دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

رشته: حسابداری

گرایش : حسابداری

 

عنوان :

رابطه بین ویژگی های مدیران و بازده صندوق های سرمایه گذاری

 

 

بسمه تعالی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»

نام واحد دانشگاهی:  کد واحد: کد شناسایی پایان‌نامه:
عنوان پایان‌نامه: رابطه بین ویژگی های مدیران  بازده صندوق های سرمایه گذاری
نام و نام خانوادگی دانشجو: سعید هاشمی الیزئی

شماره دانشجوئی: رشته تحصیلی: حسابداری

تاریخ شروع پایان‌نامه:

تاریخ اتمام پایان‌نامه:

استاد / استادان راهنما:

استاد/استادان  مشاور:

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

رشد و توسعه بازارهای سرمایه و به وجود آمدن صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد مهم در بازار های سرمایه جهت جذب پس اندازهای کوچک و سرمایه ها به سوی بازارهای سرمایه , عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را به موضوعی مهم و قابل توجه تبدیل نموده است . در ارتباط با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پژوهشهای متفاوتی انجام شده است. اما در ارتباط ب رابط بین ویژگی های مدیران و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تحقیق انجام نپذیرفته است . بر این اساس جامعه آماری شامل ۴۹ صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر که از سه ماه قبل از شروع سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نموده اند را انتخاب و در مقطع سال ۱۳۹۲ مورد آزمون قرار داده ایم و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون خطی استفاده نموده ایم . نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان متغیر های مورد آزمون ویژگی ها مدیران از جمله تحصیلات , تجربه و ریسک پذیری رابطه مستقیم با بازدهی صندوق های سرمایه گذاری دارند و بین سن مدیران و بازده و سن مدیران با ریسک پذیری آنها رابطه معنا دار مشاهده نگردیده است .

واژهای کلیدی :

صندوق های سرمایه گذاری , بازده , تحصیلات , سن , ریسک پذیری , تجربه


 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات طرح. ۱

۱-۱ بیان مساله تحقیق ۲

۱-۲ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۳

۱-۳هدف های تحقیق ۴

۱-۴ سوالات پژوهش… ۴

۱-۵ فرضیه های پژوهش… ۴

۱-۶ روش تحقیق ۵

۱-۷ جامعه آماری و حجم آن ۵

۱-۸ روش گرد آوری اطلاعات ۵

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵

۱-۱۰ متغیرها و واژه های کلیدی ۵

فصل دوم: مطالعات نظری.. ۸

۲-۱ مقدمه. ۹

۲-۲ تعریف صندوق های سرمایه گذاری.. ۱۱

۲-۳ تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری.. ۱۲

۲-۴ پیشینه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. ۱۳

۲-۴-۱-قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. ۱۳

۲-۴-۲ بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار. ۱۳

۲-۵ اهداف صندوق های سرمایه گذاری.. ۱۴

۲-۵-۱درآمد. ۱۴

۲-۵-۲رشد. ۱۴

۲-۵-۳درآمد و رشد. ۱۴

۲-۶ قوانین مرتبط با تاسیس و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری.. ۱۵

۲-۶-۱ قوانین صندوق های سرمایه گذاری در ایران. ۱۵

۲-۶-۲ قوانین صندوق های سرمایه گذاری در دیگر کشور ها ۱۶

۱-۶-۲-۱ قانون شرکت های سرمایه گذاری در ایلات متحده ۱۶

۲-۶-۲-۲ قوانین مرتبط با شرکت های سرمایه گذرای در مالزی.. ۱۷

۲-۷ انواع صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای اهداف اختصاصی هر صندوق.. ۱۸

۲-۷-۱ صندوق های سرمایه گذاری سهام عادی.. ۱۸

۲-۷-۲ صندوق های سرمایه گذاری متوازن. ۱۸

۲-۷-۳ صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه یا سهام ممتاز. ۱۸

۲-۷-۴صندوق های سرمایه گذاری تخصصی.. ۱۹

۲-۷-۵ صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه. ۱۹

۲-۷-۶صندوق های بازار پول. ۱۹

۲-۷-۷ صندوق های رشد وتوسعه. ۲۰

۲-۷-۸ صندوق ها شاخص…. ۲۰

۲-۷-۹ صندوق های قابل معامله در بورس… ۲۰

۲-۷-۱۰   صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها ۲۱

۲-۷-۱۱  صندوق های سرمایه گذاری بین المللی.. ۲۱

۲-۸ طبقه بندی  کلی صندوق های سرمایه گذاری.. ۲۱

۲-۸-۱ شرکت های با سرمایه ثابت و متغیر. ۲۱

۲-۸-۱-۱ شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه ثابت(سرمایه بسته) ۲۱

۲-۸-۱-۲ شرکت مدیریت یا صندوق با سرمایه متغیر(سرمایه باز) ۲۲

۲-۸-۲ صندوق ها متنوع و غیر متنوع. ۲۳

۲-۸-۲-۱ صندوق های متنوع. ۲۳

۲-۸-۲-۲ صندق های غیر متنوع. ۲۳

۲-۸-۳ طبقه بندی صندوق های مشترک بر اساس کارمزد فروش… ۲۳

۲-۸-۳-۱ صندوق های با کارمزد. ۲۳

۲-۸-۳-۲ صندوق های بدون کارمزد. ۲۵

۲-۸-۴ طبقه بندی صندوق بر اساس افق سرمایه گذاری.. ۲۵

۲-۸-۴-۱ صندوق های کوتاه مدت… ۲۵

۲-۸-۴-۲ صندوق های بلند مدت… ۲۶

۲-۹ ارکان صندوق های سرمایه گذاری.. ۲۸

۲-۱۰  صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده ۳۱

۲-۱۰-۱ ساختار حقوقی.. ۳۱

۲-۱۰-۲ ارکان. ۳۲

۲-۱۱ ساختار بین نهادی.. ۳۵

۲-۱۱-۱ ساختار بین نهادی در ایالت متحده ۳۵

۲-۱۱-۲ ساختار بین نهادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در کشور ایران. ۳۶

۲-۱۲ ویژگی ها و مزایای صندوق های سرمایه گذاری.. ۳۷

۲-۱۲-۱ مدیریت حرفه ای ۳۷

۲-۱۲-۲ صرفه جویی ها ناشی از مقیاس ۳۸

۲-۱۲-۳ امکان نقد شوندگی واحد های سرمایه گذاری ۳۸

۲-۱۲-۴ رسالت اجتماعی واحد های سرمایه گذاری.. ۳۹

۲-۱۲-۵ تنوع بخشی سبد اوراق بهادار و کاهش ریسک… ۳۹

۲-۱۳ معایب صندوق های سرمایه گذاری.. ۳۹

۲-۱۴ امید نامه صندوق های سرمایه گذاری.. ۴۰

۲-۱۵ انواع هزینه ها در صندوق های سرمایه گذاری.. ۴۱

۲-۱۵-۱هزینه های ارکان. ۴۱

۲-۱۵-۲ هزینه ای دوره ای.. ۴۲

۲-۱۵-۳ هزینه های صدور و ابطال. ۴۳

۲-۱۶ خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری.. ۴۳

۲-۱۷ نحوه قیمت گذاری دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در ایالات متحده ۴۵

۲-۱۸ انواع شیوه های توزیع سود در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. ۴۶

۲-۱۹ الزامات گزارشگری مالی در صندوق های سرمایه گذاری.. ۴۷

۲-۱۹-۱ صورت های دارایی ها و بدهی ها به همراه جدول سرمایه گذاری ها ۴۸

۲-۱۹-۲ صورت سود و زیان. ۴۹

۲-۱۹-۲-۱ درآمد های حاصل از سرمایه گذرای.. ۴۹

۲-۱۹-۲-۲ هزینه های صندوق.. ۴۹

۲-۱۹-۲-۳ افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها ۴۹

۲-۱۹-۳ صورت تغییرات در سرمایه ۴۹

۲-۱۹-۴ صورت جریان وجه نقد. ۴۹

۲-۲۰ بازده سرمایه گذاری.. ۵۱

۲-۲۱ بازده سرمایه گذاری در صندوق.. ۵۱

۲-۲۱-۱ سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری.. ۵۱

۲-۲۱-۲ عایدات سرمایه ای ناشی از دارایی های فروخته شده ۵۲

۲-۲۱-۳ عایدات سرمایه ای از محل دارایی های موجود. ۵۲

۲-۲۲ ریسک… ۵۲

۲-۲۲-۱ انواع ریسک… ۵۳

۲-۲۳ ریسک پذیری.. ۵۳

۲-۲۳-۱ خصوصیات موثر در ریسک پذیری.. ۵۴

۲-۲۳-۲ ترجیهات ریسک… ۵۵

۲-۲۴ چارچوب ریسک و بازده ۵۶

۲-۲۵ مدیران سرمایه گذاری ۵۶

۲-۲۵-۱ مدیر صندوق. ۵۶

۲-۲۵-۲ مدیر سرمایه گذاری. ۵۷

۲-۲۵-۲-۱مدرک CFA. 58

2-25-2-2 مدرک MBA.. 59

پیشینه تحقیق.. ۶۰

خلاصه فصل ۶۳

فصل سوم: روش تحقیق.. ۶۴

۳-۱ مقدمه. ۶۵

۳-۲ تعریف تحقیق.. ۶۵

۳-۳ روش تحقیق.. ۶۶

۳-۴ جامعه آماری و حجم آن. ۶۶

۳-۵ حجم نمونه و روش اندازه گیری.. ۶۶

۳-۶ روش گردآوری اطلاعات… ۶۶

۳-۷ فرضیات تحقیق.. ۶۸

۳-۸ متغیرهای تحقیق.. ۶۸

۳-۸-۱ خالص ارزش روزانه دارایی صندوق (NAV) 68

3-8-2 بازده واقعی سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک.. ۶۹

۳-۸-۳ریسک پذیری . ۶۹

۳-۸-۴ تحصیلات… ۶۹

۳-۸-۵ سوابق کاری.. ۷۰

۳-۹  روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات… ۷۰

۳-۹-۱  تحلیل رگرسیون. ۷۰

۳-۹-۲  آزمون معنی دار بودن مدل. ۷۲

۳-۹-۳  آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق.. ۷۳

۳-۹-۴  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. ۷۳

۳-۹-۴-۱  فرض نرمال بودن باقیمانده ها: ۷۴

۳-۹-۴-۲  فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل.. ۷۴

۳-۹-۴-۳  فرض مستقل بودن باقیمانده ها ۷۵

۳-۹-۴-۴٫ فرض همسانی واریانس باقیمانده ها ۷۵

۳-۹-۵  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۷۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۸

۴-۱  مقدمه. ۷۹

۴-۲  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۷۹

۴-۳  آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. ۸۲

۴-۴  بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. ۸۳

۴-۵  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. ۸۴

۴-۵-۱ برآورد مدل. ۸۴

۴-۵-۲ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق.. ۸۵

۴-۵-۳ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق.. ۸۶

۴-۵-۴ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم تحقیق.. ۸۶

۴-۵-۵ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. ۸۷

۴-۵-۶  تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. ۸۷

۴-۶  خلاصه فصل.. ۸۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۹

۵-۱ مقدمه. ۹۰

۵-۲ خلاصه و نتیجه گیری.. ۹۰

۵-۲-۱ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. ۹۱

۵-۲-۲نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. ۹۲

۵-۲-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. ۹۲

۵-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. ۹۳

۵-۲-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. ۹۳

۵-۳  پیشنهادات تحقیق.. ۹۴

۵-۳-۱ پیشنهاد هایی مبنی بر نتایج تحقیق.. ۹۴

۵-۳-۲ سایر پیشنهاد های تحقیق.. ۹۵

۵-۳-۳ پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی.. ۹۵

منابع  و ماخذ. ۹۶

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول ۲-۱) انواع دارایی های مالی اصلی.. ۱۰

جدول ۲-۲) ارکان صندوق های سرمایه گذاری در ایران کشور ایران. ۳۱

جدول ۴-۱)  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۸۰

جدول ۴-۲)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. ۸۲

جدول ۴-۳) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. ۸۳

جدول ۴-۴ ) نتایج برآورد مدل تحقیق.. ۸۵

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                     صفحه

نمودار ۴-۱) درصد فراوانی مدارک تحصیلی مدیران صندوق ها ۸۱

نمودار ۴-۲) درصد فراوانی سابقه کاری مدیران صندوق ها ۸۱

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل ۲-۱ روابط بین نهادهای فعال در صندوق های سرمایه گذاری مشترک……………………………. ۳۶

شکل ۲-۲ الگوی رفتاری افراد مختلف نسبت به ریسک(نوروش و دیانتی ، ۱۳۸۳،ص۴۷۸) ۵۵

 

 

فصل اول:

کلیات طرح

 

 

 

1-1 بیان مساله تحقیق :

امروزه مقوله سرمایه گذاری بعنوان یکی از پیش نیازهای اولیه و ضروری برای حرکت از یک اقتصاد سنتی به سمت یک اقتصاد توسعه یافته و پیشرفته مطرح می باشدبه صورتی که همزمان با رشد صنایع و نیاز روز افزون آنها به منابع مالی و نیز با توجه به عدم جوابگویی نظام بانکی در جهت ارائه خدمات مالی به متقاضیان، به دلیل ویژگی های خاص بازار پولی (تامین مالی کوتاه مدت) نقش حیاتی بازار سرمایه آشکار شده و ضرورت گسترش آن نمود پیدا می کند. بازار سرمایه با هدف تامین منابع بلند مدت برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ، نقش عمده ای را در رشد و توسعه اقتصادی پیشرفته ایفا کرده و در این میان بورس اوراق بهادار به عنوان اصلی ترین بخش بازار سرمایه ، پذیرای سرمایه گذاران خرد و کلان با هر میزان سرمایه اولیه است. ولیکن فارغ از مزایای بیشمار سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، فعالیت در این حیطه نیازمند تخصص و مهارتهای ویژه سرمایه گذاری است که جز با صرف زمان و کسب تجربه امکان پذیر نمی گردد بنابراین بهترین پیشنهاد به سرمایه گذاران عادی و فاقد تجربه قبلی در زمینه سرمایه گذاری در بورس در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می باشدچرا که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان ابزاری شناخته شده در بازارهای ثانویه و از مهمترین نهاد های مالی هستند که نقش زیادی در تجهیز منابع مالی و هدایت آن به سوی ظرفیت های تولیدی دارند……