دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته:حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان :

رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

نام واحد دانشگاهی :       کد واحد : کد شناسایی پایان‌نامه :
عنوان پایان نامه : رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود
نام ونام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجوئی :

رشته تحصیلی : حسابداری

تاریخ شروع پایان نامه :

تاریخ اتمام پایان نامه :

استاد راهنما :

استاد مشاور :

 
چکیده پایان نامه :

در این تحقیق تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود فوق الذکر را ادعا می کنند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از دو مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. قلمروی زمانی تحقیق یک دوره ۱۱ ساله بین سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۱ و قلمروی مکانی آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس از گردآوری داده های مورد نیاز با کمک نرم افزار های SPSS و EVEIWS فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهند که تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی تاثیر معناداری بر پایداری سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران دارند. همچنین شواهد از وجود رابطه معنادار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با محتوای اطلاعاتی سود حمایت نمی کنند.

 

فهرست مطالب

فصل اول:  کلیات طرح.. ۱

۱-۱).مقدمه. ۲

۱-۲) بیان مساله. ۳

۱-۳) اهداف تحقیق. ۴

۱-۴) اهمیّت موضوع و انگیزهی انتخاب.. ۵

۱-۵) فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۶) مدل تحقیق. ۸

۱-۷) تعاریف عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها ۹

۱-۸) روش تحقیق. ۱۰

۱-۹) قلمروی تحقیق. ۱۱

۱-۱۰) جامعه و حجم نمونه. ۱۲

 

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۴

۲-۱) چکیده ۱۵

۲-۲) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در متون حسابداری.. ۱۵

۲-۳)تفاوت های موقتی.. ۱۷

۲-۴) سود حسابداری و مالیاتی در ایران. ۲۱

۲-۴-۱)مالیات سود شرکت های ایرانی.. ۲۱

۲-۴-۲) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران. ۲۲

۲-۴-۳) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران. ۲۴

۲-۵)سود حسابداری و مالیاتی در سطح بین الملل. ۳۲

۲-۶)چارچوب نظری تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی.. ۳۴

۲-۶-۱)منابع بالفعل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی.. ۳۵

۲-۶-۱-۱) دلایل زمانبندی.. ۳۶

۲-۶-۱-۲)اهداف غیردرآمدی مالیات.. ۳۷

۲-۶-۱-۳)دکترین رجحان محتوا بر شکل و اقدامات پیشگیرانهی ضد مالیات پرهیزی.. ۳۸

۲-۶-۱-۴) تفاوت سیستم حسابداری.. ۳۹

۲-۶-۱-۶)دلیل بنیادین.. ۴۰

۲-۶-۲)منابع بالقوهی تفاوت ها ۴۳

۲-۶-۲-۱) مدیریت سود. ۴۳

۲-۶-۲-۱-۱) تعریف… ۴۳

۲-۶-۲-۱-۲) محمل های مدیریت سود. ۴۶

۲-۶-۲-۱-۳)عوامل زیر بنایی.. ۴۸

۲-۶-۲-۱-۴)انگیزه ها ۵۲

۲-۶-۲-۲)مدیریت مالیات.. ۶۰

۲-۶-۲-۲-۱) تعریف… ۶۰

۲-۶-۲-۲-۲) اصول عمومی مالیات پرهیزی.. ۶۲

۲-۶-۲-۲-۳)چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام. ۶۳

۲-۶-۲-۲-۴)پیامدهای مالیات پرهیزی.. ۶۸

۲-۶-۲-۳) تاثیر متقابل مدیریت مالیات و مدیریت سود. ۶۹

۲-۷) تصریح تفاوت ها ۷۰

۲-۸)محتوای اطلاعاتی سود. ۷۳

۲-۸-۱)جایگاه سود در تئوری حسابداری.. ۷۳

۲-۸-۲)شرحی از سود حسابداری.. ۷۴

۲-۸-۳) اهداف گزارشگری سود. ۷۶

۲-۸-۴)نارسایی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری.. ۷۹

۲-۸-۴-۱)نقاط قوت سود حسابداری.. ۷۹

۲-۸-۴-۲)نقاط ضعف سود حسابداری.. ۸۰

۲-۸-۵)سود مندی در تصمیم. ۸۱

۲-۸-۶)سود مندی سود برای سرمایه گذاران. ۸۲

۲-۸-۷)  تعریف و ارزیابی سودمندی سود. ۸۴

۲-۸-۸)مدلهای نظری ارزشیابی شرکت و ارتباط آن با ارقام حسابداری.. ۸۶

۲-۹)پایداری سود. ۸۸

۲-۱۰) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و پایداری سود و ارزش شرکت.. ۹۵

۲-۱۱)پیشینه تحقیق. ۱۰۵

 

فصل سوم:  روش تحقیق.. ۱۲۰

۳-۱ )مقدمه. ۱۲۱

۳-۲)روش تحقیق. ۱۲۲

۳-۲-۱)  قلمرو تحقیق. ۱۲۳

۳-۲-۲)جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۱۲۳

۳-۲-۳ ) ابزار جمع آوری داده های تحقیق. ۱۲۵

۳-۳ )فرضیات تحقیق. ۱۲۶

۳-۴ ) مدل و الگوهای تحقیق. ۱۲۷

۳-۵ )متغیرهای تحقیق. ۱۲۹

۳-۵-۱ )سود هر سهم ( ): ۱۳۱

۳-۵-۲ ) بازده غیرعادی انباشته ( ): ۱۳۱

۳-۵-۳ ) تفاوت سود حسابداری و مالیاتی ( ): ۱۳۳

۳-۵-۴ ) سود شرکت ( ): ۱۳۴

۳-۵-۵ ) اندازه شرکت ( ): ۱۳۵

۳-۵-۶ ) ارزش دفتری هر سهم  ( ): ۱۳۶

۳-۵-۷ ) اهرم مالی ( ): ۱۳۷

۳-۶)روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات.. ۱۳۸

۳-۶-۱ )روش داده های پانل. ۱۳۸

۳-۶-۱-۱) روش اثراث ثابت: ۱۳۹

۳-۶-۱-۲ ) روش اثرات تصادفی: ۱۴۰

۳-۶-۱-۳  )آزمون چاو یا F لیمر: ۱۴۱

۳-۶-۱-۴ ) آزمون هاسمن: ۱۴۲

۳-۶-۲  )آزمون معنی دار بودن مدل. ۱۴۳

۳-۶-۳ ) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. ۱۴۳

۳-۶-۴ ) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. ۱۴۴

۳-۶-۴-۱  )فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها و باقیمانده ها: ۱۴۴

۳-۶-۴-۲)  فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی: ۱۴۵

۳-۶-۴-۳ ) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: ۱۴۵

۳-۶-۴-۴٫ )فرض همسانی واریانس باقیمانده ها: ۱۴۶

۳-۶-۵)  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۱۴۷

۳-۷  )خلاصه فصل. ۱۴۸

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۴۹

۴-۱ ) مقدمه. ۱۵۰

۴-۲)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۱۵۰

۴-۳ ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق. ۱۵۴

۴-۴ ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق. ۱۵۵

۴-۵ ) بررسی همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق. ۱۵۷

۴-۶ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۵۸

۴-۶-۱ )  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. ۱۵۸

۴-۶-۲  ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. ۱۶۱

۴-۷ ) خلاصه فصل. ۱۶۴

 

فصل پنجم:  نتیجه گیری.. ۱۶۵

۵-۱ )مقدمه. ۱۶۶

۵-۲) خلاصه و نتیجه گیری.. ۱۶۶

۵-۲-۱ )نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۶۸

۵-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. ۱۶۸

۵-۳ )پیشنهاد های تحقیق. ۱۷۲

منابع و ماخذ. ۱۷۳

پیوستها ۱۷۸

 

 

فهرست نگاره ها

نگاره ۳-۱) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش… ۱۲۴

نگاره ۳-۲) توزیع فراوانی شرکت های نمونه بر حسب صنعت.. ۱۲۶

نگاره ۳-۳)  مدل مفهومی پژوهش… ۱۲۸

نگاره ۴-۱)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۱۵۱

نگاره ۴-۲)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق. ۱۵۴

نگاره ۴-۳)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. ۱۵۵

نگاره ۴-۴) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق. ۱۵۶

نگاره ۴-۵) نتایج آماره VIF برای هر یک از متغیرهای تحقیق. ۱۵۸

نگاره ۴-۶ نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۱) تحقیق. ۱۵۹

نگاره ۴-۷  نتایج برآورد مدل (۱) تحقیق. ۱۶۰

نگاره ۴-۸ نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۲) تحقیق. ۱۶۱

نگاره ۴-۹  نتایج برآورد مدل (۲) تحقیق. ۱۶۲

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱) روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت های نمونه. ۱۵۲

نمودار ۴-۲)  روند متوسط بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه. ۱۵۳

نمودار ۴-۳) روند متوسط تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه. ۱۵۳

 

فصل اول:

کلیات طرح

 

 

۱-۱).مقدمه

مدیریت شرکت هرساله سود واحد تحت کنترل خویش را به دو منظور محاسبه و گزارش می­کند. اولی، برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و گزارش آن به استفاده کنندگان صورتهای مالی،  و دومی، برای تهیه اظهارنامه مالیاتی بر مبنای قانون مالیاتها جهت تشخیص بدهی مالیاتی شرکت (هانلون و شولین، ۲۰۰۵) یا همان سهم دولت از سود واحد تجاری . طبق استاندارد های حسابداری، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی سالانه به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارئه کند. هرگاه صورت های مالی جهت ارائه به سهامداران، بستانکاران و دولت و سایر کاربران برون سازمانی تهیه شود رعایت استاندارد های حسابداری در تهیه و ارئه آن ضروری است (هیئت تدوین استاندارد های حسابداری ،۱۳۸۵،۶). طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم نیز اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها  به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی است تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند (دوانی،۱۳۹۱، ۶۵). با وجود اینکه هر دو معیار سود بر مبنای تعهدی محاسبه می­شود با این حال تفاوت ها عمده ای بین سود حسابداری و سود مالیاتی
می­تواند وجود داشته باشد (هانلون و شولین،۲۰۰۵). بطور کل دو منبع برای تفاوت های بین سود حسابداری و سود مالیاتی می­توان متصور بود. اولی ، تفاوت های ناشی از مقررات متفاوت برای محاسبه سود و دومی، تفاوت های ناشی از اعمال نظر مدیر در فرایند محاسبه سود. بنابراین، تفاوت ها بطور بالقوه می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره­ی فعالیتهای مدیریت سود و مالیات باشند و در کل، حاوی اطلاعاتی راجع به کیفیت سود های گزارش شده برای سرمایه گذاران باشند.

۱-۲) بیان مساله

تحت مدل بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده که با توجه به خصوصیت قابلیت اتکا و محدودیت های هزینه-فایده از ارزش های جاری نیز استفاده می­شود، هنوز هم سود حسابداری اساسی ترین داده­ی صورت های مالی است. با این حال، محاسبه سود حسابداری متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود حسابداری ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله (۱) نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی رویداد های مالی آتی و (۲) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط  بنگاه ها موجب می­شود که سود حسابداری بنگاه از سود اقتصادی متفاوت باشد و از آنجایی که سود حسابداری از مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی می­گردد موضوع کیفیت سود مطرح می­شود……….