دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (کرمان)

دانشکده حسابداری گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان:

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 شماره صفحه

 

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش… ۵

۱-۴ اهداف پژوهش… ۶

۱-۵ کاربردهای پژوهش… ۷

۱-۶ سوال های پژوهش… ۸

۱-۷ فرضیه های پژوهش… ۸

۱-۸جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش… ۸

۱-۹ قلمرو پژوهش… ۹

۱-۱۰ روش تحقیق.. ۹

۱-۱۱ متغیرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها ۹

۱-۱۲ ساختار پژوهش… ۱۸

خلاصه فصل ۲۰

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۲۲

۲-۲ اهمیت نقدینگی.. ۲۲

۲-۳ تعریف نقدینگی.. ۲۳

  ۲-۳-۱ نقدینگی دارایی ها ۲۶

  ۲-۳-۲ نقدینگی بازار. ۲۶

  ۲-۳-۳ وسعت بازار. ۲۷

  ۲-۳-۴ عمق بازار. ۲۷

  ۲-۳-۵ برگشت پذیری بازار. ۲۸

۲-۴ ارتباط بین مفاهیم نقدینگی.. ۲۹

۲-۵ نقدینگی و قیمتگذاری داراییها ۳۰

۲-۶ نقدینگی و اثرات مشتریان. ۳۱

۲-۷ راه حل های اندازه گیری نقدینگی.. ۳۲

  ۲-۷-۱ معیارهای مبتنی بر معامله. ۳۳

  ۲-۷-۲ معیارهای مبتنی بر سفارش… ۳۳

  ۲-۷-۳ معیارهای نقدینگی.. ۳۳

  ۲-۷-۳-۱ تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. ۳۴

  ۲-۷-۳-۲هزینه های فرایند سفارش… ۳۵

  ۲-۷-۳-۳هزینه های نگهداری موجودی.. ۳۵

  ۲-۷-۳-۴ هزینه های انتخاب نادرست… ۳۵

۲-۷-۴ معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار. ۳۵

۲-۷-۵ منابع عدم نقدینگی.. ۳۶

۲-۷-۶ انواع بازارها ۳۶

  ۲-۷-۶-۱ بازار سفارش محور. ۳۷

  ۲-۷-۶-۲ بازارهای اعلام محور. ۳۷

۲-۸ ارزش… ۳۸

۲-۹ مفاهیم ارزش… ۳۹

  ۲-۹-۱ ارزش اقتصادی.. ۳۹

  ۲-۹-۲ ارزش منصفانه بازار. ۴۰

  ۲-۹-۳ ارزش منصفانه. ۴۰

  ۲-۹-۴ ارزش دفتری.. ۴۰

  ۲-۹-۵ ارزش ذاتی.. ۴۰

  ۲-۹-۶ ارزش سرمایه گذاری.. ۴۰

  ۲-۹-۷ ارزش استفاده/ ارزش مبادله. ۴۱

  ۲-۹-۸ ارزش جایگزینی.. ۴۱

  ۲-۹-۹ ارزش اسقاط.. ۴۱

  ۲-۹-۱۰ ارزش تداوم فعالیت… ۴۱

  ۲-۹-۱۱ ارزش تسویه. ۴۱

  ۲-۹-۱۲ ارزش بیمه شدنی.. ۴۱

  ۲-۹-۱۳ ارزش سرقفلی.. ۴۲

۲-۱۰ اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت… ۴۲

۲-۱۱ اهداف ارزش گذاری.. ۴۲

۲-۱۲ رویکردهای ارزیابی شرکت ها ۴۳

۲-۱۳ چارچوب کلی برای ارزش گذاری.. ۴۴

  ۲-۱۳-۱ ارزش حقوق صاحبان سهام در مقابل ارزش شرکت… ۴۵

  ۲-۱۳-۲ برآورد جریانهای نقدی.. ۴۵

۲-۱۴ مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها ۴۶

۲-۱۵ مدل ارزش گذاری تنزیل جریانهای نقدی.. ۴۸

  ۲-۱۵-۱ مدل تنزیلی سودهای تقسیمی.. ۴۹

  ۲-۱۵-۲ مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام. ۵۲

۲-۱۵-۳  مدل بازدههای مازاد. ۵۳

۲-۱۵-۴ مدل ارزش گذاری بر مبنای داراییها ۵۳

۲-۱۵-۵ مدل ارزش گذاری نسبی.. ۵۳

بخش سوم- پیشیه تحقیقات انجام شده ۵۴

۲-۱۶ پیشینه تحقیقات خارجی.. ۵۴

۲-۱۷ پیشینه تحقیقات داخلی.. ۵۸

خلاصه فصل ۶۰

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۶۲

۳-۲ روش پژوهش… ۶۲

۳-۳ فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه. ۶۳

۳-۴ فرآیند پژوهش… ۶۹

۳-۵ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… ۶۹

۳-۶ جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۷۰

۳-۷ ماهیت و منابع داده ها ۷۱

۳-۸ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۱

۳-۹ تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۲

  ۳-۹-۱ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۷۲

  ۳-۹-۲ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق.. ۷۳

  ۳-۹-۳ بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. ۷۳

  ۳-۹-۴ بررسی همخطی میان متغیرهای تحقیق.. ۷۳

خلاصه فصل.. ۷۵

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۷۷

۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۷۷

۴-۳ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. ۷۹

۴-۴ بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. ۹۰

۴-۵ بررسی هم‌خطی میان متغیرهای تحقیق.. ۹۲

۴-۶ نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق.. ۹۲

  ۴-۶-۱  نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. ۹۲

  ۴-۶-۲  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. ۹۶

  ۴-۶-۳  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. ۹۹

  ۴-۶-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. ۱۰۳

  ۴-۶-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. ۱۰۵

  ۴-۶-۶ نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. ۱۰۹

خلاصه فصل.. ۱۱۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱  مقدمه. ۱۱۶

۵-۲ خلاصه پژوهش… ۱۱۶

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه. ۱۱۹

  ۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. ۱۱۹

  ۵-۳-۲نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. ۱۱۹

  ۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. ۱۲۰

  ۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. ۱۲۰

  ۵-۳-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. ۱۲۰

۵-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۱۲۲

۵-۶ پیشنهادیی برای پژوهش‌های آینده ۱۲۲

۵-۷ محدودیت‌های تحقیق.. ۱۲۲

 خلاصه فصل.. ۱۲۴

منابع و مآخذ. ۱۲۵

فهرست منابع فارسی.. ۱۲۶

فهرست منابع انگلیسی.. ۱۲۷

پیوست ها ۱۳۱

چکیده انگلیسی.. ۱۸۷

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                          صفحه

 

جدول ۲-۱ مدل های ارزش گذاری شرکت ها ۴۶

جدول ۴-۱  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۷۸

جدول ۴-۲  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته تحقیق.. ۷۹

جدول ۴-۳، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. ۸۵

جدول ۴-۴  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. ۹۱

جدول ۴-۵  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۱) ۹۳

جدول ۴-۶  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۱) ۹۴

جدول ۴-۷ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… ۹۵

جدول ۴-۸  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۲) ۹۶

جدول ۴-۹  نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۲) ۹۸

جدول ۴-۱۰  نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… ۹۸

جدول ۴-۱۱  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۳) ۱۰۰

جدول ۴-۱۲  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۳) ۱۰۰

جدول ۴-۱۳  نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… ۱۰۱

جدول ۴-۱۴  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۴) ۱۰۳

جدول ۴-۱۵  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۴) ۱۰۴

جدول ۴-۱۶  نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… ۱۰۴

جدول ۴-۱۷  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۵) ۱۰۷

جدول ۴-۱۸  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۵) ۱۰۷

جدول ۴-۱۹  نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت… ۱۰۸

جدول ۴-۲۰  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۶) ۱۱۰

جدول ۴-۲۱  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۶) ۱۱۰

 

فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                          صفحه

 

نمودار ۲-۱ ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاری.. ۵۳

نمودار ۴-۲ نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته تحقیق.. ۸۱

نمودار ۴-۳ نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی.. ۸۶

 

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ بررسی شده است (۵۰۰ شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای ۲۰ Spss، ۷ Eviews و ۱۶ Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه‌های دوم و پنجم تحقیق نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

 

واژههای کلیدی:

حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.

 

1-1 مقدمه

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری‏های اقتصادی اطلاعات‏ارزش مندی رادر اختیار سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار‏می دهد همواره با این پرسش روبرو بوده است که اطلاعات حسابداری چه محتوایی برای استفاده کنندگان دارد. بخشی از تحولات نظریه بازار سرمایه پس از دهه١۹۶۰، به زمانی مربوط می شود که تحقیق درباره محتوای اطلاعات و انتخاب روش‏های حسابداری مطلوب در دستور کار تحقیقات حسابداری قرار گرفت. بر اساس یک دیدگاه در نظریه حسابداری، مشاهده واکنش بازار در قبال متغیرهای حسابداری، رهنمودی جهت ارزیابی محتوای اطلاعاتی داده‏های حسابداری و انتخاب یک معیار بهتر برای پیش بینی رویدادهای تجاری در اختیار نظریه پردازان حسابداری قرار می‏دهد (دیچو، ١۹۹۴). این دیدگاه رهنمود مفیدی در این پژوهش ارایه کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که کدام یک از انواع شاخص‏های نقدینگی ارتباط قوی تری با سودآوری و ارزش شرکت دارد و به شکل بهتری به استفاده کنندگان از صورت‏های مالی جهت تصمیم‌گیری کمک می‏نماید. ارزیابی عملکرد شرکت­ها همواره مورد توجه سهام داران، سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان مالی نظیر بانک­ها، موسسات مالی و به خصوص مدیران بوده است. ارزیابی عملکرد به کمک شاخص‏های نقدینگی و سودآوری بررسی می‏گردد. نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردارست، زیرا شرکت‌های با سودآوری پایین یا حتی غیرسودآور مدت بیشتری می­توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند ولی شرکت­های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند ( طالبی١۳۷۵، ١١١). برای ارزیابی سودآوری و نقدینگی شرکت­ها روش­های مختلفی ارایه شده است. یکی از آن­ها، نسبت­های مالی است که از اوایل قرن بیستم جهت ارزیابی واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان، شاخص­هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکت­ها می­پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیل گران بوده است. این امر موجب شد تا تحلیل گران با تجزیه و تحلیل معایب شاخص­های سنتی بتوانند شاخص­های نوینی را ارایه کنند (خوش­طینت و نمازی ١۳۸۳، ۵۷).

با توجه به موارد ذکر شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق، مدل تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد.

 

1-2 بیان مسئله

شاخص­های مزبور، ایرادهای ناشی از شاخص­های سنتی نقدینگی را که به واسطه در نظر نگرفتن جزییات وضعیت نقدینگی شرکت­هاست، مورد توجه قرار می­دهد. اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه‌گیری می‌شوند و عموما اعتقاد بر این است که این اقلام اطلاعات مفیدی در مورد کارایی واحد تجاری، پیش‌بینی فعالیت‌های آتی و پرداخت سود فراهم می‌کند. شیاحو معتقد است با توجه به اینکه مدیران می‌توانند تعهدات جاری را به وسیله شناسایی افزایش درآمد (فروش نسیه) یا به تاخیر انداختن شناسایی هزینه (ذخیره کاهش برای مطالبات) دستکاری کنند، جریان‌های نقدی نسبت به سود معیار بهتری برای ارزیابی عملکرد است (شیاحو ۲۰۰۴).

لذا نقدینگی یک شرکت معیار توانایی آن در ایفای تعهدات نقدی در سررسیده است. مدیریت نقدینگی شرکت برای پیشینه سازی دریافتها هنگامی به‌کار می‌رود که خطر احتمالی وقفه در پرداخت بدهیها را در سطوح دلخواه نگاه دارد……………