دانشگاه آزاد اسلامی

      دانشکده اقتصاد و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حسابداری

عنوان :

رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی خواهد داشت. بر همین اساس این پژوهش به بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی      ۱۳۹۲-۱۳۸۷ بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین ساختارهای رقابتی در بازار و ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین شاخص های ساختارهای رقابتی در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری رابطه منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژه های کلیدی:

ساختارهای رقابتی، اندازه بازار، ریسک اعتباری

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- تشریح و بیان مساله………………………………………………………………………………… ۲

۱-۳- ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………… ۴

۱-۴- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴-۱- اهداف علمی پژوهش …………………………………………………………………………. ۵

۱-۴-۲- اهداف کاربردی پژوهش ……………………………………………………………………… ۵

۱-۵- تبیین فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………… ۶

۱-۶- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………… ۶

۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش ………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶-۳- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷- متغیرهای پ‍ژوهش…………………………………………………………………………………… ۶

۱-۸- ساختار کلی پژوهش ………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………. ۸

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۲- تعریف حسابرسی…………………………………………………………………………………… ۹

۲-۳- ماهیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۴- کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۵- معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ……………………………………………………… ۱۰

۲-۵-۱- اندازه حسابرس…………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۵-۲- دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۵-۲-۱- تغییر موسسه حسابرسی و ملاحضات هزینه ای………………………………………. ۱۰

۲-۵-۲-۲- فرایند تغییر موسسه حسابرسی و استقلال حسابرسان……………………………….. ۱۰

۲-۵-۲-۳- تجربه بین المللی از تجربیات تغیر موسسه حسابرسی………………………………. ۱۰

۲-۵-۲-۴- تغییر حسابرس در ایران…………………………………………………………………… ۱۰

۲-۶- محافظه کاری………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۷- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس…………………………………………….. ۱۰

۲-۷-۱- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری…………………………………………………… ۱۰

۲-۷-۱-۱- محافظه کاری و قراردادهای بدهی………………………………………………………. ۱۰

۲-۷-۱-۲- محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی …………………………………………… ۱۰

۲-۸- ویژگی های کیفی سود…………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۸-۱- پایداری سود…………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۸-۲- اهمیت پیش بینی سود…………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۸-۳- یکنواختی سود………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۸-۴- مربوط بودن سود به ارزش سهام…………………………………………………………….. ۱۰

۲-۸-۵- به موقع بودن سود……………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۸-۶- محافظه کاران بودن سود………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۹- ارتباط بین تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود……………………………………… ۱۰

۲-۱۰- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱۰-۱- پیشینه خارجی پژوهش……………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱۰-۲- پیشینه داخلی پژوهش……………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱۱- نگاره ای از پژوهش ها انجام شده…………………………………………………………….. ۱۰

۲-۱۲- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل سوم: روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۲- روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۳- جامعه و نمونه آماری پژوهش …………………………………………………………………… ۵۳

۳-۳-۱- روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴- تعداد نمونه گیری…………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۵-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش …………………………………………………. ۵۴

۳-۷- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………… ۵۵

۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش …………………………………………………………………… ۵۵

۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………… ۵۵

۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها……………………………………………………… ۵۵

۳-۹-۱- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۹-۲- متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۹-۲-۱- مربوط بودن سود……………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۹-۲-۲- محافظه کاری سود………………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۹-۲-۳- پایداری سود…………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۹-۳-متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۱۰- روشهای آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش ………………….. ۵۸

۳-۱۰-۱- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۰-۲- آمار استباطی……………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۱۰-۲-۱- آزمون نرمالیته داده ها…………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱۰-۲-۲- آزمون دوربین واتسون……………………………………………………………………. ۵۹

۳-۱۰-۲-۳-آزمون ریشه واحد (مانایی)………………………………………………………………. ۵۹

۳-۱۰-۲-۴- آزمون برازش مدل………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۰-۲-۵- آزمون هاسمن……………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۰-۲-۶- آزمون رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱۰-۲-۷- آزمون معنادار بودن ضرایب…………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱۰-۲-۸- آزمون همخطی…………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۱۰-۲-۹- آزمون وایت………………………………………………………………………………… ۵۹

۳-۱۰-۲-۱۰- آزمون اف فیشر…………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۱۱- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۵۹

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲- آمارتوصیفی داده ها…………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۳- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۴- همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۵- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………….. ۶۹

۴-۵-۱- نتایج آزمون های فرضیه اول………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۵-۱-۱- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-۱-۲- آزمون وایت………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۵-۱-۳- آزمون براش گادفری……………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۵-۱-۴- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-۲- نتایج آزمون های فرضیه دوم…………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-۲-۱- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-۲-۲- آزمون وایت………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۵-۲-۳- آزمون براش گادفری……………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۵-۲-۴- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-۳- نتایج آزمون های فرضیه سوم…………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-۳-۱- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۵-۳-۲- آزمون وایت………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۵-۳-۳- آزمون براش گادفری……………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۵-۳-۴- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۶- خلاصه نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۷- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………. ۷۳

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات………………………………………………………….. ۷۴

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………….. ۷۵

۵-۲-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………….. ۷۶

۵-۲-۲- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………….. ۷۶

۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………. ۷۶

۵-۳- بحث و نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………….. ۷۷

۵-۴- پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۴-۱- پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش ……………………………………………………………. ۷۷

۵-۴-۲-پیشنهادات برای پژوهش آینده…………………………………………………………………. ۷۸

۵-۵- محدودیت ها و موانع پژوهش …………………………………………………………………… ۷۸

۵-۶- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………. ۷۹

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. ۸۰

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………… ۸۳

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. ۸۳

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

سرفصل مطالب

 

 

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

پرسش تحقیق

اهداف تحقیق

تبیین فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف مفاهیم و متغیرها

ساختارکلی تحقیق

 

 

 

۱-۱- مقدمه

مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی است و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین بیان حداکثر ساختن ستانده با توجه به نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان است (ابرهیمی و همکاران،۱۳۹۰). از طرفی هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث سود و ریسک می باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقم بزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند(خوش سیما و شهیکی،۱۳۹۱). لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است، این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد بر همین اساس رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ریسک خود را کاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقیق دست یابیم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

۱-۲- تشریح و بیان مساله

بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد[۱]،۲۰۱۰). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است……….