پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی

روانشناسی بالینی

بررسی اثربخشی درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی

 

چکیده

 

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی بوده‌است. روش مورد استفاده در این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۳-۹۴ در دانشگاه فنی-حرفه‌ای بودند. به منظور انجام پژوهش، تعداد ۳۰ نفر از دانشجویان دختر برای شرکت در این برنامه در نظرگرفته شدند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵=n) و کنترل (۱۵=n) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس افسردگی بک ویراست دوم (۱۹۶۸) و مقیاس محقق ساخته درد معنوی بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی به طور معناداری (۰۰۱/۰p<) بر کاهش افسردگی و درد معنوی در دانشجویان مؤثربود.

 

کلیدواژه‌ها: آموزش‌های هستی‌شناسی اسلامی، افسردگی، دانشجویان، درد معنوی، گروه‌درمانی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                             صفحه

 

فصل اوّل: مقدمه

۱-۱       کلیات.. ۲

۱-۲ بیان مسأله. ۸

۱-۳………………………………………… ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۱۲

۱-۴………………………………………………………… اهداف پژوهش.. ۱۶

۱-۵                         تعریف مفهومی متغیرها.. ۱۶

۱-۵-۱ افسردگی. ۱۶

۱-۵-۲ درد معنوی. ۱۷

۱-۶                         تعریف عملیاتی متغیرها.. ۱۷

۱-۶-۱ افسردگی. ۱۷

۱-۶-۲ درد معنوی. ۱۷

 

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ افسردگی. ۱۹

۲-۱-۲ الگوها و درمان‌های اختلال افسردگی. ۲۲

۲-۱-۲-۱ الگوی زیستی افسردگی. ۲۲

۲-۱-۲-۲ الگوی روان‌پویشی افسردگی. ۲۸

۲-۱-۲-۳ الگوهای شناختی افسردگی. ۳۰

۲-۱-۲-۴ الگوی وجودگرایی. ۳۳

۲-۱-۲-۵ افسردگی از دیدگاه معنوی‌گرایی. ۳۷

۲-۱-۲-۶ رویکرد اسلامی در تبیین افسردگی. ۴۲

۲-۲ درد معنوی. ۸۴

۲-۳  سابقه تحقیق. ۸۹

۲-۳-۱ درمان با رویکرد اسلامی و افسردگی. ۸۹

۲-۳-۲ درد معنوی و رویکرد هستی‌شناسی اسلامی. ۹۲

 

فصل سوّم: روش پژوهش

۳-۱ طرح تحقیق. ۹۶

۳-۲ جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری. ۹۶

۳-۲-۱ جامعه آماری. ۹۶

۳-۲-۲ روش نمونه‌گیری. ۹۷

۳-۲-۳ ملاک‌های ورود به پژوهش. ۹۷

۳-۲-۴ حجم نمونه. ۹۷

۳-۳ابزارهای پژوهش. ۹۸

۳-۳-۱  ویرایش دوم مقیاس افسردگی بک (BDI-II). 98

3-3-2 مقیاس درد معنوی. ۱۰۰

۳-۳-۲-۱ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مقیاس درد معنوی   ۱۰۰

۳-۳-۲-۲ روایی. ۱۰۱

۳-۳-۲-۲-۱ همبستگی با نمره کل مقیاس. ۱۰۵

۳-۳-۲-۲-۲ روایی همزمان. ۱۰۷

۳-۳-۲-۳ پایایی. ۱۰۸

۳-۴ روش اجرا. ۱۰۹

۳-۵- مداخله. ۱۰۹

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. ۱۱۲

 

فصل چهارم: یافته‌ها

۴-۱ یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش. ۱۱۴

۴-۲ تحلیل استنباطی. ۱۱۵

۴-۲-۱ فرضیه اول: گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی ، تأثیر

معناداری بر میزان افسردگی در دانشجویان افسرده دارد.   ۱۱۵

۴-۲-۲ فرضیه دوم: گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی، تأثیر

معناداری بر میزان درد معنوی در دانشجویان افسرده دارد.   ۱۱۷

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ بحث یافته اول. ۱۲۰

۵-۲ بحث یافته دوم. ۱۲۲

۵-۳ نتیجه‌گیری. ۱۲۵

۵-۴ محدودیت‌ها. ۱۲۶

۵-۵ پیشنهادات. ۱۲۶

 

منابع

منابع فارسی.. ۱۲۷

منابع انگلیسی.. ۱۳۸

 

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                صفحه

 

جدول ۳-۱ میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت‌کنندگان به تفکیک گروه‌ها   ۹۸

جدول ۳-۲ فراوانی شرکت‌کنندگان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی   ۱۰۱

جدول ۳-۳: ماتریس عامل‎‌های چرخش یافته به شیوه واریماکس   ۱۰۳

جدول۳-۴: ماتریس همبستگی مؤلفه‌های مقیاس و نمره کل آزمون   ۱۰۶

جدول۳-۵: ماتریس همبستگی مقیاس درد معنوی و سلامت معنوی و ابعاد آنها   ۱۰۷

جدول۳-۶: مقادیر پایایی مقیاس درد معنوی و ابعاد آن   ۱۰۸

جدول ۳-۷: پلن گروه‌درمانی هستی شناسی اسلامی. ۱۱۱

جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایشی و

کنترل.. ۱۱۵

جدول ۴-۲ نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات پس‌آزمون

افسردگی با کووریت پیش‌آزمون.. ۱۱۶

جدول ۴-۳ میانگن تعدیل شده متغیر وابسته افسردگی   ۱۱۶

جدول ۴-۴ نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری روی نمرات پس‌آزمون درد

معنوی با کووریت پیش‌آزمون.. ۱۱۷

جدول ۴-۵ میانگن تعدیل شده متغیر وابسته درد معنوی   ۱۱۸

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                               صفحه

 

نمودار ۴-۱، میانگین نمرات افسردگی قبل و بعد از درمان   ۱۱۷

نمودار ۴-۲، میانگین نمرات درد معنوی قبل و بعد از درمان   ۱۱۸

 

 

مقدمه

 

 

  • کلیات

 

افسردگی حالتی هیجانی است که مشخصه آن غمگینی زیاد، احساس بی‌ارزشی، احساس گناه، کناره‌گیری از دیگران و از دست دادن علاقه و اشتیاق به فعالیت‌های عادی است (داویسون و نیل[۱]، ۲۰۰۱). افسردگی قسمت عمده‌ای از مشکلات سلامت روانی را تشکیل می‌دهد (بری[۲]، ۲۰۰۳).

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، افسردگی دومین بیماری شایع پس از بیماری قلبی-عروقی است. این اختلال به عنوان نخستین معضل سلامت در دنیا و به عنوان مادر بسیاری از بیماری‌ها تلقی می‌شود. شیوع این بیماری در طول عمر پانزده درصد و در زنان به بیست و پنج درصد می‌رسد (چهارمین ویراست تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[۳]، ۲۰۰۰).

در واقع همه افراد در دوره‌هایی از عمر خود افسردگی را تجربه می‌کنند، این احساس معمولا! به‌دنبال فقدان یا ناکامی ایجاد می‌شود و در شرایط طبیعی پس از چند ساعت یا چند روز از بین می‌رود. به هر حال، هر گاه احساس‌های افسرده‌وار تداوم یافته و در سلامتی و بهزیستی اجتماعی شخص اخلال نماید، در آن صورت کمک حرفه‌ای الزامی خواهد بود (کهرازی، آزاد فلاح و اللهیاری، ۱۳۸۲).

 

12000 تومان – خرید