دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش داخلی جراحی)

عنوان

بررسی وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال ۱۳۹۲

 

فهرست مطالب

عنوان                                                               صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱ بیان مساله                                                                                                           ۱

۲-۱ اهداف پژوهش                                                                                                 ۵

۳-۱ سوالات پژوهش                                                                                                  ۵

۴-۱فرضیات پژوهش                                                                                                  ۶

۵-۱ تعریف واژه های کلیدی(نظری و عملی)                                                                            ۶

۶-۱ پیش فرض ها                                                                                                               ۸                         

۷-۱ محدودیت های پژوهش                                                                                        ۹

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

۱-۲ چارچوب پژوهش                                                                                                    ۱۰

۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                    ۳۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۱-۳ نوع پژوهش                                                                                                              ۴۸

۲-۳ جامعه پژوهش                                                                                                        ۴۸

۳-۳ نمونه پژوهش- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                ۴۸

۴-۳ مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                                             ۴۹                                              

۵-۳ محیط پژوهش                                                                                                      ۴۹    

۶-۳ ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                           ۴۹                 

۷-۳ تعیین اعتبار علمی ابزار                                                                                                  ۵۲

۸-۳ تعیین اعتماد علمی ابزار                                                                                            ۵۲               

۹-۳ روش گردآوری اطلاعات                                                                                       ۵۲

۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                     ۵۴

۱۱-۳ ملاحظات اخلاقی                                                                                                   ۵۵

فصل چهارم: نتایج تحقیق

۱-۴ یافته های پژوهش                                                                                                ۵۶                   

۲-۴ جداول                                                                                                            ۵۸

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها

۱-۵ بحث و بررسی یافته ها                                                                                                ۸۶                         

۲-۵ نتیجه گیری نهایی                                                                                                ۹۸

۳-۵ پیشنهاد برای کاربرد یافته های پژوهش                                                                      ۱۰۰

۴-۵ سایر پیشنهادات                                                                                              ۱۰۱

h      منابع                                                                                                                       ۱۰۳

h      پیوست ها

 

فهرست جداول

شماره و عنوان                                                                          صفحه

جدول شماره ۱: توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش                                  ۵۸       

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب شاخص توده بدنی                        ۶۰    

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب مصرف سیگار و الکل                             ۶۱

نمودار شماره ۱: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش با مصرف سیگار بر حسب معیار pack years    ۶۲

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات بیماری دیابت                 ۶۳

نمودار شماره ۲: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب درمان فعلی  ۶۴

نمودار شماره ۳: توزیع واحدهای مورد پژوهش مصرف کننده قرص بر حسب نام داروهای مصرفی               ۶۵

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب بیماری های همراه چارلسون                     ۶۶     

جدول شماره ۶: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب خطر میرایی بیماری­های همراه چارلسون  ۶۷

جدول شماره۷: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت بستری در بیمارستان              ۶۸

جدول شماره ۸: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب علت بستری قبلی در بیمارستان              ۶۹

جدول شماره ۹: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وجود و محل جوشگاه ناشی از زخم قبلی ۷۰

جدول شماره ۱۰: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وجود، محل و نمره زخم فعلی                  ۷۱ 

جدول شماره ۱۱: تعیین ارتباط بین ضایعات پوستی و زخم پا د رافراد مبتلا به دیابت                             ۷۲

جدول شماره ۱۲: تعیین ارتباط بین ناهنجاری های ساختاری و زخم پا در افراد مبتلا به دیابت              ۷۳

جدول شماره ۱۳: تعیین ارتباط بین نوروپاتی حسی- حرکتی و زخم پا در افراد مبتلا به دیابت              ۷۴

جدول شماره ۱۴: تعیین ارتباط بین وضعیت نبض­های پای راست و چپ و زخم پا در افراد مبتلا به دیابت  ۷۵ 

جدول شماره ۱۵: تعیین ارتباط بین زخم پا و جوشگاه ناشی از زخم قبلی                                   ۷۶

جدول شماره ۱۶: تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک و وجود یا عدم­وجود زخم­پا                            ۷۷    

جدول شماره ۱۷: تعیین ارتباط بین شاخص توده بدنی و وجود یا عدم وجود زخم پا                           ۷۹

جدول شماره ۱۸: تعیین ارتباط بین وجود یا عدم وجود زخم پا و خطر میرایی(برحسب شاخص بیماری های همراه چارلسون) در افراد مبتلا به دیابت                                                                                 ۸۰

جدول شماره ۱۹: تعیین ارتباط بین مصرف سیگار و الکل و وجود یا عدم وجود زخم­پا                           ۸۱

جدول شماره۲۰:تعیین ارتباط میان میزانPack yearو وجود یا عدم­وجود زخم­پا در افراد سیگاری    ۸۲      

جدول شماره ۲۱: تعیین ارتباط بین وجود یا عدم وجود زخم پا و مشخصات بیماری دیابت در افراد مبتلا ۸۳

جدول شماره ۲۲: تعیین ارتباط بین سابقه بستری و علت مراجعه به بیمارستان و وجود یا عدم وجود زخم پا در افراد مبتلا به دیابت                                                                                                            ۸۴

جدول شماره ۲۳: تعیین عوامل مرتبط­با وضعیت پای­بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از رگرسیون­لوجستیک   ۸۵

 

 

 

بیان مساله

دیابت یکی از بیماری های مزمن و بسیار با اهمیت و یک مشکل بزرگ بهداشتی است که در سراسر جهان در حال گسترش است(1). طبق تعریف انجمن دیابت امریکا، دیابت شیرین به گروهی از بیماری های متابولیکی گفته می­شود که ویژگی مشترک آنها افزایش سطح قند خون بعلت نقص در ترشح انسولین، یا نقص در عملکرد آنها و یا هر دو مورد می باشد(2, 3). در سال ۲۰۱۰ حدودا ۲۸۵ میلیون نفر در سر تا سر جهان به دیابت مبتلا بودند(4) و انتظار می رود که در سال ۲۰۳۰ به ۳۶۶ میلیون نفر برسد(5). بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، تعداد مبتلایان به دیابت در سال ۲۰۰۰، ۱۷۱ میلیون نفر بوده است(6). طبق آمار انجمن دیابت ایران در سال ۱۳۸۵، بیش از ۴ میلیون نفر در ایران مبتلا به بیماری دیابت بودند و این در حالی است که هر ۱۵ سال یک بار این آمار ۳ برابر می ­شود(7). همچنین طبق آمار این انجمن، دراستان گیلان ۳۰ هزار بیمار دیابتی وجود دارد (8).

 

بیش از ۵ میلیون نفر در ایالات متحده در خطر مشکلات و عوارض مرتبط با دیابت هستند(9). عوارض دیابت را به دو دسته ماکرو و میکروواسکولار تقسیم می نمایند. از جمله عوارض میکروواسکولار می توان به رتینوپاتی و ضایعات عصبی، نوروپاتی، زخم پای دیابتی و نفروپاتی اشاره کرد. از عوارض ماکروواسکولار هم میتوان به عوارض قلبی عروقی مانند درگیری عضله میوکارد، آترواسکلروز، افزایش فشار خون و هایپرلیپیدمی اشاره کرد(10).

12000 تومان – خرید