پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

رشته: مدیریت بازرگانی

  گرایش: بازاریابی

عنوان:

سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

 

 

چکیده تحقیق

در سازمان های امروزی در بالاترین اولویت های راهبردی، بهبود رقابت و تعالی زنجیره تامین قرار دارد. اما عدم شناخت نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین، مانع از بهبود تعالی آن می شود. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرصتی را در اختیار مدیران قرار می دهد تا مشکلات و مسائل زنجیره را شناسایی و آنها را با اتخاذ تصمیمات مناسب مرتفع سازند. این امر در صنایع بزرگ و کلیدی همچون صنعت خودرو که نقش بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور دارند، دارای اهمیت بیشتری است. هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را از سازندگان این قطعات خریداری می کند و بدین ترتیب با آنان تشکیل زنجیره های تامین با خاصیت شبکه ای می دهد. از اینرو لزوم انجام تحقیقی از بعد کارایی بمنظور بهبود عملکرد این زنجیره ها احساس می شود. در تحقیق حاضر، از رویکرد DEA شبکه ای برای سنجش کارایی زنجیره تامین دو مرحله ای در صنایع خودروسازی گروه سایپا استفاده شده است. همچنین برای بحث پیرامون اهمیت مدل های شبکه ای، کارایی کل زنجیره ها با استفاده از روش DEA سنتی نیز محاسبه گردیده و کارایی بدست آمده از دو مدل با هم مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع ۲۸ زنجیره تامین تحت بررسی، به ترتیب ۳ و ۷ زنجیره کارا عمل می کنند. حداکثر کارایی در هر دو مدل ۱۰۰% و حداقل کارایی به ترتیب ۶۳% و ۶۷% می باشد. همچنین از روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده گردیده است که بر اساس آن در مدل شبکه ای و سنتی به ترتیب واحد ۲۶ و ۱۲ کاراترین واحدها شناخته شدند. برای بسط بیشتر و بمنظور تحلیل کیفیت کارایی، آنالیز حساسیت ورودی ها برای مدل شبکه ای نیز صورت گرفته است.

 

کلمات کلیدی: کارایی، زنجیره تأمین، صنعت خودرو، DEA دو مرحله ای، آنالیز حساسیت

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱

 

۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

 

۱-۲ تشریح موضوع و بیان مساله…………………………………………………………………………………۳

 

1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………۵

 

1-4 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۵

 

۱-۴-۱ مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………۶

 

۱-۴-۲ تعریف متغیرهای پیشنهادی و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………..۷

 

1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۹

 

۱-۶ سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………۹

 

۱-۷ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

 

1-8 جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۹ روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

۱-۱۰روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….۱۱

 

۱-۱۱ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

 

۱-۱۲ محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

 

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۱۳

 

 

 

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

 

 

2-2 مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

 

 

۲-۲-۱ مفاهیم و تعاریف زنجیره تامین………………………………………………………………………………………..۱۷

 

2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱ مشکل روشهای سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تامین……………………………………...۱۹

 

2 -4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)……………………………………………………………………………………..20

 

۲-۴-۱ مدل های اصلی تحلیل پوششی .داده……………………………………………………………………۲۰

 

۲-۴-۱-۱ مدل CCR……………………………………………………………………………………………21

 

۲-۴-۱-۲ مدل BCC……………………………………………………………………………………………23

 

۲-۴-۱-۳ مدل جمعی……………………………………………………………………………………………۲۴

 

۲-۵ مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA …………………………………..25

 

۲-۶  نقص  DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین………………………………………………………….۳۱

 

۲-۷ مدل DEA شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….۳۱

 

۲-۷-۱ ساختارهای DEA شبکه ای………………………………………………………………………………..۳۲

 

۲-۷-۱-۱ ساختار سری…………………………………………………………………………………………..۳۲

 

۲-۷-۱-۲ ساختار موازی…………………………………………………………………………………………۳۴

 

۲-۷-۲ انواع مدل های DEA شبکه ای…………………………………………………………………………….۳۵

 

۲-۷-۲-۱ مدل ایستا……………………………………………………………………………………………….۳۵

 

 

2-7-2-2 مدل پویا……………………………………………………………………………………………….۳۶

 

۲-۷-۲-۳ مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی………………………………………………….۳۷

 

۲-۸ مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای……………………………………………………….۳۸

 

۲-۹ فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای…………………………………………………………………………………۴۱

 

۲-۹-۱ انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای………………………………….۴۲

 

۲-۹-۱-۱ رویکرد DEA استاندارد…………………………………………………………………………۴۲

 

۲-۹-۱-۲ رویکرد تجزیه کارایی……………………………………………………………………………..۴۲

 

۲-۹-۱-۳ رویکرد DEA شبکه ای…………………………………………………………………………۴۳

 

۲-۹-۱-۴ رویکرد تئوری بازیها………………………………………………………………………………۴۳

 

2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای…………………………………. ۴۳

 

۲-۹-۱-۴-۲ مدل همکاری  DEA دو مرحله ای………………………………………..۴۴

 

۲-۱۰مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۴۴

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………….۴۶

 

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۴۷

 

۳-۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۴۷

 

۳-۳ جامعه/ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..۴۸

 

۳-۳-۱ صنعت خودروی ایران…………………………………………………………… ……………………..۴۹

 

      ۳-۳-۲ سایپا……………………………………………………………………………………………………………۴۹

 

۳-۴ ابزار گردآوری داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………………..۵۰

 

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………۵۰

 

۳-۵-۱ مدل  DEAمضربی ورودی محور با بازدهی ثابت……………………………………………۵۰

 

۵-۳     -۲ مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب………………………………………….۵۲

 

۵-۳-۲-۱ خروجی های نامطلوب……………………………………………………………………..۵۲

 

۳-۵-۳ مدل های DEA شبکه ای……………………………………………………………………………۵۳

 

۳               -۵-۳-۱ مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………………………………۵۳

 

3         -۵-۴ روش رتبه بندی کارایی متقاطع……………………………………………………………………..۵۵

 

3-6 شاخص های ورودی و خروجی…………………………………………………………………………………۵۶

 

۳-۷ داده های جمع آوری شده………………………………………………………………………………………….۵۷

 

۳-۸  نمونه ای از برنامه نویسی Lingo……………………………………………………………………………..59

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………..۶۹

 

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

 

۴-۲ نتایج حاصل از حل مدل های DEA سنتی و دو مرحله ای…………………………………………..۷۰

 

4-3 واحدهای مجازی برای واحدهای ناکارا……………………………………………………………………….۷۳

 

۴-۴ رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………………………۷۶

 

۴-۵ تحلیل حساسیت شاخص های ورودی در مدل DEA شبکه ای…………………………………..۷۸

 

۴-۶ پاسخ به پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………..۸۰

 

۴-۷ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………۸۲

 

۴-۸ پیشنهادها بر مبنای نتایج…………………………………………………………………………………………..۸۳

 

۴-۹ پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………..۸۳

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵

 

 

 

جدول ۲-۱ خلاصه ای بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تامین با استفاده از DEA………………….29

جدول ۳-۱ داده های مربوط به زنجیره های تامین شرکت سایپا در سال ۱۳۹۰……………………….۵۹

جدول ۴-۱ نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA سنتی………………………………………………………۷۱

جدول ۴-۲ نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………..۷۲

جدول ۴-۳ ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل سنتی DEA…………………………………………….73

جدول ۴-۴ ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل شبکه ای DEA………………………………………..75

جدول ۴-۵ تحلیل حساسیت ورودیهای ابتدایی در مدل DEA شبکه ای………………………………….۷۹

 

 

شکل ۱-۱ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………۶

شکل ۲-۱ مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………..۱۶

شکل ۲-۲ ساختار داخلی یک واحد تصمیم گیری در مدل شبکه ای……………………………………۳۱

شکل ۲-۳ ساختار سری…………………………………………………………………………………………………۳۲

شکل ۲-۴ ساختار موازی……………………………………………………………………………………………….۳۵

شکل ۲-۵ DEA شبکه ای ایستا……………………………………………………………………………………..۳۶

شکل ۲-۶ DEA شبکه ای پویا………………………………………………………………………………………۳۷

شکل ۲-۷ مدل جریان مشترک……………………………………………………………………………………….۳۸

شکل ۲-۸ فرایند دو مرحله ای……………………………………………………………………………………….۴۲

شکل ۲-۹ زنجیره تامین دو مرحله ای……………………………………………………………………………..۴۴

شکل ۳-۱زنجیره تامین دو مرحله ای………………………………………………………………………………۵۳

شکل ۳-۲ لیست ورودی ها و خروجی ها……………………………………………………………………….۵۷

شکل ۴-۱ نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل سنتیDEA……………………………………………77

شکل ۴-۲ نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل شبکه ایDEA……………………………………….78

 

12000 تومان – خرید