پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت بازرگانی(گرایش تحول)

موضوع:

سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

 

 

چکیده

 

مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه­ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می­سازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان آگاه شد. این آگاهی از وضعیت مدیریت دانش به سازمان کمک می­نماید تا نقاط ضعف و کاستی­ها­ی مدیریت دانش خود را در جهت حفظ برتری­های رقابتی و یا افزایش آن، به درستی تشخیص و اقدامات مناسبی در جهت آن انجام دهد.

این تحقیق نیز با بررسی و مقایسه­ی شاخص­ها و ابزارهای موجود در این زمینه، از رویکردی یکپارچه در قالب تکنیک فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) برای محاسبه میزان اثربخشی مدیریت دانش و مقایسه دانشکده­های دانشگاه مازندران بر اساس آن استفاده کرده است که در آن ابعاد کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان شاخص­های اثربخشی و ابزار شاخص عملکرد مدیریت دانش (KMPI) به عنوان فرآیندهای چرخه دانش در نظر گرفته شده است. داده­های تحقیق با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی بین خبرگان دانشگاه جمع­آوری شده و نرم­افزار Super Decisions نیز برای تجزیه­و­تحلیل داده­ها بکار رفته است.

نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بعد فرآیندهای داخلی و به­کارگیری دانش مهم‌ترین شاخص و فرآیند هستند. همچنین میزان اثربخشی مدیریت دانش دانشکده­های علوم پایه در مقایسه با دانشکده­های علوم انسانی و علوم مهندسی بیشتر است. در نهایت پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن­ها بر اساس فرآیند­های دانش ارائه شده است.

 

­واژه­های کلیدی: مدیریت دانش، سنجش اثربخشی، فرآیند تحلیل شبکه­ای، کارت امتیازی متوازن، دانشگاه مازندران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

4

5

5

5

6

6

8

10

 

12

13

13

14

15

15

16

17

19

20

21

22

22

26

27

28

29

35

35

36

38

39

39

41

42

44

45

47

49

50

56

57

57

62

72

 

 

 

75

75

76

76

77

78

79

80

80

82

82

83

83

 

 

 

 

85

85

86

86

86

96

101

 

 

 

105

105

109

110

110

111

 

 

112

 

 

 

120

137

 

 

 

 

 

    فهرست مطالب      

 

   فصل اول- کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۴- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۵- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۶- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۷- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۸- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………

۱-۸-۱- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۹-ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱-گذری بر مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۲-دانش…………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                            ۲-۲-۲-۱- روابط داده،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………………………

۲-۲-۲-۲- داده………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۲-۳-اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۳-طبقه بندی انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴-منابع دانشی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۵-تعاریف مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۶- اهمیت به کارگیری مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۷-اهداف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۲-۸-فرآیند های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۹-مدیریت دانش در آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………

۲-۳-سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱- سنجش اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۲- انواع رویکرد های سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۳- ابزارهای سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………

۲ -۳-۳-۱- کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۳-۲- جهت یاب اسکاندیا………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۳-۳- نظارت بر دارایی‌های نامشهود…………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۳-۴- حسابداری منابع انسانی……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۳-۵- روش شناسیKP3…………………………………………………………………………………………………………………

2-3-3-6- شاخص عملکرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۳-۷- سیستم مبتنی بر رضایت کاربر……………………………………………………………………………………………………

۲ -۳-۴–مقایسه ابزار های سنجش مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….

۲-۴- مدل تحقیق و اجزای آن…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۱-کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………… …………………………………….

۲-۴-۲-. شاخص عملکرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۳-. فرآیند تحلیل شبکه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………

۲-۵- دانشگاه مازندران……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۶-مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۶-۱-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۶-۲-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷-خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۲- نوع­شناسی ‌پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۳- انتخاب خبره ………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴- مدل و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴-۱- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله…………………………………………………………………………..

۳-۴-۲- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح…………………….

۳-۴-۳- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………………

۳-۴-۴- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش…………………………………………………………………

۳-۵- ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………

۳-۵-۱- بررسی سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی………………………………………………………………………………

۳-۵-۱-۱-محاسبه سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی………………………………………………………………………….

۳-۶- معرفی نرم‌افزارهای مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………….

۳-۷- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴-۲- مشخصات خبره‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………

۴-۳- پیاده سازی روش………………………………………………………………………………………………………………………………

۴-۳-۱- گام اول. تشکیل مدل و ساختاردهی به مسأله……………………………………………………………………………………

۴-۳-۲- گام دوم. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه بردار اوزان در هر یک از سطوح……………………………..

۴-۳-۳- گام سوم. محاسبه اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………….

۴-۳-۳- گام چهارم. تجزیه و تحلیل اثربخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………….

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

 

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵-۲- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵-۳- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۴-  پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵-۴-۱- کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵-۴-۲  تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

پیوست‌ها

پیوست۱-پرسشنامه مقایسات زوجی……………………………………………………………………………………………………………..

پیوست۲- خروجی نرم افزار Super Decisions…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها
۱۰ شکل۱-۱- ساختار کلی پایان نامه …………………………………………………………………………………………….
۱۷ شکل۲-۱- اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری…………………………………………………………………………
۴۰ شکل۲-۲- رابطه بین مولفه های اصلی در متدلوژیKp3 برای تعیین سهم دانش در عملکرد شرکت…….
۴۶ شکل۲-۳- مدل اولیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
۴۸ شکل۲-۴- ارتباط کارت امتیازی متوازن با مدیریت دانش……………………………………………………………..
۵۱ شکل۲-۵- تفاوت ساختار سلسله مراتب و شبکه………………………………………………………………………….
۵۴ شکل۲-۶- فرمت استاندار سوپر ماتریس…………………………………………………………………………………….
۵۸ شکل۲-۷- مدل سنجش اثر بخشی مدیریت دانش………………………………………………………………………..
۵۹ شکل۲-۸- مدلANP سنجش عملکرد مدیریت دانش……………………………………………………………….
۶۰ شکل۲-۹- مدل وو و ونگ برای ارزیابی موفقیت مدیریت دانش……………………………………………………
۶۲ شکل۲-۱۰-توانمندی مدیریت دانش به منظور اثربخشی مدیریت دانش……………………………………………
۶۵ شکل۲-۱۱-مدل مفهومی ارزیابی و آسیب‌شناسی مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی……………
۶۸ شکل۲-۱۲-مدل عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم مدیریت دانش و همچنین پیامدها آن………………….
۷۳ شکل۲-۱۳-چارچوب مرور ادبیات پژوهش………………………………………………………………………………..
۷۸ شکل۳-۱-مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
۱۰۶ شکل۵-۱-یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….

 

 

12000 تومان – خرید