پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A. )

گرایش : بالینی

 

 

 

عنوان :

مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به

میگرن با افراد سالم

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱

 

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲٫بیان مساله…………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۳٫اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………….. ۹

۱-۴٫هدف های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۴-۱٫هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۴-۲٫اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………. ۱۱

۱-۵٫سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۶٫فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۷٫اصطلاحات وتعاریف عملیاتی…………………………………………………………. ۱۲

۱-۷-۱٫تعریف میگرن……………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۷-۲٫تحریف شناختی…………………………………………………………………………… ۱۲

۱-۷-۳٫طرحواره هیجانی………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۸٫خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………… ۱۳

 

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش

بخش اول:ادبیات وگستره نظری………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲٫ادبیات وگستره نظری میگرن………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱٫تاریخچه……………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲٫تعریف میگرن……………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۳٫علل میگرن…………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۴٫انواع میگرن……………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۴-۱٫میگرن با پیش درآمد …………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۴-۲٫میگرن بدون پیش درآمد………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۴-۳٫انواع دیگر میگرن ……………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۵٫پاتوژنز……………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۶٫تشخیص بیماری…………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۷٫تشخیص های افتراقی میگرن………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۸٫فرضیه های مرتبط با میگرن……………………………………………… ۲۴

۲-۲-۸-۱٫فرضیه عروقی میگرن……………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۸-۲٫فرضیه عصبی میگرن………………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۹٫سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن……………………………. ۲۵

۲-۲-۱۰٫هیدروکسی تریپتامین در میگرن……………………………………. ۲۶

۲-۲-۱۱٫دوپامین در میگرن……………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۱۲٫دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن…………………………………. ۲۷

۲-۲-۱۳٫یافته های بالینی……………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۱۴٫میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک……………………….. ۲۸

۲-۲-۱۵٫میگرن قاعده ای (بازیلار………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۱۶٫درمان میگرن……………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۱۷٫درمان پیشگیرانه میگرن…………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۱۸٫جامعه و فرهنگ………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲-۱۹٫جنبه‌های محیطی………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۲۰٫سبک زندگی………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۲-۲۱٫خصوصیات روانشناختی میگرن…………………………………………… ۳۴

۲-۳٫ ادبیات و گستره ی نظری تحریف های شناختی……………………….. ۳۵

۲-۳-۱٫تعریف شناخت‌……………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۲٫روانشناسی شناختی…………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۳٫افکار خودآیند…………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۴٫موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت…………………………………. ۳۶

۲-۳-۵٫مدلABC الیس……………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۶٫تناوب­گرایی تعبیری………………………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۷٫مدل شتاختی بک………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۳-۸٫مدل بک از دو بخش تشکیل شده است………………………………. ۳۸

۲-۳-۹٫نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی           ۴۰

۲-۳-۱۰٫رایج ترین عقاید غیر منطقی…………………………………………. ۴۱

۲-۳-۱۱٫ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس…………………………. ۴۴

۲-۴٫ادبیات و گستره ی نظری طرحواره های هیجانی…………………….. ۵۳

۲-۴-۱٫تعریف هیجان ومولفه های آن…………………………………………… ۵۳

۲-۴-۲٫هیجان و نظریه های هیجان………………………………………………… ۵۳

۲-۴-۳٫اجزای هیجان……………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۴-۴٫تاریخچه هیجان…………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۴-۵٫نظریه‌های هیجان  …………………………………………………………………… ۵۵

۲-۴-۵-۱٫نظریه جیمز – لانگه………………………………………………………. ۵۵

۲-۴-۵-۲٫نظریه ارزیابانه…………………………………………………………… ۵۵

۲-۴-۵-۳٫نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………. ۵۵

۲-۴-۵-۴٫نظریه بازخوراند چهره………………………………………………. ۵۵

۲-۴-۶٫وظایف هیجان‌ها  …………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۴-۷٫فیزیولوژی هیجان‌ها………………………………………………………………. ۵۶

۲-۴-۸٫جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی……………………….. ۵۶

۲-۴-۹٫ماهیت هیجان……………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۴-۱۰٫واکنش های فیزیولوژیک هیجان………………………………………. ۵۸

۲-۴-۱۱٫ابزارهای مطالعه ی هیجان……………………………………………… ۵۸

۲-۴-۱۲٫انواع واکنش های هیجانی………………………………………………… ۵۹

۲-۴-۱۳٫عملکرد ذهن در هیجان……………………………………………………….. ۶۲

۲-۴-۱۴٫اساس عصبی هیجان………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۴-۱۵٫نظریه های مربوط به هیجان…………………………………………… ۶۵

۲-۴-۱۶٫نتیجه هیجان……………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۴-۱۷٫هیجان و سلامت…………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۴-۱۸٫مغز هیجانی………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۴-۱۹٫به کار بردن درست هیجان ها ……………………………………….. ۷۳

۲-۴-۲۰تعریف هیجان خواهی……………………………………………………………….. ۷۳

۲-۴-۲۱٫نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن………………………….. ۷۴

۲-۴-۲۲٫ویژگی های افراد هیجان خواه………………………………………. ۷۵

۲-۴-۲۳٫نتیجه گیری………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۴-۲۴٫ مفهوم طرحواره…………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۴-۲۵٫طرحواره های هیجانی………………………………………………………….. ۷۹

۲-۴-۲۶٫ درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ…………………………….. ۸۰

۲-۴-۲۷٫مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی…………………………….. ۸۱

۲-۴-۲۸٫دستیابی به هیجان ها………………….. ۸۳

۲-۴-۲۹٫شناسایی طرحواره های هیجانی………………………………………. ۸۴

۲-۴-۳۰٫تعریف طرحواره های هیجانی ………………………………………… ۸۴

۲-۴-۳۱٫انواع طرحواره های هیجانی…………………………………………… ۸۵

۲-۵٫بخش دوم:سوابق پژوهشی………………………………………………………………… ۹۱

۲-۵-۱٫سوابق پژوهشی خارج از ایران………………………………………… ۹۱

۲-۵-۲٫سوابق پژوهشی داخل ایران………………………………………………… ۹۲

۲-۶٫خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………… ۹۶

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

۳-۱٫مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۳-۲٫خصوصیات طرح پژوهش……………………………………………………………………….. ۹۸

۳-۳٫جامعه آماری مورد مطالعه…………………………………………………………. ۹۹

۳-۴٫روش نمونه گیری وحجم نمونه……………………………………………………. ۹۹

۳-۵٫ابزارهای اندازه گیری………………………………………………………………… ۹۹

۳-۵-۱٫پرسشنامه تحریف های شناختی…………………………………………… ۹۹

۳-۵-۲٫٫مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی………………………………. ۱۰۲

۳-۶٫فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………….. ۱۰۵

۳-۷٫روش پردازش و تحلیل اطلاعات……………………………………………………. ۱۰۶

۳-۸٫خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

 

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۲) ازمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………… ۱۰۹

۴-۳٫آزمون فرضیه دوم پژوهش……………………………………………………………… ۱۲۹

۴-۴٫خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………….. ۱۴۴

 

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

۵-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

۵-۲٫بررسی یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی ۱۴۶

۵-۳٫جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش…………………. ۱۴۸

۵-۴٫محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………….. ۱۴۹

۵-۵٫پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………….. ۱۵۰

۵-۵-۱٫پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………. ۱۵۰

۵-۵-۲٫پیشنهادهای اجرایی………………………………………………………………. ۱۵۰

۵-۶٫خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۸

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………….. ۱۷۶

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول ۳-۱؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

جدول ۳-۲؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

جدول۳-۳؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

جدول۳-۴؛ ضریب پایایی………………………………………………………………………….. ۱۰۲

جدول۳-۵؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

جدول ۴-۱؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول……………………… ۱۱۰

جدول ۴-۲؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه…………. ۱۱۰

جدول ۴-۳؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

جدول ۴-۴؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

جدول ۴-۵؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

جدول ۴-۶؛ تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…………………………………………………………………………. ۱۱۵

جدول ۴-۷؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………… ۱۱۷

جدول ۴-۸؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

جدول ۴-۹؛ تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

جدول ۴-۱۰؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

جدول ۴-۱۱؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

جدول ۴-۱۲؛ تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………… ۱۲۳

جدول ۴-۱۳؛ تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

جدول ۴-۱۴؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶

جدول ۴-۱۵؛ تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

جدول ۴-۱۶؛ تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

جدول۴-۱۷؛ماتریکس کواریانس فرضیه  دوم…………………………………… ۱۳۰

جدول ۴-۱۸؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه…….. ۱۳۰

جدول ۴-۱۹؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…………………………………………………………………………. ۱۳۱

جدول ۴-۲۰؛ تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…………………………………………………………………………. ۱۳۳

جدول ۴-۲۱؛ تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

جدول ۴-۲۲؛ تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

جدول ۴-۲۳؛ تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…………………………………………………………………………. ۱۳۷

جدول ۴-۲۴؛ تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم………………………………………………………………….. ۱۳۸

جدول ۴-۲۵؛ تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………… ۱۳۹

جدول ۴-۲۶؛ تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

جدول ۴-۲۷؛ تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

جدول ۴-۲۸؛ تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار۴-۱: تفاوت بین­گروهی میانگین بی­اعتمادسازی………….. ۱۱۱

نمودار۴-۲: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم درک……………………… ۱۱۲

نمودار۴-۳: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس گناه………………. ۱۱۴

نمودار۴-۴: تفاوت بین­گروهی میانگین ساده انگاری هیجان.. ۱۱۵

نمودار۴-۵: تفاوت بین­گروهی میانگین فاقد ارزشیابی……….. ۱۱۶

نمودار۴-۶: تفاوت بین­گروهی میانگین فقدان کنترل……………. ۱۱۸

نمودار۴-۷: تفاوت بین­گروهی میانگین کرختی…………………………… ۱۱۹

نمودار۴-۸: تفاوت بین­گروهی میانگین بسیار منطقی……………. ۱۲۰

نمودار۴-۹: تفاوت بین­گروهی میانگین تداوم…………………………… ۱۲۲

نمودار۴-۱۰: تفاوت بین­گروهی میانگین هوشیاری ضعیف……….. ۱۲۳

نمودار۴-۱۱: تفاوت بین­گروهی میانگین عدم پذیرش احساسات            ۱۲۴

نمودار۴-۱۲: تفاوت بین­گروهی میانگین نشخوارفکری…………….. ۱۲۶

نمودار۴-۱۳: تفاوت بین­گروهی میانگین اظهارگری…………………. ۱۲۷

نمودار۴-۱۴: تفاوت بین­گروهی میانگین احساس شرم………………. ۱۲۸

نمودار۴-۱۵: تفاوت بین­گروهی میانگین تحریف همه یاهیچ… ۱۳۱

نمودار۴-۱۶: تفاوت بین­گروهی میانگین تعمیم مبالغه امیز            ۱۳۲

نمودار۴-۱۷: تفاوت بین­گروهی میانگین فیلترذهنی……………….. ۱۳۴

نمودار۴-۱۸: تفاوت بین­گروهی میانگین بی توجهی به امر مثبت    ۱۳۵

نمودار۴-۱۹: تفاوت بین­گروهی میانگین نتیجه گیری شتابزده         ۱۳۶

نمودار۴-۲۰: تفاوت بین­گروهی میانگین درشت بینی و ریزبینی       ۱۳۸

نمودار۴-۲۱: تفاوت بین­گروهی میانگین استدلال احساسی…….. ۱۳۹

نمودار۴-۲۲: تفاوت بین­گروهی میانگین باید بهتر………………. ۱۴۰

نمودار۴-۲۳: تفاوت بین­گروهی میانگین برچسب زدن………………. ۱۴۲

نمودار۴-۲۴: تفاوت بین­گروهی میانگین شخصی سازی………………. ۱۴۳

 

 

 

چکیده

       هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) استفاده شد.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن  تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد  وهمراهان آن ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد۵۰نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و۵۰ نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،”طرحواره های هیجانی لیهی” و”تحریف های شناختی”، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند، مانوا، میانگین، انحراف استاندارد استفاده شد.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی از جمله،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، باید-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .ولی در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری یافت نشد.

واژه های کلیدی: تحریف های شناختی ،طرحواره های هیجانی، میگرن

 

 

۱-۱٫ مقدمه

بشر از مدت ها پیش با سردرد آشنا بوده و روش های مختلف درمان آن را می شناخته است. در یک کتیبه سنگی باستانی که مربوط به پنج هزار سال پیش است مطلبی با عنوان”بیمار مبتلا به سردرد” دیده میشود. دو هزار و پانصد سال پیش، مردم چین با درمان سردرد آشنا بودند. پزشکان چینی برای درمان سردرد، طب سوزنی و داغ کردن را توصیه کرده اند. در آثاربقراط(۳۷۷-۴۵۰ ق م) که حدود ۲۴۰۰ سال پیش نوشته شده، به مطالبی در مورد بیماران مبتلا به سردرد بر می خوریم. سقراط(۳۹۹-۴۵۰ ق.م)،فیلسوف یونانی و شاگردش افلاطون(۳۴۸-۴۲۸ ق.م) به ارتباط بین کشش یا تحریک ماهیچه ای و سردرد پی بردند.

12000 تومان – خرید