

شکل ۳-۶۵- نحوه تامین تهویه ساختمان GLA………………………………………………………………………………………………………………………132

شکل ۳-۶۶- ساختمان فورتایمز نیویورک…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۵

شکل ۳-۶۷- برج کریستال مسکو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵

شکل ۳-۶۸- برج کریستال مسکو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶

شکا ۳-۶۹- ساختمان دایملر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۷

شکل ۳-۷۰- تکنوپلیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۸

شکل ۳-۷۱- ساختمان کوئینز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹

شکل ۴-۱- موقعیت جغرافیای اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲

شکل ۴-۲- گلبادهای ماهیانه ایستگاه سینوپتیک اصفهان(سالهای ۱۳۸۵-۱۳۵۰) ………………………………………………………………۱۴۸

شکل ۴-۳- گلبادهای ماهیانه ایستگاه سینوپتیک اصفهان(سالهای ۱۳۸۵-۱۳۵۰)………………………………………………………………..۱۴۹

شکل ۴-۴- گلبادهای فصلی و سالیانه ایستگاه سینوپتیک اصفهان(سالهای ۱۳۸۵-۱۳۵۰)…………………………………………………..۱۵۰

شکل ۴-۵- موقعیت و زوایای تابش خورشید……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۲

شکل ۴-۶- انواع سایبان های طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸

شکل ۴-۷- زوایای جهت پنجره و زاویه سایبان افقی و عمودی، ماخذ: مقررات ملی مبحث ۱۹……………………………………………۱۵۹

شکل ۴-۸- پیش آمدگی های متحرک جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰

شکل ۴-۹- پیش آمدگی های جنوبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۰

شکل ۵-۱- موقعیت سایت مورد نظر………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

شکل ۵-۲- تحلیل اقلیمی سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۱

شکل ۵-۳- دسترسی ها و همجواری ها……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲

شکل ۵-۴- دید و منظر سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

شکل ۵-۵- دید ۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۳

شکل ۵-۶- دید ۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۴

شکل ۵-۷- دید ۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۴

شکل ۵-۸- دید ۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۵

شکل ۵-۹- دید ۴………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۵

شکل ۵-۱۰- شکل گیری هندسی اولیه طرح…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۶

شکل ۵-۱۱- چیدمان فضاها بر اساس بهره گیری از انرژی خورشید و انرژی باد……………………………………………………………………۱۷۷

شکل ۵-۱۲- استفاده از آب در مجموعه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۸

شکل ۵-۱۳- کفسازی با خرده بتن و چمن………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۹

شکل ۵-۱۴- دتایل بام سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۰

شکل ۵-۱۵- تراس در مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۰

شکل ۵-۱۶- تهویه طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۱

شکل ۵-۱۷- جزییات بادگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

شکل ۵-۱۸- جزییات تراس ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۲

شکل ۵-۱۹- جزییات اجرای گرمایش از کف……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۳

شکل ۵-۲۰- آبگرمکن خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۴

شکل ۵-۲۱- چراغ های خورشیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸۷

شکل ۵-۲۲- طراحی سایبان خورشیدی محوطه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۸

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱-  ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان ………………………………………………………………………………………………………..۴۱

جدول ۳-۲- میزان اتلاف انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶

جدول ۳-۳- مراحل انجام مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها ……………………………………………………………………………………………..۵۱

جدول ۳-۴- دسته بندی شده برخی از مصالح با توجه به قابلیت هدایت حرارتی و تناسب آن با وزن مخصوص مصالح…………۵۳

جدول۳-۵-  نسبت جذب خورشیدی برای اجسام و رنگ های مختلف……………………………………………………………………………………..۵۳

جدول ۳-۶-  وزن مخصوص و ضریب هدایت حرارتی برخی مصالح ساختمانی…………………………………………………………………………۵۴

جدول۳-۷- اتلاف حرارت بدن انسان با فعالیت متوسط در دماهای مختلف …………………………………………………………………………….۶۳

جدول۳-۸: مقادیر ضریب نارسانایی لباس نسبت به نوع پوشش…………………………………………………………………………………………………۶۶

جدول ۳- ۹- تعیین اندازه پنجره جنوبی در سامانه جذب مستقیم……………………………………………………………………………………………۸۲

جدول ۳-۱۰- مساحت ذخیره کننده نسبت به واحد سطح شیشه های جنوبی در جذب مستقیم ………………………………………….۸۶

جدول ۳-۱۱- تعیین مساحت دریچه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰

جدول ۳-۱۲- تعیین مساحت ذخیره کننده ها در گلخانه………………………………………………………………………………………………………….۹۶

جدول ۳-۱۳- سطح ذخیره کننده گلخانه متصل به ساختمان برای شرایط آب وهوایی مختلف ……………………………………………..۹۶

جدول۴-۱- نمودهای ایذایی متوسط سرعت باد غالب ایستگاه سینوپتیک اصفهان در ماه‌های مختلف…………………………………۱۴۸

جدول۴-۲- توزیع فصلی بارش در ایستگاه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲

جدول ۴-۳ – جدول زیست اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۷

جدول ۵-۱- بعد خانوار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

جدول ۵-۲- تیپ بندی واحد های مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۰

 

فهرست نمودارها

نمودار۳-۱- اثرات متقابل سرعت جریان هوا و دمای خشک بر احساس آسایش……………………………………………………………………….۶۵

نمودار۴-۱- موقعیت شهر اصفهان در تقسیم بندی اقلیمی به روش دومارتن ………………………………………………………………………..۱۴۴

نمودار ۴-۲- موقعیت شهر اصفهان در اقلیم‌نمای آمبرژه ………………………………………………………………………………………………………..۱۴۵

نمودار ۴-۳- منحنی آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک اصفهان………………………………………………………………………………………………..۱۴۶

نمودار ۴-۴- تغییرات متوسط بارندگی ماهیانه‌ی ایستگاه سینوپتیک اصفهان ……………………………………………………………………….۱۵۲

نمودار ۴-۵-  انرژی خورشیدی تابش یافته بر سطوح قائم و افقی ………………………………………………………………………………………….۱۵۳

 

مقدمه

 

سیمای شهرهای اقصی نقاط جهان که تا چندی پیش هرکدام درون خود دنیایی متفاوت داشت، هر روز با سرعتی افزون تر در پی محو شدن آن چیزی است که به آن هویت مستقل می‌داد و این امر همسانی و یکنواختی را به بار آورده است. معماری و شهر برای انسان قبل مدرن، محصول خلاقه‌ای بود که نتیجه محدودیتهای اقلیمی و سازه ایی از طرفی و باورهای جمعی افراد از طرف دیگربود. آنچه که فضای مصنوع او را تشکیل می‌داد، برخاسته از بستر و همپا و همراستا با ویژگیهای آن منطقه بود. این پیوند سبب گشته بود که محصول اندیشه معمار در حدود ویژگیها و بایدهایی که مصالح محلی و شرایط محیطی به اثر اجبار می‌نمود، امکان حرکت داشته باشد. از جهت دیگر به علت باورهای متافیزیکی به طبیعت و پدیده‌های آن و لزوم حفظ این عرصه به عنوان موهبت، مدیریت پسماندها نیز به گونه ایی انجام می‌گردید که چرخه حیات مختل نگردد. لازم است ذکر شود که سرعت تحول و تغییرات نیز به گونه ایی بود که فرصت آزمایش و خطا و سپس تصحیح به جهت حفظ هرچه بیشتر ساختارهای زیستی را ممکن می‌نمود. اما حریم باور متافیزیکی شکست و بشر تنها یک چیز و آن ذهن انسانی را محور قرار داد و دلیل بودن را در اندیشیدن و حتی بصورت افراطی در شک دائم یافت و چنان بر خود باور یافت و خود را از قید و بند رهایید که هر آنچه را انجام می‌داد، درست می‌پنداشت. جالب اینجاست که سرعت این تغییرات نیز امکان سنجش بازخوردها را از بین برده بود. بشر به مدد بهره‌گیری از تکنولوژی جهت جبران ضعفهایش و قرار دادن آن به عنوان بهترین دستاویز برای پاسخ به نیازهایش، دست یازیدن افراطی به طبیعت را به عنوان منبع تامین نیازها مجاز دانست. این امر تاثیر پذیری معماری از خصوصیات محیطی ومحلی را کاسته بود، به گونه‌ای که برخی با طرح معماری بین‌المللی و منشور آتن، ادعای حل همهٔ مشکلات معماری و شهر را داشتند، اما طبیعت و شهر در حال از بین رفتن بود. جنگ اعراب و اسرائیل و جلوگیری از صادرات نفت به غرب، اولین صدای زنگ خطر را به گوش رساند. منابع در حال پایان است چه می‌کنید؟ در واقع آنچه که امروز به عنوان توسعه پایدار یاد می‌شود، بازنگری اصلاح طلبانه‌ای است به مدرنیسم و سنت جهت یافتن راهی بینابینی. توسعه پایدار، توسعه ایی است که نیازهای اکنون را به گونه ایی برآورده نماید که توان نسلهای بعدی را جهت تامین نیاز، کاهش ندهد. با توجه به این نکات مطروحه، سعی داریم به تبیین مفهوم توسعه و طراحی پایدار بپردازیم و با طرح راهکارهایی، زمینهٔ تحقق این باور را ایجاد نماییم. معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای جدیدی برای تامین زندگی مطلوب انسان هستند. بدیهی است که زندگی، کار، تفریح، استراحت و… همه و همه فعالیت‌هایی می‌باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تأثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه‌ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می‌باشد.

 

12000 تومان – خرید