پایان‌نامه کارشناسی ارشد

در رشته روانشناسی بالینی

 

بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی

 

 

 

چکیده

بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال اضطراب اجتماعی

 

اختلال اضطراب اجتماعی، رایج‌ترین اختلال اضطرابی و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی به حساب می‌آید. امروزه پژوهش‌های بالینی در حوزه بررسی سازوکارهای زیربنایی اضطراب اجتماعی به منظور دستیابی به درمان‌های موثر به خصوص درمان‌های شناختی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تداعی‌های خودکار منفی نسبت به خود داشته و به دنبال آن انتظار مورد ارزیابی منفی قرار گرفتن از جانب دیگران را دارند. در واقع عزت نفس ضمنی آن‌ها پایین و ترس از ارزیابی منفی ضمنی‌شان بالاست. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی و ارزیابی اثربخشی این روش بر کاهش سطح اضطراب اجتماعی، از بین رفتن اختلال و عزت نفس آشکار در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است. در این پژوهش دو گروه از افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی که در هر گروه ۲۰ نفر به طور تصادفی گمارده شده بودند، قرار گرفتند. در ابتدا هر دو گروه پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی کانور، اضطراب اجتماعی لیبوویتز، عزت نفس روزنبرگ و افسردگی بک را تکمیل کرده، سپس با استفاده از آمایه رایانه‌ای IAT نمره عزت نفس ضمنی و ترس از ارزیابی منفی ضمنی‌شان مورد سنجش واقع شد. در مرحله بعد مداخله شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای به مدت ۳ روز نامتوالی بر روی گروه آزمایش اجرا شد. تمام این مراحل برای گروه کنترل نیز با اجرای مداخله شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای با محرک خنثی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای منجر به افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی شد. همچنین سطح اضطراب اجتماعی این افراد کاهش پیدا کرد ولی تغییر قابل توجهی در کل اختلال اضطراب اجتماعی و عزت نفس آشکار آن‌ها مشاهده نشد.

 

کلید واژه: اختلال اضطراب اجتماعی، عزت نفس ضمنی، ترس از ارزیابی منفی ضمنی، IAT، شرطی‌سازی ارزشی زیرآستانه‌ای

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱-مقدمه ………………………………. ۲

۱-۲- بیان مساله …………………………. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش  ………………… ۷

۱-۴- اهداف پژوهش  ………………………. ۱۰

۱-۵- تعریف مفهومی اصطلاحات و متغیرها ………. ۱۰

۱-۵-۱- اختلال اضطراب اجتماعی  …………….. ۱۰

۱-۵-۲- عزت نفس ضمنی  ……………………. ۱۰

۱-۵-۳- ترس از ارزیابی منفی ضمنی …………… ۱۱

۱-۵-۴-تداعی‌های ضمنی …………………….. ۱۱

۱-۵-۶- عزت نفس   ……………………….. ۱۲

۱-۵-۷-شرطی سازی ارزشی……………………. ۱۲

۱-۵-۸- برنامه شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای … ۱۳

۱-۶- تعریف عملیاتی متغیرها ………………. ۱۳

۱-۶-۱- اختلال اضطراب اجتماعی  …………….. ۱۳

۱-۶-۲- عزت نفس ضمنی  ……………………. ۱۳

۱-۶-۳- ترس از ارزیابی منفی ضمنی ………….. ۱۴

۱-۶-۴- عزت نفس آشکار ……………………. ۱۴

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه

۲-۱- مبانی نظری ………………………… ۱۶

۲-۱-۱-اختلال اضطراب اجتماعی  ……………… ۱۶

۲-۱-۱-۱-شیوع اختلال اضطراب اجتماعی  ……….. ۱۷

۲-۱-۱-۲-تفاوت‌های جنسیتی در اضطراب اجتماعی …. ۱۸

۲-۱-۱-۳-سبب شناسی ……………………….. ۱۹

۲-۱-۱-۳-۱- تبیین‌های روان پویشی …………… ۱۹

عنوان                                                                                                صفحه

 

2-1-1-3-2- تبیین‌های انسانی نگر و هستی نگر …. ۱۹

۲-۱-۱-۳-۳- تبیین‌های رفتاری ……………….. ۱۹

۲-۱-۱-۳-۴- تبیین‌های شناختی ……………….. ۲۰

۲-۱-۱-۳-۴-۱- الگوی طرحواره‌ای بک …………… ۲۰

۲-۱-۱-۳-۴-۲- مدل کلارک و ولز (۱۹۹۵)  ……….. ۲۲

۲-۱-۱-۳-۴-۳- مدل راپی و هیمبرگ (۱۹۹۵) ………. ۲۳

۲-۱-۱-۳-۴-۴- مدل هافمن و بارلو (۲۰۰۲) ……… ۲۴

۲-۱-۱-۳-۴-۵- تبیین‌های مبتنی بر عوامل فرهنگی- اجتماعی     ۲۵

۲-۱-۱-۳-۴-۶- تبیین‌های زیستی  ……………… ۲۶

۲-۱-۱-۳-۴-۷- مدل کیمبرل (۲۰۰۸) ……………. ۲۷

۲-۱-۱-۳-۴-۸-  نظریه تکاملی اضطراب اجتماعی گیلبرت    ۲۸

۲-۱-۱-۳-۴-۹- مدل راپی و اسپنس (۲۰۰۴) ………. ۲۸

۲-۱-۱-۴- راهبردهای درمانی اضطراب اجتماعی ….. ۳۱

۲-۱-۱-۴-۱-دارودرمانی …………………….. ۳۲

۲-۱-۱-۴-۲-روان درمانی ……………………. ۳۳

۲-۱-۱-۴-۲-۱- رفتاردرمانی …………………. ۳۳

۲-۱-۱-۴-۲-۱-۱- حساسیت زدایی تدریجی ………… ۳۳

۲-۱-۱-۴-۲-۱-۲- مواجهه درمانی  …………….. ۳۴

۲-۱-۱-۴-۲-۱-۳- آموزش مهارت­های اجتماعی  …….. ۳۴

۲-۱-۱-۴-۲-۲- شناخت درمانی  ……………….. ۳۵

۲-۱-۱-۵-همایندی  ………………………… ۳۷

۲-۱-۱-۶-مقایسه با دیگر سازه ها …………… ۳۸

۲-۱-۱-۶-۱- اختلال اضطراب اجتماعی و کم‌رویی ….. ۳۸

۲-۱-۱-۶-۲- اختلال اضطراب اجتماعی و آگورافوبیا . ۳۹

۲-۱-۱-۶-۳- اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب طبیعی ۴۰

۲-۱-۱-۶-۴- اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شخصیت اجتنابی    ۴۱

۲-۱-۲-عزت نفس…………………………… ۴۴

۲-۱-۲-۱-نظریاتی در باب نگرش خود  …………. ۴۴

۲-۱-۲-۱-۱- دسترس‌پذیری و نیروی تداعی  ……… ۴۴

۲-۱-۲-۱-۲- دیدگاه دسترس پذیری نگرش ……….. ۴۵

عنوان                                                                                                صفحه

 

2-1-2-1-3- الگوی MODE فازیو  …………….. ۴۶

۲-۱-۲-۱-۴- یادگیری تداعی‌گرایانه  …………. ۴۶

۲-۱-۳- آستانه‌ها  ……………………….. ۴۷

۲-۱-۳-۱- ادراک زیر آستانه‌ای ……………… ۴۸

۲-۱-۳-۲- اثرات ادراک زیرآستانه‌ای …………. ۴۹

۲-۱-۳-۲-۱- همبسته‌های عصبی  ……………….. ۵۰

۲-۱-۳-۲-۲- اثرات هیجانی و ارزشی ………….. ۵۰

۲-۱-۳-۲-۳- اثرات معنایی پایه  ……………. ۵۰

۲-۱-۳-۲-۴- قضاوت‌های اجتماعی ………………. ۵۱

۲-۱-۳-۲-۵- رفتار  ……………………….. ۵۱

۲-۱-۴- فرایندهای ضمنی  ………………….. ۵۲

۲-۱-۵- شرطی سازی ارزشی  …………………. ۵۳

۲-۱-۵-۱- شرطی‌سازی ارزشی و شرطی‌سازی پاولفی  … ۵۵

۲-۱-۵-۲- شباهت‌های شرطی‌سازی ارزشی (EC) و شرطی‌سازی پاولفی (PC) 56

2-1-5-3- تفاوت‌های شرطی‌سازی ارزشی و شرطی‌سازی پاولفی ۵۸

۲-۱-۵-۵- رویکردهای نظری شرطی سازی ارزشی …… ۶۰

۲-۱-۵-۵-۱- دیدگاه انتسابی ………………… ۶۰

۲-۱-۵-۵-۲- دیدگاه کل‌گرایانه  ……………… ۶۱

۲-۱-۵-۵-۳- دیدگاه اسناد نادرست ضمنی ………. ۶۱

۲-۱-۵-۵-۴- دیدگاه طبقه‌بندی مفهومی  ……….. ۶۲

۲-۱-۵-۵-۶- دیدگاه گزاره‌ای  ……………….. ۶۳

۲-۱-۵-۶- کاربردهای شرطی سازی ارزشی  ………. ۶۴

۲-۲- پیشینه عملی  ………………………. ۶۵

۲-۳- سوالات  پژوهش ………………………. ۷۸

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- نوع پژوهش  ………………………… ۸۰

۳-۲-جامعه آماری ………………………… ۸۰

۳-۳- نمونه و روش نمونه‌گیری  ……………… ۸۰

۳-۴- ابزار پژوهش ……………………….. ۸۱

عنوان                                                                                                صفحه

 

3-4-1- پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) 81

3-4-2- پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)  ………. ۸۲

۳-۴-۳- مقیاس عزت نفس روزنبرگ  ……………. ۸۳

۳-۴-۴-پرسشنامه افسردگی بک  ………………. ۸۴

۳-۴-۵- آزمون تداعی ضمنی (IAT) …………….. 85

3-4-5- 1- ساخت آزمون سنجش عزت نفس ضمنی (IAT)  . ۸۵

۳-۴-۵- ۲-  ساخت آزمون سنجش ترس از ارزیابی منفی ضمنی (IAT)    ۸۷

۳-۴-۶-  برنامه آموزش شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای  ۸۷

۳-۵- روش اجرا  …………………………. ۸۸

۳-۶-  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات  …………… ۸۹

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱-آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی   ۹۱

۴-۲- تحلیل توصیفی داده‌ها ………………… ۹۳

۴-۳- تحلیل استنباطی داده‌ها ………………. ۹۶

۴-۳-۱- سوال اول ………………………… ۹۸

۴-۳-۲- سوال دوم  ……………………….. ۹۹

۴-۳-۳- سوال سوم ………………………… ۱۰۰

۴-۳-۴- سوال چهارم ………………………. ۱۰۰

۴-۳-۵- سوال پنجم  ………………………. ۱۰۱

۴-۳-۶- سوال ششم ………………………… ۱۰۲

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 

۵-۱- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال اول پژوهش . ۱۰۴

۵-۲- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال دوم پژوهش . ۱۰۶

۵-۳- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال سوم پژوهش . ۱۰۸

۵-۴- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال چهارم پژوهش ۱۰۹

۵-۵- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال پنجم پژوهش ۱۱۰

۵-۶- بحث و نتیجه‌گیری در مورد سوال ششم پژوهش . ۱۱۱

عنوان                                                                                                صفحه

 

5-7- یکپارچه‌نگری پژوهش ………………….. ۱۱۳

۵-۸- کاربردهای نظری پژوهش ……………….. ۱۱۳

۵-۹- کاربردهای عملی پژوهش ……………….. ۱۱۴

۵-۱۰- محدودیت‌های پژوهش  …………………. ۱۱۴

۵-۱۱- پیشنهادهای پژوهش  …………………. ۱۵

۵-۱۱-۱- پیشنهادهای کاربردی  ……………… ۱۱۵

۵-۱۱-۲- پیشنهادهای پژوهشی ……………….. ۱۱۵

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ……………………………. ۱۱۶

منابع انگلیسی …………………………. ۱۲۰

 

پیوست‌ها

برگه اطلاعات و رضایت نامه پژوهش…………… ۱۳۱

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ………………… ۱۳۲

پرسشنامه  اضطراب اجتماعی لیبوویتز………… ۱۳۳

پرسشنامه اضطراب اجتماعی SPIN …………….. 135

پرسشنامه افسردگی بک ……………………. ۱۳۶

اسلایدهای مرتبط با آزمون عزت نفس ضمنی……… ۱۳۹

اسلایدهای مرتبط با آزمون ترس از ارزیابی منفی ضمنی   ۱۴۰

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

جدول ۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد سن در دو گروه آزمایش و کنترل………………………………………. ۹۱

جدول۴-۲- میانگین و انحراف استاندارد تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل………………………………….. ۹۲

جدول۴-۳- داده‌های توزیع فراوانی وضعیت تاهل در گروه آزمایش    ۹۲

جدول۴-۴- داده‌های توزیع فراوانی وضعیت تاهل در گروه کنترل ۹۳

جدول ۴-۵- داده‌های توصیفی متغیر نمره عزت نفس ضمنی    ۹۳

جدول۴-۶- داده‌های توصیفی متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی ۹۴

جدول۴-۷- داده‌های توصیفی اضطراب اجتماعی ……. ۹۴

جدول۴-۸- داده‌های توصیفی متغیر اضطراب اجتماعی لیبوویتز   ۹۵

جدول۴-۹- داده‌های توصیفی متغیر عزت نفس آشکار (روزنبرگ) میانگین ………………………………………. ۹۵

جدول۴-۱۰- آزمونt مستقل متغیر سن …………… ۹۶

جدول ۴-۱۱- آزمونt مستقل متغیر اضطراب اجتماعی . ۹۶

جدول ۴-۱۲- آزمونt مستقل متغیر اضطراب اجتماعی (لیبوویتز) ۹۶

جدول۴-۱۳- آزمونt مستقل متغیر عزت نفس آشکار (روزنبرگ)     ۹۷

جدول ۴-۱۴-  آزمونt مستقل متغیر عزت نفس ضمنی … ۹۷

جدول۴-۱۵- آزمونt مستقل متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی    ۹۷

جدول۴-۱۶- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر عزت نفس ضمنی    ۹۸

جدول۴-۱۷- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر ترس از ارزیابی منفی ضمنی ………………………………………. ۹۹

جدول۴-۱۸- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر اضطراب اجتماعی ۱۰۰

جدول۴-۱۹- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر سطح اضطراب اجتماعی   ۱۰۱

جدول۴-۲۰- تحلیل کوواریانس یک راهه متغیر عزت نفس آشکار (روزنبرگ) ………………………………………. ۱۰۲

جدول۴-۲۱- همبستگی عزت نفس آشکار (روزنبرگ) و عزت نفس ضمنی     ۱۰۲

 

 مقدمه

 

 

۱-۱-کلیات

 

اضطراب بیانگر حالت هیجانی نامطلوبی است که محصول فشار و کشمکش‌های روانی فرد است و مشخصه بارز آن ترس و بیم از حوادث منفی آینده است. چنانچه این ترس و تشویش مبهم و پراکنده بوده و وابسته به موضوع معینی نباشد و یا به صورت افراطی درآید، اضطراب نوروتیک[۱] مطرح می‌شود (لیندسی[۲]، ۱۹۹۵). اضطراب نوروتیک در طبقه‌بندی تشخیصی رسمی DSM-IV-TR تحت عنوان اختلالات اضطرابی شناخته می‌شود (کاپلان[۳]-سادوک[۴]، ۲۰۰۳).

در میان انواع اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب اجتماعی[۵] رایج‌ترین اختلال اضطرابی و سومین اختلال شایع روان‌پزشکی (انجمن روانپزشکی آمریکا[۶]، ۱۹۹۴؛ ترجمه نائینیان، مداحی و بیابانگرد، ۱۳۷۴) به حساب می‌آید. در اضطراب اجتماعی افراد در موقعیت‌های اجتماعی یا عملکردی آن چنان مضطرب می‌شوند که خود را مجبور به اجتناب از موقعیت می‌بینند یا آن را با اضطراب زیاد تحمل می‌کنند و به نوعی زندگی حرفه‌ای، تحصیلی و اجتماعی‌شان مختل می‌گردد (حمیری، ۱۳۸۹).

12000 تومان – خرید