پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی روانشناسی بالینی

 

پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

 

 

چکیده

 

بررسی پیش­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله دینی، رضایت

زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

 

 

سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیر طبیعی سلول­ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می­شود. بیماران سرطانی با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و سلامت روان آنها تحت تاثیر قرار می­گیرد. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی نقش پیش­بینی راهبردهای مقابله مذهبی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی می­پردازد. بدین منظور ۱۳۵ نفر از بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی در شهر شیراز انتخاب شدند و به پرسشنامه­های مورد نظر پاسخ دادند. داده­های استخراج شده از پرسشنامه­ها با نرم­افزار آماری SPSS 16  و با روش تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل­ها نشان داد که راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی پیش­بینی کننده­ی سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی است.

 

کلید واژه: سلامت روان، شیمی درمانی، راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی، خودکارآمدی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

  • مقدمه………………………………… ۲
  • بیان مسئله…………………………… ۴
  • ضرورت و اهمیت پژوهش…………………… ۵
  • اهداف پزوهش …………………………. ۶

۱-۴-۱- هدف کلی ………………………….. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی ……………………….. ۶

  • فرضیه­های و سؤال پژوهش ………………… ۷
  • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……….. ۷

۱-۶-۱- سلامت روان ………………………… ۷

۱-۶-۱-۱- تعریف مفهومی……………………. ۷

۱-۶-۱-۲- تعریف عملیاتی ………………….. ۷

۱-۶-۲- راهبردهای مقابله دینی ……………. ۸

۱-۶-۲-۱- تعریف مفهومی …………………… ۸

۱-۶-۲-۲- تعریف عملیاتی ………………….. ۸

۱-۶-۳- رضایت زناشویی…………………….. ۸

۱-۶-۳-۱- تعریف مفهومی …………………… ۸

۱-۶-۳-۲- تعریف عملیاتی ………………….. ۸

۱-۶-۴- خودکارآمدی……………………….. ۸

۱-۶-۴-۱- تعریف مفهومی …………………… ۸

۱-۶-۴-۲- تعریف عملیاتی ………………….. ۹

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………………………… ۱۱

۲-۲- مبانی نظری………………………… ۱۱

عنوان                                صفحه

 

2-2-1- سلامت روان ……………………….. ۱۵

۲-۲-۲- راهبردهای مقابله دینی ……………. ۱۹

۲-۲-۳- رضایت زناشویی…………………….. ۲۲

۲-۲-۴- خودکارآمدی ………………………. ۲۵

۲-۳- پیشینه پژوهش ……………………….. ۲۹

۲-۳-۱- سلامت روان ………………………… ۲۹

۲-۳-۲- راهبردهای مقابله دینی ……………… ۳۰

۲-۳-۳- رضایت زناشویی……………………… ۳۳

۲-۳-۴- خودکارآمدی………………………… ۳۵

۲-۳-۵- خلاصه­ی پژوهش­های پیشین……………….. ۳۸

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه………………………………. ۴۰

۳-۲- طرح پژوهش…………………………… ۴۰

۳-۳- جامعه آماری…………………………. ۴۰

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری……………….. ۴۱

۳-۵- ابزارهای پژوهش………………………. ۴۱

۳-۵-۱- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ28)………….. 41

3-5-2- مقیاس راهبردهای مقابله دینی ………… ۴۲

۳-۵-۳- پرسشنامه زوجی انریچ………………… ۴۳

۳-۵-۴- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (GSES)…. 44

3-6- روش اجرا……………………………. ۴۵

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل آماری………………. ۴۵

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

۴-۱- مقدمه………………………………. ۴۷

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی ………………… ۴۷

۴-۳- آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی …… ۴۸

۴-۳-۱- جنسیت در نمونه مورد مطالعه………….. ۴۸

عنوان                                صفحه

 

4-3-2- سطح تحصیلات نمونه مورد مطالعه………… ۴۹

۴-۴- تحلیل توصیفی از یافته­های تحقیق ……….. ۵۰

۴-۵- تحلیل استنباطی آماره­ها ………………. ۵۱

۴-۵-۱- بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش ……… ۵۱

۴-۶- یافته­های مربوط به فرضیه­ها و سوال پژوهش … ۵۳

۴-۶-۱- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند…………………. ۵۳

۴-۶-۲- رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند……………………… ۵۵

۴-۶-۳- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند……………………… ۵۷

۴-۶-۴- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می­باشد………………………………………… ۵۸

۴-۷- یافته­های جانبی ……………………… ۵۹

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه ……………………………… ۶۲

۵-۲- بحث در مورد فرضیه­های پژوهش……………. ۶۲

۵-۲-۱- راهبردهای مقابله دینی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند…………………. ۶۲

۵-۲-۲-رضایت زناشویی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند……………………… ۶۴

۵-۲-۳- خودکارآمدی سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیش­بینی می­کند……………………… ۶۵

۵-۲-۴- سهم راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش­بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می­باشد……………………………………….. ۶۶

۵-۳- مرور کلی و نتیجه گیری نهایی ………….. ۶۹

۵-۴- محدودیت­های پژوهش ……………………. ۶۹

۵-۵- پیشنهادات پژوهش……………………… ۷۰

عنوان                                                                                                صفحه

 

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی ………………….. ۷۰

۵-۵-۲- پیشنهادات کاربردی………………….. ۷۱

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی …………………………….. ۷۲

منابع انگلیسی …………………………… ۷۶

 

پیوست

پیوست شماره ۱: پرسشنامه سلامت روان …………. ۸۳

پیوست شماره ۲: مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی .. ۸۶

پیوست شماره ۳: پرسشنامه زوجی انریچ…………. ۸۷

پیوست شماره ۴: پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر… ۸۹

 

فهرست جداول

 

عنوان                                صفحه

 

جدول شماره ۴-۱- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ……………………………………….. ۴۸

جدول شماره ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی بر حسب جنسیت………………………. ۴۹

جدول شماره ۴-۳- یافته­های توصیفی مقیاس­ها و زیر مقیاس­های مورد مطالعه در

گروه نمونه ……………………………… ۵۰

جدول شماره ۴-۴- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش   ۵۲

جدول شماره ۴-۵- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری مولفه‌های راهبرد مقابله دینی برای پیش­بینی سلامت روان ……….. ۵۴

جدول شماره ۴-۶ – ضرایب رگرسیون مولفه های­ راهبرد مقابله دینی برای پیش­بینی سلامت روان……………………. ۵۴

جدول شماره ۴-۷- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری  رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان………………………… ۵۵

جدول شماره ۴-۸- ضرایب رگرسیون رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان……………………………………. ۵۵

جدول شماره ۴-۹- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری  مولفه­های رضایت زناشویی  برای پیش­بینی سلامت روان……………. ۵۶

جدول شماره ۴-۱۰-  ضرایب رگرسیون مولفه­های رضایت زناشویی برای پیش­بینی سلامت روان…………………………… ۵۶

جدول شماره ۴-۱۱- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری  خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان………………………… ۵۷

جدول شماره ۴-۱۲ – ضرایب رگرسیون خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان……………………………………. ۵۸

جدول شماره ۴-۱۳- مدل رگرسیون و شاخص­های آماری راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان ۵۹

جدول شماره ۴-۱۴ – ضرایب رگرسیون راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی برای پیش­بینی سلامت روان… ۵۹

جدول شماره ۴-۱۵- تفاوت میانگین مقیاس­های مورد مطالعه بین زنان و مردان…………………………………… ۶۰

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                صفحه

 

شکل شماره ۴-۱- نمودار بار چارت نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ……………………………………….. ۴۸

شکل شماره ۴-۲- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک مدرک تحصیلی …………………………………. ۴۹

 

 

کلیات پژوهش

 

۱-۱-مقدمه

 

بیماری مزمن[۱] یک استرس فوق العاده و قابل توجه است که زندگی فرد را مورد تهدید قرار می­دهد و علت عمده مرگ و میر در دنیا هستند. افزایش سریع بیماری های مزمن، نمایانگر چالش های عمده بهداشتی در سطح جهان است. از آنجا که نگرش پزشکی در این نوع بیماری­ها تنها بر نحوه درمان و کنترل نشانه ها توجه دارد و با توجه به این که این بیماری ها بر فرد و جامعه اثرات زیادی دارند، بایستی مورد توجه خاص قرار گیرند و نباید صرفاً بر الگوی پزشکی در مراقبت از این بیماری بسنده کرد (کاتس و بور[۲]،۱۹۹۵).

این بیماران معمولاً با دامنه وسیعی از احساسات منفی شامل اضطراب، عصبانیت و افسردگی مواجه هستند و احترام به خود و هویت فرد، تحت تاثیر بیماری قرار می گیرد؛ به خصوص وقتی بیماری منجر به کاهش نقش ها، فعالیت های ارزشمند تغییرات در ارتباطات اجتماعی شده و انجام فعالیت های قبلی بیمار نیز به علت بیماری مشکل یا غیر ممکن می شود (آسبرینگ[۳]، ۲۰۰۱).

 

12000 تومان – خرید