دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

گرایش برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی

 

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

 

 

چکیده

 

در این پژوهش با استفاده از مدل مفهومی کسب‌وکار الکترونیکی هِدمن و کالینگ بر آن است تا به ارائه یک هستی‌شناسانه برای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری بپردازد. بر این اساس در این پایان‌‌نامه ابتدا اجزای مدل کسب‌وکار گردشگری برمبنای اجزای هفت‌گانه مدل انتخابی تبیین شده و سپس گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مرتبط با هر کدام از اجزای مدل که در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی شده‌است. هم‌چنین از طریق نظر سنجی خبرگان، امکان پیاده‌سازی هر کدام از گونه‌های معرفی شده از مرحله قبل را در ایران مطالعه کرده و با مقایسه با نمونه‌های واقعی و موفق در ایران بر صحت نتایج صحه گذاری‌کند یا افتراق نظرات را گزارش کند.

طبق نتایج تحقیق، ۲۲ مدل کسب‌و‌کار الکترونیکی قابل استفاده برای صنعت گردشگری شناسایی شد. از این میان ۱۶ مدل قابل پیاده‌سازی در ایران شناخته شد که تنها ۸ مدل دارای نمونه واقعی در ایران بودند.

 

 

کلمات کلیدی: مدل کسب‌و کار الکترونیکی، هستی‌شناسی، گردشگری،  بازار، عرضه،  فعالیت، منابع

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

۱-۱-مقدمه ۲

۲-۱- بیان مسأله ۳

۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۳

۴-۱- هدفهای تحقیق ۴

۵-۱- سوال‌های تحقیق ۵

۶-۱- قلمرو تحقیق ۵

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۵

۳-۶-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۵

۷-۱- تعریف مفهومی واژه ها ۵

فصل دوم

۱-۲- مقدمه ۹

۲-۲- مفهوم مدل‌کسب‌وکار ۱۰

۳-۲- تاریخچه و سیرتکاملی مطالعات در حوزه مدل‌های کسب‌وکار ۱۴

۴-۲ هستی‌شناسی‌ها ۱۸

۱-۴-۲- هستی‌شناسی e3-value 19

2-4-2- هستی‌شناسی BMO 21

3-4-2- مدل مفهومی هِدمَن و کالینگ ۲۲

۵-۲- اجزای مدل مفهومی هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری ۲۶

۱-۵-۲- سطح بازار محصول ۲۶

۱-۱-۵-۲- مشتریان ۲۶

۲-۱-۵-۲- رقابت ۳۱

۲-۵-۲- سطح عرضه ۳۲

۳-۵-۲- سطح فعالیت‌ها و سازمان ۳۸

۴-۵-۲- سطح منابع ۴۱

۵-۵-۲- سطح بازار سرمایه و کار ۴۳

۶-۵-۲- حوزه مدیریت و بعد زمانی ۴۸

۶-۲- مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی ۵۲

۱-۶-۲-مدل ارائه اطلاعات ۵۲

۲-۶-۲ مدل بازرگانی با استفاده از کاتالوگ الکترونیکی ۵۲

۳-۶-۲- مدل فروشگاه الکترونیکی ۵۲

۴-۶-۲-مدل مراکز خرید الکترونیکی ۵۴

۵-۶-۲-مدل مزایده‌ سنتی ۵۴

۶-۶-۲-مدل مزایده معکوس ۵۵

۷-۶-۲- مدل پورتال ۵۵

۱-۷-۶-۲ مدل پورتال عمومی/افقی ۵۵

۲-۷-۶-۲ مدل پورتال تخصصی/ عمودی ۵۵

۸-۶-۲-مدل واسطه تبادل ۵۶

۹-۶-۲- مدل گردآورنده خریداران ۵۶

۱۰-۶-۲- مدل ارائه دهنده‌ تخفیف ۵۶

۱۱-۶-۲ مدل واسطه اعتباری ۵۷

۱۲-۶-۲ مدل جوامع مجازی ۵۷

۱۳-۶-۲- مدل اکسترانت ۵۸

۱۴-۶-۲- مدل خریدسازمانی الکترونیکی ۵۸

۱۵-۶-۲- مدل واسطه اطلاعاتی ۵۹

۱۶-۶-۲-مدل یکپارچه‌ساز وب با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار ۵۹

۱۷-۶-۲- مدل سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار ۶۰

۱۸-۶-۲- مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری ۶۱

۱۹-۶-۲ مدل بازار الکترونیک طرف سوم ۶۲

۲۰-۶-۲ مدل خدمات دهی به زنجیره تأمین ۶۳

۲۱-۶-۲-مدل سکوهای همکاری ۶۳

۷-۲- پیشینه تحقیق ۶۴

۱-۷-۲- مطالعات داخلی ۶۴

۲-۷-۲- مطالعات خارجی ۶۴

فصل سوم

۱-۳- مقدمه ۶۷

۲-۳- نوع تحقیق ۶۷

۳-۳- مراحل تحقیق ۶۸

۳-۳- جامعه آماری ۶۹

۴-۳- نمونه آماری ۷۲

۵-۳- روش گردآوری اطلاعات ۷۳

۶-۳- ابزار جمعآوری اطلاعات ۷۳

۷-۳- اعتبار (روایی) ابزار سنجش ۷۴

۸-۳- قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار سنجش ۷۴

۹-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۵

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه ۷۷

۲-۴- هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی صنعت گردشگری ۷۸

۱-۲-۴- مشتریان ۸۰

۲-۲-۴- رقبا ۸۰

۳-۲-۴- عرضه ۸۱

۴-۲-۴- فعالیت‌ها و سازمان ۸۳

۵-۲-۴- منابع ۸۷

۶-۲-۴- تأمین کنندگان ۸۸

۶-۲-۴- بعد زمانی و موانع اجتماعی، سیاسی، شناختی ۹۰

۳-۴- بررسی تحقق پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران ۹۲

۱-۳-۴- تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی ۹۲

۲-۳-۴- تحلیل استنباطی ۹۴

۴-۴- نمونه‌هایی از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در ایران ۹۷

۱-۴-۴- نمونه هایی از مدل ارائه اطلاعات گردشگری در ایران ۹۷

۲-۴-۴- نمونه ای از مدل فروشگاه الکترونیکی گردشگری در ایران ۹۹

۳-۴-۴- نمونه‌ای از مدل واسطه تبادل گردشگری در ایران ۹۹

۴-۴-۴- نمونه‌ای از مدل جوامع مجازی گردشگری در ایران ۱۰۰

۵-۴-۴- نمونه‌ای از مدل بازار الکترونیکی طرف سوم در ایران ۱۰۱

۶-۴-۴- نمونه‌ای از سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار در ایران ۱۰۱

۷-۴-۴- نمونه‌ای از مدل سکوهای همکاری گردشگری در ایران ۱۰۲

۸-۴-۴- نمونه‌ای از مدل خدمات‌دهی به زنجیره تأمین در ایران ۱۰۲

فصل پنجم

۱-۵- مقدمه ۱۰۹

۲-۵- یافته‌های پژوهش ۱۱۰

۳-۵- نتیجه‌گیری ۱۱۸

۴-۵- محدودیت‌ها ۱۱۹

۵-۵- پیشنهادات ۱۱۹

۱-۵-۵- پیشنهادات برخواسته از تحقیق ۱۱۹

۲-۵-۵- پیشنهادات به محققین آتی ۱۲۰

منابع و ماخذ‌ها

منابع فارسی ۱۲۲

منابع لاتین ۱۲۴

پیوست‌ها

پیوست ۱٫ نمونه پرسش‌نامه ۱۳۰

پیوست۲٫ خروجی‌های نرم‌افزار SPSS 134

 

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول ۱٫ فهرست صاحب‌نظران حوزه‌ی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی ۱۷

جدول ۲٫ چرخه زندگی و رفتار مصرف کنندگان ۲۸

جدول ۳٫ ویژگی های گردشگری انبوه در مقابل اشکال جدید گردشگری ۴۹

جدول ۴٫ خلاصه ای از تحقیقات خارجی انجام شده درباره موضوع ۶۵

جدول ۶٫ ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ۹۳

جدول ۷٫ نتایج حاصل از آزمون تی بر روی موانع و امکان‌پذیری مدل کسب‌وکار الکترونیکی ارائه اطلاعات ۹۵

جدول ۸٫ موانع پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک در صنعت گردشگری ایران و امکان‌پذیری کلی هر مدل بر اساس نتایج آزمون ی تک نمونه‌ای ۹۶

جدول ۹٫ نمونه مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در ایران ۱۰۴

جدول ۱۰٫موانع تحقق‌پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی و مدل‌های مواجه با هر مانع ۱۱۱

جدول ۱۱٫ مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی سطوح پنج گانه هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار و فراوانی موانع در هر سطح ۱۱۳

جدول ۱۲٫ مقایسه نتایج به‌ دست آمده از تحقق پذیری گونه‌های مدل کسب‌وکار الکترونیکی در ایران با نمونه‌های واقعی یافت شده از  هریک در صنعت گردشگری ایران ۱۱۵

جدول ۱۳٫ نمونه مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران ۱۱۶

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۱٫ سیر تکامل مطالعات در حوزه کسب‌وکار الکترونیکی ۱۵

شکل ۲٫ هستی‌شناسی e3-value برای تجارت الکترونیک ۲۰

شکل ۳٫ مدل BMO 21

شکل ۴٫ مدل کسب‌وکار عمومی هدمن و کالینگ ۲۴

شکل ۵٫ زنجیره ارزش گردشگری ۴۰

شکل ۶٫ مدل روش شناسی اجرای پژوهش ۷۱

شکل ۷٫ هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار صنعت گردشگری ۷۹

شکل ۸٫ مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در سطح عرضه و بازار محصول هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی ۸۲

شکل ۹٫ مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در سطح فعالیت و سازمان هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی ۸۷

شکل ۱۰٫ مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در سطح منابع و تأمین‌کنندگان هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی ۹۰

شکل ۱۱٫ مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در هریک از سطوح پنج‌گانه هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی ۱۱۰

 

 

فصل اول

 

طرح و کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

توسعه‌ اینترنت در دهه‌ی۹۰ باعث انقلابی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری شد و دامنه گردشگری از طریق بازارهای الکترونیکی روز به روز در جهان گسترش یافت (بوهالیس[۱]، ۱۳۸۵). مدل‌‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی[۲] مفاهیم یا چارچوب‌هایی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند با استفاده از آن‌ها از اینترنت برای اجرای استراتژی‌های خود جهت دستیابی به موقعیت برتر در بازار، ایجاد بازارهای خاص، افزایش ارزش ارائه شده به ذی‌نفعان و پایدار کردن کسب‌وکار در طی زمان بهره ببرند (لانگ و هریسون واکِر[۳]، ۲۰۰۳). امروزه مدل‌های کسب‌وکار در تجارت الکترونیکی به‌طور مداوم در حال ظهور هستند (اُستِروالدِر و پیگنِر[۴]، ۲۰۰۲). در چنین شرایطی، به منظور افزایش اثربخشی و کارایی تبادلات در بازار گردشگری و ارائه‌ی طیف وسیعی از خدمات در یک مکان، بازار گردشگری نیازمند مدل‌های کسب‌وکار الکتریکی‌ای متفاوت از بازار محصولات فیزیکی است (جوو[۵]، ۲۰۰۲).

 

12000 تومان – خرید