دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

 

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
( گرایش کودکان )

 

عنوان:

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی    ۹۱-۱۳۹۰

 

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، بررسی وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرایند تحصیل دانشجویان، جهت طراحی و اجرای برنامه های مناسب آموزشی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و عوامل مرتبط با آن می باشد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی ۲۰۴ نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده شهید بهشتی رشت انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش نامه سه بخشی شامل عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی بود. جهت سنجش وضعیت تحصیلی از شاخص میانگین معدل کل ترم های تحصیلی (GPA) استفاده شد. بطوریکه معدل کل بالای ۱۶ به عنوان وضعیت تحصیلی مناسب و معدل کل پایین تر از ۱۶ به عنوان وضعیت تحصیلی نامناسب درنظر گرفته شد. داده ها  توسط نرم افزارSPSS نسخه ۱۸ و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که اکثریت دانشجویان (۷۴%) مونث، با سن ≥ ۲۲سال (۷۹%) بودند. ۱۷% از دانشجویان سابقه افتادن از واحدهای درسی و ۶% آنها سابقه مشروطی به خصوص در ترم اول و دوم داشتند. اکثریت دانشجویان(۶۱%)دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت وضعیت تحصیلی نامناسب داشتند. بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و عوامل فردی از جمله جنس زن(۰۰۱/۰ p <)،وضعیت تاهل(۰۲۳/۰ p <)،معدل دیپلم(۰۰۱/۰ p <)، فاصله اخذ مدرک پیش دانشگاهی تا ورود به دانشگاه(۰۰۲/۰ p <)،افتادن از واحدهای درسی(۰۰۱/۰ p <)، مشروط شدن(۰۰۳/۰ p <)،علاقه مندی به رشته تحصیلی(۰۱۱/۰ p <)،داشتن برنامه منظم برای مطالعه(۰۰۲/۰ p <)، بومی بودن (۰۴۶/۰ p <)،شاغل بودن حین تحصیل(۰۰۱/۰ p <) و مسئولیت تامین مالی خانواده(۰۰۹/۰ p <)، عوامل خانوادگی مانند میزان درآمد ماهانه خانواده(۰۴۶/۰ p <) و نیز عوامل آموزشی حیطه فراگیر از جمله خودکارآمدی تحصیلی(۰۰۱/۰ p <)، استرس و فشار زمانی(۰۰۷/۰ p <) و مشارکت در فعالیت های دانشگاه(۰۱۴/۰ p <) ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و برخی عوامل فردی، خانوادگی و عوامل آموزشی حیطه فراگیر ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود عوامل فوق در برنا مه ریزی  آموزشی دانشجویان پرستاری و مامایی و جذب آنها در نظر گرفته شود .

کلید واژه ها: وضعیت آموزشی، دانشجویان پرستاری، آموزش پرستاری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱  زمینه پژوهش   …………………………………………………………………………………        ۲
۲-۱ اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) …………………………………………….        ۹
۳-۱ سوالات پژوهش   ………………………………………………………………………………      ۱۰
۴-۱ تعاریف نظری و عملی واژه ها   ……………………………………………………………     ۱۱
۶-۱ پیش فرض های پژوهش   ……………………………………………………………………     ۱۳
۷-۱ محدودیت های پژوهش    ……………………………………………………………………     ۱۳

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق
۱-۲ چهارچوب پژوهش     ………………………………………………………………………….    ۱۵
۲-۲ مروری بر مطالعات انجام شده ………………………………………………………………..    ۳۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳ نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………….   ۴۴
۲-۳ جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………   ۴۴
۳-۳ روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………….   ۴۶
۴-۳ مشخصات واحدهای مورد پژوهش  …………………………………………………………   ۴۷
۵-۳ محیط پژوهش   ……………………………………………………………………………………..   ۴۷
۶-۳ ابزار و روش گردآوری اطلاعات  …………………………………………………………….   ۴۷
۷-۳ تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار ………………………………………………………………   ۵۰
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………..   ۵۳
۹-۳ ملاحظات اخلاقی   …………………………………………………………………………………  ۵۴

 (ب)

فصل چهارم: نتایج تحقیق
۱-۴ یافته های پژوهش   ……………………………………………………………………………….    ۵۶
۲-۴ جداول               …………………………………………………………………………………..    ۵۸

فصل پنجم: بحث و بررسی یافته ها
۱-۵ بحث و تفسیر نتایج پژوهش  ……………………………………………………………………   ۸۰
۲-۵ نتیجه گیری نهایی  ………………………………………………………………………………….   ۹۴
۳-۵ کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی  …………………………………   ۹۶

منابع و مآخذ
– فهرست منابع……………………………………………………………………………………………….   ۹۹
– پیوست ها      …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
– چکیده انگلیسی  ………………………………………………………………………………………….  ۱۱۷

 

 (پ)

فهرست جداول

 

جدول شماره (۱): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب ویژگی های فردی  …………….          ۵۸

جدول شماره (۲) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات تحصیلی
قبل از ورود به دانشگاه   ………………………………………………………………….          ۵۹

جدول  شماره (۳): توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات  تحصیلی
حین تحصیل در دانشگاه  ……………………………………………………………………………………….         ۶۰

جدول شماره (۴) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان   ……………………………………………………………….         ۶۳

جدول شماره (۵) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت عاطفی – روانی دانشجویان   …………………………………………………………………………        ۶۴

جدول شماره (۶) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات خانوادگی  ………….        ۶۵

جدول شماره (۷) : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب عوامل آموزشی
نظری حیطه فراگیر  ………………………………………………………………………………………………….        ۶۷

جدول شماره (۸ ) : توزیع نظرات واحدهای مورد پژوهش برحسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراده  …………………………………………………………………………….        ۶۸

جدول شماره (۹) : توزیع نظرات واحد های مورد پژوهش بر حسب
حیطه محیط و تجهیزات آموزشی  ………………………………………………………………………………        ۶۸

جدول شماره (۱۰) : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی ………………       ۶۹

جدول  شماره (۱۱) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
ویژگی های فردی   ……………………………………………………………………………………………..          ۷۰

 (ت)

جدول شماره (۱۲) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات تحصیلی قبل از تحصیل در دانشگاه  ……………………………………………………..           ۷۱

جدول شماره (۱۳) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات تحصیلی حین تحصیل در دانشگاه  ………………………………………………………..          ۷۲

جدول شماره (۱۴) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانشجویان  ……………………………………………………………..           ۷۳

جدول شماره (۱۵) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
وضعیت عاطفی- روانی دانشجویان  ………………………………………………………………………            ۷۴

جدول شماره (۱۶) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش برحسب
مشخصات خانوادگی ……………………………………………………………………………………………           ۷۵

جدول شماره (۱۷) : وضعیت تحصیلی واحدهای موردپژوهش برحسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراگیر ……………………………………………………………………….           ۷۶

جدول  شماره (۱۸) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش بر حسب
عوامل آموزشی نظری حیطه فراده  ………………………………………………………………………..           ۷۷

جدول  شماره (۱۹) : وضعیت تحصیلی واحدهای مورد پژوهش بر حسب
عوامل آموزشی نظری حیطه محیط و تجهیزات آموزشی  …………………………………………           ۷۷

جدول (۲۰) : عوامل پیش گویی کننده وضعیت تحصیلی در دانشجویان
پرستاری و مامایی  (آزمون لجستیک رگرسیون)  …………………………………………………….           ۷۸

 

رسالت اصلی دانشگاه ها، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقاء دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. در همین راستا، وجود یک سیستم پایش و ارزشیابی در نظام آموزشی دانشگاه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف، ارتقا کیفیت آموزش و تربیت نیروی انسانی پاسخگو به نیاز جامعه، غیر قابل انکار می باشد(۱). یکی از شاخص های مهم ارزشیابی[۱] دانشگاه ها، سنجش عملکرد یا وضعیت تحصیلی دانشجویان است(۲) که عبارت از داوری درباره تسلط دانشجویان بر دانش و مهارت های بنیادی،        اندازه گیری پیشرفت دانشجو در طی زمان، تشخیص مشکلات وی جهت انجام بازخورد مناسب به دانشجویان، ارزشیابی اثربخشی درس و ایجاد انگیزه مطالعه در آنها می باشد(۳). عملکرد یا وضعیت تحصیلی[۲] به پیشرفت[۳] یا افت[۴] تحصیلی دانشجویان اطلاق می شود که برای سنجش آن از ابزارهای مختلفی مانند معدل کل، ترم های مشروطی و تعداد واحد های مردودی یا قبولی استفاده می شود(۴). پیشرفت تحصیلی، فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به اهداف آموزشی است(۵) که مفهومی قابل اندازه گیری بوده و با ابزاری به نام آزمون اندازه گیری می شود(۶) و نمرات دروس یا دوره های تحصیلی می تواند به عنوان معیار تعیین کننده پیشرفت تحصیلی مدنظر قرار گیرد(۷ ، ۸).

 

12000 تومان – خرید