پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

مهندسی معماری اسلامی

 

عنوان پروژه :

خانه ی ایرانی

(خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی_اسلامی)

 

 

چکیده:

 

در طراحی بسیاری از بناهای موجود عصر ما  به عوض ملاحظه نیازهای روان شناختی و فرهنگی کاربران توجه به عملکردهای اندام واره ای و جدیدترین نمونه های ساخته شده در کشورهای پیشرفته بی توجه به فرهنگ آن منطقه در اولویت قرار گرفته است. این ضعف در بسیاری از بناهای مسکونی در ایران به وفور مشهود می باشد. در حالیکه در چند دهه اخیر روانشناسی محیطی یافته های ارزشمندی را در زمینه تاثیر متقابل انسان و محیط در اختیار معماران و طراحان گذارده است. بر این اساس در طراحی یک خانه اعتقاد بر این است که صرف نظر از فضاهای مورد نیاز علاوه بر تطابق آن با محیط و فرهنگ آن جامعه و حتی باورهای مردم آن ناحیه استفاده از راهکارهای سنتی مربوط به هر مکان که حاصل تجارب ارزشمند بومیان آن منطقه در گذر زمان بوده است می تواند در بهبود شرایط زندگی مردم موثر باشد.در این تحقیق که با توجه به نظریه های روانشناسی صورت پذیرفت ویژگی های محیطی و فرهنگی موثر در زمینه خانه سازی در ایران مورد بررسی قرار گرفت.در این راستا مشخص گردید که بهره مندی از ویژگی های فرهنگی و سنتی هر مکان تا حدود زیادی به ویژگی های شخصیتی و جهان بینی و تجارب افراد بستگی دارد. اما در عین حال نمی توان انکار کرد که وجوه اشتراکی از جمله خوشایندی محیطی- زیبایی طلبی- تنوع- تازگی- مدرنترین امکانات و انطباق محیط با نیازهای فردی و ارزش های اجتماعی در میان انسانها وجود دارد. در این رابطه در طراحی سعی شد تا محیطی منطبق با جدیدترین امکانات امروزی و در عین حال سازگار با فرهنگ و اقلیم ایرانی- اسلامی طراحی گردد. چنین خانه ای علاوه بر فراهم آوردن شرایط آسایش به دلیل بهره مندی از تجارب ماندگار گذشتگان می تواند علاوه بر بهبود شرایط خانه سازی در ایران در احیای شیوه های معماری اصیل ایرانی –اسلامی که با فرهنگ و نیازهای مردم این سرزمین به مراتب سازگارتر و کارآمدتر بودند موثر واقع گردد. علاوه بر موارد ذکر شده بازیافتن هویت معماری ایرانی در نمای ساختمان ها که در چند دهه اخیر با پیشرفت روز افزون تقلید کورکورانه و ساخت ساز نماهایی به شیوه غربی و کلاسیک اروپا کم کم به فراموشی سپرده میشود و بالابردن درک عموم مردم در زیبایی شناسی شیوه اصیل و شکوهمند گذشته ایران زمین می تواند از جمله نتایج این پژوهش باشد.

 

کلید واژه: طراحی خانه- معماری ایرانی- احیای هویت-فرهنگ و سنت- روانشناسی محیطی

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده فارسی
چکیده انگلیسی
مقدمه ۱
فصل اول_ بیان موضوع طراحی
۱-۱-         بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش ۳
۱-۲-         بیان اهداف ۳
۱-۳-         روش انجام مطالعات و زمینه پژوهش ۴
۱-۴- بیان فرضیات و طرح سوال تحقیق ۴
۱-۵-  پیشینه تحقیق ۴
فصل دوم_ مبانی نظری
بخش اول: بررسی کالبدی خانه در فرهنگ ایرانی ۷
۲-۱-  تعاریف و واژگان ۷
۲-۱-۱ –  خانه ۷
۲-۱-۲ –  ایرانی ۷
۲-۱-۳ –  اسلامی ۷
بخش دوم: مبانی نظری خانه ایرانی- اسلامی
۲-۲-۱-   فلسفه وجودی خانه ایرانی- اسلامی ۸
۲-۲-۲ –  ضرورت ایجاد ۸
۲-۲-۳ –  اهداف ۸
  بخش سوم- نگرشی بر اصول خانه سازی در ایران
۲-۳ –  اصول معماری خانه سازی در ایران ۹
۲-۳-۱-   مردم واری ۹
۲-۳-۲-  پرهیز از بیهودگی ۹
۲-۳-۳ – نیارش ۹
۲-۳-۴ – خودبسندگی ۱۰
۲-۳-۵ – درونگرایی ۱۰
بخش چهارم- نگرشی بر اصول جهت گیری خانه در گذشته
۲-۴- جهت گیری خانه یا رون ۱۰
۲-۴-۱ –  رون راسته ۱۰
۲-۴-۲ –  رون اصفهانی ۱۱
۲-۴-۳ –  رون کرمانی ۱۱
بخش پنجم- شناخت عناصر خانه ایرانی در گذشته
۲-۵  –  فضاها و عناصر خانه ۱۱
۲-۵-۱ –  پنام ۱۱
۲-۵-۲ –  ارسن خانه ۱۳
۲-۵-۳ –  سردر ۱۳
۲-۵-۴  – هشتی ۱۳
۲-۵-۵  –  راهرو ۱۴
۲-۵-۶  – حیاط یا میانسرا ۱۴
۲-۵-۷ –  اتاق ۱۴
۲-۶-۸ – تالار ۱۴
۲-۶-۹ – تهرانی ۱۵
۲-۶-۱۰-  آشپزخانه ۱۵
۲-۶-۱۱-  باره ی بند ۱۵
بخش ششم- انواع خانه در گذشته
۲-۶  – تقسیم بندی انواع خانه ۱۶
۲-۶-۱ –  خانه های یک صفه ۱۶
۲-۶-۲- خانه های چهار صفه ۱۶
بخش هفتم- نگرشی بر باغ سازی ایرانی
۲-۷  –  باغ ایرانی ۱۸
۲-۷-۱ – چهار باغ ۱۸
۲-۷-۲  – خصوصیات کلی باغ ایرانی ۱۹
۲-۷-۳ – هندسه باغ ایرانی ۲۰
۲-۷-۴ –  گیاهان در باغ ایرانی ۲۲
۲-۷-۵ –  درختان ۲۲
۲-۷-۶-  بوته ها ۲۳
۲-۷-۷ –  گل های تزیینی ۲۴
۲-۷-۸ – آب در باغ ایرانی ۲۴
۲-۷-۹ –  نهرهای بهشتی ۲۶
فصل سوم: نمونه های موردی
مقدمه ۳۰
۳-۱ – آثار معمارحسن فتحی ( پروژه روستای گورنا) ۳۰
۳-۲ –  آثار معمار عبدالواحد الوکیل ۳۴
۳-۲-۱ – خانه حمدی( عبدالواحد الوکیل) ۳۵
۳-۲-۲ – قصر آل سلیمان( عبدالواحد الوکیل) ۳۸
۳-۳ – آثار معمار چارلز بوکارا (خانه عبطان) ۴۰
۳-۴- آثار معمار الی مویال ۴۳
فصل چهارم: مطالعات اقلیمی
مقدمه ۴۷
بخش اول: مطالعات عمومی و شناخت کلی شهر تهران ۴۷
۴-۱ –  مطالعات عمومی شهر تهران ۴۷
۴-۱-۱-  موقعیت تاریخی ۴۷
۴-۱-۲- موقعیت جغرافیایی ۴۸
۴-۱-۳- مشخصات اقلیمی تهران ۴۸
۴-۱-۴ – جهت گیری ساختمان ۵۱
۴-۱-۵ – طراحی مطابق با اقلیم ۵۳
۴-۱-۶- جمع بندی ۵۴
بخش دوم: بررسی و شناخت منطقه شهر تهران ۵۵
  فصل پنجم: بستر طرح
بخش اول: معرفی سایت پروژه ۵۷
بخش دوم: عوامل انتخاب سایت ۶۱
  فصل ششم: روند طراحی
مقدمه ۶۳
۶-۱ – روند طراحی ۶۳
۶-۲ – تجزیه و تحلیل سایت ۶۴
۶-۳- اتودهای تحلیل سایت ۶۷
۶-۴-  تجزیه و تحلیل فرم خانه ایرانی ۷۰
منابع و ماخذ ۷۱

 

 

 

فهرست تصاویر

تصویر ۱ –  جهت گیری خانه یا رون ۱۱
تصویر ۲ – پنام و هشتی ۱۲
تصویر ۳ – دستینه یک خانه در نظام پیمون بزرگ ۱۵
تصویر ۴ – خانه های صفه دار ۱۷
تصویر ۵ – چهار نحوه قرارگیری کوشک در محوطه باغ ۲۱
تصویر ۶ – خیابان بندی های باغ ۲۲
تصویر ۷ – فرم قرار گرفتن درختان در باغ ۲۳
تصویر ۸ – کاشیکاری گل و مرغ٬ کاخ گلستان تهران ۲۴
تصویر ۹ – کانال های آبیاری و حوضچه تقسیم آب باغ پاسارگاد در دوره هخامنشیان. ۲۶
تصویر ۱۰ – چند نمونه از حوض های ایرانی ۲۷
تصویر ۱۱ – حسن فتحی ۳۰
تصویر ۱۲ – نماهایی از پروژه روستای گورنا ۳۲
تصویر ۱۳ – نماهایی از پروژه روستای قرنه جدید ۳۴
تصویر ۱۴ – عبدالواحد الوکیل ۳۵
تصویر ۱۵ – نمایی از خانه حمدی ۳۵
تصویر ۱۶ – پلان خانه حمدی ۳۶
تصویر ۱۷ – برش خانه حمدی ۳۶
تصویر ۱۸ – فضاهای داخلی خانه حمدی ۳۷
تصویر ۱۹ – قصر آل سلیمان ۳۸
تصویر ۲۰ –پلان قصر آل سلیمان ۳۸
تصویر ۲۱ – فضای خارجی قصر آل سلیمان ۳۹
تصویر ۲۲ – فضاهای داخلی قصر آل سلیمان ۴۰
تصویر ۲۳ – چارلز بوکارا ۴۰
تصویر ۲۴ – خانه عبطان ۴۱
تصویر ۲۵ – پلان خانه عبطان ۴۱
تصویر ۲۶ – فضای خارجی خانه عبطان ۴۲
تصویر ۲۷ – فضای داخلی خانه عبطان ۴۲
تصویر ۲۸ – الی مویال ۴۳
تصویر ۲۹ – فضای داخلی الی مویال ۴۳
تصویر ۳۰ – فضای خارجی الی مویال ۴۴
تصویر ۳۱ – نمای داخلی الی مویال ۴۴
تصویر ۳۲ – نمای خارجی الی مویال ۴۵
تصویر ۳۳ – نمایی از سقف الی مویال ۴۵
تصویر ۳۴ – نقشه محدوده مناطق شهرداری تهران ۴۸
تصویر ۳۵ – توپوگرافی تهران ۵۱
تصویر ۳۶ – موقعیت خورشید نسبت به زمین و تابش خورشید در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه ۵۲
تصویر ۳۷ – جدول طراحی ساختمان با توجه به اقلیم ۵۳
تصویر ۳۸ –  موقعیت سایت پروژه ۵۷
تصویر ۳۹ – نقشه سایت ۵۸
تصویر ۴۰ – عکس هوایی از سایت ۵۸
تصویر ۴۱ – پرسپکتیو از سایت مجموعه ۵۹
تصویر ۴۲ –  پرسپکتیو از سایت مجموعه ۵۹
تصویر ۴۳ – پرسپکتیو از سایت مجموعه ۶۰
تصویر ۴۴ – دسترسی های سایت ۶۰
تصویر ۴۵ – وضعیت توپوگرافی زمین ۶۴
تصویر ۴۶ – دسترسی به سایت ۶۵
تصویر ۴۷ – محورهای دید ۶۶
12000 تومان – خرید