گرایش : منابع انسانی

موضوع :

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده………………………………………… ۱

 

فصل اول :  کلیات تحقیق

عنوان……………………………………….. صفحه

۱-۱-  مقدمه…………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله………………………………… ۴

۱-۳- چارچوب مفهومی تحقیق………………………… ۶

۱-۴- ضرورت و اهمیت موضوع………………………… ۷

۱-۵- اهداف تحقیق:………………………………. ۷

۱-۶- پرسش یا پرسش های تحقیق……………………… ۸

۱-۷- قلمرو تحقیق……………………………….. ۹

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها……………… ۱۰

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول :اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱- مقدمه……………………………………. ۱۴

۲-۱- ۱-کارآفرینی  ……………………………… ۱۲

۲-۱-۲- اهمیت کارآفرینی………………………….. ۱۵

۲-۱-۳- تعریف کار آفرین………………………….. ۱۶

۲-۱-۴- انواع کارآفرینی………………………….. ۱۶

۲-۱-۵- اشتغال………………………………….. ۱۷

۲-۱-۶- مثلث اشتغال……………………………… ۱۸

۲-۱-۵-۱- استخدام……………………………….. ۲۱

۲-۱-۵-۲- خود اشتغالی……………………………. ۲۲

۲-۱-۵-۳- دیگر اشتغالی…………………………… ۲۲

۲-۱-۷- جوان و مثلث اشتغال……………………….. ۲۳

۲-۱-۸- انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال…………… ۲۴

۲-۱-۹- اشتغال و عوامل اقتصادی……………………. ۲۷

۲-۱-۹-۱- کاهش تصدی دولت…………………………. ۲۷

۲-۱-۹-۲- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد ۲۹

۲-۱-۹-۳- افزایش بهره وری………………………… ۳۰

۲-۱-۹-۴- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی……………………………. ۳۱

۲-۱-۹-۵- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی ۳۲

بخش دوم :بسیج…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۱- مفهوم بسیج………………………………. ۳۴

۲-۲-۲- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال……………. ۳۸

۲-۲-۳-کارکردهای بسیج:…………………………… ۴۲

۲-۲-۳-۱-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی……… ۴۳

۲-۲-۳-۲- نقاط قوت بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی….. ۴۴

۲-۲-۳-۳- نقاط ضعف بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی….. ۴۴

۲-۲-۴- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه ۴۴

۲-۲-۵- رویکرد عام بسیج در مسئله اشتغال زایی و کارآفرینی ۴۸

۲-۲-۵-۱- رویکرد نظری……………………………. ۵۰

۲-۲-۵-۲- رویکرد های کارآفرینی……………………. ۵۱

۲-۲-۶- سیاستها و راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی   ۵۲

۲-۲-۱۰- راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی……. ۵۳

۲-۲-۱۱- در جستجوی راهکارهای توسعه کارآفرینی در بسیج…. ۵۵

۲-۳- بخش سوم :تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………… ۶۳

۲-۳-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………… ۶۶

۲-۲-۴- خلاصه تحقیقات انجام شده……………………. ۶۸

چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه……………………………………. ۷۲

۳-۲- روش تحقیق…………………………………. ۷۲

۳-۳- جامعه  و نمونه آماری……………………….. ۷۳

۳-۴- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات………………. ۷۴

۳-۴-۱-مطالعات کتابخانه ای……………………….. ۷۴

۳-۴-۲- تحقیقات میدانی…………………………… ۷۴

۳-۵- روایی  و پایایی  ابزار گردآوری اطلاعات…………. ۷۵

۳-۵-۲- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  ………………. ۷۵

۳-۶- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………….. ۷۶

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق

۴-۱- مقدمه……………………………………. ۷۸

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……… ۷۸

۴-۲-۱- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان  ………. ۷۹

۴-۲-۲- توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  ……… ۸۰

۴-۲-۳- توصیف متغیر میزان سن پاسخ دهندگان  …………. ۸۱

۴-۳-  توصیف متغیرهای تحقیق………………………. ۸۱

۴-۴- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق……………… ۸۳

۴-۵- آزمون سوالات تحقیق………………………….. ۸۸

۴-۶- رتبه بندی متغیرهای تحقیق……………………. ۹۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

۵-۱- مقدمه……………………………………. ۱۰۰

۵-۲- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… ۱۰۰

۵-۳- توصیف متغیرهای تحقیق……………………….. ۱۰۱

۵-۴-آزمون سوالات تحقیق…………………………… ۱۰۱

۵-۴-۱- پرسش اصلی……………………………….. ۱۰۱

۵-۴-۲- پرسشهای فرعی…………………………….. ۱۰۲

۵-۵- پیشنهاد بر اساس سوال اصلی…………………… ۱۰۶

۵-۶- پیشنهادات برای سؤالات فرعی…………………… ۱۰۷

۵-۷- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰

فهرست و منابع……………………………………… ۱۱۲

پیوست ها………………………………………….. ۱۱۵

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحبنظران   ۱۶

جدول ۲-۲-رویکرد های عمده در مطالعات کارآفرینی………. ۷۱

جدول۲-۳- سیاستهای رایج حمایت از کارآفرینی در سایر کشورها و مقایسه با تجارب بسیج سازندگی………………………………….. ۷۱

جدول۲-۴-ابعاد راهکارها و اقدامهای کارآفرینی(یافته های جهانی) ۷۲

جدول۲-۵- راهکارها و اقدامهای کارآفرینی و اشتغا ل زایی برای بسیج  ۷۵

جدول۲-۶- جمه بندی سابقه تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………۸۵

جدول ۳-۱- تعداد سؤالات ابعاد پژوهش………………… ۹۲

جدول۳-۲- پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد……………. ۹۴

جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………… ۹۸

جدول۴-۲- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………….. ۹۹

جدول۴-۳- توصیف سن پاسخ دهندگان…………………… ۱۰۰

جدول۴-۴- توصیف متغیر ظرفیت های بیرونی…………….. ۱۰۱

جدول۴-۵- توصیف مولفه های ظرفیت های بیرونی………….. ۱۰۲

جدول۴-۶- توصیف متغیر ظرفیت های ساختاری……………. ۱۰۳

جدول۴-۷- توصیف مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری……… ۱۰۴

جدول۴-۸- توصیف متغیر ظرفیت های درونی……………… ۱۰۵

جدول۴-۹- توصیف مولفه های بعد ظرفیت درونی…………… ۱۰۶

جدول۴-۱۰- آزمون کولموگروف- اسمیرنف……………….. ۱۰۷

جدول۴-۱۱- آزمون تی تست برای ظرفیت های توسعه اشتغال….. ۱۰۷

جدول۴-۱۲ آزمون تی تست برای متغیر عوامل قانونی………. ۱۰۸

جدول۴-۱۳ آزمون تی تست برای متغیر عوامل اقتصادی……… ۱۰۸

جدول۴-۱۴- آزمون تی تست برای متغیر محیط کاری………… ۱۰۹

جدول۴-۱۵ آزمون تی تست برای متغیر استقلال و خودمختاری…. ۱۱۰

جدول۴-۱۶- آزمون تی تست برای متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی  ۱۱۰

جدول۴-۱۷- آزمون تی تست برای متغیر همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی) ۱۱۱

جدول۴-۱۸- آزمون تی تست برای متغیر توجه به جامعه (مشارکت و توسعه) ۱۱۱

جدول۴-۱۹ آزمون تی تست برای متغیر توجه به اخلاق کاری….. ۱۱۲

جدول۴-۲۰- آزمون تی تست برای متغیر مدیریت هسته های علمی. ۱۱۳

جدول۴-۲۱- آزمون تی تست برای متغیر ساختار مالی سازمان… ۱۱۳

جدول۴-۲۲- آزمون تی تست برای متغیر تشکیل مشاوره متخصصان. ۱۱۴

جدول۴-۲۴- آزمون تی تست برای متغیر راه اندازی مراکز رشد. ۱۱۵

جدول۴-۲۵- آزمون تی تست برای متغیر سیستم اطلاعات و رایانه ۱۱۵

جدول۴-۲۶- آزمون فریدمن برای ظرفیت های توسعه………… ۱۱۶

جدول۴-۲۷- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های بیرونی. ۱۱۷

جدول۴-۲۸- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های ساختاری ۱۱۷

جدول۴-۲۹- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های درونی.. ۱۱۸

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱- مدل مفهومی تحقیق…………………….. .۷

نمودار۴-۱- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………….. .۹۸

نمودار۴-۲- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان………. .۹۹

نمودار۴-۳- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………….. .۱۰۰

نمودار۴-۴- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های بیرونی……….. .۱۰۱

نمودار۴-۵- نمودار میله ای برای میانگین مولفه های ظرفیت های بیرونی .۱۰۲

نمودار۴-۶- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های ساختاری………. .۱۰۳

نمودار۴-۷- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری .۱۰۴

نمودار۴-۸- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های درونی………… .۱۰۵

نمودار۴-۹- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت درونی  .۱۰۶

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱- رویکرد در رده های بسیج………………….. ۶۸

 

 

چکیده

چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این تحقیق، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از ۳ شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از طریق فرمول کوکران، جامعه محدود  به تعداد ۳۰۰  نفر نمونه گیری شد. تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق ، آزمون کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی می باشد.نتایج تحقیق از سوال اصلی پژوهش نشان داد سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیرهای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه ظرفیت های توسعه اشتغال در نمونه تحت بررسی در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی متغیرهای تحقیق نشان داده شد که ظرفیت های محیطی دارای بالاترین رتبه می باشد.

 

کلمات کلیدی : توسعه ،اشتغال ،ظرفیت های محیطی، محتوایی، ساختاری، بسیج

 

12000 تومان – خرید