پایان نامه برای دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی((M.A))

عنوان:

مقایسه سبکهای هویت وسیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری وسبکهای مقابله ای در معتادان وافراد بهنجار

 

 

فهرست مطالب

چکیده : ۱

فصل اول کلیات پژوهش… ۲

۱-۱مقدمه : ۳

۱-۲  بیان مسئله: ۵

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۹

۱-۴ اهداف تحقیق: ۱۱

۱-۴-۱ هدف کلی تحقیق.. ۱۱

۱-۴-۲اهداف ویژه تحقیق.. ۱۱

۱-۴-۳ اهدف کاربردی تحقیق.. ۱۱

۱-۵  فرضیه ها ۱۲

۱-۶ تعریف متغییر ها ۱۲

۱-۶-۱هویت: ۱۲

۱-۶-۲سبک های هویت: ۱۳

۱-۶-۳ سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری: ۱۶

۱-۶-۴ سبک های مقابله ای: ۱۷

۱-۶-۵ راهبردهای مقابله با استرس… ۱۷

۱-۶-۶سومصرف مواد ۱۸

۱-۷ تعاریف عملیاتی: ۱۸

۱-۷-۱سبک های هویت: ۱۸

۱-۷-۲سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری: ۱۸

۱-۷-۳سبک های مقابله ای.. ۱۸

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۹

مقدمه. ۲۰

۲-۱اعتیاد ۲۰

۲-۱-۱تاریخچه مواد ۲۱

۲-۱-۲طبقه بندی مواد ۲۲

۲-۱-۳ وابستگی. ۲۵

۲-۱- ۳-۱ ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد ۲۶

۲-۱-۴ سوء مصرف مواد ۲۷

۲-۱-۴-۱ملاک های تشخیصی برای سوء مصرف مواد به شرح زیر می باشد: ۲۷

۲-۱-۵ قطع مصرف یا ترک مواد ۲۸

۲-۱-۵-۱ ملاک های DSM_IV_TRبرای ترک مواد: ۲۸

۲-۱-۶همه گیر شناسی. ۲۹

۲-۲مصرف مواد در ایران. ۳۰

۲-۳ عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد ۳۰

۲-۳-۱علل فردی.. ۳۰

۲-۳-۲ عوامل محیطی و اجتماعی. ۳۲

۲-۳-۳ مشکلات هیجانی. ۳۴

۲-۳-۴عوامل ژنتیکی و زیستی. ۳۶

۲-۳-۵ سیستم پاداش مغزی.. ۳۷

۲-۴ تاثیر تعاملی مولفه های متعدد با اعتیاد ۳۹

۲-۵مبنای نظری وابستگی به مواد ۴۰

۲-۵-۱نظریات روان پویشی. ۴۰

۲-۵-۲نظریات روان تحلیلی. ۴۰

۲-۵-۳ روانشناختی خود ۴۱

۲-۵-۴ نظریات رفتاری – شناختی. ۴۲

۲-۵-۴-۱نظریات شناختی. ۴۳

۲-۵-۵ نظریه های یادگیری.. ۴۳

۲-۵-۵-۱ نظریه یادگیری اجتماعی شناختی. ۴۳

۲-۵-۵-۲نظریه یادگیری اجتماعی. ۴۴

۲-۵-۶دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی.. ۴۴

۲ -۵-۶-۱مدل بوم شناسی اجتماعی. ۴۴

۲-۵-۶-۲الگوی تحقیر خود ۴۵

۲-۵-۶-۳یادگیری اجتماعی چند مرحله ای.. ۴۵

۲-۵-۷نظریه تعامل خانواده ۴۶

۲-۵-۸نظریه های یکپارچه نگر. ۴۶

۲-۵-۸-۱نظریه رفتار مشکل. ۴۶

۲-۵-۸-۲نظریه گروه همسالان: ۴۷

۲-۵-۸-۳ الگوی آسیب پذیری.. ۴۷

۲-۵-۸-۴نظریه تفسیر انتخاب عقلایی. ۴۷

۲-۵-۹نظریه های زیستی روانی. ۴۸

۲-۵-۹-۱ نظریه  وابستگی جسمانی اعتیاد ۴۸

۲-۵-۹-۲ نظریه مشوق مثبت اعتیاد ۴۸

۲-۵-۱۰نظریه های اجتماعی فرهنگی. ۴۹

۲-۵-۱۰-۱نظریه بی هنجاری.. ۴۹

۲-۵-۱۰-۲نظریه انزوا طلبی مرتون. ۴۹

۲-۵-۱۰-۳نظریه برچسب زنی. ۴۹

۲-۵-۱۱نظریات فیزیولوژیک… ۵۰

۲-۵-۱۲نظریه ی سیستم انگیزشی. ۵۰

۲-۶ اهداف درمان وابستگی به مواد ۵۱

۲-۶-۱رویکردها ی درمانی وابستگی به مواد ۵۲

۲-۶-۲ درمان اعتیاد ۵۲

۲-۶-۲-۱درمان دارویی. ۵۳

۲-۶-۲-۲درمان های غیر دارویی. ۵۴

۲-۷ سبک های مقابله ای.. ۵۸

۲-۷-۱تعریف سبک های و مهارتهای مقابله ای.. ۵۸

۲-۷-۲ مهارتهای مقابله ای : ۵۸

۲-۷-۳ انواع سبک های مقابله. ۶۰

۲-۷-۴انواع مقابله‌ی کارآمد ۶۱

۲-۷-۴-۱مقابله‌ی متمرکز بر مسأله. ۶۱

۲-۷-۴-۲مقابله‌ی متمرکز بر هیجان. ۶۲

۲-۷-۵مقابله‌ی ناکارآمد و غیر مفید ۶۳

۲-۷-۶عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای مقابله‌ای.. ۶۵

۲-۷-۶-۱عوامل مربوط به منبع مقابله‌ ۶۵

۲-۷-۶-۲عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی. ۶۶

۲-۷-۷ اهمیت آموزش مهارت‌های سبک های مقابله‌ای.. ۶۷

۲-۷-۸عملکرد اصلی مهارت های مقابله ای.. ۶۸

۲-۸ سیستم های مغزی ـ رفتاری.. ۶۸

۲-۸-۱ نظریه شخصیتی گری.. ۶۹

۲-۸-۲سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) 70

2-8-3سیستم بازداری رفتاری (BIS) 71

2-8-4 سیستم جنگ / گریز (FFS) 73

2-8-5 توصیف سیستمهای مغزی – رفتاری: ۷۴

۲-۸-۵-۱ بعد رفتاری: ۷۴

۲-۸-۵-۲سطح شناختی. ۷۵

۲-۸-۵-۳بعد عصب شناختی. ۷۵

۲-۹ آسیب شناسی روانی وویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد ۷۶

۲-۱۰سبکهای هویت.. ۷۶

۲-۱۰-۱ نظریه های هویت.. ۷۸

۲-۱۰-۲ انواع سبک های هویت.. ۸۰

۲-۱۰-۳ تعهد :. ۸۲

۲-۱۰-۴ شکل گیری هویت در نوجوانی. ۸۲

۲-۱۰-۴-۱ مدل های شکل گیری هویت.. ۸۴

۲-۱۰-۵ چهار وضعیت هویت من در دید گاه مارسیا ۸۵

۲-۱۰-۶ تغییر هویت در نوجوانی. ۹۱

۲-۱۰-۶-۱ مکانیسم های تغییر هویت.. ۹۲

۲-۱۰-۷پیشینه پژوهش… ۹۳

۲-۱۰-۷-۱پیشینه داخلی پژوهش… ۹۳

۲-۱۰-۷-۲پیشینه خارجی پژوهش… ۹۷

۲-۱۰-۸جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش… ۱۰۰

فصل سوم: روش پژوهش… ۱۰۲

۳-۱روش پژوهش… ۱۰۳

۳-۲جامعه آماری.. ۱۰۳

۳-۳روش نمونه‏گیری و حجم نمونه: ۱۰۳

۳-۴روش گردآوری داده‏ها: ۱۰۴

۳-۵ ابزارگردآوری اطلاعات: ۱۰۴

۳-۵-۱ مقیاس سیستمهای مغزی / رفتاری (BIS، BAS): 104

3-5-2 پرسشنامه ی سبک های مقابله با استرس: ۱۰۵

۳-۵-۳ پرسشنامه سبک های هویت:(ISI-6G) 106

3-6 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: ۱۰۶

فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۷

۴-۱ ویژگی های جمعیت شناختی. ۱۰۸

۴-۲ یافته های توصیفی. ۱۰۹

۴-۳ یافته های استنباطی. ۱۱۲

فصل پنجم: تفسیرونتیجه‌گیری و جمع‌بندی.. ۱۲۰

۵-۱مقدمه. ۱۲۱

۵-۲ بحث و نتیجه‌گیری: ۱۲۱

۵-۳نتیجه گیری کلی. ۱۲۵

۵-۴محدودیت‌های پژوهش… ۱۲۶

۵-۵پیشنهادات.. ۱۲۶

۵-۶پیشنهاد کاربردی پژوهش… ۱۲۷

منابع: ۱۲۸

منابع فارسی. ۱۲۸

منابع انگلیسی. ۱۳۳

ضمائم. ۱۲۹

 

 

فهرست جداول

شکل۲-۱ تعامل عومل موثر در شکل گیری وابستگی به مواد ۳۹

نمودار (۲-۱) نمودار سیستم بازداری رفتاری ایجاد اختلال. ۷۳

جدول ۲-۱ پایگاههای هویت مارسیا بر اساس دو معیار تعهد وکاوش (به نقل از رومانو،۲۰۰۴) ۸۶

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها براساس متغیرشغل. ۱۰۸

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تاهل. ۱۰۸

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تحصیلات.. ۱۰۹

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر سن. ۱۰۹

جدول ۴-۵: میانگین و انحراف معیار سیستم فعال سازی/ بازداری در گروه های مورد مطالعه  ۱۰۹

جدول ۴-۶: میانگین و انحراف معیار سبک های مقابله ای در گروه های مورد مطالعه. ۱۱۰

جدول ۴-۷: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت در گروه های مورد مطالعه. ۱۱۱

جدول ۴-۸: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های هویت.. ۱۱۲

جدول ۴-۹: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبک های هویت و تعهد ۱۱۲

جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبک های هویت و تعهد ۱۱۳

جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سیستم فعال سازی/بازداری.. ۱۱۴

جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سیستم فعال سازی/بازداری   ۱۱۴

جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (آنوا) بر روی سیستم فعال سازی/بازداری   ۱۱۵

جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های مقابله ای.. ۱۱۶

جدول ۴-۱۵: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبک های مقابله ای.. ۱۱۶

جدول ۴-۱۶: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبک های مقابله ای   ۱۱۷

جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبک های مقابله ای.. ۱۱۸

جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره مولفه های سبک اجتنابی. ۱۱۸

جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی مولفه های سبک اجتنابی  ۱۱۹

جدول سوالات مقیاس های سبک هویت.. ۱۳۲

 

 

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل ۷۵ نفراز معتادان بستر ی در مراکز  اقامتی چهار گانه ترک اعتیاد شهر اردبیل(آزادی ،تولد دوباره سبلان ،همیاران سلامت پاک،آرمان سبز)  و تعداد ۷۵ نفرافرادبهنجار که به روش تصادفی،انتخاب شد که بوسیله ابزار های پژوهش سنجش شدندو برای حلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های هویت، سبک های مقابله­ای و سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار می­باشد در نتیجه می توان چنین گفت که سبک­های ، هویت سردرگم و سبک مقابله ای هیجان مدار از جمله متغیرهای روانشناختی منفی هستند که می تواند تاثیر زیادی بر مصرف مواد داشته باشند، بنابراین نیازمند برنامه ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها می باشد.

 

کلید واژه:سبک های هویت ،سبکهای مقابله ای ،سیستم های فعال سازی/ باز داری رفتاری،سومصرف مواد

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-1مقدمه :

اعتیاد[۱] به مواد مخدر، بیماری روانی عودکننده و مزمنی است که توام با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت می­شود. میلیون­ها انسان از این اختلال رنج می­برند که اغلب با دیگر بیماری­های روانی بروز و ظهور یافته و هزینه­های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را بر جامعه تحمیل می­کند.درسراسر جهان تعدادمصرف کنندگان مواد ۱۹۰میلیون نفر می رسند ،آمار رسمی ،تعداد معتادان کشور را ۱-۲میلیون نفر با میانگین سنی ۱۸سال ذکر می کند این درحالی است که ۱۱میلیون نفر از جمعیت کشوربا مشکل اعتیاد خود واطرافیان مواجه هستند(شفیعی،رهگذر،۲۰۰۴،ضیا الدین وزارع زاده وحشمتی ،۱۳۸۵ به نقل از حمیدکاظمی ،سپیده مرتضوی،۱۳۹۳ )

12000 تومان – خرید